intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ảnh hưởng của hệ giá trị chính trị phương Tây đến sự phát triển của các xã hội ở Đông Á - Trường hợp của Trung Quốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

59
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công cải cách mở cửa ở Trung Quốc cũng nh- đổi mới ở Việt Nam thực chất là một cuộc chuyển đổi toàn diện, mang tính hệ thống và về cơ bản theo chuẩn giá trị ph-ơng Tây. Tiến trình cải cách này đến nay khá thành công. Đây là một cống hiến vĩ đại trong sự nghiệp phát triển đất n-ớc của hai n-ớc XHCN láng giềng này. Toàn bộ đời sống của một quốc gia dân tộc nh- Trung Quốc hay Việt Nam luôn luôn chịu tác động to lớn có tính quyết định của chính trị hay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " ảnh hưởng của hệ giá trị chính trị phương Tây đến sự phát triển của các xã hội ở Đông Á - Trường hợp của Trung Quốc "

  1. ¶nh h−ëng cña hÖ gi¸ trÞ chÝnh trÞ ph−¬ng T©y… l−¬ng v¨n kÕ Tr−êng §¹i häc KHXH vµ Nh©n v¨n «ng c¶i c¸ch më cöa ë Trung khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c nhµ C Quèc còng nh− ®æi míi ë ViÖt chÝnh trÞ cã thÈm quyÒn cao ë ViÖt Nam. Nam thùc chÊt lµ mét cuéc Ph¹m vi cña bµi viÕt ®Ò cËp ®Õn 3 chuyÓn ®æi toµn diÖn, mang tÝnh hÖ thèng khÝa c¹nh c¬ b¶n: vµ vÒ c¬ b¶n theo chuÈn gi¸ trÞ ph−¬ng - Néi dung cña hÖ gi¸ trÞ chÝnh trÞ T©y. TiÕn tr×nh c¶i c¸ch nµy ®Õn nay kh¸ ph−¬ng T©y lµ g× thµnh c«ng. §©y lµ mét cèng hiÕn vÜ ®¹i - §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh tiÕp thu hÖ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n−íc cña gi¸ trÞ ph−¬ng T©y ë Trung Quèc hiÖn hai n−íc XHCN l¸ng giÒng nµy. Toµn bé nay nh− thÕ nµo? ®êi sèng cña mét quèc gia d©n téc nh− - Cã thÓ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm g× Trung Quèc hay ViÖt Nam lu«n lu«n chÞu t¸c ®éng to lín cã tÝnh quyÕt ®Þnh cña tõ qu¸ tr×nh tiÕp thu ®ã cña Trung Quèc? chÝnh trÞ hay chÝnh s¸ch nhµ n−íc. Do ®ã I. Gi¸ trÞ chÝnh trÞ ph−¬ng T©y viÖc nghiªn cøu vÒ hÖ gi¸ trÞ chÝnh trÞ lµ g×? ph−¬ng T©y vµ t¸c ®éng cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c x· héi §«ng ¸ nh− HÖ gi¸ trÞ chÝnh trÞ lµ tÇng s©u nhÊt Trung Quèc vµ ViÖt Nam lµ viÖc lµm cÇn cña toµn bé thÓ chÕ chÝnh trÞ. Ng−êi ta thiÕt, sÏ ®em l¹i nhiÒu bæ Ých trong cã thÓ h×nh dung vÞ trÝ cña nã nh− sau: nghiªn cøu quèc tÕ còng nh− gãp phÇn KÕt cÊu tÇng nèi K t qu hành vi chính KÕt cÊu tÇng gi÷a T ch c và th ch chính tr KÕt cÊu tÇng s©u H giá tr chính tr Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 69
  2. l−¬ng v¨n kÕ Khi nãi ®Õn gi¸ trÞ cña nÒn chÝnh trÞ b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c, hoµ b×nh Phu¬ng T©y, nguêi ta th−êng ®Ò cËp ®Õn vµ chiÕn tranh, th−¬ng m¹i vµ tuyªn 1 c¸c khÝa c¹nh cèt lâi sau ®©y: truyÒn, cã khi b»ng c¶ ph¸o h¹m vµ bom nguyªn tö cña c¸c thÕ lùc ®Õ quèc thùc a- C«ng b»ng vµ chÝnh nghÜa (justice) d©n ph−¬ng T©y, ®· vµ vÉn sÏ ®Õn víi b- QuyÒn lîi (rights) c¸c d©n téc kh¸c trªn kh¾p thÕ giíi, c- B×nh ®¼ng (equality) trong ®ã ®Æc biÖt lµ c¸c d©n téc §«ng ¸. d- Tù do (liberty/freedom) Vµ ng−êi §«ng ¸ ®· ph¶n øng rÊt kh¸c nhau ®èi víi sù truyÒn b¸ nµy. e- Khoan dung (tolerantion) III. Mét sè ®Æc ®iÓm trong tiÕp f- Tù trÞ/ Tù lËp (autonomy) thu hÖ gi¸ trÞ ph−¬ng T©y ë g- D©n chñ (democracy) §«ng ¸ Toµn bé hÖ gi¸ trÞ nªu trªn kh«ng ë ®©y bµi viÕt muèn ph©n tÝch tr−êng ph¶i chØ thÊm nhuÇn vµo nÒn chÝnh trÞ, hîp §µi Loan vµ Trung Quèc lôc ®Þa. Sù mµ thùc chÊt chóng lµ chuÈn mùc cña lôa chän nµy bæ Ých cho chóng ta v× ®©y chØnh thÓ mét x· héi d©n chñ mµ lÞch sö lµ hai khu vùc l·nh thæ kh¸c nhau, cã sù ph¸t triÓn nhiÒu thÕ kû thÊm ®Ém m¸u ph¸t triÓn kh¸c nhau, nh−ng vèn cã nÒn vµ n−íc m¾t c¸c d©n téc ¢u-Mü ®· ®¹t t¶ng ®ång nhÊt vÒ chñng téc vµ v¨n ho¸ ®−îc. Trªn thùc tiÔn, c¸c gi¸ trÞ Êy thÊm trong suèt lÞch sö 5000 n¨m cña d©n téc ®−îm trong tõng hµnh vi vµ nÕp nghÜ Trung Hoa. cña tõng c¸ nh©n cho ®Õn c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, kinh tÕ l©u ®µi v¨n ho¸ nguy Amatya Sen trong mét bµi viÕt gÇn nga cña c¸c quèc gia ¢u - Mü. Nh−ng ®ã ®©y ®· nh¾c l¹i r»ng, Trong Héi nghÞ tuyÖt nhiªn kh«ng ph¶i lµ hÖ gi¸ trÞ chØ ThÕ giíi vÒ Nh©n quyÒn t¹i thµnh phè cã ë ph−¬ng T©y vµ chØ phï hîp víi x· Viªn n¨m 1997, ph¸i ®oµn cña c¸c chÝnh héi ph−¬ng T©y, mµ nh− nhµ kinh tÕ häc phñ ®· nhÊn m¹nh nh÷ng kh¸c biÖt vÒ ®o¹t gi¶i Nobel Amatya Sen ®· chØ ra, ®ã v¨n hãa vµ gi¸ trÞ gi÷a ¸ §«ng vµ T©y lµ kÕt qu¶ cña vËn ®éng lÞch sö kh¸ch Ph−¬ng. Bé tr−ëng Ngo¹i giao cña quan, mang tÝnh phæ qu¸t toµn nh©n Xinhgapo ®· coi "sù thõa nhËn toµn cÇu lo¹i, lµ nh÷ng môc tiªu cÇn h−íng tíi vÒ lý t−ëng nh©n quyÒn cã thÓ g©y nªn cña mäi d©n téc. ¤ng viÕt: “Nh÷ng nhµ tai h¹i". Ph¸i ®oµn Trung Quèc ®Æc biÖt l·nh ®¹o trong lÞch sö ¸ §«ng kh«ng nhÊn m¹nh nh÷ng ®Æc tÝnh kh¸c nhau nh÷ng nhÊn m¹nh vÒ tÇm quan träng cña c¸c vïng. Bé tr−ëng Ngo¹i giao cña tù do vµ khoan dung, mµ hä cßn cã Trung Quèc cßn ghi vµo hå s¬ lêi ®Ò nghÞ nh÷ng lý thuyÕt râ rµng t¹i sao lµm nh− "C¸c c¸ nh©n ph¶i ®Æt quyÒn lîi cña tæ 2 vËy lµ hîp lý”. C¸i hÖ gi¸ trÞ vÜ ®¹i Êy ®· quèc trªn quyÒn lîi cña chÝnh hä."3 Sen Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 70
  3. cho r»ng “lêi biÖn hé cho sù ®éc tµi t¹i ¸ (4) §µi Loan tõ kh¸ l©u ®· cã mét c¬ §«ng dùa trªn b¶n chÊt ®Æc biÖt cña c¸c së ph¸p lý cho mét thÓ chÕ d©n chñ. gi¸ trÞ ¸ §«ng cÇn ®−îc nghiªn cøu mét HiÕn ph¸p cña ®−îc ban hµnh vµo ngµy 4 c¸ch kü cµng vÒ lÞch sö”. VÒ vÊn ®Ò 1-1-1947 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 25-12- ph−¬ng ph¸p luËn trong nghiªn cøu mèi 1947, c¬ b¶n lµ mét b¶n hiÕn ph¸p tiÕn quan hÖ gi÷a d©n chñ vµ ph¸t triÓn, Sen bé. Quan träng nhÊt ë ®©y lµ luËt bÇu cö yªu cÇu kh«ng nh÷ng ph¶i chó ý ®Õn c¸c d©n chñ, tù do c«ng b»ng, cã vËn ®éng quan hÖ theo thèng kª mµ ta cßn ph¶i tranh cö ®µng hoµng. ph©n tÝch nguyªn nh©n cña sù t¨ng (5) ¸p lùc cña thÕ giíi Ph−¬g T©y tr−ëng vµ sù ph¸t triÓn. C¸c nghiªn cøu còng cã t¸c ®éng ®èi víi chuyÓn ®æi d©n hÇu nh− cïng ®ång ý trªn mét b¶n liÖt chñ ë §µi Loan. kª nh÷ng "chÝnh s¸ch cã lîi cho sù ph¸t (6) Sù h×nh thµnh mét vµi chÝnh triÓn kinh tÕ." Nh÷ng chÝnh s¸ch nµy ®¶ng ®èi lËp nh− lµ lùc l−îng gi¸m s¸t, ®Òu g¾n víi sù cëi më d©n chñ h¬n. chØ trÝch chÝnh phñ. Sù ra ®êi cña §¶ng Tr−êng hîp tiÕp nhËn thµnh c«ng c¸c d©n chñ tiÕn bé n¨m 1986 lµ mét tÊt yÕu gi¸ trÞ d©n chñ ph−¬ng T©y ë §µi Loan, vµ b¶o ®¶m cho viÑc duy tr× d©n chñ ë ng−êi ta thÊy cã mÊy ®Æc ®iÓm sau ®©y: §µi Loan, ph¸ thÕ ®éc quúen cña Quèc d©n ®¶ng.5 (1) Tr−íc hÕt, ®©y kh«ng ph¶i lµ mét cuéc c¸nh m¹ng, mµ chØ lµ mét cuéc Tr−êng hîp Trung Quèc: chuyÓn ®æi trong khu«n khæ luËt ph¸p Sù ¶nh h−ëng ®Õn Trung Quèc cña hÖ hiÖn hµnh, «n hßa vµ b×nh th−êng. gi¸ trÞ v¨n minh ¢u – Mü dÇn dÇn cã sù (2) §µi Loan ®· cã Ýt nhiÒu kinh thay ®æi tõ Ðp buéc, c−ìng bøc mét chiÒu nghiÖm vÒ d©n chñ chÝnh trÞ. V× c¸c kh¸i sang giao l−u, héi nhËp vµ biÕn ho¸. Qu¸ niÖm vÒ d©n chñ ®· ®−îc ®−a ra trong tr×nh ¶nh h−ëng cña hÖ gi¸ trÞ ph−¬ng chñ nghÜa Tam D©n cña T«n Trung S¬n T©y ®−a ®Õn kÕt qu¶ võa tÝch cùc, nh−ng (d©n téc - d©n quyÒn – d©n sinh) tõ h¬n l¹i tiªu cùc ë mÆt kh¸c, nh−ng nh×n thÕ kû qua. chung lµ tÝch cùc. MÆt tiªu cùc thÓ hiÖn (3) ChÕ ®é TGT quan t©m ®Õn gi¸o ë sù x¸o trén vµ bÊt æn nhÊt ®Þnh tõ dôc ngay khi ®Õn §µi Loan. Hä x©y dùng nh÷ng bé phËn d©n c− hoÆc lµ bÞ thiÖt ®−îc mét hÖ thèng gi¸o dôc c¬ b¶n cã thßi, hoÆc lµ qu¸ cÊp tiÕn trong qu¸ chÊt l−îng, cã tuyÓn chän nghiªm tóc tr×nh x©y dùng n−íc Trung Quèc míi, trong viÖc ®−a sinh viªn ra n−íc ngoµi ®Æc biÖt lµ trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa du häc (chñ yÕu lµ B¾c Mü). Sè ng−êi tõ 1979 ®Õn nay. C¸i gi¸ trÞ cña hÖ gi¸ nµy lu«n gi÷ liªn l¹c víi bªn ngoµi vµ trÞ ph−¬ng T©y cã thÓ ®−îc Trung Quèc tiÕp cËn víi c¸i míi. nh×n tõ nhiÒu phÝa kh¸c nhau, trong ®ã 71
  4. l−¬ng v¨n kÕ c¬ b¶n nh¸t lµ tõ hai phÝa: tõ phÝa nhµ kú ph¸t triÓn cña nhµ kinh tÕ häc Mü: cÇm quyÒn (§¶ng Céng s¶n vµ Nhµ n−íc Rostow. Lý thuyÕt 5 giai ®o¹n cña qu¸ do hä kiÓm so¸t) vµ tõ phÝa d©n chóng. tr×nh ph¸t triÓn ®· tr×nh bµy lÞch sö ë ®©y bµi viÕt tËp trung ph©n tÝch hµnh ph¸t triÓn kinh tÕ tõ x· héi truyÒn thèng vi tiÕp nhËn hÖ gi¸ trÞ ph−ong T©y cña (phong kiÕn, nöa phong kiÕn) sang x· giíi l·nh ®¹o vµ tinh hoa Trung Quèc héi tiªu dïng cña qu¶ng ®¹i quÇn chóng trong thêi kú c¶i c¸ch mëi cöa. ë møc ®é cao. Nh÷ng t− t−ëng hiÖn ®¹i ®ã ®· ®−îc Trung Quèc tiÕp thu, c¶i biÕn C«ng cuéc c¶i c¸ch – më cöa ë Trung ®−a vµo vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o Quèc lµ sù tiÕp thu mét c¸ch s¸ng t¹o trong c«ng cuéc c¶i c¸ch – më cöa ë c¸c t− t−ëng chÝnh trÞ tiÕn bé ®Çu thÕ kû Trung Quèc hiÖn nay, ®· ph¸t huy t¸c 20 víi c¸c “T©n th−”, phong trµo “Duy dông, ®em l¹i nh÷ng thµnh tùu to lín, t©n MËu TuÊt”, ®Õn “chñ nghÜa Tam ®−îc thÕ giíi thõa nhËn vµ ®¸nh gi¸ cao. d©n”. Nh÷ng kinh nghiÖm tiÕp nhËn vµ Cô thÓ ta thÊy: c¶i biÕn nh÷ng t− t−ëng, h×nh thøc, néi dung gi¸ trÞ ph−¬ng T©y vµo c«ng cuéc - Trung Quèc x©y dùng m« h×nh c¶i c¶i c¸ch - më cöa x©y dùng ®Êt n−íc c¸ch kinh tÕ: võa c¶i c¸ch lµm sèng ®éng Trung Quèc ngµy nay rÊt ®¸ng ®Ó chóng nÒn kinh tÕ trong n−íc, võa më cöa ta tham kh¶o. m¹nh mÏ tÝch cùc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C¶i c¸ch trong n−íc, −u tiªn Tr−íc hÕt, ®Ó thµnh c«ng trong c«ng c¶i c¸ch n«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng cuéc c¶i c¸ch - më cöa, cÇn ph¶i cã lý d©n tr−íc víi viÖc kho¸n s¶n phÈm; sau luËn vÒ c¶i c¸ch - më cöa. §ã lµ hÖ thèng ®ã c¶i c¸ch thµnh thÞ, víi cæ phÇn ho¸ nh÷ng lý luËn kinh tÕ häc chÝnh trÞ cña doanh nghiÖp nhµ n−íc, x©y dùng chÕ ®é ph−¬ng T©y, rót ra tõ bµi häc thµnh xÝ nghiÖp hiÖn ®¹i, c¶i c¸ch chÕ ®é thÞ c«ng cña c¸c nhµ kinh tÕ häc ph−¬ng tr−êng: thÞ tr−êng s¶n xuÊt, thÞ tr−êng T©y. Trong kho tµng nh÷ng c¬ së lý luËn lao ®éng, thÞ tr−êng tµi chÝnh; c¶i c¸ch c¶i c¸ch kinh tÕ cña ph−¬ng T©y, cã rÊt chÕ ®é gi¸ c¶: gi¸ nhµ n−íc, gi¸ thÞ nhiÒu nh÷ng häc thuyÕt, lý luËn, nh−ng tr−êng, gi¸ ®iÒu tiÕt; c¶i c¸ch chÕ ®é tiÒn Trung Quèc ®· lùa chän nh÷ng lý luËn l−¬ng; c¶i c¸ch chÕ ®é viÖc lµm; c¶i c¸ch c¶i c¸ch võa tiªn tiÕn võa phï hîp víi hµnh chÝnh v.v… ®Æc thï ®Êt n−íc. Theo mét sè nhµ nghiªn cøu, ®ã lµ lý luËn kinh tÕ häc - VÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i: x©y dùng c¸c ph¸t triÓn cña tr−êng ph¸i “T©n Cæ ®iÓn” ®Æc khu kinh tÕ, më cöa vµ x©y dùng John Maynard Keynes (nhµ kinh tÕ häc chiÕn l−îc vïng ven biÓn, më cöa kinh tÕ ng−êi Anh, 1889-1946). §ång thêi Trung vïng ven s«ng, më cöa kinh tÕ vïng ven Quèc cßn tiÕp thu quan ®iÓm vÒ 5 chu biªn giíi, më cöa kinh tÕ vµ x©y dùng Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 72
  5. kinh tÕ vïng phÝa T©y. C¶i c¸ch vµ x©y ho¸ Trung Hoa chØ th©u tãm nh÷ng gi¸ dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN, võa trÞ nhÊt ®Þnh hoÆc biÕn ho¸ chóng cho tu©n theo quy luËt ph¸t triÓn cña thÞ phï hîp víi truyÒn thèng v¨n ho¸ cña tr−êng, võa cã sù ®iÒu tiÕt nghiªm cña m×nh. nhµ n−íc, gi÷ nhÞp ®iÖu t¨ng tr−ëng – æn Kinh nghiÖm thø hai: Trong øng xö ®Þnh, b¶o ®¶m cuèi cïng n©ng cao ®êi víi v¨n ho¸ ¢u – Mü, cã khi Trung Quèc sèng cña nh©n d©n… ViÖc tiÕp thu lý tiÕp nhËn c¶ hÖ thèng, nh−ng Trung luËn c¶i c¸ch cña ph−¬ng T©y, ¸p dông Quèc ®· s¾p xÕp l¹i theo c¸c bËc thang cã chän läc, c¶i biÕn nh»m ®¹t hiÖu qu¶ gi¸ trÞ kh¸c nhau. VÝ dô, Trung Quèc cao nhÊt cho ®Êt n−íc, ®ã chÝnh lµ môc tiÕp nhËn häc thuyÕt M¸c – Lªnin, tiªu cuèi cïng cña Trung Quèc trong viÖc nh−ng kh«ng gi¸o ®iÒu mµ chØ tiÕp thu xö lý tèt mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a tinh thÇn, s¾p xÕp l¹i cho phï hîp víi c¸i bªn ngoµi víi bªn trong. ®iÒu kiÖn Trung Quèc. - Ph−¬ng ph¸p c¶i c¸ch biÕn ho¸, tõ Kinh nghiÖm thø ba: Trung Quèc tiÕp chç t¨ng tr−ëng kinh tÕ b»ng mäi gi¸ thu vµ c¶i biÕn h×nh thøc cña thÓ chÕ thêi kú ®Çu ®Õn yªu cÇu ph¸t triÓn hµi chÝnh trÞ ph−¬ng T©y ®Ó biÓu ®¹t néi hoµ, khoa häc. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín, cã dung vÒ c¸c gi¸ trÞ ®Æc s¾c cña v¨n ho¸ ý nghÜa kh«ng chØ cho Trung Quèc, mµ Trung Hoa. ë ®©y nguêi ta thÊy hiÖn cßn cho c¸c quèc gia kh¸c trong viÖc ®Ò t−îng ®ång ©m kh¸c nghÜa. Ch¼ng h¹n cao sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt n−íc. còng lµ Quèc héi, nh−ng Quèc héi Trung - TiÕp thu vµ vËn dông s¸ng t¹o häc Quèc do ®¶ng cö d©n bÇu vµ mçi n¨m thuyÕt Marx - Lenin: Lý luËn “CNXH cã chØ häp cã 1 lÇn ®Ó th«ng qua ®−êng lèi ®Æc s¾c Trung Quèc”, lý thuyÕt “ba ®¹i cña §¶ng. Còng lµ bÇu cö trùc tiÕp diÖn” (§¶ng Céng s¶n Trung Quèc ®¹i nh−ng kh«ng cã tranh cö. Còng lµ hÖ diÖn cho lùc l−îng s¶n xuÊt tiªn tiÕn thèng ®a ®¶ng nh−ng c¸c ®¶ng ®Òu thõa nhÊt, ®¹i diÖn cho nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn nhËn (b»ng hiÕn ph¸p) ®éc quyÒn l·nh nhÊt, ®¹i diÖn cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng ®¹o cña §¶ng Céng s¶n Trung Quèc vµ nh©n d©n), hoÆc lý thuyÕt x©y dùng lµ ®ång minh cña hä, v.v… CNXH hµi hoµ, khoa häc… Tãm l¹i, cã thÓ nãi hÖ gi¸ trÞ chÝnh trÞ ph−¬ng T©y ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ III. Kinh nghiÖm tiÕp thu hÖ s©u s¾c lªn c¸c x· héi §«ng ¸ trong ®ã cã gi¸ trÞ chÝnh trÞ ph−¬ng T©y Trung Quèc vµ ViÖt Nam. Nh÷ng kinh cña Trung Quèc nghiÖm tiÐp thu vµ vËn dông chóng ë Kinh nghiÖm thø nhÊt: Trong tiÕp Trung Quèc rÊt ®¸ng ®Ó chóng ta tham nhËn, giao l−u víi v¨n ho¸ ¢u – Mü, v¨n kh¶o trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh 73
  6. l−¬ng v¨n kÕ s¸ch vµ tæ chøc bé m¸y chÝnh trÞ còng Trung Hoa (tõ n¨m 1978 ®Õn nay)”, NXB nh− thôc thi c¸c chÝnh s¸ch. Nguyªn t¾c Khoa häc X· héi, Hµ Néi 1998. c¬ b¶n cÇn −u tiªn trong nÒn chÝnh trÞ 4. Hå SÜ Quý: T¨ng tr−ëng kinh tÕ nh×n ngµy nay trong vËn dông hÖ gi¸ trÞ nµy tõ gãc ®é v¨n ho¸. T¹p chÝ TriÕt häc, sè 3- lµ t«n träng gi¸ trÞ d©n chñ, b¶o vÖ vµ 1999. ®em l¹i tù do cho con ng−êi víi t− c¸ch 5. Koslowski, P.: Wirtschaft als Kultur c¸ nh©n. ChØ cã nh− vËy chóng ta míi (Kinh tÕ víi t− c¸ch v¨n ho¸). Wien 1989. thùc hiÖn ®−îc môc tiªu d©n giµu, n−íc 6. L−¬ng V¨n KÕ: Nh©n tè v¨n ho¸ trong tiÕn tr×nh khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n ho¸. Tr−êng hîp Liªn minh ch©u ¢u. Héi minh trong mét thêi gian kh«ng qu¸ dµi. th¶o khoa häc quèc tÕ vÒ quan hÖ ViÖt Nam-EU do ViÖn Khoa häc ViÖt Nam vµ Uû ban ch©u ¢u tæ chøc, Hµ Néi 2002. 7. L−¬ng V¨n KÕ: Quy chÕ c¬ b¶n cña WTO thö nh×n d−íi gãc ®é v¨n ho¸ øng xö. chó thÝch: Trong: ViÖt Nam vµ tiÕn tr×nh gia nhËp 1 Yªn KÕ Vinh: Nguyªn lý ph©n tÝch WTO, Kû yÕu HTKH Quèc tÕ ViÖt-§øc, Hµ chÝnh trÞ hiÖn ®¹i, Nxb Gi¸o dôc Cao ®¼ng, Néi 2004. B¾c kinh, 2007, tr. 53-77. 8. L−¬ng V¨n KÕ: V¨n ho¸ víi t− c¸ch 2 A. Sen: Nh©n quyÒn vµ c¸c gi¸ trÞ ¸ tiÒn ®Ò cña héi nhËp kinh tÕ. T¹p chÝ §«ng, http://www.icevn.org/ Th«ng tin Khoa häc x· héi, Nor. 12 - 2005. 3 A. Sen: Nh©n quyÒn vµ c¸c gi¸ trÞ ¸ 9. NguyÔn TrÇn B¹t: V¨n ho¸ vµ ph¸t §«ng, http://www.icevn.org/ triÓn. Hµ Néi 2005. 4 A. Sen: Tµi li u ã d n. 10. NguyÔn Huy Vò (Xinhgapo), 5 Nguy n Huy Vũ (Singapore), Nguy n NguyÔn Minh Thä (Leuven, BØ): Vµi nÐt vÒ Minh Th (Leuven, B ): Vµi nÐt vÒ qu¸ tr×nh qu¸ tr×nh d©n chñ hãa ë §µi Loan. d©n chñ hãa ë §µi Loan, http://hoithao.viet- 11. A. Sen: Nh©n QuyÒn vµ C¸c Gi¸ TrÞ studies.info/2006_ NHVu_NMTho.pdf. ¸ §«ng, http://www.icevn.org/ 12. ViÖn Quèc tÕ Konrad-Adenauer (CHLB §øc): Tõ ®iÓn t−êng gi¶i Kinh tÕ TµI LIÖU THAM KH¶O CHÝNH thÞ tr−êng x· héi. Biªn dÞch: TSKH. L−¬ng V¨n KÕ. Cè vÊn hiÖu ®Ýnh: TS. Lª §¨ng Doanh. Hµ Néi 2005. 1. §Æng Méng L©n: Kinh tÕ tri thøc: Nh÷ng kh¸i niÖm vµ vÊn ®Ò c¬ b¶n. Hµ 13. M. Weber: NÒn ®¹o ®øc Tin lµnh vµ Néi 2001. tinh thÇn cña chñ nghÜa t− b¶n. Bïi V¨n Nam S¬n vµ…, dÞch. Hµ Néi 2008. 2. §ç Ngäc DiÖp (chñ biªn): Mü - ¢u - NhËt: V¨n ho¸ vµ ph¸t triÓn. Hµ Néi 2003. 14. Yªn KÕ Vinh: Nguyªn lý ph©n tÝch chÝnh trÞ hiÖn ®¹i. Nxb Gi¸o dôc Cao ®¼ng. 3. §inh C«ng TuÊn “Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch B¾c Kinh, 2007 kinh tÕ – x· héi cña Céng hoµ Nh©n d©n Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 74
  7. 75
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2