intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Áp dụng mô hình Qual2k đánh giá diễn biến chất lượng nước dòng chính sông Hương"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

212
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học huế đề tài: Áp dụng mô hình Qual2k đánh giá diễn biến chất lượng nước dòng chính sông Hương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Áp dụng mô hình Qual2k đánh giá diễn biến chất lượng nước dòng chính sông Hương"

 1. T P CHÍ KHOA H C, ð i h c Hu , S 65, 2011 ÁP D NG MÔ HÌNH QUAL2K ðÁNH GIÁ DI N BI N CH T LƯ NG NƯ C DÒNG CHÍNH SÔNG HƯƠNG Nguy n B c Giang Trư ng ð i h c Khoa h c, ð i h c Hu TÓM T T Bài báo gi i thi u mô hình m t chi u (Qual2K) tính toán lan truy n ch t trong sông và ng d ng ñ nghiên c u mô ph ng di n bi n ch t lư ng nư c (CLN) cho Sông Hương. Bài báo cũng trình bày các bư c cơ b n ng d ng mô hình cho m t ñ i tư ng c th . Ngoài ra, ñã ti n hành ki m ñ nh mô hình v i giá tr sai s nh hơn 30%. T k t qu này ñã ti n hành d báo s thay ñ i ch t lư ng nư c theo th i gian vào năm 2010 và 2020. T khóa: Qual2K, sông Hương. 1. M ñ u G n ñây vi c ng d ng mô hình ñ mô ph ng ch t lư ng nư c (CLN) ñã tr nên ph bi n nhi u qu c gia trên th gi i. Các mô hình CLN ñư c xem là m t trong nh ng công c h tr ñ c l c cho công tác qu n lý CLN, giúp ñánh giá và d báo v s bi n ñ i CLN trong tương lai. Trong s các mô hình CLN ñang ñư c áp d ng, Qual2K là mô hình CLN sông t ng h p, ñơn gi n và mi n phí ñư c áp d ng ph bi n nhi u nơi trên th gi i. Mô hình Qual2K ñã ñư c áp d ng trong mô ph ng DO c a sông Blackstone (M ); ñánh giá CLN ch y qua ñ p Gavins Point trên sông Missouri (M ); tính toán tác ñ ng c a nư c th i công nghi p và ñô th ñ n DO sông Sava (Slovenia); ñánh giá CLN sông Sungai Selangor (Malaysia)[6]. Hi n nay, các s li u quan tr c CLN sông Hương khá ñ ng b và ñ y ñ , tuy nhiên vi c t ng h p các s li u này và s d ng các mô hình ñ mô ph ng và d báo xu th bi n ñ i CLN ph c v cho m c ñích qu n lý CLN sông Hương v n chưa ñư c quan tâm nhi u. Vì v y, nghiên c u áp d ng mô hình Qual2K cho sông Hương s góp ph n b sung tính ña d ng các công c ph c v công tác qu n lý CLN c a ñ a phương. 2. T ng quan v mô hình Qual2K 2.1. Gi i thi u mô hình Qual2K Mô hình Qual2K (Q2K) do Brown và Barnwell xây d ng vào năm 1987 d a trên mô hình g c là QUAL2E (Q2E). Phiên b n m i nh t c a Qual2K (tháng 3/2006) là ph n m m Q2K Fortran 2.04 ñư c phát tri n b i Steve Chapra và Greg Pelletier ð i 37
 2. h c Tuft và Trung tâm Mô hình CLN c a C c B o v Môi trư ng M . Mô hình này ch y trên n n MS Excel v i giao di n ñơn gi n, d s d ng, t c ñ tính toán khá nhanh. Qual2K mô ph ng ñư c 15 thông s bao g m: ñ d n ñi n, ch t r n vô cơ lơ l ng, oxy hòa tan (DO), CBOD phân h y ch m, CBOD phân h y nhanh (BOD5), nitơ h u cơ, nitơ amoni (NH4-N), nitơ nitrat (NO3-N), phospho h u cơ, phospho vô cơ,... 2.2. Cơ s lý thuy t c a mô hình Qual2K V i m i thành ph n liên quan t i CLN, phương trình lan truy n ch t có d ng như sau: ∂C ∂ ( Ax × D1 ) ∂x dx − ∂ ( Ax × U × C ) .dx + ( A × dx). dC + S ∂M = (1.1) x ∂t ∂x ∂x dt (I) (II) (III) (IV) (V) Trong ñó, M: kh i lư ng ch t t: th i gian x: kho ng cách C: n ng ñ ch t Ax: di n tích m t c t ngang D1: h s phân tán U: v n t c trung bình dòng ch y (I): thay ñ i kh i lư ng theo th i gian (II): s khu ch tán (III): s chuy n t i (IV): thành ph n (n ng ñ ) thay ñ i theo th i gian (V): các ngu n t bên ngoài và s l ng ñ ng các ch t Thư ng ngu n Ngu n nư c 1 1 1 Ngu n th i ñi m Ngu n nư c 2 6 2 7 Dòng ra 2 3 8 12 4 13 11 5 14 10 15 9 16 Ngu n Ngu n th i 3 nư c 3 17 phân tán Dòng 18 chính 19 Ngu n 22 20 Các ño n 4 nư c 4 23 21 24 25 26 5 27 28 H ngu n 29 Hình 1. Phân ño n h th ng sông có nhánh và không có nhánh c a Qual2K Bư c ñ u tiên c a chương trình tính Qual2K là chia h th ng sông thành các 38
 3. ño n sông. M i ño n sông l i ñư c chia thành 7 ph n t tính toán như: ph n t thư ng ngu n; ph n t chu n; ph n t c n n i ti p; ph n t n i ti p; ph n t cu i cùng; ph n t nư c ñi vào; ph n t nư c ñi ra,… Trong m i ño n sông s ch a ñ ng các d li u liên quan ñ n mô hình như: th y l c, h ng s t c ñ ph n ng,… Các công th c, phương trình, mô hình cơ b n ñư c s d ng ñ tính toán trong mô hình Qual2K như: phương trình cân b ng lưu lư ng; phương trình Manning; th i gian di chuy n; mô hình nhi t ñ ; mô hình thành ph n (Th c v t phù du; CBOD d phân h y – BOD5; Các h p ch t nitơ; Các h p ch t photpho; ôxy hòa tan). Sau khi nh p các s li u các Worksheet, bao g m d li u ñ u vào (CLN, lưu lư ng nư c, h s nhám, nhi t ñ , các ngu n th i, th y l c,...), Qual2K s tính toán trên n n c a MS Excel và cho k t qu tính toán, mô ph ng các Worksheet dư i d ng bi u ñ ho c d li u. 2.3. Ph m vi ng d ng c a mô hình Qual2K Qual2K là mô hình m t chi u v i ñi u ki n dòng ch y ñ u và t i lư ng ngu n th i ñ u. K t qu tính toán các thông s CLN trong mô hình ñư c th hi n dư i d ng ñ th theo d c chi u dài dòng ch y. Mô hình Qual2K có m t s h n ch như ch mô ph ng m t chi u và ch áp d ng ñư c cho sông không quá r ng, không tính toán ñư c nh hư ng c a th y tri u [7]. 3. ð i tư ng và phương pháp nghiên c u 3.1. ð i tư ng nghiên c u Mô ph ng và d báo di n bi n CLN ñư c nghiên c u v i ñ i tư ng là dòng chính sông Hương. ðây là ngu n (17) (16) (15) cung c p nư c m t quan tr ng cho m i (14) (13) ho t ñ ng c a thành ph Hu , ñ ng th i cũng là nơi ti p nh n h u h t các ch t th i (12) chưa qua x lý c a ñô th Hu . Hình 2 (10) (9) (8) gi i thi u ño n sông nghiên c u, t ngã (11) ba Tu n v ñ n ngã ba Sình, có chi u (7) dài 28 km. (4) (6) (5) Tuy nhiên, các k t qu mô (2) (3) (1) ph ng chưa tính ñ n s ñóng góp các ch t h u cơ và dinh dư ng c a các h ch a l n và nh thư ng ngu n sông Hương. Hình 2. ðo n sông Hương nghiên c u 39
 4. 3.2. Phương pháp nghiên c u 3.2.1. Phân ño n dòng ch y D a vào các ñi u ki n v ñ a hình, ch ñ dòng ch y và các ngu n x th i vào sông Hương mà ño n sông nghiên c u ñư c phân chia thành 17 phân ño n tương ng (xem hình 2 và b ng 1). B ng 1. Phân ño n dòng ch y theo mô hình Qual2K Ký hi u ñi m V trí Kho ng cách (km) S phân ño n quan tr c(*) 0 (1) MC 1,64 (2) 2,59 (3) Ngã Ba Tu n 3,55 (4) 5,24 (5) 6,53 (6) 8,02 (7) MD 9,18 (8) Xư c Dũ 10,70 (9) 12,13 (10) 15,10 (11) ME ðông Ba 17,00 (12) 20,26 (13) MG 22,12 (14) ð p La 24,76 (15) 26,29 (16) Ngã Ba Sình 28,58 (17) MI Ghi chú :(*) các ñi m quan tr c CLN sông Hương th c t . 3.2.2. Ki m ñ nh và hi u ch nh mô hình Các nhóm s li u ñ u vào dùng ñ hi u ch nh, ki m nghi m mô hình bao g m: - Lưu lư ng dòng ch y: s d ng lưu lư ng nư c t nhiên c a sông Hương (chưa có s ñi u ti t c a 2 h ch a). 40
 5. - Các thông s th y l c: v n t c dòng ch y, di n tích m t c t ngang, ñ d c, ñ sâu dòng ch y,... - Các h s t c ñ thông khí, h ng s t c ñ phân h y các ch t h u cơ; t c ñ chuy n hóa nitơ và photpho,... - Các thông s CLN các tháng mùa khô (tháng 5), mùa mưa (tháng 11) c a năm 2003 và năm 2007. - Các thông s v ngu n th i: n ng ñ , t i lư ng và tính toán lưu lư ng c a các ngu n th i sinh ho t, ñô th và công nghi p,... 3.2.3.Mô ph ng ch t lư ng nư c vào các năm 2010 và 2020 Các trư ng h p mô ph ng: - Năm 2010: ch có h Bình ði n tham gia ñi u ti t dòng ch y. - Năm 2020: c hai h ch a Bình ði n và h T Tr ch cùng ñi u ti t dòng ch y. Các s li u ñ u vào: - S li u th y văn: ñ n năm 2010 có tính ñ n s ñi u ti t cùa h Bình ði n và năm 2020 có s ñi u ti t c a h T Tr ch. - S li u CLN: s d ng k t qu quan tr c CLN t năm 2003 ∼ 2007 [5, 6]. - S li u các ngu n th i: s d ng các s li u th ng kê các ngu n th i ñi m và không ñi m ñ ng th i có tính ñ n lư ng nư c th i phát sinh vào các th i ñi m tương ng trong tương lai [2, 3, 4]. - S d ng l i các h s th y l c, các h ng s t c ñ phân h y, h ng s t c ñ thông s , các h s chuy n hóa,… như ph n ki m ñ nh mô hình [8]. 3.2.4. Các phương pháp khác Các s li u v CLN, th y văn,…ñư c x lý b ng phương pháp th ng kê. Vi c ư c tính t i lư ng các ngu n th i ñư c th c hi n thông qua phương pháp ñánh giá nhanh ngu n th i [1]. S d ng phương pháp chuyên gia ñ l y ý ki n v các v n ñ liên quan ñ n ñánh giá CLN, mô hình CLN,... 4. K t qu nghiên c u 4.1. K t qu ki m ñ nh và hi u ch nh mô hình K t qu ch y mô hình các thông s CLN cho các tháng mùa khô và mùa mưa năm 2003 và năm 2007 ñư c trình bày l n lư t các hình 3, 4, 5 và 6. 41
 6. 7 (M g /L ) 90 (µg/L) 6 80 70 5 NH4 (Mô ph ng) BOD (Mô ph ng) 60 NO3 (Mô ph ng) 4 DO (Mô ph ng) PO4 (Mô ph ng) 50 DO(Th c ño) NH4 (Th c ño) 3 40 NO3 (Th c ño) BOD (Th c ño) PO4 (Th c ño) 2 30 20 1 10 0 0 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Kho ng cach Khoang cách Kho ng cách Khoang cach Hình 3. Phân b n ng ñ DO, BOD, NH4-N, NO3-N và PO4-P gi a giá tr th c ño và mô ph ng cho mùa khô năm 2003 8 140 (µ g/L) (Mg/L) 7 120 6 NH4 (Mô ph ng) 100 5 NO3 (Mô ph ng) DO (Mô ph ng) BOD (Mô ph ng) PO4 (Mô ph ng) 80 4 DO (Th c ño) NH4 (Th c ño) BOD (Th c ño) 60 NO3 (Th c ño) 3 PO4 (Th c ño) 2 40 1 20 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 0 10 20 30 40 Khoang cach Kho ng cách Khoang cach Kho ng cách Hình 4. Phân b n ng ñ DO, BOD, NH4-N, NO3-N và PO4-P gi a giá tr th c ño và mô ph ng cho mùa mưa năm 2003 250 (µ g/L) 8 (Mg/L) 7 200 6 NH4 (Mô ph ng) 5 DO (Mô ph ng) NO3 (Mô ph ng) 150 BOD (Mô ph ng) PO4 (Mô ph ng) 4 DO (Th c ño) NH4 (Th c ño) 100 BOD (Th c ño) NO3 (Th c ño) 3 PO4 (Th c ño) 2 50 1 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 10 20 30 40 Kho ng cách Kho ngcach Khoang cách Khoang cach Hình 5. Phân b n ng ñ DO, BOD, NH4-N, NO3-N và PO4-P gi a giá tr th c ño và mô ph ng cho mùa khô năm 2007 42
 7. (µ g/L) 300 (Mg/L) 9 8 250 7 NH4 (Mô ph ng) 200 6 NO3 (Mô ph ng) DO (Mô ph ng) PO4 (Mô ph ng) 5 BOD (Mô ph ng) 150 NH4 (Th c ño) DO (Th c ño) 4 NO3 (Th c ño) BOD (Th c ño) 100 3 PO4 (Th c ño) 2 50 1 0 0 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Kho ng cach Khoang cách Khoang cach Kho ng cách Hình 6. Phân b n ng ñ DO, BOD, NH4-N, NO3-N và PO4-P gi a giá tr th c ño và mô ph ng cho mùa mưa năm 2007 Sau khi áp d ng phương pháp th sai, sai s gi a giá tr th c ño và k t qu mô ph ng là ± 30%, ñây là m c sai s có th ch p nh n ñư c. ði u này cho th y, các h s và thông s ñ u vào mô hình phù h p v i ñi u ki n th c t c a dòng ch y sông Hương. Ngoài ra, các k t qu tính toán cho th y, t t c các ñư ng phân b các thông s : BOD, DO, NO3-N, NH4-N, PO4-P theo kho ng cách ñ u ph n ánh ñúng gi a k t qu th c ño và k t qu tính toán. 4.2. K t qu mô ph ng ch t lư ng nư c vào các năm 2010 và 2020 4.2.1.Các k t qu ñ u ra c a mô hình Các thông s ch t lư ng nư c bao g m DO, BOD, NH4-N, NO3-N và PO4-P ñã ñư c mô ph ng cho mùa khô và mùa mưa vào các năm 2010 ñ n 2020 l n lư t các hình t 7 ñ n 14. (a) 43
 8. (b) Hình 7 (a, b). K t qu mô ph ng DO và BOD vào mùa khô năm 2010 (a) (b) (c) Hình 8 (a, b, c). K t qu mô ph ng NH4-N, NO3-N và PO4-P mùa khô năm 2010 44
 9. (a) (b) Hình 9 (a, b). K t qu mô ph ng DO và BOD mùa mưa năm 2010 (a) (b) 45
 10. (c) Hình 10 (a, b, c). K t qu mô ph ng NH4-N, NO3-N và PO4-P mùa mưa năm 2010 (a) (b) Hình 11 (a, b). K t qu mô ph ng DO và BOD mùa khô năm 2020 46
 11. (a) (b) (c) Hình 12 (a, b, c). K t qu mô ph ng NH4-N, NO3-N và PO4-P mùa khô năm 2020 (a) 47
 12. (b) Hình 13 (a, b). K t qu mô ph ng DO và BOD mùa mưa năm 2020 (a) (b) (c) Hình 14 (a, b, c). K t qu mô ph ng NH4-N, NO3-N và PO4-P mùa mưa năm 2020 48
 13. So sánh các k t qu mô ph ng CLN vào năm 2010 và 2020 v i Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c m t QCVN 08:2008/BTNMT cho th y: - DO trong nư c gi m ñi r t nhi u. H u h t các ñi m ñ u không ñ t quy chu n lo i A và có m t s ñi m ñã vư t quy chu n lo i B. - Thông s BOD h u h t ñ u không ñ t quy chu n lo i A ch tr m t s ñi m thư ng ngu n. - C 3 thông s NH4-N, NO3-N và PO4-P m t s ñi m ñã vư t quy chu n lo i A, còn l i v n n m trong gi i h n cho phép. Nhìn chung, CLN sông Hương vào các th i ñi m 2010 và 2020 s b suy gi m theo th i gian. Qua k t qu mô ph ng CLN cho các năm 2010 và 2020 cho th y t t c các ñư ng phân b các ch t ô nhi m ñ u phù h p v i th c t . Ch ng t các h s ñã ñư c tính toán xác ñ nh phù h p v i ñi u ki n c a sông Hương và có th s d ng các h s này ñ d báo di n bi n CLN cho các năm sau. 4.3. ðánh giá t ng h p di n bi n CLN Di n bi n CLN sông Hương sau khi mô ph ng ñư c trình bày l n lư t các hình t 15 ñ n 18. 200.00 9.00 180.00 8.00 160.00 7.00 140.00 D O (Mg/L) Năm 2003 Năm 2003 BOD (Mg/L) 6.00 120.00 Năm 2007 Năm 2007 5.00 100.00 4.00 Năm 2010 Năm 2010 80.00 3.00 Năm 2020 Năm 2020 60.00 2.00 40.00 1.00 20.00 0.00 0.00 MC MD ME MF MG MH MC MD ME MF MG MH (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba Tu n) Sình) Tu n) Sình) V trí V trí Hình 15. Di n bi n DO và BOD mùa khô qua các năm 140.00 18000.00 16000.00 120.00 14000.00 NO3- (ug/L) N H 4+ (ug/l) 100.00 Năm 2003 Năm 2003 12000.00 80.00 Năm 2007 Năm 2007 10000.00 8000.00 Năm 2010 Năm 2010 60.00 6000.00 Năm 2020 Năm 2020 40.00 4000.00 20.00 2000.00 0.00 0.00 MC MD ME MF MG MH MC MD ME MF MG MH (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba Tu n) Sình) Tu n) Sình) V trí V trí Hình 16. Di n bi n NH4-N và NO3-N mùa khô qua các năm 49
 14. 9.00 200.00 180.00 8.00 160.00 7.00 140.00 Năm 2003 DO (Mg/L) Năm 2003 BOD (M g/L) 6.00 120.00 Năm 2007 Năm 2007 5.00 100.00 4.00 Năm 2010 Năm 2010 80.00 3.00 Năm 2020 Năm 2020 60.00 2.00 40.00 1.00 20.00 0.00 0.00 MC MD ME MF MG MH MC MD ME MF MG MH (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba Tu n) Sình) Tu n) Sình) V trí V trí Hình 17. Di n bi n DO và BOD mùa mưa qua các năm 100.00 18000.00 90.00 16000.00 80.00 14000.00 NH4+ (ug/L) NO3- (ug/L) 70.00 Năm 2003 Năm 2003 12000.00 60.00 Năm 2007 Năm 2007 10000.00 50.00 8000.00 Năm 2010 Năm 2010 40.00 6000.00 Năm 2020 Năm 2020 30.00 4000.00 20.00 2000.00 10.00 0.00 0.00 MC MD ME MF MG MH MC MD ME MF MG MH (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba (Ngã Ba Tu n) Sình) Tu n) Sình) V trí V trí Hình 18. Di n bi n NH4-N và NO3-N mùa mưa qua các năm T các k t qu mô ph ng CLN năm 2003, 2007, 2010 và 2020 cho th y di n bi n các thông s CLN d c theo ño n sông ñang xét bi n ñ ng khá l n nh t là ño n ch y ngang qua thành ph Hu , c th là ño n t Xư c Dũ ñ n ðông Ba. Cũng qua k t qu tính toán c a mô hình cho th y n ng ñ t t c các thông s CLN ñ u có xu hư ng tăng theo th i gian (ngo i tr DO). ði u này ch ng t CLN sông Hương ñang di n bi n theo chi u hư ng x u ñi. 5. K t lu n ðã áp d ng mô hình Qual2K ñ mô ph ng CLN cho ño n Ngã Ba Tu n ñ n Ngã Ba Sình vào các th i ñi m năm 2003 và năm 2007. Ki m ñ nh mô hình cho th y các k t qu mô ph ng ñ u n m trong sai s cho phép ± 30%. Các k t qu ch y mô hình d báo di n bi n CLN vào năm 2010 và 2020, cho th y: + Vào năm 2010, giá tr DO và BOD vư t quy chu n cho phép 1,5 l n; NH4-N, NO3-N và PO4-P vư t quy chu n cho phép 0,5 l n. + Vào năm 2020, giá tr DO và BOD vư t quy chu n cho phép 3 l n ñ i v i khu v c ðông Ba; NH4-N, NO3-N và PO4-P vư t quy chu n cho phép 1 l n. 50
 15. T các k t qu mô ph ng qua các năm 2003, 2007, 2010, 2020, cho phép nh n ñ nh như sau: + CLN sông Hương có xu hư ng gi m d n theo th i gian, c th là n ng ñ các thông s BOD, NH4-N, NO3-N và PO4-P tăng d n (ngo i tr DO gi m) + CLN sông Hương gi m khi ch y ngang khu v c thành ph Hu (nh t là ño n t Kim Long ñ n ðông Ba). K t qu ch y mô hình v s phân b n ng ñ các ch t h u cơ và các ch t dinh dư ng v i các m c th i gian khác nhau cho k t qu phù h p v i quy lu t phân b , chuy n hóa các ch t trong dòng ch y sông Hương. TÀI LI U THAM KH O [1]. Economopoulos, A.P. Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, A guide to Rapid Source Inventory Techniques and their use in Formulating Environmental Control Strategies, Part 1: Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993. [2]. Ban Qu n lý D án Sông Hương, Báo cáo k t qu ñ tài - Kh o sát tình hình hi n tr ng các c ng th i hai b sông Hương ño n qua trung tâm thành ph Hu , Hu , 2007. [3]. Trung tâm tư v n và phát tri n Khoa h c & Công ngh Th a Thiên Hu , Báo cáo k t qu quan tr c môi trư ng t nh Th a Thiên Hu quý 4/2007, Hu , 2007. [4]. Hoàng Thái Long, ði u tra ñánh giá tác ñ ng c a các ngu n nư c th i ñ n môi trư ng và xây d ng cơ s d li u các ngu n th i ñô th Hu , ð tài nghiên c u khoa h c c p B , Trư ng ð i h c Khoa h c, ð i h c Hu , 2003. [5]. C c B o v Môi trư ng, Báo cáo toàn văn: K t qu quan tr c và phân tích ch t lư ng môi trư ng nư c sông Hương thành ph Hu , 2003. [6]. C c B o v Môi trư ng, Báo cáo toàn văn: K t qu quan tr c và phân tích ch t lư ng môi trư ng nư c sông Hương thành ph Hu , 2007. [7]. Chapra S. and Pelletier G., QUAL2K - A Modeling Framework for Simulating River and Stream Water Quality: Documentation and Users Manual. Civil and Environmental Engineering Dept, Tufts University, Medford, 2003. [8]. Tr n Văn Quang, Nghiên c u xây d ng mô hình ch t lư ng nư c sông Hương theo ch t h u cơ d phân h y sinh h c, Lu n án Ti n sĩ k thu t, Trư ng ð i h c Xây d ng, Hà N i, 2004. 51
 16. APPLYING QUAL2K MODEL TO WATER QUALITY ASSESSMENT OF THE HUONG RIVER’S MAINSTREAM Nguyen Bac Giang College of Sciences, Hue University SUMMARY This paper presents an one-dimensional model for substance transport in a river and its application for simulation of water quality variations in Huong river. The paper also introduces basic steps of applying the model to a specific substance. In addition, the model was tested with an accepted deviation of less than 30 percent. Based on these results, the prediction of temporal water quality variations in 2010 and 2020 was undertaken. It also discusses advantages and disadvantages of the model application. Key word: Qual2K, Huong river. 52
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2