Bảng kê 610 - Hồ sơ hưu trí trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
3
download

Bảng kê 610 - Hồ sơ hưu trí trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 610 - Hồ sơ hưu trí trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 610 - Hồ sơ hưu trí trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển đi

  1. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Số HS: 610/……………….../CÑBHXH Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Hoà sô hưu trí, trôï caáp BHXH haøng thaùng chuyeån ñi (chuyeån ñi BHXH tænh, thaønh khaùc). 1. Ho, teân ngöôøi yeâu caàu:……………………………………………………Điện thoại:……………………. 2. Ñòa chæ lieân laïc (ghi roõ ñöôøng, phöôøng xaõ, quaän huyeän, tænh thaønh phoá): ...................................................... …………………………………………….………………………………………….............................................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Ñôn ñeà nghò chuyeån nôi nhaän löông höu, trôï caáp BHXH haøng thaùng (Maãu soá 16- HSB, 01 baûn) 2. Giaáy uyû quyeàn coù xaùc nhaän cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn theo quy ñònh (01 baûn) 3. Ngaøy nhaän keát TP.Hồ Chí Minh, ngày………/………/200…… Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản