Báo cáo 87/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
4
download

Báo cáo 87/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 87/BC-LĐTBXH về kết quả diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 87/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 87/BC-L TBXH Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2009 BÁO CÁO K T QU DI N ÀN TR EM QU C GIA NĂM 2009 Th c hi n k ho ch tri n khai Tháng hành ng vì tr em năm 2009 (theo Quy t nh s 262/Q -L TBXH ngày 02 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i), B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ch o và t ch c Di n àn Tr em Qu c gia năm 2009 v i ch “Tr em và các m c tiêu vì tr em”. M c ích c a Di n àn Tr em là: (i) Thúc Ny th c hi n quy n tham gia c a tr em trong vi c xây d ng pháp lu t, chính sách, chương trình m c tiêu vì tr em; (ii) Hình thành cơ ch th c hi n quy n tham gia c a tr em thông qua vi c t ch c các di n àn tr em nh kỳ (c p t nh, c p qu c gia); (iii) Chuy n thông i p hàng năm c a tr em n Qu c h i, Chính ph và các b , ngành liên quan. V i m c ích trên, Di n àn Tr em Qu c gia năm 2009 ã ư c t ch c t i Hà N i t ngày 01 tháng 8 n ngày 4 tháng 8 năm 2009 v i s tham gia c a 126 tr em n t 21 t nh thành ph : An Giang, Cà Mau, à N ng, i n Biên, ng Tháp, Hà Giang, Hà N i, H i Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Kon Tum, Lào Cai, Ninh Thu n, Phú Th , Qu ng Bình, Qu ng Ninh, Qu ng Tr , Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thành ph H Chí Minh, Vĩnh Phúc. Sau ây là nh ng v n cơ b n c a Di n dàn: I. CÔNG TÁC CHU N BN VÀ DI N ÀN TR EM C P T NH 1. Xây d ng k ho ch và hư ng d n k thu t cho a phương Tháng 3/2009, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã xây d ng K ho ch t ch c Di n àn, ph i h p v i 5 t ch c qu c t t i Vi t Nam (Qu nhi ng Liên h p qu c, T ch c C u tr Tr em, T ch c Plan, T ch c T m nhìn th gi i và T ch c Childfund) ch o h tr t ch c Di n àn tr em 21 t nh, thành ph ; trên cơ s ó l a ch n i bi u tham d Di n àn Tr em Qu c gia năm 2009. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ngh y ban nhân dân 21 t nh ph i h p ch o Di n àn tr em c p t nh, ng th i ã thành l p Ban T ch c Di n àn v i 3 ti u ban (N i dung, Truy n thông, H u c n) t ch c tri n khai th c hi n Di n àn. Theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban nhân dân 21 t nh, thành ph ã xây d ng k ho ch t ch c Di n àn tr em c a t nh, thành l p Ban T ch c Di n àn g m có Lãnh o S Lao ng – Thương binh và Xã h i; T nh oàn, S Giáo d c ào t o; S Văn hóa - Th thao - Du l ch; S Y t … m t s t nh Lãnh o UBND t nh, Ban Tuyên giáo T nh y tr c ti p tham gia ch o.
  2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ph i h p v i 5 t ch c qu c t t i Vi t Nam (Qu nhi ng Liên h p qu c, T ch c C u tr Tr em, T ch c Plan, T ch c T m nhìn th gi i và T ch c Childfund) t ch c t p hu n cho 63 d n trình viên và i di n tr em c a 21 t nh (ngày 4 và 5 tháng 6 năm 2009) hư ng d n k năng th c hi n quy n tham gia c a tr em; óng góp ý ki n ánh giá vi c th c hi n Chương trình hành ng vì tr em giai o n 2001-2010; xây d ng k ho ch t ch c di n àn tr em c p t nh. Sau khi tham d t p hu n c a Trung ương, các t nh ã v tri n khai t p hu n cho D n trình viên và tr em nòng c t c a các qu n, huy n, các ơn v tham gia t ch c Di n àn. i tư ng tham gia t p hu n: Lãnh o, cán b Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i, cán b oàn TNCSHCM và tr em nòng c t c a các qu n, huy n, các ơn v ho c Câu l c b tr em s tham d Di n àn. 2. T ch c Di n àn c a tr em t i các t nh Trong th i gian t cu i tháng 6 n cu i tháng 7 năm 2009, t i 21 t nh, thành ph ã t ch c Di n àn tr em c p t nh. Ph n l n tr em tham gia có tu i t 12-16, các em hi n ang tham gia các i, nhóm nòng c t trong các ho t ng tham gia c a tr em trư ng h c, c ng ng và Câu l c b c a huy n, t nh, thành ph , m t s là tr em dân t c thi u s , tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn. S lư ng tr em tham gia Di n àn m i t nh trung bình kho ng 60 em, t nh ít nh t là 40 em (Hòa Bình), t nh nhi u nh t là 137 em (TP H Chí Minh). Di n àn tr em các t nh ư c t ch c trong 2 ngày, chia làm 2 ph n chính: * Ph n th nh t: G m các ho t ng chuNn b cho phiên i tho i: Các nhóm tr t gi i thi u, trang trí, trưng bày góc truy n thông, hình nh c a i, nhóm mình; T ch c các cu c thi: c m tr i, v tranh, bi u di n văn ngh ; Chia nhóm th o lu n vi c th c hi n, k t qu , tác ng c a Chương trình hành ng Vì tr em giai o n 2001 – 2010 a phương. Tuy m i a phương có c i m khác nhau, nhưng các v n tr em các t nh quan tâm ưa ra th o lu n t i Di n àn t p trung vào: Áp l c h c t p và môi trư ng h c ư ng i v i tr em; Thi u sân chơi và i u ki n vui chơi, gi i trí dành cho tr em; Tr em b b o l c, bóc l t, xâm h i, tr em vi ph m pháp lu t; tr em b rơi vào hoàn c nh c bi t và v n b o v tr em; Phòng tránh tai n n thương tích, an toàn giao thông; Quy n tham gia c a tr em chưa có cơ ch th c hi n; Ô nhi m môi trư ng, an toàn th c phNm; B o v môi trư ng xanh, s ch, p; Bi n i khí h u; S c kh e, dinh dư ng… * Ph n th hai: Phiên i tho i: (i) i di n tr em báo cáo tóm t t v i i bi u Lãnh o T nh y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các s , ban, ngành, oàn th v k t qu làm vi c ngày th nh t, các v n c n ưu tiên th o lu n, i tho i. (ii) Các em tham gia i tho i tr c ti p v i i bi u Lãnh o t nh và các s , ban, ngành, oàn th trong t nh v nh ng v n ã ư c t p h p trong ngày th nh t thông qua ti u phNm văn ngh , hát múa, hùng bi n… c bi t, có 1 t nh (Qu ng
  3. Bình) ã truy n hình tr c ti p Di n àn tr em trên sóng ài Phát thanh và truy n hình c a t nh. Các em ưa ra nh ng khuy n ngh , nh ng câu h i v nh ng t n t i, vư ng m c c n gi i quy t th c hi n các m c tiêu khó t trong c a Chương trình hành ng Vì tr em giai o n 2001 – 2010 a phương. N i dung các khuy n ngh t p trung vào các lĩnh v c sau: (i) Xây d ng môi trư ng giáo d c thân thi n; (ii) B o v môi trư ng; (iii) B o v tr em có hoàn c nh c bi t; (iv) Xây d ng i m vui chơi gi i trí cho tr em; (v) Th c hi n quy n tham gia c a tr em. Nh ng ý ki n c a các em ã ư c các i bi u l ng nghe, ghi nh n, gi i áp c th và có trách nhi m. K t thúc Di n àn tr em c p t nh, các em ã l a ch n thông i p, khuy n ngh và l a ch n oàn i bi u tr em tham d Di n àn tr em Qu c gia. II. T CH C DI N ÀN TR EM QU C GIA NĂM 2009 T k t qu Di n dàn tr em c p t nh, Di n àn Tr em Qu c gia năm 2009 v i ch “Tr em và các m c tiêu vì tr em” ã ư c t ch c t i Hà N i trong 4 ngày (t 01 n 04 tháng 8 năm 2009). Khách m i d Di n àn có Lãnh o ng, Nhà nư c, Qu c h i, lãnh o các B , Ban, ngành trung ương t i Hà N i, i di n Lãnh o y ban nhân dân m t s t nh và i di n Lãnh o S Lao ng – Thương binh và Xã h i c a 21 t nh, thành ph . Tham d Di n àn còn Lãnh o 5 t ch c qu c t t i Vi t Nam bao g m: Qu Nhi ng Liên H p Qu c, T ch c C u tr Tr em, T ch c Plan, T ch c T m nhìn th gi i và T ch c Childfund ã ph i h p cùng B Lao ng - Thương binh và Xã h i h tr k thu t và kinh phí t ch c Di n àn tr em t c p t nh n Qu c gia. K t qu c a Di n àn Tr em Qu c gia năm 2009 như sau: 1. Ho t ng c a Di n àn Tr em Qu c gia Ho t ng c a Di n àn Tr em Qu c gia di n ra r t a d ng, phong phú, th hi n qua chương trình và n i dung làm vi c c a 4 ngày làm vi c chính th c c a Di n àn. Các ho t ng chính: 1. Các oàn tham gia Di n àn t gi i thi u v mình cùng v i thông i p mang n Di n àn Qu c gia; 2. Ho t ng thi d ng tr i ngoài tr i; 3. Thi h i di n văn ngh c a các t nh, t ch c góc truy n thông theo các nhóm ch ; 4. Chia làm 6 nhóm th o lu n (m i nhóm có 1 em i di n c a m i t nh) và xây d ng thông i p chung v các v n l a ch n ưu tiên c a Chương trình hành ng Qu c gia vì tr em – Nhóm 1: Chăm sóc s c kh e, dinh dư ng; Nhóm 2: Nư c s ch và v sinh môi trư ng; Nhóm 3: Giáo d c, hư ng nghi p, d y ngh ; Nhóm 4: Văn hóa, vui chơi gi i trí, Quy n tham gia c a tr em; Nhóm 5: B o v tr em – Phòng ch ng xâm h i, b o l c, tr ng ph t tr em, tai n n thương tích tr em; Nhóm 6: B o v , chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t), theo 3 n i dung chính: Nh n nh c a các em v các v n c a các a phương; K t qu t ư c và nh ng khó khăn, thách th c; Gi i pháp, khuy n ngh . 5. i tho i v i Lãnh o ng, Nhà nư c và các B ngành trung ương.
  4. Phiên i tho i c a tr em Lãnh o ng, Nhà nư c và các B ngành di n ra trong không khí thân thi n, c i m và th ng th n, ư c chia làm 3 phiên i tho i chính v 3 c m ch : Phiên 1: Chăm sóc s c kh e, dinh dư ng. Nư c s ch và v sinh môi trư ng; Phiên 2: Giáo d c, Văn hóa, Vui chơi, Gi i trí và Quy n Tham gia c a tr em; Phiên 3: B o v tr em, tr em có hoàn c nh c bi t. T i m i phiên làm vi c, i di n tr em trình bày tóm t t k t qu th o lu n ánh giá vi c th c hi n các m c tiêu vì tr em theo ch c a t ng phiên và t câu h i giao lưu i tho i v i Lãnh o các B ngành liên quan. Trong phiên i tho i, các em t ra 20 câu h i và ã nh n ư c nh ng tr l i rõ ràng th u áo t phía các bác, các cô, các chú lãnh o ng, Nhà nư c và các B ngành liên quan. Tham gia phiên giao lưu, i tho i v i tr em có: bà Nguy n Th Doan – Phó Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, bà Nguy n Th Kim Ngân – B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, bà Nguy n Th Bình – Nguyên Phó Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, bà Tr n Th Thanh Thanh – Nguyên B trư ng, Ch nhi m y ban B o v , chăm sóc tr em Vi t Nam, bà Ngô Th Minh – Phó Ch nhi m y ban Văn hóa, Giáo d c, thanh thi u niên và nhi ng Qu c h i, lãnh o các B , Ban, ngành trung ương t i Hà N i, Ông Jesper Morch – Trư ng i di n Qu Nhi ng Liên H p Qu c t i Vi t Nam, Lãnh o các T ch c Qu c t t i Vi t Nam. 2. Nh ng v n mà các em quan tâm, th o lu n 2.1. Tóm t t nh ng m t tích c c trong vi c th c hi n các m c tiêu vì tr em M c dù nư c ta ang còn nhi u khó khăn nhưng ng, Qu c h i, Chính ph , các c p chính quy n và các t ch c xã h i ã dàng cho tr em s quan tâm và u tư c bi t, cu c s ng c a tr em ang ngày càng t t hơn. Tr em dư i 6 tu i ư c khám ch a b nh không m t ti n. Tr em có hoàn c nh c bi t ư c hư ng các chính sách tr giúp. Ch t lư ng giáo d c ngày càng ư c nâng cao, tr em ư c t o i u ki n h c t p t t hơn, các phong trào h c t p trong nhà trư ng và xã h i ư c Ny m nh. Có thêm nhi u t báo, phương ti n thông tin, gi i trí, câu l c b , di n àn dành cho tr em. Tr em ã có cơ h i nói lên ti ng nói c a mình, ti ng nói tr em ã ư c ngư i l n l ng nghe. 2.2. Nh ng khó khăn và thách th c nh hư ng n vi c th c hi n các m c tiêu vì tr em Giá s a nư c ta còn cao. Th c phNm không m b o an toàn. Y t h c ư ng không y và ch t lư ng th p. T l tr em th p, còi còn cao. Tình tr ng ng p l t các thành ph ngày càng tr m tr ng nh hư ng t i h c t p và tăng nguy cơ d ch b nh tr em. Các ngu n nư c và không khí b ô nhi m. Trang thi t b trư ng h c còn cũ, thi u và l c h u. Áp l c h c t p i v i h c sinh thành th còn l n. Tình tr ng h c sinh b h c nông thôn và các vùng nghèo còn nhi u. Chương trình giáo d c và d y ngh chưa sát th c t , ít th c hành. Nhà văn hóa, khu vui chơi, gi i trí dành cho tr em xã, phư ng còn ít và ch t lư ng th p. Kinh phí u tư cho các ho t ng b o v tr em còn chưa ư c quan tâm th a áng. Tr em b xâm h i, b b o l c và b tr ng ph t ch m ư c phát hi n và giúp . V n còn tr em ph i lao ng n ng nh c trong môi trư ng c h i và nguy hi m. Tr em b tai n n thương tích có chi u hư ng tăng nhanh. 3. Khuy n ngh và Thông i p c a Di n àn Tr em Qu c gia
  5. Thông qua di n àn, tr em ã có các khuy n ngh sau: - Quan tâm u tư nâng cao th tr ng và h tr b a ăn h c ư ng cho tr em nghèo, vùng sâu, vùng xa phòng ch ng suy dinh dư ng tr em. - Nâng cao nghi p v , phương pháp thân thi n v i tr cho cán b y t , c bi t là cán b y t h c ư ng và các tr m y t cơ s , ưu tiên cán b y t có chuyên môn khá cho các vùng sâu, vùng xa. - Tuyên truy n nâng cao nh n th c c a các doanh nghi p và ngư i dân v b o v môi trư ng. X lý nghiêm kh c và k p th i các hành vi phá ho i môi trư ng. - C i thi n và nâng c p cơ s v t ch t, nâng cao ch t lư ng d y và h c. S p x p l i chương trình h c gi m t i và thi t th c hơn. Tuyên truy n nâng cao nh n th c c a c ng ng v vi c h c t p c a tr em. - u tư và khuy n khích thêm các ngu n u tư khác xây d ng các i m văn hóa, vui chơi gi i trí cho tr em, trư c h t vùng sâu, vùng xa. Có nhi u hơn n a các chương trình, ho t ng tr em ư c th c hi n quy n tham gia. - Dành cho tr em m t Chương trình B o v tr em và tr giúp tr em có hoàn c nh c bi t. Có các cán b c ng ng và a phương k p th i b o v tr em và n m tình hình tr em có hoàn c nh c bi t. - Tr em mong mu n các Di n àn Tr em Qu c gia s ư c t ch c nh kỳ và tr thành m t trong nh ng s ki n quan tr ng th c hi n quy n tham gia c a tr em. - th c hi n Chương trình Hành ng Qu c gia vì tr em ư c t t hơn, tr em ã h a s hoàn thành b n ph n c a mình và v n ng các b n cùng nhi t tình tham gia. K t thúc Di n àn, i di n tr em trình bày và trao t n tay nh ng thông i p n các nhà lãnh o ng và Nhà nư c, các lãnh o b , ban ngành, a phương, i di n t các cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i và các t ch c Qu c t (kèm theo). III. ÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu i m - Nhìn chung, Di n àn Tr em Qu c gia, trong ó k c Di n àn tr em 21 t nh ã ư c t ch c t t, t các m c tiêu và yêu c u ra. - Tr em có cơ h i ư c tham gia ánh giá và i tho i tr c ti p v i các nhà ho ch nh lu t pháp, chính sách các c p v k t qu th c hi n, tác ng c a các m c tiêu c a Chương trình Hành ng vì tr em giai o n 2001 – 2010; ư c nói lên quan i m, xu t các sáng ki n c a mình t i các di n àn. T o ra s chuy n bi n v nh n th c c a các c p, các ngành và toàn xã h i v quy n tham gia c a tr em và trách nhi m th c hi n các m c tiêu vì tr em.
  6. - Các thông i p chính t các di n àn c a tr em ư c các cơ quan Qu c h i, Chính ph , các B ngành và H i ng nhân dân, y ban nhân dân các t nh/thành ph ti p nh n, thu hút ư c s quan tâm c a các cơ quan truy n thông trung ương và a phương. 2. Bài h c kinh nghi m - S quan tâm ch o c a Lãnh o ng, Nhà nư c, Chính ph và các B ngành, y ban nhân dân các t nh/thành ph là y u t c bi t quan tr ng cho s thành công c a Di n àn. - S h p tác ch t ch , th ng nh t gi a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v i 5 t ch c qu c t t i Vi t Nam là Qu nhi ng Liên h p qu c, T ch c C u tr Tr em, T ch c Plan qu c t , T ch c T m nhìn th gi i và T ch c Childfund. - Di n àn ã t o ư c sân chơi h p d n, b ích và lý thú tr em th c hi n quy n tham gia c a mình. - N i dung và chương trình di n àn phù h p v i tr em. Các v n ư c th o lu n cũng r t th c t và sát th c v i tr em, ph n ánh ư c nhu c u và nguy n v ng c a các em. Tuy nhiên, do nhi u công vi c b n nên m t s B ngành chưa b trí ư c cán b lãnh o c p B ho c c p V giao lưu, i tho i v i tr em v các v n liên quan n trách nhi m c a các B ngành trong vi c th c hi n các m c tiêu vì tr em. 3. Khuy n ngh - Các b ngành, các cơ quan c n rà soát l i t t c nh ng v n liên quan n khuy n ngh , xu t c a tr em t i Di n àn có bi n pháp x lý phù h p, nh t là vi c hoàn thi n cơ ch , chính sách và chương trình dành cho tr em. - Trong quá trình xây d ng chính sách liên quan n tr em, c n có cơ ch l y ý ki n tr em và tôn tr ng, l ng nghe tr em. - C n quy nh c th v nh kỳ hàng năm t ch c di n àn cho tr em./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Nguy n T n Dũng ( báo cáo); - Phó Ch t ch nư c Nguy n Th Doan ( báo cáo); - Các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Các B , ngành, oàn th Trung ương; - Ban Tuyên giáo Trung ương ng; - y ban VHGDTTNN , y ban các v n xã h i Qu c h i; Phùng Ng c Hùng - Các T ch c Qu c t t i Vi t Nam: UNICEF, C u tr tr em, Plan, T m nhìn Th gi i, ChildFund; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S L -TB&XH các t nh, thành ph ; - Lưu VT, BVCSTE.
Đồng bộ tài khoản