BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN MẪU TÀI LIỆU

Chia sẻ: Nguyễn Lệ Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

0
374
lượt xem
105
download

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN MẪU TÀI LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dự thảo bảng thời hạn bảo quản mãu tài liệu phông lưu trữ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tài liệu tham khảo dự thảo bảng thời hạn bảo quản mãu tài liệu phông lưu trữ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN MẪU TÀI LIỆU

  1. Dự thảo: BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN MẪU TÀI LIỆU PHÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  2. STT Tên nhóm tài liệu Thời hạn Ghi bảo quản chú 1. TÀI LIỆU TỔNG HỢP 1.1. Vấn đề chung 1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chủ trương, chính sách của Vĩnh viễn các cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương (gọi chung là cơ quan trung ương), Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về các mặt kinh tế, xã hội thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh. 2. Văn bản của UBND tỉnh về tình hình thực hiện các chủ Vĩnh viễn trương, chính sách, các biện pháp giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh. 3. Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của UBND Vĩnh viễn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua bằng Nghị quyết cuộc họp đầu năm. 4. Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác của UBND tỉnh: - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn - 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm - Tháng 5 năm 5. Báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh. Vĩnh viễn 6. Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác của các sở, ngành: - Hàng năm, nhiều năm 20 năm - 9 tháng, 6 tháng, quý 5 năm 7. Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác của UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn - 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 8. Hồ sơ các Hội nghị do UBND tỉnh tổ chức, các cuộc họp Vĩnh viễn toàn thể UBND tỉnh, cuộc họp thường trực UBND tỉnh TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  3. 9. Hồ sơ các cuộc họp của UBND tỉnh với lãnh đạo, các đoàn Vĩnh viễn công tác của các cơ quan Đảng, Nhà nước trung ương, các đoàn đại biểu nước ngoài tại tỉnh 10. Sổ tay công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 50 năm tỉnh. 11. Biên bản, thông báo của Văn phòng UBND tỉnh về kết Vĩnh viễn quả, ý kiến kết luận các cuộc họp thường kỳ và bất thường của UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. 12. Hồ sơ các vấn đề UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết Vĩnh viễn của cơ quan cấp trên và các vấn đề UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cơ quan cấp dưới). 13. Quyết đinh, thông báo của UBND tỉnh về quy chế làm Vĩnh viễn việc, quan hệ công tác của UBND tỉnh. 14. Thông báo của UBND tỉnh về việc phân công trách nhiệm 50 năm giữa các lãnh đạo UBND tỉnh. 1.2. Quy hoạch 15. Tài liệu của cơ quan trung ương chỉ đạo, hướng dẫn chung 20 năm về công tác quy hoạch. 16. Quyết định, thông báo của Chính phủ và các cơ quan chức Vĩnh viễn năng ở trung ương về vấn đề quy hoạch trên địa bào tỉnh. 17. Văn bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác Vĩnh viễn quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh. 18. Quyết định, báo cáo, thông báo của UBND tỉnh về việc Vĩnh viễn phê duyệt và thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 19. Kế hoạch, báo cáo về công tác quy hoạch của: - UBND tỉnh: + Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn + 9 tháng, 6 tháng, quý 50 năm - UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: + Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn + 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm - Sở, ban, ngành: + Hàng năm, nhiều năm 50 năm + 9 tháng, 6 tháng, quý 5 năm 20. Hồ sơ quy hoạch tổng thể và hồ sơ quy hoạch chi tiết của: - UBND tỉnh - UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh viễn TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  4. - Sở, ban, ngành Vĩnh viễn 50 năm 21. Công văn trao đổi về công tác quy hoạch. 5 năm 1.3. Kế hoạch 22. Tài liệu của cơ quan trung ương chỉ đạo, hướng dẫn chung 20 năm về công tác kế hoạch. 23. Tài liệu của Chính phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư về việc giao Vĩnh viễn chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho tỉnh. 24. Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Vĩnh viễn nhà nước hàng năm cho các cơ quan cấp dưới. 25. Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt các loại kế Vĩnh viễn hoạch. 26. Kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của UBND tỉnh: - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn - 9 tháng, 6 tháng, quý 50 năm 27. Kê hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn - 9 tháng, 6 tháng, quý 20 năm 28. Công văn trao đổi về công tác kế hoạch. 5 năm 1.4. Thống kê, điều tra 29. Tài liệu của cơ quan trung ương chỉ đạo chung về công tác 20 năm thống kê, điều tra. 30. Quyết định, chỉ thị, công văn của Chính phủ, Tổng cục Vĩnh viễn Thống kê, UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác thống kê, điều tra trên địa bàn tỉnh. 31. Báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh về công tác thống kê, điều tra: Vĩnh viễn - Hàng năm, nhiều năm 50 năm - 9 tháng, 6 tháng, quý 32. Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh về việc thống kê tình hình kinh tế, xã hội: - Hàng năm, nhiều năm Vĩnh viễn - 9 tháng, 6 tháng, quý 50 năm 33. Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh về việc điều tra cơ bản xã Vĩnh viễn hội học (đời sống, dân số, sức khoẻ, nghề nghiệp, sinh hoạt) và từng lĩnh vực hoạt động theo các đợt tổng điều tra. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
  5. 34. Công văn trao đổi về công tác thống kê, điều tra. 5 năm 1.5. Ngoại vụ, lễ tân 35. Tài liệu của cơ quan trung ương chỉ đạo chung về công tác 20 năm ngoại vụ, lễ tân. 36. Tài liệu của UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Vĩnh viễn ngoại vụ, lễ tân. 37. Tài liệu của Chính phủ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Vĩnh viễn UBND tỉnh chỉ đạo về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các cơ quan, tổ chức nước ngoài. 38. Báo cáo của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, doanh Vĩnh viễn nghiệp, tổ chức về quan hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức, đoàn nước ngoài. 39. Tài liệu của UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý Vĩnh viễn đoàn ra, đoàn vào. 40. Báo cáo hàng năm của UBND tỉnh (Sở Ngoại vụ) về các 50 năm đoàn ra, đoàn vào. 41. Tài liệu của UBND tỉnh (Sở Ngoại vụ) về việc quản lý Vĩnh viễn hoạt động của các tổ chức hữu nghị trên địa bàn tỉnh 42. Báo cáo của UBND tỉnh (Sở Ngoại vụ) về công tác ngoại 50 năm vụ, công tác lãnh sự ngoại giao, công tác Việt kiều, quản lý hộ chiếu. 43. Tài liệu chỉ đạo, tổng kết của UBND tỉnh về việc tổ chức Vĩnh viễn kỷ niệm các ngày lễ, tết. 44. Hồ sơ về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn do UBND Vĩnh viễn tỉnh chủ trì. 45. Kế hoạch, báo cáo của UBND các quận, huyện, thị xã, Vĩnh viễn thành phố thuộc tỉnh về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết. 46. Kế hoạch, báo cáo của các sở, ban, ngành về việc tổ chức 50 năm kỷ niệm các ngày lễ, tết. 47. Công văn trao đổi về công tác ngoại vụ, lễ tân. 5 năm 1.6. Thi đua, khen thưởng 48. Tài liệu của cơ quan trung ương chỉ đạo chung về công tác 20 năm thi đua, khen thưởng. 49. Tài liệu của UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng Vĩnh viễn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản