intTypePromotion=1

Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
987
lượt xem
59
download

Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 601, 602, 603 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau thai sản dưỡng sức

  1. Số HS: 601/………………/CÑBHXH-OM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Số HS: 602/………………/CÑBHXH-TS Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Số HS: 603/………………/CÑBHXH-DS BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: OÁm đau , thai sản , dưỡng sức PHSK 1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:…………………. 2. Điện thoại:……………………………………………..:………………………Fax…………………………. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng I. Hoà sô höôûng cheá ñoä trôï caáp oám ñau: 1. Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä oám ñau (Maãu soá C66a-HD, 03 bản) 2. Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn) 3. Giaáy ra vieän hoaëc phieáu hoäi chaån cuûa beänh vieän ñoái vôùi beänh daøi ngaøy (01 bản) 4. Giaáy xaùc nhaän ñieàu kieän laøm vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi, laøm vieäc thöôøng xuyeân ôû nôi coù heä soá phuï caáp khu vöïc töø 0,7 trôû leân…, (01 bản) 5. Giaáy ra vieän hoaëc soå y baï cuûa con, (01 baûn) 6. Giaáy xaùc nhaän cuûa ñôn vò söû duïng lao ñoäng veà nghæ vieäc ñeå chaêm soùc con oám hoaëc nuoâi con nuoâi hoaëc nuoâi con sô sinh, (01 bản) 7. File döõ lieäu: Göûi quaEmail, IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB II. Hoà sô höôûng cheá ñoä thai saûn: 1. Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä thai saûn (Maãu 67a-HD, 03 baûn) 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc baûn sao giấy chứng sinh cuûa con, (01 bản) 3. Baûn sao giaáy chöùng nhaän tyû leä thöông taät 21% trôû leân, (01 baûn) 4. Baûn sao hoà sô nhaän con nuoâi theo quy ñònh, (01 boä) 5. Baûn sao giaáy chöùng töû của con hoặc của mẹ, (01 bản) 6. Soå khaùm thai. 7. Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn) 8. Soå BHXH. (01 quyeån) 9. File döõ lieäu: Göûi qua Email, IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB III. Hoà sô döôõng söùc phuïc hoài söùc khoûe 1. Maãu soá C68a-HD (DS-PHSK sau oám, (03 baûn) 2. Maãu soá C69a-HD (DS-PHSK sau thai saûn, (03 baûn) 3. Maãu soá C70a-HD (DS-PHSK sau TNLÑ-BNN, (03 baûn) 4. Baûn sao bieân baûn giaùm ñònh y khoa hoaëc Quyeát ñònh höôûng trôï caáp TNLÑ-BNN, ( 01 bản) 1. Phaàn I: Oám ñau: Baûn thaân ngöôøi lao ñoäng oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4,7 . Neáu bò beänh daøi ngaøy hoà sô goàm caùc muïc 1,3,7. Tröôøng hôïp con oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,5,6,7. 2. Phaàn II:Thai saûn: Ngöôøi lao ñoäng khaùm thai, saåy thai, KHH hoà sô goàm: 1,6,7. Ngöôøi lao ñoäng sinh con hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,5,6,7. Neáu nhaän nuoâi con nuoâi döôùi 04 thaùng tuoåi hoà sô goàm caùc muïc 1,4,6,7. Nhaän keát TP.HCM, ngày……../……../ 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2