Lịch sử BÁNH XE MÀU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
151
lượt xem
49
download

Lịch sử BÁNH XE MÀU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bánh xe màu đầu tiên đã được quy cho Ngài Isaac Newton, người năm 1706 bố trí màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh, chàm, và màu tím vào một tiến trình tự nhiên trên một đĩa quay. Khi đĩa quay, những màu sắc mờ với nhau để nhanh chóng mà mắt người nhìn thấy màu trắng. Từ đó việc tổ chức màu đã lấy nhiều hình thức, từ các bảng và biểu đồ, để hình tam giác và và bánh xe lịch sử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử BÁNH XE MÀU

  1. L ch s BÁNH XE MÀU Bánh xe màu u tiên ã ư c quy cho Ngài Isaac Newton, ngư i năm 1706 b trí màu , cam, vàng, xanh lá, xanh, chàm, và màu tím vào m t ti n trình t nhiên trên m t ĩa quay. Khi ĩa quay, nh ng màu s c m v i nhau nhanh chóng mà m t ngư i nhìn th y màu tr ng. T ó vi c t ch c màu ã l y nhi u hình th c, t các b ng và bi u , hình tam giác và và bánh xe l ch s .
  2. M t màu s c l nh thành công h th ng yêu c u m t hình d ng thích h p, s lư ng chính xác c a màu s c , thích h p trong ó n nay . Thi t k ơn gi n mà có th giao ti p m t m i quan h gi a các màu s c là gì? Nó có th là không nhi u hơn m t thanh ho c dòng, có l d a trên hình d ng xu t hi n khi ánh sáng ư c truy n qua lăng kính. Quán bar c a hai màu s c truy n t ý tư ng cơ b n: màu t n t i và nó có m t tr t t thư ng xuyên. M t hình th c g i ý tuy n tính t i m t ti n trình có th ư c liên k t v i bư c sóng ho c chu kỳ, nhưng nó không t ư c nhi u hơn n a. Nó không h ph c t p c a m i quan h màu s c và do ó không xác nh n nh ng khía c nh khác c a m t trong hai th c ti n hay ý tư ng. Hình d ng và v trí c a các màu s c có th không ư c tùy ý, nhưng giá tr c a h th ng này b h n ch . M r ng b ng màu trên thanh màu, en và n d . H cung c p m t màn hình tương t nh n bi t thông tin, nhưng m t trong nh ng g i ý r ng m i quan h n i th t thông qua kích thư c, hình dáng, ho c v trí c a các khu v c màu. C n chú ý vi c thi u m t tiêu chu n cho màu s c trong tri t h c t nhiên, và l y c m h ng t m t b ng tương t ư c công b t i Stockholm, Richard Waller ch ra r ng ông "M c Physiological Màu C hai Mixt và ơn gi n," (thành l p năm 1686) s cho phép các mô t rõ ràng c a các màu s c c a các cơ quan t nhiên. mô t m t nhà máy, ví d , ta có th so sánh v i bi u và s d ng các tên ư c tìm th y ó xác nh màu s c c a v cây, g , lá, vv các ng d ng tương t c a các thông tin thu th p trong bi u cũng có th m r ng cho ngh thu t và ngành ngh . Waller ã t ng và Xã h i, thông qua các n ph m, các c gi c a nó, m t lư i có ch a 119 màu. Ông b trí l a ch n c a mình trong m t s ti n tri n t nh n màu s m màu hơn nhưng không yêu c u b i thư ng bao g m t t c các bi n th c a t t c các h n h p. T trái sang ph i u trang, có b y màu s c, t t
  3. c (t c là tinh khi t, unmixed), t tr ng Tây Ban Nha qua màu xanh-pha lê xanh và màu chàm-to atramentum siricum, m t màu xanh m- en. T i trái, t trên xu ng dư i, là u tiên c a vàng nguyên ch t và sau ó là nguyên ch t , di chuy n t chât b ch diên (nh ) qua fuliginosti atramentum, m t màu s m-nâu. Màu s c h n h p i n vào s dư c a lư i i n; s c thái nh hơn là t t p bên trái và phía dư i bên ph i là nh ng ngư i da en t i nh t. Waller c a văn b n ngh các màu s c i di n cho tr n h n h p b ng nhau c a các m u màu tinh khi t các c nh trên và trái c a th . Ông gi i thích cách t o ra nh ng màu s c n i th t, nhưng các tên g i ý r ng h có th ã ư c mua, ho c r ng nó có th làm như v y. Schaffer thi t k phương pháp c a mình m b o r ng các minh h a trong sách c a mình có th là màu úng b i b t c ai b tc âu. Là tác gi c a t p v phân lo i côn trùng, n m, và cá, ông bi t, qua nh ng kinh nghi m cá nhân, trong nh ng v n v màu s c và màu. Schaffer v ch ra cho màu s c c a mình trong chín quy t c. Nh ng s u tiên khái ni m nói chung. Hi n có b y ơn gi n và t nhiên, màu s c chính ( , vàng, xanh dương, xanh lá cây, nâu, tr ng, và màu en), và màu s c có th ư c làm t m t h n h p c a hai, ba, ho c nhi u màu s c chính. Các quy t c còn l i, d a trên các nghiên c u riêng c a Schaffer, mô t vi c xây d ng các vi n tr phân lo i c a mình và gi i thích h th ng c a mình. Schaffer c a h th ng d a vào màu s c mà có th ư c tìm th y c a hàng c a m t ngh sĩ, và nó ư c g i là cho nhi u h n h p, bao g m c các k t h p trong m t nhóm màu: v i , nâu v i nâu, vv Hơn là c g ng bao g m t t c các màu trong m t t ơn, ông ã nghĩ ra m t trang ban u c a các màu s c chính, và các trang riêng bi t cho màu s c ư c làm t h n h p.
  4. Mayer cũng ti n hành nghiên c u hư ng d n kích thư c c a tam giác. Các xét nghi m c a ông v nh n th c tr c quan ư c xác nh mà m t có th phân bi t ch có kho ng mư i hai gradations gi a hai colors.Theo ó, tam giác c a ông ã ngăn mư i ba ngày m i bên. T i m i c c, màu s c góc c nh là m t màu hoàn h o hay tinh khi t. M i ngăn cách v i hai màu s c khác trong s ch c a mư i m t h n h p theo t l c a chúng. Hoàn ch nh h th ng màu c a Mayer bao g m hình tam giác khác t o thành t các s c t nguyên ch t tr n v i s lư ng ngày càng l n hơn màu tr ng ho c en. Nh ng hình tam giác ã ngăn d n d n ít hơn như ti p c n các màu tr ng (nh ) ho c màu en (bóng t i). Mayer ư c mô t như th nào nh ng hình tam giác ư c xác nh và màu s c ư c xác nh. th c a ông là bi-directional, u h u ích mô t m t màu tay ho c xác nh công th c làm cho b t kỳ màu m t có th nhìn th y. Ai có th so sánh v i m t màu s c ư c tìm th y trên m t i tư ng v i các màu s c trong tam giác và, vì v trí trên bi u ã ư c xác nh b i t l chu n b , bi t thành ph n c a nó. Ngoài ra, ta có th ch n m t màu t schematic và bi t ngay l p t cs k th pc a , vàng, xanh, en, tr ng và c n thi t t o l i nó. Newton ã thanh màu s c ư c t o b i các o n văn c a ánh sáng qua lăng kính và chuy n i nó thành m t vòng tròn phân o n, trong ó kích thư c c a
  5. m i o n khác bi t theo tính toán c a ông v bư c sóng c a nó và chi u r ng tương ng c a nó trong quang ph . Các v trí và kích thư c c a các ph n màu c a các vòng tròn Newton ngh m i quan h khác toán h c và hài hòa. Hai vòng tròn màu s c ư c bao g m như hình minh h a trong phiên b n 1708 c a mignature Traité de la peinture en, m t ngh sĩ c a hư ng d n s d ng quy cho "CB" (thư ng ư c coi là Claude Boutet, ho c các nhà xu t b n, Christophe Ballard). Thuyêt h c Newton k t n i gi a các lý thuy t v màu s c và c p c a vòng tròn này là rõ ràng trong vi c thi t k và văn b n i kèm. ó là chưa rõ ràng, tuy nhiên, cho dù nh ng lý thuy t ã ư c m t ngu n c m h ng tr c ti p. Vòng tròn th nh t có b y màu s c, tím, xanh, xanh, vàng, cam, tươi, và crimson. M t vòng tròn th hai cho bi t thêm vàng vàng, , tím, bi n xanh và màu vàng-xanh cho t ng s mư i hai màu s c. Nhìn chung, hòa nh p c a h là m t chút bí n. Lu n này ã ư c ban hành trong ít nh t năm phiên b n không có ph n này; các vòng tròn màu s c và văn b n i kèm ch xu t hi n liên t c trong các phiên b n sau. nh d ng v t lý c a "CB" 's vòng tròn, và c a gi i nói chung, ngư i tiêu dùng ư c cung c p thông tin v màu s c và m i quan h màu s c r ng r t khó mua t các bi u ho c th tuy n tính. Waller c a b ng cho th y có hai màu s c có th ư c pha tr n t o ra m t màu th ba. Mayer c a tam giác ch ra các thông tin cùng v i ba màu s c. Vòng tròn có th ơn gi n hóa th c hành sơn, b i vì nó là m t công c hi n th thu n l i cho các ho sĩ ngư i mu n chu n b ho c l a ch n màu s c. M t côn trùng h c, Ignaz Schiffermüller mu n t o ra m t bánh xe, nhi u màu s c thái, m t trong ó s th hi n các k t n i h p lý gi a các i u nh c và chromatic nhưng i u ó cũng s h u ích trong n l c th c hi n, bao g m phân lo i l ch s t nhiên và s n xu t màu.
  6. Goethe's Theory of Colours cung c p các nghiên c u u tiên có h th ng c a hi u ng sinh lý c a màu s c (1810). " Quan sát c a ông v tác d ng c a màu s c ph n i ã d n ông nm ts px p i x ng c a bánh xe, màu s c c a mình, "cho màu s c xuyên tâm trái ngư c v i nhau ... là nh ng g i tương h l n nhau nhau trong m t." Hoàn ch nh h th ng màu c a Mayer bao g m hình tam giác khác t o thành t các s c t nguyên ch t tr n v i s lư ng ngày càng l n hơn màu tr ng ho c en. Nh ng hình tam giác ã ngăn d n d n ít hơn như ti p c n các màu tr ng (nh ) ho c màu en (bóng t i). Newton ã thanh màu s c ư c t o b i các o n văn c a ánh sáng qua lăng kính và chuy n i nó thành m t vòng tròn phân o n, trong ó kích thư c c a m i o n khác bi t theo tính toán c a ông v bư c sóng c a nó và chi u r ng tương ng c a nó trong quang ph . T Các v trí và kích thư c c a các ph n màu c a các vòng tròn Newton ngh m i quan h khác toán h c và hài hòa. Goethe's Theory of Colours cung c p các nghiên c u u tiên có h th ng c a hi u ng sinh lý c a màu s c (1810). Quan sát c a ông v tác d ng c a màu s c ph n i ã d n ông nm ts px p i x ng c a bánh xe, màu s c c a mình, "cho màu s c xuyên tâm trái ngư c v i nhau ... là nh ng g i tương h l n nhau nhau trong m t."
Đồng bộ tài khoản