intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn - sức khoẻ - môi trường cho khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

193
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu tiến hành đánh giá tác động của các vấn đề an toàn - sức khoẻ - môi trường ở Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TpHCM; đánh giá hiện trạng quản lý; xây dựng mô hình hệ thống quản lý; xây dựng chương trình quản lý chiến lược và chương trình hỗ trợ triển khai hệ thống. Kết quả nghiên cứu cho thấy vấn đề môi trường ở Khu liên hiệp là nước rác rò rỉ, khí thải từ bãi rác không được xử lý, sự cố môi trường và côn trùng gây bệnh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn - sức khoẻ - môi trường cho khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, Thành Phố Hồ Chí Minh

  1. Science & Technology Development, Vol 12, No.09 - 2009 XÂY D NG H TH NG QU N LÝ AN TOÀN - S C KHO - MÔI TRƯ NG CHO KHU LIÊN HI P X LÝ CH T TH I R N TÂY B C, THÀNH PH H CHÍ MINH Tr n Th H ng H nh Trư ng ð i h c Khoa h c T nhiên, ðHQG-HCM (Bài nh n ngày 08 tháng 01 năm 2009, hoàn ch nh s a ch a ngày 02 tháng 07 năm 2009) TÓM T T: Nghiên c u ti n hành ñánh giá tác ñ ng c a các v n ñ an toàn - s c kho - môi trư ng Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM; ñánh giá hi n tr ng qu n lý; xây d ng mô hình h th ng qu n lý; xây d ng chương trình qu n lý chi n lư c và chương trình h tr tri n khai h th ng. K t qu nghiên c u cho th y v n ñ môi trư ng Khu liên hi p là nư c rác rò r , khí th i t bãi rác không ñư c x lý, s c môi trư ng và côn trùng gây b nh. Các lo i b nh thư ng g p là b nh tai – mũi – h ng (43% năm 2005 và 58% năm 2006), và b nh ñau m t (28% năm 2005 và 26% năm 2006). Nghiên c u ñ xu t xây d ng H th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng cho Khu liên hi p v i các chương trình qu n lý chi n lư c là trang b phương ti n b o h , so n th o hư ng d n th c hi n, xây d ng ngu n nhân l c, và chăm sóc s c kho nhân viên. T khoá: H th ng qu n lý an toàn - s c kho - môi trư ng, Khu liên hi p x lý ch t th i r n 1.ð T V N ð T khi b t ñ u v n hành năm 2003, Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM thư ng xuyên g p các v n ñ ô nhi m môi trư ng và an toàn s c kho công nhân. Tuy nhiên, cơ c u t ch c qu n lý hi n có Khu liên hi p còn y u kém, chưa có kh năng gi m thi u, gi i quy t các v n ñ này. S ra ñ i m t h th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng cho Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM là ñi u c n thi t. Nghiên c u ñã ti n hành ñánh giá hi n tr ng s c kho , môi trư ng và cách th c qu n lý các v n ñ này t i Khu liên hi p. Trên cơ s ñó, nghiên c u xây d ng h th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng thích h p cho ñơn v . 2.HI N TR NG KHU LIÊN HI P Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM to l c xã Phư c Hi p, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh. Khu liên hi p có di n tích 822 hecta, phía nam ñư c bao b i ñư ng l và kênh Th y Cai, phía tây b i kênh 16, phía ñông b i kênh 15 và phía b c b i r ng. Ch c năng c a ñơn v là x lý ch t th i r n sinh ho t và ch t th i công nghi p cho các qu n huy n khu v c TpHCM. Khu liên hi p bao g m bãi chôn l p s 1 (ñã ñóng c a năm 2005) và bãi chôn l p s 2. Ngoài ra, theo quy ho ch, trong tương lai Khu liên hi p s hình thành các khu s n xu t phân compost, khu tái ch và lò ñ t rác th i. Các ñơn v x lý nư c rác hi n có t i Khu liên hi p là công ty Qu c Vi t và trung tâm Centema. Cơ c u t ch c Khu liên hi p bao g m Ban ch huy công trư ng và 9 t công tác (t văn phòng, t b o v , t cân, t ch bãi, t k thu t bãi, t s a ch a, t xe, t vi sinh, và t v sinh môi trư ng). ðơn v tr c ti p qu n lý Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM là Xí nghi p x lý ch t th i. Ngoài ra, Khu liên hi p còn ch u s ch ñ o, ki m tra, giám sát c a Công ty Môi trư ng ñô th và S Tài nguyên môi trư ng TpHCM. Hàng năm, Khu liên hi p ñư c c p kho ng 43 t ñ ng trong ñó 40,940 t ñ ng cho chôn l p ch t th i, 260 tri u ñ ng ñ Trang 98 B n quy n thu c ðGQG-HCM
  2. T P CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 12, S 09 - 2009 x lý nư c rác, 800 tri u ñ ng phun thu c kh mùi – di t côn trùng, và 1 t ñ ng cho ho t ñ ng b o dư ng - qu n lý hành chánh. Chi phí qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng là m t n i dung trong ho t ñ ng hành chánh [3]. Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM ho t ñ ng theo phương th c bãi chôn l p h p v sinh. Ch t th i r n sau khi qua tr m cân s ñư c t p trung sàn trung chuy n. T i ñây, ch t th i ñư c phun EM và Bokasi kh mùi. Sau ñó, chúng s ñư c v n chuy n lên các ô chôn l p, ti n hành các ho t ñ ng san i và ñ m nén. EM và Bokasi ti p t c ñư c r i t i các h chôn. Các gi ng thu khí ñư c l p ñ t. Khi chi u cao l p rác ñ t 2,2m, trư c khi ñ thêm rác, m t l p ñ t trung gian ñư c ph lên. M i ngày, sau khi hoàn thành công tác san i ñ m nén rác, m t lo i b t nh a ñư c ph t m th i lên b m t bãi rác; công nhân ti n hành v sinh công trư ng, ki m tra k thu t bãi. L p ph trên cùng s ñư c th c hi n khi chi u cao c t rác ñ t ñ 10 l p. Khi bãi rác ti p nh n ñ rác, ñ ng th i l p ph trên cùng hoàn thi n thì công tác ñóng c a ñư c xem như hoàn t t. EM th c p ñư c pha v i nư c theo t l t 1/100 - 1/50. Dung d ch EM th c p này ñư c phun lên rác t i sàn phân lo i, rác t i h chôn (khi chưa ph l p ñ t trung gian), các khu v c có nư c r rác và các khu v c phát sinh mùi hôi khác nh m gi m thi u vi c sinh ra các khí gây mùi. Bokasi cũng ñư c r i ñ u lên rác t i sàn phân lo i và rác t i h chôn trư c khi ph l p ñ t trung gian ñ gi m thi u t i ña mùi hôi sinh ra. K t qu ñánh giá hi n tr ng môi trư ng cho th y, các v n ñ ô nhi m Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM là nư c r rác, ô nhi m không khí, s c môi trư ng và s xu t hi n nhi u côn trùng gây b nh. N ng ñ nư c rác sau x lý vư t tiêu chu n cho phép TCVN 5942 - 1995 ngu n th i lo i B. Sàn trung chuy n và các h ch a nư c r rác có mùi hôi. Khí phát sinh t bãi rác có n ng ñ cao, dung tích l n, ch a nhi u khí ñ c h i như CH4, H2S, NH3. N ng ñ H2S vư t 80 l n giá tr tiêu chu n cho phép TCVN 5937-1995. N ng ñ NH3 vư t tiêu chu n cho phép 100 l n [2]. Tuy nhiên, hi n t i Khu liên hi p v n chưa có h th ng x lý khí th i bãi rác. Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM b t ñ u ho t ñ ng t năm 2003. Tuy nhiên, ñ n tháng 9 năm 2004, Khu liên hi p – c th t i bãi chôn l p s 1 – ñã x y ra 4 s c tr t lún, s t l b bao gây ô nhi m môi trư ng, nh hư ng ñ n ñ i s ng dân cư xung quanh. S c ñ u tiên di n ra vào ngày 26– 4 – 2003. Vi c xây d ng bãi chôn l p s 2 ñã làm v ñư ng ng, khi n cho nư c r rác tràn ra môi trư ng bên ngoài và gây v b bao. S c v b bao này ñã làm ch t 6000 m2 di n tích lúa, phá hu 20 hecta r ng tràm. Tháng 8 – 2003, trong vòng 1 tháng, ñã hai l n di n ra s c trư t l b g n kênh 15. Tai n n th tư x y ra vào ngày 10 – 10 – 2003. 4000 m3 bùn ñã tràn ra bên ngoài, phá hu 15.000 g c cây thơm, nh hư ng ñ n các vư n cây xoài, r ng tràm và h cá c a 12 h dân s ng xung quanh. Thi t h i ơc tính t s c này kho ng 80 t ñ ng. Nguyên nhân c a s c ñư c xác ñ nh r ng dung lư ng nư c r rác ch a trong các h nhi u, trong khi n n ñ t ñê bao y u, không có kh năng ch u t i l n. Theo các chuyên gia, trong tháng 6 – 2004, ngoài 130.000 m3 nư c r rác ñang ñư c x lý, trong các ô chôn l p còn kho ng 200.000 m3 nư c. Trong khi ñó, ñ a ch t công trình Khu liên hi p là lo i ñ t y u. Trong b n thi t k Khu liên hi p, các chuyên gia d tính s t lún ñ u. Tuy nhiên, th c t x y ra cho th y các s c liên quan ñ n s t lún nghiêng [3]. Quá trình v n hành Khu liên hi p cũng phát sinh nhi u côn trùng gây b nh như ru i, mu i, các lo i vi trùng. Khu v c phát sinh nhi u nh t trong Khu liên hi p là sàn trung chuy n, nơi t p trung rác th i ñã b phân hu t 6 ñ n 8 gi ñ ng h . ði u này nh hư ng ñ n s c kho công nhân và c ng ñ ng dân cư xung quanh Khu liên hi p. Báo cáo s c kho ñ nh kỳ t i Khu liên hi p [4,5] cũng cho th y s c kho c a công nhân viên Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM h u h t lo i 2 hay lo i 3. Năm 2005, B n quy n thu c ðGQG-HCM Trang 99
  3. Science & Technology Development, Vol 12, No.09 - 2009 ph n trăm s công nhân viên Khu liên hi p có s c kho lo i 2 là 35% và lo i 3 là 29%. T l này năm 2006 là 29% (lo i 2) và 32% (lo i 3). S lư ng công nhân viên có s c kho lo i 1 – lo i t t nh t – tăng t 0% năm 2005 lên 2% năm 2006. T l công nhân viên có s c kho lo i 5 – s c kho y u nh t – là 9% năm 2005 và 12% năm 2006. ði u này ch ng t làm vi c t i khu x lý ch t th i r n là m t ngành ngh ñ c h i ð i v i v n ñ th l c, công nhân viên n c a Khu liên hi p h u h t ñ t th l c lo i 1 (63% năm 2005 và 71% năm 2006). Công nhân viên nam c a Khu liên hi p cũng ñ t ñư c th l c lo i 1 (64% năm 2005 và 72% năm 2006). 100% công nhân viên n ñ t ñư c th l c lo i 1 hay lo i 2. Trong khi ñó, s lư ng công nhân viên nam ñ t ñư c 2 m c th l c này ch kho ng 87% năm 2005 và 90% năm 2006. Trong năm 2006, có 1 nhân viên Khu liên hi p b th l c lo i 4 – lo i th p nh t. Hình 1. Hi n tr ng s c kho công nhân viên Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM Hình 2. Phân lo i th l c công nhân viên Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM Hai lo i b nh thư ng g p nh t Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM là b nh tai – mũi – h ng và b nh ñau m t. Năm 2005, 43% công nhân viên Khu liên hi p b b nh tai – mũi – h ng và 28% b b nh ñau m t. Năm 2006, t l này tương ng là 58% và 26%. Nhóm b nh n i khoa và b nh răng – hàm – m t cũng là nh ng nhóm b nh ph bi n Khu liên hi p. S lư ng công nhân viên b b nh n i khoa là 23% năm 2005 và 32% năm 2006. S lư ng nhân viên b b nh răng – hàm – m t là 24% năm 2005 và 26% năm 2006. Ngoài các lo i k trên, nhóm b nh da li u và b nh ngo i khoa cũng ñư c tìm th y trong công nhân viên Khu liên hi p. M t cách c th , trong s các lo i b nh nêu trên, 10 b nh ph bi n nh t Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM là ñau răng, b nh vách ngăn mũi, b nh d dày, viêm Trang 100 B n quy n thu c ðGQG-HCM
  4. T P CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 12, S 09 - 2009 h ng, t t khúc x , viêm amydale, huy t áp cao/th p, m ng th t, x m da và viêm k t m c (hay viêm tai). Trong ñó, b nh ñau răng chi m t l nhi u nh t. K ti p là b nh vách ngăn mũi. Nguyên nhân gây b nh ñư c xác ñ nh liên quan ñ n vi c công nhân ph i thư ng xuyên ti p xúc v i các lo i khí ñ c h i, b i, và côn trùng gây b nh trong quá trình làm vi c. B i, các lo i khí phát sinh t bãi chôn l p rác cũng như t các ñ ng cơ, máy móc ñư c s d ng trong quá trình v n hành Khu liên hi p ñã tác ñ ng ñ n m t ñ c bi t ñ n h hô h p c a công nhân. Hình 3. Các lo i b nh c a công nhân viên Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM Công tác qu n lý môi trư ng, chăm sóc s c kho công nhân Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM ñư c th c hi n b i t vi sinh, t v sinh môi trư ng và hai y tá tr c thu c t văn phòng. Công tác này s ñư c s ch ñ o, giám sát b i Ban ch huy Khu liên hi p, Xí nghi p X lý ch t th i và Công ty Môi trư ng ñô th . Hàng ngày, nhân viên t vi sinh và t v sinh môi trư ng ti n hành làm v sinh công trư ng, phun EM, r i Bokasi kh mùi và phun thu c di t m m b nh. Hàng năm, theo ñ nh kỳ, ngoài công tác chăm sóc s c kho công nhân hàng ngày, hai y tá ph i h p v i Xí nghi p X lý ch t th i và Công ty Môi trư ng ñô th th c hi n các ho t ñ ng l p k ho ch công tác an toàn lao ñ ng – phòng ch ng cháy n , c i thi n v sinh môi trư ng, trang b phương ti n b o h lao ñ ng, chăm sóc s c kho ñ nh kỳ, tuyên truy n giáo d c v an toàn lao ñ ng và hu n luy n di n t p phòng cháy ch a cháy. 3.H TH NG QU N LÝ AN TOÀN – S C KHO - MÔI TRƯ NG ð XU T CHO KHU LIÊN HI P Trên cơ s hi n tr ng môi trư ng, s c kho và cách th c qu n lý các v n ñ này Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM, nghiên c u ñ xu t Khu liên hi p áp d ng mô hình H th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng như sau: Các v n ñ an toàn – s c kho - môi trư ng t i Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM s ñư c qu n lý, giám sát b i 3 nhóm công tác g m Ban ñi u hành H th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng, Ban thanh tra và Nhóm tri n khai. Ba nhóm này s dư i s ch ñ o cao nh t c a Giám ñ c Xí nghi p x lý ch t th i. Ban ñi u hành H th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng g m Phó giám ñ c Xí nghi p x lý ch t th i – ñ i di n cho Ban lãnh ñ o, ð i trư ng Khu liên hi p – gi vai trò ñi u ph i viên H th ng, và ba thành viên khác là cán b an toàn lao ñ ng c a Xí nghi p x lý ch t th i, trư ng phòng môi trư ng c a Xí nghi p, và m t cán b tư v n bên ngoài. Ban ñi u hành s th c hi n quy trình qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng g m 4 bư c – L p k ho ch, tri n khai, ki m tra và hi u ch nh. Các ho t ñ ng trong bư c 1 – L p k ho ch – g m kêu g i s ñ ng tình và h tr c a Ban lãnh ñ o Khu liên hi p và Xí nghi p x lý ch t B n quy n thu c ðGQG-HCM Trang 101
  5. Science & Technology Development, Vol 12, No.09 - 2009 th i, thành l p các nhóm công tác, hu n luy n H th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng cho các nhóm công tác, và xin c p kinh phí. Trong bư c 2 – Tri n khai – Ban ñi u hành H th ng ti n hành phân công nhi m v , hu n luy n, tuyên truy n, ghi chép - lưu tr h sơ, xây d ng k ho ch phòng ng a ng c u s c kh n c p, và ki m soát quy trình ho t ñ ng. Trong bư c 3 – Ki m tra – Ban ñi u hành th c hi n quan tr c giám sát k t qu , ki m toán và báo cáo l i v i ban lãnh ñ o. Trong giai ño n này, ban lãnh ñ o cũng s ti n hành ki m tra k t qu ho t ñ ng c a H th ng. Nhi m v c a bư c 4 – Hi u ch nh – g m s a ch a, ngăn ng a sai ph m và qu n lý các thay ñ i. Cơ c u t ch c Giám ñ c Xí nghi p x lý ch t th i An Toàn S c Kh e Môi Trư ng Ban ñi u hành Ban Thanh Tra Nhóm tri n khai HTQL AT – SK - MT Quy trình qu n lý An Toàn S c Kh e Môi Trư ng Bi n pháp qu n lý Bi n pháp k thu t • L p k ho c h các chương trình • Tri n khai AT – SK – MT • Ki m tra • Hi u ch nh Hình 4. Mô hình h th ng qu n lý an toàn – s c kh e – môi trư ng Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM Trư c m t, trong giai ño n ñ u tri n khai H th ng, m c tiêu nhi m v Khu liên hi p c n ñ t ñư c là gi m thi u các tác ñ ng và nâng cao năng l c qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng cho Khu liên hi p. C th , Khu liên hi p c n gi m s lư ng công nhân viên b b nh tai – mũi – h ng, gi m s lư ng công nhân viên b nh m t, và tăng cư ng năng l c qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng c a ñơn v . Chi phí ñ xu t là 531.000.000 ñ ng. Th i gian th c hi n cho giai ño n ñ u c a H th ng là 18 tháng trong ñó th i gian l p k ho ch là 4 tháng, tri n khai các chương trình 9 tháng, ki m tra 2 tháng, và giai ño n hi u ch nh 3 tháng. Trang 102 B n quy n thu c ðGQG-HCM
  6. T P CHÍ PHÁT TRI N KH&CN, T P 12, S 09 - 2009 Các n i dung chương trình an toàn – s c kho - môi trư ng có th th c hi n trong giai ño n này g m trang b phương ti n b o h lao ñ ng, chăm sóc s c kho ñ nh kỳ, so n th o n i quy phòng cháy ch a cháy - an toàn lao ñ ng, và xây d ng ngu n nhân l c th c hi n an toàn lao ñ ng. N i dung chương trình trang b phương ti n b o h lao ñ ng g m cung c p cho t t c công nhân viên Khu liên hi p và khách tham quan các phương ti n b o h lao ñ ng. Chương trình chăm sóc s c kho ñ nh kỳ s bao g m các n i dung ki m tra s c kho ñ nh kỳ, mua thu c y t , và tr c p, b i dư ng ñ c h i cho công nhân viên. Các công vi c s ñư c th c hi n trong chương trình xây d ng ngu n nhân l c th c hi n an toàn lao ñ ng là hu n luy n y tá, bác sĩ trong Khu liên hi p v an toàn lao ñ ng, và hu n luy n cho toàn b công nhân viên Khu liên hi p v an toàn - s c kho - môi trư ng. Các thành viên trong nhóm tri n khai vi c th c hi n các chương trình an toàn – s c kh e - môi trư ng này g m 2 ñ i phó, 1 nhân viên phòng hành chánh và 2 y tá c a Khu liên hi p. Nhóm tri n khai s ph i h p v i Ban ñi u hành H th ng trong su t quá trình ho t ñ ng. Trong t ng s 531.000.000 ñ ng xây d ng H th ng, kinh phí tri n khai các chương trình này chi m kho ng 405.700.000 ñ ng bao g m 297.100.000 ñ ng trang b phương ti n phương ti n b o h lao ñ ng, 45.400.000 ñ ng chăm sóc s c kho ñ nh kỳ, 10.000.000 ñ ng th c hi n công tác so n th o n i quy phòng cháy ch a cháy – an toàn lao ñ ng, và 53.200.000 ñ ng xây d ng ngu n nhân l c th c hi n an toàn lao ñ ng. Trong tương lai, sau khi hoàn thành giai ño n ñ u tri n khai H th ng, Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM c n ti p t c c i ti n liên t c H th ng. các giai ño n ti p theo, Khu liên hi p có th th c hi n thêm các chương trình l p ñ t h th ng x lý khí th i, xây d ng mái che sàn trung chuy n,... H th ng qu n lý an toàn - s c kho - môi trư ng là m t gi i pháp t ng th , toàn di n qu n lý an toàn – s c kh e – môi trư ng. H th ng tích h p các bi n pháp k thu t (các chương trình an toàn – s c kh e – môi trư ng) vào m t quy trình qu n lý chu n hóa (“quy trình 4 bư c” – l p k ho ch, tri n khai, ki m tra, hi u ch nh). Ưu ñi m n i b t c a h th ng là t o nên s th ng nh t, rõ ràng, chu n hóa quy trình ho t ñ ng an toàn - s c kh e - môi trư ng; qua ñó giúp ngăn ng a và gi m thi u các r i ro s c . ð i v i Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM, vi c xây d ng H th ng này ñem l i nhi u l i ích và có tính kh thi cao. V m t t ch c th c hi n, cơ c u t ch c qu n lý c a H th ng d a trên ngu n nhân l c có s n c a Khu liên hi p. Bi n pháp th c hi n qu n lý c a H th ng tương thích, phù h p v i cách th c qu n lý hi n hành c a Khu liên hi p. Chi phí xây d ng h th ng ít hơn 60 l n t ng ngân sách c p cho Khu liên hi p năm 2005. Do ñó, chi phí này có th ñư c cung c p b i Công ty Môi trư ng ñô th ho c S Tài nguyên và Môi trư ng TpHCM. Ngoài ra, ñơn v cũng có th xin tài tr t các t ch c qu c t như ADB, UNEP, SIDA, CIDA,... Vì v y, Khu liên hi p có kh năng tri n khai H th ng này. V m t l i ích kinh t , Khu liên hi p có th ti t ki m ñư c 32 – 128 tri u ñ ng chi phí tai n n lao ñ ng, 80 – 160 tri u ñ ng chi phí r i ro cháy n . V m t b o v môi trư ng và chăm sóc s c kho , H th ng giúp gi m 13% s lư ng công nhân viên b b nh tai – mũi – h ng, 6% công nhân viên b b nh ñau m t, giúp phòng ng a cháy n , gi m thi u ô nhi m môi trư ng ñ c bi t là v n ñ ô nhi m không khí. Vi c xây d ng H th ng cũng ñáp ng m c tiêu qu c gia, quy ñ nh 233/2006/Qð-TTg v v sinh an toàn lao ñ ng ñ n năm 2010. 4.K T LU N Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c TpHCM ph i ñ i m t v i các v n ñ nư c r rác, ô nhi m không khí, s c môi trư ng và s xu t hi n nhi u côn trùng gây b nh. Công nhân viên Khu liên hi p thư ng m c các lo i b nh tai – mũi – h ng và b nh ñau m t. ð gi i quy t B n quy n thu c ðGQG-HCM Trang 103
  7. Science & Technology Development, Vol 12, No.09 - 2009 v n ñ này, ngăn ng a và gi m thi u r i ro x y ra trong tương lai, mô hình thích h p có th áp d ng cho Khu liên hi p là H th ng qu n lý an toàn – s c kho - môi trư ng. ðây là m t gi i pháp t ng th , toàn di n, tích h p các bi n pháp k thu t (các chương trình an toàn – s c kh e – môi trư ng) vào m t quy trình qu n lý chu n hóa. Mô hình c a H th ng g m ba nhóm công tác - Ban ñi u hành H th ng, Ban thanh tra và Nhóm tri n khai, v i quy trình th c hi n g m 4 bư c – L p k ho ch, tri n khai, ki m tra và hi u ch nh. Trư c m t, trong giai ño n ñ u tri n khai H th ng, các chương trình an toàn – s c kho - môi trư ng s bao g m trang b phương ti n b o h lao ñ ng, chăm sóc s c kho ñ nh kỳ, so n th o n i quy phòng cháy ch a cháy - an toàn lao ñ ng, và xây d ng ngu n nhân l c th c hi n an toàn lao ñ ng. Trong tương lai, sau khi hoàn thành giai ño n ñ u, Khu liên hi p ti p t c c i ti n liên t c H th ng này. ENVIRONMENT - HEALTH - SAFETY MANAGEMENT SYSTEM FOR SOLID WASTE TREATMENT ZONE IN HO CHI MINH CITY Tran Thi Hong Hanh University of Science, VNU-HCM ABSTRACT: This research aims to assess environment, health and safety condition in Integrated Solid Waste Treatment Zone in North-west of Ho Chi Minh City, assess its current management system, establish an Environment–health–safety management system, develop a strategic management program and supporting programs for EHSMS implementation. This research found that environmental problems in STZ are leachate, gas from landfill without a treatment system, environmental accidents and harmful insects. Most popular diseases types in STZ staffs are ear-nose-throat disease (43% in 2005 and 58% in 2006), and eye disease (28% in 2005 and 26% in 2006). Research proposes environment-health-safety management programs available for STZ including supply of personal protective equipments, development of guidelines, capacity building, and health care. Key words: EHSMS, Solid Waste Treatment Zone TÀI LI U THAM KH O [1]. Centema, Các bi n pháp gi m thi u ô nhi m t các bãi rác chôn l p cũ và tái s d ngs n ph m phân hu cho nông nghi p, Báo cáo Nghiên c u khoa h c, Thành ph H Chí Minh, (2003) [2]. Công ty Môi trư ng ñô th TpHCM, Các báo cáo tình hình ho t ñ ng công trư ng Phư c Hi p, Khu liên hi p x lý ch t th i r n Tây B c thành ph H Chí Minh (2006). [3]. Công ty Môi trư ng ñô th TpHCM, Báo cáo ñánh giá s c lún trư t bãi chôn l p s 1, Thành ph H Chí Minh, (2005). [4]. S Lao ñ ng – Thương binh – Xã h i TpHCM, Báo cáo khám s c kho ñ nh kỳ năm 2005 - Công ty Môi trư ng ñô th TpHCM, (2005) [5]. S Lao ñ ng – Thương binh – Xã h i TpHCM, Báo cáo khám s c kho ñ nh kỳ năm 2006 - Công ty Môi trư ng ñô th TpHCM, (2006) Trang 104 B n quy n thu c ðGQG-HCM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2