intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học đề tài: Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:433

0
27
lượt xem
2
download

Báo cáo khoa học đề tài: Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu, tổng hợp tình hình tiêu chuẩn hóa của các tổ chức tiêu chuẩn trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TTTT) từ năm 2013-2015, cụ thể: Nghiên cứu tình hình tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn ITU về lĩnh vực ICT; tiêu chuẩn IEC về lĩnh vực ICT; tiêu chuẩn ISO về lĩnh vực ICT; tiêu chuẩn IETF về lĩnh vực ICT; tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn IEEE về lĩnh vực ICT...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học đề tài: Nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (ITU, IEC, ISO...) và đề xuất áp dụng cho Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> <br /> BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI<br /> NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ<br /> TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ITU,<br /> IEC, ISO,…) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM<br /> MÃ SỐ 11-15-KHKT-TC<br /> (tài liệu giám định cấp bộ)<br /> <br /> Chủ trì đề tài:<br /> <br /> TS. Trần Thiện Chính<br /> <br /> Đồng chủ trì đề ThS. Bùi Thị Thu Thủy<br /> tài:<br /> Các cộng tác viên: Th.S Nguyễn Việt Thắng<br /> K.S Trần Thị Minh Thìn<br /> Th.S Trần Thủy Bình<br /> 4) KS Trịnh Anh Khoa<br /> 5) Th.S Lê Thị Thu Hương<br /> <br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> <br /> BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI<br /> NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ<br /> TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ITU,<br /> IEC, ISO,…) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM<br /> MÃ SỐ 11-15-KHKT-TC<br /> (tài liệu giám định cấp bộ)<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN<br /> <br /> Chủ trì đề tài<br /> (ký tên)<br /> <br /> Trần Thiện Chính<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Thuyết minh đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ<br /> NGHIÊN CỨU, RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN<br /> VÀ TRUYỀN THÔNG (ITU, IEC, ISO,…) VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG CHO VIỆT NAM<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC .................................................................................................................. 5<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................................................... 11<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................................... 12<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................... 14<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 17<br /> CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU .................................................................................... 19<br /> I.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ở trong và ngoài nước.................... 19<br /> I.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước ............................................................................................. 19<br /> I.1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ............................................................................................. 20<br /> <br /> I.2. Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................................. 20<br /> I.3. Mục tiêu của đề tài....................................................................................................... 21<br /> I.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài .............................................................. 22<br /> I.4.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài ............................................................................................... 22<br /> I.4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................................................................. 22<br /> <br /> I.5. Nội dung nghiên cứu của đề tài ................................................................................... 22<br /> I.6. Kết quả nghiên cứu của đề tài ..................................................................................... 22<br /> I.7. Kiến nghị về khả năng áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, địa chỉ ứng dụng<br /> của đề tài ............................................................................................................................ 22<br /> I.7.1. Khả năng áp dụng của đề tài .................................................................................................... 23<br /> I.7.2. Khả năng chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài ................................................................ 23<br /> I.7.3. Địa chỉ ứng dụng của đề tài ...................................................................................................... 23<br /> <br /> I.8. Kiến nghị khả năng phát triển của đề tài.................................................................... 23<br /> <br /> CHƯƠNG II : XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> TRUYỀN THÔNG................................................................................................... 25<br /> II.1. Vai trò của ICT trong xã hội...................................................................................... 25<br /> II.2. Xu hướng phát triển thông tin truyền thông trên thế giới........................................ 25<br /> II.2.1. Xu hướng phát triển chính sách trong lĩnh vực ICT................................................................. 25<br /> II.2.2. Xu hướng phát triển mạng viễn thông, truyền hình ................................................................. 26<br /> <br /> 2015 TVCC - RIPT<br /> <br /> Trang: 5/433<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản