Căn bản về cách phối màu trong thiết kế

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

2
447
lượt xem
230
download

Căn bản về cách phối màu trong thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những màu sắc được lựa chọn từ bánh xe màu sẽ được phân ra nhiều cấp độ màu có thể kết hợp lại. Để lựa chọn đựơc những màu sắc kết hợp tốt nhất cho thiết kế (gọi là tông xuyệt tông), tuỳ thuộc vào công việc bạn đang làm. Liệu nó có truyền đạt những điều bạn muốn bày tỏ? Hoặc bạn sẽ chọn màu sắc vì bạn, hoặc khác hang thích như vậy. Đó là một câu hỏi khó cho bất kỳ người thiết kế hoặc khách hang nào.Họ cần đặt những sở thích cá nhân và những giao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Căn bản về cách phối màu trong thiết kế

  1. Căn b n v cách ph i màu trong thi t k Nh ng màu s c ư c l a ch n t bánh xe màu s ư c phân ra nhi u c p màu có th k t h p l i. l a ch n ơc nh ng màu s c k t h p t t nh t cho thi t k (g i là tông xuy t tông), tuỳ thu c vào công vi c b n ang làm. Li u nó có truy n t nh ng i u b n mu n bày t ? Ho c b n s ch n màu s c vì b n, ho c khác hang thích như v y. ó là m t câu h i khó cho b t kỳ ngư i thi t k ho c khách hang nào.H c n t nh ng s thích cá nhân và nh ng giao di n liên quan t i quy t nh v màu s c. Kinh nghi m và hi u bi t s giúp b n t o nên nh ng màu k t h p phù h p v i m c tiêu c a d án. ây là nh ng lý thuy t s giúp b n có nh ng s n ph m thi t k úng ý tư ng.
  2. Tôi s i th hi n nh ng cách th hi n khác nhau v i vài ki u k t h p. Nh ng trư c khi tôi b t u, s không h u ích n u các b ng màu ã ư c các khách hang ti m năng ưa cho b n ho c trong các tài li u thi t k Tôi luôn th hi n hai cách ph i màu, theo hai cách khác nhau trong các màu s c c a bánh xe màu. Trên b ng màu b n th y, tôi ã phân chia các màu s c liên quan nhau theo t ng c p , t trái qua ph i. Cái này gi ng như b n ang làm cây ph h cho màu s c, màu này d t màu kia vào b ng màu liên quan. Có nhi u cách b n th hi n như hình vuông, hình tròn, các ư ng k . Tuỳ vào b n, nhưng ây là m t phương pháp quan tr ng th hi n sư liên quan c a các các màu s c.
  3. ây là các màu phù h p v i ki u ph i 3 màu. ây không ph i là ki u mà b n nghĩ v bánh xe màu, vì ây mình ch ch n ra ba màu ph i h p v i các bư c như sau 1. Màu ph . Chúng có v y u, ho c là màu ph . Nó tương ph n và làm n i b t màu chính. 2. Màu chính, ho c còn g i là màu tr i. ó chính là màu ch o c a thi t k . ó là màu mà b n c n d a vào l a ch n các màu phù h p và có ý nghĩa h tr cho thi t k . 3. Màu nh n m nh ho c là màu n i b t. Màu nh n m nh s có hai ý nghĩa a. ho c là b tr cho màu ph ho c cho màu chính.
  4. b. Ho c nó s nh n m nh, thu hút s chú ý c a ngư i xem, b i vì nó là màu ch i v i màu chính. Nó s tương ph n c a cách k t h p. Năng ng/ gây n tư ng Cách k t h p n tư ng s t o c m giác r t m nh m n ng nhi t, sôi n i, y nhi t huy t và xúc c m. Các màu thiên v sáng, thư ng k t h p các màu s c trên bánh xe màu, ph h p v i v i màu chính, màu ph và màu ph th 3. V i nhi u ngư i, cách ph i màu này s th hi n c m giác n ào, s chói l i r c r và s c l c. ó là ki u k t h p tr trung. R t nhi u s c g i là màu “natural” – màu thu n
  5. nhưng nó có nhi u s c hơn v i cùng m t màu s c , trư c ó chúng ta s s d ng cho các du l ch, ho c công nghi p. Cách ph i màu nhã nh n Các tông màu nhã có r t nhi u màu tr ng trong s c màu.. ây là ví d v i màu xanh và k t h p v i màu hoa o i hương (lavender) làm màu chính. K t qu c a s k t h p này t o nên s cân b ng và nhã. Tông màu xanh, xanh lá cây và tím nh trên bánh xe màu t o nên v yên bình. S nh n m nh luôn s d ng các màu ph i cùng tông và có s c m hơn. Các s d ng màu này thư ng g p trong công nghi p, t o hi u qu th giác nh nhàng sinh ng cho phái n .
  6. Màu nh Cách ph i các màu nh tương t như màu nhã nh n nhưng thư ng ư c s d ng d a trên các màu s c có có ch a hàm lư ng l n màu tr ng – màu nh t. i m khác nhau là các màu nh này k t h p gi a các màu m và mát. Cách k t h p này s phù h p v i tu i tr , ngây thơ và sôi n i. V i vài ví d như trên, hy v ng s giúp b n hi u thêm v cách l a ch n màu s c cho thi t k c a mình.
Đồng bộ tài khoản