Bánh xe màu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
196
lượt xem
38
download

Bánh xe màu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thế nào chúng tôi tên và riêng biệt các màu sắc trên bánh xe màu là một chủ đề có gốc rễ trong khoa học vật lý, trực quan nhận thức, và truyền thống nghệ thuật. Đó là những gì tôi muốn khám phá . Điều này có vẻ như xem xét lại nhàm chán, nhưng nếu bạn đọc tất cả các bài viết trong tuần này, bạn có thể kết thúc hoàn toàn xét lại các bánh xe màu-ít nhất đó là những gì xảy ra với tôi. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bánh xe màu

  1. Bánh xe màu Ph n 1 Làm th nào chúng tôi tên và riêng bi t các màu s c trên bánh xe màu là m t ch đ có g c r trong khoa h c v t lý, tr c quan nh n th c, và truy n th ng ngh thu t. Đó là nh ng gì tôi mu n khám phá . Đi u này có v như xem xét l i nhàm chán, nhưng n u b n đ c t t c các bài vi t trong tu n này, b n có th k t thúc hoàn toàn xét l i các bánh xe màu-ít nh t đó là nh ng gì x y ra v i tôi. Khi ánh sáng tr ng là cong ho c khúc x b ng m t lăng kính ho c m t c u v ng, nó chia tách thành m t màu chuy n ti p liên t c c a các màu s c. Trong ph m vi mà ph m n, không có phân chia rõ ràng gi a các màu s c. đ xu t bao bì màu s c quang ph quanh m t vòng tròn c a vi c sáp nh p hai k t thúc, đ và tím. K t qu là m t vòng tròn s c, t t hơn đư c bi t đ n như m t bánh xe màu. Newton quan sát th y r ng các màu s c phai l t trôi ch y vào nhau. Nhưng trong sơ đ c a mình, ông đã xác đ nh b y màu s c mà chúng tôi đã bi t đ n như là ROYGBIV (đ , cam, vàng, xanh lá, xanh, chàm, và tím). Truy n th ng gi a các ngh sĩ đã đư c đ th chàm và ph i t p trung vào sáu màu cơ b n. Chúng tôi s xem xét các màu s c mà Newton và cùng th i v i ông g i là "nguyên th y" mà chúng ta g i là "ti u h c." Ph n 2
  2. Ngh sĩ thư ng liên quan , vàng, và xanh như là cơ b n nh t, ho c ti u h c, màu s c. N u b n h i h u h t các ngh sĩ l a ch n ba ng sơn phù h p v i hình nh tinh th n c a h trong màu cơ b n, h s r t có th ch n m t cái gì ó như cadmium , vàng cadmium, và xanh . T Hy L p và La Mã Ph c hưng, h u h t m i ngư i nghĩ r ng màu xanh lá cây nên ư c bao g m như là m t ti u h c. Như chúng tôi ã ghi nh n trên m t bài trư c, màu xanh lá cây th c s có ch nhô thêm tâm lý hơn so v i màu vàng. Nó ư c c p nhi u hơn thư ng xuyên hơn trong ngôn ng ti ng Anh. Ý tư ng là b n nên có th pha m i màu khác ra trong ba màu sơ b . B n có th nh n th y r ng v i các ngh sĩ truy n th ng màu sơ b c a b n có th tr n cam rõ ràng. Bánh xe màu c a truy n th ng c a ngh sĩ, " trên, th hi n màu vàng, , xanh và kho ng cách ngay c ph n ba vòng tròn xung quanh. H n h p c a các màu , màu xanh, màu vàng và t o secondaries. Nh ng màu s c trung h c là màu tím, màu xanh lá cây và màu da cam. Chúng xu t hi n
  3. t i 2, 6, và 10:00 trên bánh xe màu s c truy n th ng. Nhưng trong s th t khi tôi v bánh xe này, tôi ã không sơn nh ng secondaries . N u tôi ã c g ng, h ã có th i ra nhi u duller. Như chúng ta s th y trong bài vi t trong tương lai, chúng tôi có th m t m t cái nhìn tươi lúc s p x p toàn b . Ph n 3 M t màu s c mà gi m t v trí tr c ti p trên bánh xe. Trong th gi i c a s c t và màu pha tr n, các c p màu là: vàng-tím, -xanh lá cây, và xanh da cam. Khi s c t b sung ư c tr n l n v i nhau, h k t qu trong m t trung l p màu xám, có nghĩa là, m t màu xám không có nh n d ng s c. i u này là khá quen thu c v i t t c nh ng ai ã l a xung quanh v i sơn. Nhưng trong lĩnh v c c a afterimages, ánh sáng pha tr n, và nh n th c tr c quan, vi c b sung cho c p hơi khác nhau. Màu xanh là màu vàng i di n, không ph i màu da cam. B n có th th y đi u này cho chính mình v i các sơ đ trên. Nhìn ch m ch m vào gi a vòng tròn đ y màu s c cho 20 giây. Sau đó chuy n hư ng nhìn c a mình vào gi a c a vòng tròn màu tr ng và thư giãn m t
  4. c a b n. Nh ng màu s c b sung nên n i lên. Lưu ý r ng afterimage c a màu xanh là màu vàng và ngư c l i. Nhưng n u b n đã pha tr n có màu vàng và màu xanh như sơn, b n s không nh n đư c m t màu xám, b n mu n có đư c m t màu xanh lá cây. Trong th c t , s c t có th hành x unpredictably khi tr n. H n h p không luôn luôn trên đư ng th ng rút ra gi a hai màu s c b t đ u. Làm th nào đ đi u này nh hư ng đ n cách mà chúng tôi thi t k m t bánh xe màu? Trư c tiên, b n ph i quy t đ nh xem b n mu n th đ i di n cho th c t c a các s c t ho c hành vi c a các màu trong m t quang ho c m t lĩnh v c toán h c. Nói cách khác, bánh xe màu s c c a b n ho c là ph i đ i di n cho th gi i lý tư ng c a các màu quang h c, ho c trên th gi i v t ch t c a sơn, nhưng không có bánh xe duy nh t có th th hi n chính xác c hai màu . Bánh xe màu bao g m kích thư c c a grayness so v i cư ng đ , đư c g i là chroma, cũng thư ng đư c g i là bão hòa. Đây là bánh xe, màu s c truy n th ng c a các ngh sĩ đã th c hi n nh ng năm trư c đây, mà đi vào s không chroma trung tâm.
  5. . m t thu t ng phát minh c a Albert Munsell, là m c đ dao đ ng gi a m t màu trung l p và s rung đ ng hay tinh khi t.
Đồng bộ tài khoản