Bảng kê 612 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đồng thời xác nhận sổ BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
129
lượt xem
13
download

Bảng kê 612 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đồng thời xác nhận sổ BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 612 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đồng thời xác nhận sổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 612 - Hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau đồng thời xác nhận sổ BHXH

  1. Số HS: 612/………………/CÑBHXH-OM-XNS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Vöøa giaûi quyeát trôï caáp oám đau vöøa xaùc nhaän soå BHXH (choát soå) 1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:…………………. 2. Điện thoại:……………………………………………..:………………………Fax…………………………. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng (1) (2) (3) I. Hoà sô höôûng cheá ñoä trôï caáp oám ñau: 1. Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä oám ñau (Maãu soá C66a-HD, 03 bản) 2. Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn) 3. Giaáy ra vieän hoaëc phieáu hoäi chaån cuûa beänh vieän ñoái vôùi beänh daøi ngaøy (01 bản) 4. Giaáy xaùc nhaän ñieàu kieän laøm vieäc naëng nhoïc, ñoäc haïi, laøm vieäc thöôøng xuyeân ôû nôi coù heä soá phuï caáp khu vöïc töø 0,7 trôû leân…, (01 bản) 5. Giaáy ra vieän hoaëc soå y baï cuûa con, (01 baûn) 6. Giaáy xaùc nhaän cuûa ñôn vò söû duïng lao ñoäng veà nghæ vieäc ñeå chaêm soùc con oám hoaëc nuoâi con nuoâi hoaëc nuoâi con sô sinh, (01 bản) 7. File döõ lieäu: Göûi quaEmail, IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB II. Hoà sô xaùc nhaän soå (choát soå) BHXH. Ñieàu kieän: Ngöôøi lao ñoäng coù teâân trong DS baùo giaûm ( maãu 3a-TBH); Ñôn vò ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng BHXH, BHYT. 1. Soå BHXH xaùc nhaän quaù trình ñoùng BHXH (01 quyeån/ngöôøi) 2. QÑ naâng löông, QÑ ñieàu chænh löông, Phaàn I: OÁm ñau: 1. Baûn thaân ngöôøi lao ñoäng oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,4,7 . Neáu bò beänh daøi ngaøy hoà sô goàm caùc muïc 1,3,7. 2. Tröôøng hôïp con oám hoà sô goàm caùc muïc 1,2,5,6,7. Ngaøy nhaän keát quaû:.……./…….…/200…. TP.HCM, ngày……../……../ 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản