Bảng kê 613 - Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản đồng thời xác nhận ổ BHXH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
179
lượt xem
26
download

Bảng kê 613 - Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản đồng thời xác nhận ổ BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 613 - Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản đồng thời xác nhận ổ BHXH. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 613 - Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản đồng thời xác nhận ổ BHXH

  1. Số HS: 613/………………/CÑBHXH-TS-XNS COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: Vöøa giaûi quyeát trôï caáp thai sản, vöøa xaùc nhaän soå BHXH (choát soå) 1. Tên đơn vị:…………..………………………………………………………….Mã đơn vị:…………………. 2. Điện thoại:……………………………………………..:………………………Fax…………………………. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng (1) (2) (3) I. Hoà sô höôûng cheá ñoä thai saûn: 1. Danh saùch ngöôøi lao ñoäng ñeà nghò höôûng cheá ñoä thai saûn (Maãu 67a-HD, 03 baûn) 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc baûn sao giấy chứng sinh cuûa con, (01 bản) 3. Baûn sao giaáy chöùng nhaän tyû leä thöông taät 21% trôû leân, (01 baûn) 4. Baûn sao hoà sô nhaän con nuoâi theo quy ñònh, (01 boä) 5. Baûn sao giaáy chöùng töû của con hoặc của mẹ, (01 bản) 6. Soå khaùm thai. 7. Giaáy chöùng nhaän nghæ vieäc höôûng BHXH (Maãu C65-HD hoaëc maãu CO3-BH , 01 baûn) 8. Soå BHXH. (01 quyeån) 9. File döõ lieäu: Göûi qua Email, IMS , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB II. Hoà sô xaùc nhaän soå (choát soå) BHXH. Ñieàu kieän: Ngöôøi lao ñoäng coù teâân trong DS baùo giaûm ( maãu 3a-TBH); Ñôn vò ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng BHXH, BHYT. 1. Soå BHXH xaùc nhaän quaù trình ñoùng BHXH (01 quyeån/ngöôøi) 2. QÑ naâng löông, QÑ ñieàu chænh löông, Phaàn I: Thai saûn: 1. Ngöôøi lao ñoäng khaùm thai, saåy thai, keá hoaïch hoaù hoà sô goàm: 1,6,7. 2. Ngöôøi lao ñoäng sinh con hoà sô goàm caùc muïc 1,2,3,5,6,7. 3. Ngöôøi lao ñoäng nhaän nuoâi con nuoâi döôùi 04 thaùng tuoåi hoà sô goàm caùc muïc 1,4,6,7. Ngaøy nhaän keát quaû:.……./…….…/200…. TP.HCM, ngày……../……../ 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản