BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
998
lượt xem
310
download

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

  1. Đơn vị:................................. Mẫu số 07 – LĐTL Bộ phận:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC .. ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc) Số:.................. Họ và tên người thuê.................................................................................. Bộ phận (hoặc địa chỉ):............................................................................. Đã thuê những công việc sau để:........................................tại địa điểm.....................................từ ngày............/............../...........đến ngày.........../.........../............ Địa chi Số công hoặc Đơn giá STT Họ và tên hoặc số Nội dung hoặc tên khối lượng công thanh toán Thành Tiền thuế Số tiền còn lại Ký nhận người được thuê CMT công việc thuê việc đã làm tiền khấu trừ được nhân A B C D 1 2 3 4 5=3-4 E Cộng Đề nghị.............................cho thanh toán số tiền:................................................................................... Số tiền (Viết bằng chữ):. ......................................................................................................................... (Kèm theo..........................chứng từ thanh toán khác) Ngày......................... tháng............ năm........... Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Giám đốc duyệt (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản