Báo cáo khoa học: Hiệu quả của việc bổ sung vitamin C cho gà trống sinh sản

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
17
download

Báo cáo khoa học: Hiệu quả của việc bổ sung vitamin C cho gà trống sinh sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vitamin C có vai trò rất to lớn đối với các hoạt động sinh sản của gia cầm, nh-ng cơ thể chúng không tự tổng hợp đủ nhu cầu vitamin nEy (Balka S.Bains, 1992), nhất lE ở con trống (Mons vE Onitchi, 1991). Những nghiên cứu của nhiều tác giả trong thời gian gần đây cho thấy, trong thức ăn của gia cầm rất thiếu vitamin C, ngay cả khi đ-ợc bổ sung thì hEm l-ợng vitamin C cũng nhanh chóng giảm đi do quá trình oxy hoá (Vũ Duy Giảng, Bùi Hữu ĐoEn, 2000). Do đó, việc bổ sung vitamin C vEo thức ăn hEng ngEy cho gE trống lE...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Hiệu quả của việc bổ sung vitamin C cho gà trống sinh sản

  1. Báo cáo khoa học: Hiệu quả của việc bổ sung vitamin C cho gà trống sinh sản
  2. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 4/2003 hiÖu qu¶ cña viÖc bæ sung vitamin C cho gµ trèng sinh s¶n Effects of supplemantation of vitamin C to diets of breeder cockerels Bïi H÷u §o n1 Summary An experiment was carried out on 4 groups of 25 - 34 week old cockerels each to determine effects of 3 levels of vitamin C (450; 300 and 150 ppm) on semen quality and egg hatchability. Results showed that vitamin C supplementation increased semen volume (by 11,3 - 2,9 %); sperm activity (by 5,6- 3,9 %); sperm concentration (by 19,4 - 7,8 %); fertility (by 9,9 - 4,6 %) and hatchability (by 11,2 - 3,0 %). It was concluded that vitamin C supplementation improved reproductive performance of breeder cockerels. Keywords: Vitamin C, cockerels, semen, hatchability, supplementation. 1. ®Æt vÊn ®Ò1 2. §èi t−îng, néi dung v Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Vitamin C cã vai trß rÊt to lín ®èi víi c¸c §«Ý t−îng nghiªn cøu ho¹t ®éng sinh s¶n cña gia cÇm, nh−ng c¬ thÓ chóng kh«ng tù tæng hîp ®ñ nhu cÇu vitamin ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn h nh trªn g trèng n y (Balka S.Bains, 1992), nhÊt l ë con trèng sinh s¶n gièng AA tõ 25 ®Õn 34 tuÇn tuæi, (Mons v Onitchi, 1991). Nh÷ng nghiªn cøu ®−îc bè trÝ nh− sau: Néi dung nghiªn cøu: cña nhiÒu t¸c gi¶ trong thêi gian gÇn ®©y cho thÊy, trong thøc ¨n cña gia cÇm rÊt thiÕu Trªn con trèng vitamin C, ngay c¶ khi ®−îc bæ sung th× h m G trèng thÝ nghiÖm ®−îc huÊn luyÖn ®Ó l−îng vitamin C còng nhanh chãng gi¶m ®i do lÊy tinh nh©n t¹o. Tinh dÞch ®−îc lÊy 2 qu¸ tr×nh oxy ho¸ (Vò Duy Gi¶ng, Bïi H÷u lÇn/1tuÇn v o thø 3 v thø 6 ®Ó theo dâi c¸c §o n, 2000). Do ®ã, viÖc bæ sung vitamin C chØ tiªu sau: v o thøc ¨n h ng ng y cho g trèng l rÊt cÇn ThÓ tÝch tinh dÞch V (ml) thiÕt. Ho¹t lùc tinh trïng A ( %) Bè trÝ thÝ nghiÖm chØ tiªu §èi chøng thÝ nghiÖm 1 thÝ nghiÖm 2 thÝ nghiÖm 3 Vitamin C (ppm) 0 450 300 150 Pr«tein tæng sè (%) * 15,3 15,3 15,3 15,3 N¨ng l−îng (Kcal/kg) * 2550 2550 2550 2550 ME/CP * 267 267 267 267 Sè con m¸i 64 64 64 64 Sè con trèng 8 8 8 8 * Gi¸ trÞ dinh d−ìng trong khÈu phÇn ¨n riªng cña g trèng 1 Bé m«n Ch¨n nu«i chuyªn khoa, Khoa CNTY 293
  3. hiÖu qu¶ cña viÖc bæ sung vitamin C cho gµ trèng sinh s¶n Nång ®é tinh trïng C (tû/ml) trïng, râ rÖt nhÊt ë c¸c møc 300 ppm v 450 ppm (t¨ng tõ 3,94 - 5,66% so víi ®èi chøng, Trªn trøng gièng V o c¸c tuÇn tuæi 28; 31 v 34, chóng t«i P
  4. Bïi H÷u §oµn B¶ng 3. Nång ®é tinh trïng cña c¸c l« tõ 25 - 34 tuÇn tuæi (tû/ml) L« 25-28 tuÇn 29-31 tuÇn 32-34 tuÇn C¶ kú 0,77a 0,78a 0,78a 0,77a §èi chøng 0,84d 0,92d 0,91d 0,92d ThÝ nghiÖm 1 0,81c 0,84c 0,92c 0,85c ThÝ nghiÖm 2 0,79b 0,82b 0,90b 0,83b ThÝ nghiÖm 3 Ghi chó: trong cïng mét cét, c¸c gi¸ trÞ mang c¸c ch÷ c¸i kh¸c nhau l sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,05) B¶ng 4. ChØ sè VAC cña c¸c l« tõ 25 - 34 tuÇn tuæi (tû) L« 25-28 tuÇn 29-31 tuÇn 32-34 tuÇn C¶ kú 0,24a 0,28a 0,37a 0,26a §èi chøng 0,36d 0,49d 0,46d 0,43d ThÝ nghiÖm 1 0,33c 0,39c 0,45c 0,38c ThÝ nghiÖm 2 b b b 0,32b ThÝ nghiÖm 3 0,27 0,34 0,39 Ghi chó: trong cïng mét cét, c¸c gi¸ trÞ mang c¸c ch÷ c¸i kh¸c nhau l sai kh¸c cã ý nghÜa thèng kª (P < 0,05) Onitchi khi bæ sung vitamin C cho g trèng trèng ® l m t¨ng tû lÖ thô tinh 4,6 - 9,9 % so víi c¸c møc 500; 250 v 125 ppm vitamin C. víi ®èi chøng (P
  5. hiÖu qu¶ cña viÖc bæ sung vitamin C cho gµ trèng sinh s¶n T i liÖu tham kh¶o trøng thô tinh 1,8 %; t¨ng tû lÖ Êp në 10,3 %. 4. KÕt luËn Vò Duy Gi¶ng, Bïi H÷u §o n, 2000. “Kh¶o s¸t Khi bæ sung vitamin C cho g trèng sinh h m l−îng Vitamin C trong thøc ¨n cña gia s¶n tõ 25 - 34 tuÇn tuæi víi liÒu 450 -150 ppm cÇm”. T¹p chÝ N«ng nghiÖp v C«ng nghiÖp ® l m t¨ng râ rÖt (P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản