BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
2.194
lượt xem
268
download

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP. Cho năm tài chính kết ... 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế. 50. 6.100.211.893. 5.334.196.960 ... Kế toán trưởng. Tổng Giám đốc ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC - ĐIỆN TỬ Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP Năm 2007 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 64.893.602.996 55.305.847.961 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 22.526 2.344.000 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 64.893.580.470 55.303.503.961 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 45.201.225.726 38.467.754.713 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 19.692.354.744 16.835.749.248 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 339.213.541 95.666.784 - 7. Chi phí tài chính 22 VI.4 688.862.616 987.176.007 Trong đó: chi phí lãi vay 23 670.716.989 887.120.574 - 8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 481.092.963 256.653.888 - 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 12.496.379.716 10.398.757.816 - 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 6.365.232.990 5.288.828.321 11. Thu nhập khác 31 VI.7 15.007.087 341.631.247 - 12. Chi phí khác 32 VI.8 280.028.184 296.262.608 13. Lợi nhuận khác 40 (265.021.097) 45.368.639 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 6.100.211.893 5.334.196.960 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 V.14 1.025.572.124 746.787.574 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.9 (171.685.819) - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 5.246.325.588 4.587.409.386 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.10 2.309 4.587 TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2008 ______________ ________________ ___________________ Vũ Thị Tứ Nữ Trần Ngọc Tuân Lương Ngọc Hương Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản