Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.137
lượt xem
99
download

Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn vị :……………… BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) Mẫu số FB01-SN STT Nội dung phân bổ 1. 2. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định Người ghi sổ Số tiền phân bổ trong năm 3. Số tiền phân bổ kỳ này 4. Các đối tượng sử dụng khác 5. 6. 7. (Ký) Phụ trách kế toán Ngày …tháng…… năm 200… (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:……………… Thủ trưởng đơn vị (Ký) Họ tên:……………… Họ tên:……………… ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí trả trước

  1. Đơn vị :……………… Mẫu số FB01-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Quý…… năm …… STT Nội dung phân bổ Số tiền Số tiền phân bổ kỳ Các đối tượng sử dụng khác phân bổ này trong năm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chi phí trả trước - Công cụ, dụng cụ + + - Sửa chữa tài sản cố định + + Chi phí khấu hao tài sản cố định - - Ngày …tháng…… năm 200… Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký, họ tên, đóng dấu) Họ tên:……………… Họ tên:……………… Họ tên:………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản