intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo khoa học :Ảnh hưởng của việc thay thế cỏ xanh trong khẩu phần bằng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của bò thịt

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
17
download

Báo cáo khoa học :Ảnh hưởng của việc thay thế cỏ xanh trong khẩu phần bằng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của bò thịt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do diện tích bãi chăn thả, diện tích trồng cây thức ăn cho gia súc ngày càng bị thu hẹp, số l-ợng đàn bò ngày càng tăng, nên việc tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc là một vấn đề đ-ợc nhiều ng-ời quan tâm. Trong các phụ phẩm nông nghiệp thì nguồn phụ phẩm dứa có một khối l-ợng đáng kể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học :Ảnh hưởng của việc thay thế cỏ xanh trong khẩu phần bằng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của bò thịt

 1. Báo cáo khoa học Ảnh hưởng của việc thay thế cỏ xanh trong khẩu phần bằng bã dứa ủ chua đến khả năng sản xuất của bò thịt
 2. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 2, sè 3/2004 ¶nh h−ëng cña viÖc thay thÕ cá xanh trong khÈu phÇn b»ng b· døa ñ chua ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña bß thÞt Effects of replacing elephant grass in the diet with pineapple pulp silage on productivity of beef cattle NguyÔn B¸ Mïi1 Summary An experiment was conducted in Ninh Binh province to evaluate effects of replacing elephant grass in the diet with pineapple pulp silage on productivity of beef (Brahman) cattle in the dry season. It was shown that replacing 30%, 40%, 60%, and 70% elephant grass of the diet with pineapple pulps silage increased the average daily gain by 35 to 100 gram/head/ day in comparison with the control given 100% elephant grass. The cost of feed per kg of liveweight gain was from 678 to 1973 VND lower than that of the control. Keywords: Brahman, Beef cattle, pineapple pulps, elephant grass. 1. §Æt vÊn ®Ò1 Do diÖn tÝch b·i ch¨n th¶, diÖn tÝch trång thªm mét khèi l−îng thøc ¨n kh¸ lín cho tr©u c©y thøc ¨n cho gia sóc ngµy cµng bÞ thu hÑp, bß. sè l−îng ®µn bß ngµy cµng t¨ng, nªn viÖc tËn dông nguån phô phÈm n«ng nghiÖp lµm thøc 2. Néi dung vµ ph−¬ng ph¸p ¨n cho gia sóc lµ mét vÊn ®Ò ®−îc nhiÒu ng−êi nghiªn cøu quan t©m. Trong c¸c phô phÈm n«ng nghiÖp ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh theo ph−¬ng th× nguån phô phÈm døa cã mét khèi l−îng ph¸p ph©n nhãm so s¸nh. 25 bß t¬ nu«i thÞt, ®¸ng kÓ. cïng gièng, cïng løa tuæi ®· ®−îc chän vµ Hµng n¨m, ViÖt Nam cã hµng tr¨m ngµn chia lµm 5 l« (mçi l« 5 con). YÕu tè thÝ tÊn phô phÈm døa tõ c¸c c¬ së trång vµ chÕ nghiÖm, s¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm vµ khÈu phÇn biÕn døa. N¨m 1999, n−íc ta trång 32300 ha thÝ nghiÖm ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 1 vµ 2. døa, s¶n l−îng ®¹t 262800 tÊn qu¶ (Sè liÖu ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh trªn 25 bß thÞt thèng kª n¨m 2000). gièng Brahman, trong 2 th¸ng vô thu - ®«ng Phô phÈm døa bao gåm: chåi ngän cña qu¶ t¹i C«ng ty gièng bß thÞt s÷a Yªn Phó - Nho døa, vá cøng ngoµi, nh÷ng vôn n¸t trong qu¸ Quan - Ninh B×nh. Bß ®−îc ¨n thøc ¨n tinh tr×nh chÕ biÕn, b· døa Ðp vµ l¸ døa khi ph¸ ®i mét lÇn trong ngµy, sau ®ã ®Õn b· døa ñ chua trång míi. Ngay c¶ qu¶ døa ®−a vµo chÕ biÕn vµ cuèi cïng ®Õn cá voi t−¬i, n−íc cho uèng còng chØ cã 25% lµ thµnh phÈm, cßn 75% lµ tù do. Hµng ngµy theo dâi l−îng thøc ¨n thõa phô phÈm (NguyÔn B¸ Mïi, 2002). ViÖc chÕ ®Ó tÝnh l−îng thøc ¨n thu nhËn cña bß. b iÕn t Ën dông n guån phô p hÈm nµy s Ï t ¹o Nhu cÇu vÒ c¸c chÊt dinh d−ìng cña bß ®−îc tÝnh to¸n dùa vµo tiªu chuÈn NRC 1 Khoa CNTY, Tr−êng §HNNI 196
 3. ¶nh h−ëng cña viÖc thay thÕ cá xanh trong khÈu phÇn b»ng b· døa... B¶ng 1. S¬ ®å bè trÝ thÝ nghiÖm L« 1 L« 2 L« 3 L« 4 L« 5 Cá voi, Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ C¸m hçn 30% cá xanh 40% cá 60% cá 70% cá YÕu tè thÝ nghiÖm hîp (tÝnh theo xanh (tÝnh xanh (tÝnh xanh (tÝnh VCK) b»ng theo VCK) theo VCK) theo VCK) b· døa ñ b»ng b· døa b»ng b· døa b»ng b· chua ñ chua ñ chua døa ñ chua Sè l−îng bß 5 5 5 5 5 Khèi l−îng bß (kg) 127 ± 5,65 125,8 ± 7,33 126,4± 4,50 127,4 ±7,06 128 ± 5,72 B¶ng 2. CÊu tróc khÈu phÇn thÝ nghiÖm L« 1 L« 2 L« 3 L« 4 L« 5 Cá voi, Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ C¸m 30% cá 40% cá 60% cá 70% cá YÕu tè thÝ nghiÖm hçn hîp xanh (tÝnh xanh (tÝnh xanh (tÝnh xanh (tÝnh theo VCK) theo VCK) theo VCK) theo VCK) b»ng b· b»ng b· døa b»ng b· b»ng b· døa døa ñ chua ñ chua døa ñ chua ñ chua Cá voi xanh (kg/con) 20 14 12 8 6 B· døa ñ chua (kg/con) 0 7,5 10,0 15,0 17,0 C¸m hçn hîp (kg/con) 1 1 1 1 1 VCK (kg/con) 4,37 4,39 4,40 4,42 4,36 NLT§ (Kcal/con) 10271 10712 10859 11153 11125 Protein th« (g/con) 435 403 393 372 358 X¬ th« (kg/con) 1,25 1,13 1,09 1,01 0,96 (1989). Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng 4,05; ë l« 4 lµ 4,21 vµ ë l« 5 lµ 4,20 ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn gi¸ mua c¸c nguyªn kg/con/ngµy. L−îng VCK thu nhËn cña bß ë liÖu trong thêi gian thÝ nghiÖm. l« 1 (®èi chøng) lµ thÊp nhÊt (P0,05). C¸c l« thay thÕ cá voi b»ng b· 3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn døa ñ chua (l« 2, 3, 4 vµ 5) ®Òu cã l−îng VCK 3.1. Khèi l−îng vËt chÊt kh« vµ protein th« thu nhËn cao h¬n l« ®èi chøng. Nh− vËy khi thu nhËn thay thÕ 30%; 40%; 60% vµ 70% cá voi trong Khèi l−îng vËt chÊt kh« (VCK) vµ khÈu phÇn b»ng b· døa ñ chua ®· lµm t¨ng protein th« thu nhËn cña ®µn bß thÝ nghiÖm l−îng VCK thu nhËn cña bß. §iÒu ®ã chøng ®−îc tr×nh bµy trong b¶ng 3. tá b· døa ñ chua cã tÝnh ngon miÖng cao nªn Qua b¶ng 3 cho thÊy l−îng VCK thu nhËn bß ¨n ®−îc nhiÒu h¬n. MÆt kh¸c do tèc ®é cña bß ë l« 1 lµ 3,67; ë l« 2 lµ 3,93 ë l« 3 lµ 197
 4. NguyÔn B¸ Mïi B¶ng 3. Khèi l−îng vËt chÊt kh« vµ protein th« thu nhËn cña bß L« 1 L« 2 L« 3 L« 4 L« 5 (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) Cá voi, Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ C¸m hçn 30% cá 40% cá xanh 60% cá 70% cá ChØ tiªu hîp xanh (tÝnh (tÝnh theo xanh (tÝnh xanh (tÝnh theo VCK) VCK) b»ng theo VCK) theo VCK) b»ng b· døa b· døa ñ b»ng b· døa b»ng b· døa ñ chua chua ñ chua ñ chua 3,67c ± 0,12 3,93b ± 0,12 4,05a ± 0,15 4,21a ± 0,14 4,20a ± 0,11 VCK (kg/con) VCK (kg/100 2,88 3,12 3,20 3,30 3,28 kg P) Protein th« 368c ± 2,5 390a ± 2,8 385ab ± 3,1 370b ± 3,3 347d ± 2,9 (g/con) Ghi chó: C¸c sè trung b×nh mang c¸c ch÷ c¸i a, b, c, d kh¸c nhau theo hµng ngang th× kh¸c nhau cã ý ngi÷a thèng kª (P
 5. ¶nh h−ëng cña viÖc thay thÕ cá xanh trong khÈu phÇn b»ng b· døa... B¶ng 4. T¨ng träng, tiªu tèn thøc ¨n vµ chi phÝ thøc ¨n L« 1 L« 2 L« 3 L« 4 L« 5 (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) (n=5) Cá voi, Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ Thay thÕ C¸m hçn hîp 30% cá xanh 40% cá 60% cá xanh 70% cá xanh ChØ tiªu (tÝnh theo xanh (tÝnh (tÝnh theo (tÝnh theo VCK) b»ng theo VCK) VCK) b»ng VCK) b»ng b· døa ñ b»ng b· døa b· døa ñ b· døa ñ chua chua ñ chua chua 127± 5,65 125,8 ± 7,33 126,4 ±1,50 127,4± 7,06 126 ± 5,72 KL bß ®Çu kú (kg) 149,4± 4,59 150,3± 6,98 153,8± 5,92 155,8± 6,99 152,6± 4,44 KL bß cuèi kú (kg) kú 22,4 ± 1,67 24,5 ± 2,86 27,42±3,29 28,40 ±2,75 26,6 ±2,98 T¨ng träng (kg/con) ngµy 373d ± 18 408c ± 22 457ab ± 35 473a ± 28 443b ± 23 T¨ng träng (g/con) Tiªu tèn thøc ¨n: t¨ng 9,84a ± 0,15 9,63b ± 0,14 8,86c± 0,21 8,90c ± 0,17 9,48b±0,23 VCK(kg/kg träng) Protein th« 986a ± 16 956a ± 23 842b ± 17 810c ± 15 783d ± 19 (g/kg t¨ng träng) Chi phÝ thøc ¨n 9383 8705 7768 7410 7754 (VND/kg t¨ng träng) Ghi chó: C¸c sè trung b×nh mang c¸c ch÷ c¸i a, b, c, d kh¸c nhau theo hµng ngang th× kh¸c nhau cã ý nghÜa thèng kª (P
 6. NguyÔn B¸ Mïi Tµi liÖu tham kh¶o 4. KÕt luËn Bïi V¨n ChÝnh, Lª ViÕt Ly (2001). “KÕt qña ViÖc thay thÕ 30%, 40%, 60% vµ 70% cá nghiªn cøu chÕ biÕn n©ng cao gi¸ trÞ dinh voi cña khÈu phÇn b»ng b· døa ñ chua ®· lµm d−ìng cña mét sè phô phÈm n«ng nghiÖp quan t¨ng l−îng VCK thu nhËn hµng ngµy cña bß träng ë ViÖt nam cho tr©u bß”, Héi th¶o vÒ tõ 0,26 - 0,54 kg VCK/con/ngµy. dinh d−ìng gia sóc nhai l¹i, Hµ néi, 9-10 th¸ng T¨ng träng cña bß ë c¸c l« thay thÕ 30%, 1 n¨m 2001, tr. 31-41. 40%, 60% vµ 70% cá voi cña khÈu phÇn b»ng NguyÔn B¸ Mïi (2002). LuËn v¨n tiÕn sü n«ng b· døa ñ chua cao h¬n ®èi chøng lµ tõ 35 - nghiÖp, Hµ Néi n¨m 2002. 100 g/con/ngµy. T¨ng träng cao nhÊt cña bß ë Sè liÖu thèng kª (2000). N«ng - L©m nghiÖp - møc thay thÕ 40% vµ 60%. Thñy s¶n ViÖt Nam 1975 - 2000, Nxb thèng Tiªu tèn VCK cho 1 kg t¨ng träng ë c¸c kª, tr. 350 - 361. l« sö dông b· døa thÊp h¬n so víi khÈu phÇn NRC: National Research Coucil (1989). Nutrient sö dông cá voi tõ 0,36 - 0,98 kg VCK/kg t¨ng requirements of domestic animals, No. 3; 6 th rev. träng. ed., National Academy Press, Washington, DC. Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng ë c¸c Silva, A.T. and Orskov, E.R. (1998). “The effects of khÈu phÇn thay thÕ 30%, 40%, 60% vµ 70% five different supplements on the degradation of cá voi b»ng b· døa ñ chua thÊp h¬n so víi straw in sheep given untreated barley straw”, Anim. Feed Sci. Technol. 19, 289-298. khÈu phÇn sö dông cá voi tõ 678 - 1973 ®ång. 200
 7. ¶nh h−ëng cña viÖc thay thÕ cá xanh trong khÈu phÇn b»ng b· døa... 201

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản