intTypePromotion=1

Báo cáo " Nghiên cứu xử lý Asen trong nước ngầm ở một số vùng nông thôn bằng hyđroxit sắt (III) "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
163
lượt xem
45
download

Báo cáo " Nghiên cứu xử lý Asen trong nước ngầm ở một số vùng nông thôn bằng hyđroxit sắt (III) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong nước ngầm được quan tâm bởi nguy cơ tiềm ẩn rủi ro tích lũy của chúng đối với con người. Asen có thể gây ra hàng loạt tác động đến sức khỏe bởi nó được thâm nhập vào con người qua đường nước uống ở các vùng ô nhiễm. Nghiên cứu này tiến hành đánh giá hàm lượng asen (As) trong nước ngầm ở khu vực nông thôn tỉnh Hà Nam và ứng dụng hydroxit sắt làm vật liệu hấp phụ để loại bỏ nó. Hiện trạng ô nhiễm asen...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Nghiên cứu xử lý Asen trong nước ngầm ở một số vùng nông thôn bằng hyđroxit sắt (III) "

  1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26 (2010) 165-171 Nghiên c u x lý Asen trong nư c ng m m t s vùng nông thôn b ng hyñroxit s t (III) Nguy n M nh Kh i1,*, Nguy n Xuân Huân1, Lê Th Ng c Anh2 1 Khoa Môi trư ng, Trư ng Đ i h c Khoa h c T nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguy n Trãi, Hà N i, Vi t Nam 2 Ban qu n lý d án phát tri n Đi n l c, T ng Công ty ñi n l c mi n B c, 3 An Dương, Hà N i, Vi t Nam Nh n ngày 29 tháng 3 năm 2010 Tóm t t. Hi n nay v n ñ ô nhi m kim lo i n ng trong nư c ng m ñư c quan tâm b i nguy cơ ti m n r i ro tích lũy c a chúng ñ i v i con ngư i. Asen có th gây ra hàng lo t tác ñ ng ñ n s c kh e b i nó ñư c thâm nh p vào con ngư i qua ñư ng nư c u ng các vùng ô nhi m. Nghiên c u này ti n hành ñánh giá hàm lư ng asen (As) trong nư c ng m khu v c nông thôn t nh Hà Nam và ng d ng hydroxit s t làm v t li u h p ph ñ lo i b nó. Hi n tr ng ô nhi m asen t i m t s vùng nông thôn ñ ng b ng sông H ng t i nghiên c u này cho th y m c ñ ô nhi m tương ñ i cao, vư t tiêu chu n cho phép ñ n 40 l n. K t qu nghiên c u v kh năng s d ng hyñroxit s t ñ h p ph asen trong nư c cho th y kho ng pH t i ưu là 6,0-6,5, kh năng h p ph As b i hyñroxit s t ñ t 19,9 mg g-1. Đ ng h c quá trình h p ph tuân th theo phương trình Lagergren v i h s k = 0,486, phương trình h i quy qt=19,77(1-e-0,486t) v i h s tương quan R2=0,92, th i gian h p ph ñ t cân b ng trong kho ng 15 phút th hi n hi u su t h p ph As c a hyñroxit s t cao. T l Fe/As nh hư ng rõ r t ñ n kh năng x lý As, v i t l Fe/As >30, hàm lư ng As còn l i trong nư c có kh năng ñ t dư i 10 µg L-1. 1. M ñ u∗ chưa có phương pháp hi u qu ñ ñi u tr nh ng căn b nh nguy hi m này. Trên th gi i Nh ng năm g n ñây, ô nhi m kim lo i n ng có hàng ch c tri u ngư i ñã b b nh ñen và ñ c bi t là asen ñã thu hút s quan tâm c a r ng móng chân, s ng hoá da, ung thư da… do nhi u nhà khoa h c. Ph n l n s nhi m ñ c s d ng ngu n nư c sinh ho t có n ng ñ asen asen thông qua vi c s d ng ngu n nư c, lương cao [2]. Nhi u nư c ñã phát hi n hàm lư ng th c, th c ph m nh ng vùng ñ t, ñ t, không asen r t cao trong ngu n nư c sinh ho t như khí nhi m asen [1]. Các tri u tr ng c a nhi m Canada, Alaska, Chile, Arhentina, Trung Qu c, ñ c asen bao g m s thay ñ i màu da, hình Indonêxia, Thái Lan, Bangladesh,... [2, 3]. thành c a các v t c ng trên da, ung thư da, ung Trung Qu c, năm 1993 phát hi n 1.546 n n thư ph i, ung thư th n và bàng quang cũng như nhân c a căn b nh arsenicosis (b nh nhi m ñ c có th d n t i ho i t . Đáng lo ng i là hi n nay asen) nhưng cho ñ n th i ñi m này ñã phát hi n 13.500 b nh nhân, t p trung nhi u nh t t nh _______ An Huy, Sơn Tây, N i Mông, Ninh H , Tân ∗ Tác gi liên h . ĐT: 84-4-38584995 Cương. Hàm lư ng asen phát hi n ñư c trong E-mail: khainm@vnu.edu.vn 165
  2. 166 N.M. Khải và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26 (2010) 165-171 nư c u ng lên ñ n 4.430 g L-1 g p t i 443 l n 2. Đ i tư ng và phương pháp nghiên c u giá tr asen cho phép c a T ch c y t th gi i 2.1. Đ a ñi m l y m u (WHO, 10µg L-1) [4]. Tây Bengal, trên 40 tri u ngư i có nguy cơ nhi m ñ c asen do s ng M u nư c ñư c l y là m u nư c ng m s trong các khu v c có n ng ñ asen cao g p 370 d ng cho sinh ho t t i xã Văn Lý, huy n Lý l n n ng ñ cho phép c a T ch c Y t th gi i. Nhân và xã Bình Nghĩa huy n Bình L c, t nh Con s b nh nhân nhi m ñ c asen Archentina Hà Nam. Các ñi m nghiên c u này n m phía cũng lên 20.000 ngư i. Ngay c các nư c phát Đông c a t nh Hà Nam. Các xã Văn Lý và Bình tri n như M , Nh t B n cũng ñang ph i ñ i phó Nghĩa ñ u là các xã nông nghi p thu n túy, v i th c tr ng ô nhi m asen. M , theo nh ng ngư i dân s d ng nư c gi ng khoan là ngu n nghiên c u m i nh t cho th y trên 3 tri u ngư i nư c c p chính cho sinh ho t và chăn nuôi. T i dân M có nguy cơ nhi m ñ c asen, v i ngu n các xã trên, 10 m u nư c ñư c l y ng u nhiên nư c u ng có n ng ñ dao ñ ng t 45 – 92 µg cho m i xã. L-1. Còn Nh t B n, nh ng n n nhân ñ u tiên 2.2. Phương pháp nghiên c u có tri u ch ng nhi m asen ñã ñư c phát hi n t năm 1971, cho ñ n năm 1995 ñã có 217 n n - Phân tích m t s ch tiêu trong nư c: M u nhân ch t vì asen [3]. nư c ñư c ño pH b ng máy ño pH nhanh t i Hi n nay các vùng nông thôn Vi t Nam hi n trư ng, As ñư c phân tích b ng phương ph n l n v n s d ng nư c ng m trong sinh pháp quang ph h p th nguyên t (AAS) có s ho t. Tuy nhiên ngu n nư c ng m c a m t s d ng b bay hơi hydride HVH-1 trên máy vùng cũng ph i ñ i m t v i v n ñ r t ñáng lo Shimadzu AAS 6800. ng i v ô nhi m asen. Theo th ng kê chưa ñ y - Các thí nghi m v nh hư ng c a th i ñ , hi n Vi t Nam có kho ng hơn 1 tri u gi ng gian, pH, n ng ñ kim lo i n ng ñ n kh năng khoan có n ng ñ asen trong nư c ng m cao h p ph c a hyñroxit s t. M i thí nghi m ñ u hơn t 20-50 l n theo tiêu chu n c a B Y t ñư c l p l i 2 l n, k t qu l y giá tr trung bình (10 µg L-1) [5]. Nh ng nghiên c u g n ñây cho c a các l n l p: th y nư c ng m vùng ñ ng b ng Sông H ng + Th i gian h p ph : Cho vào m i bình và ñ ng b ng Sông C u Long có hàm lư ng nh a (PE) 100 mL dung d ch Fe(III) có n ng ñ asen khá cao, nhi u nơi vư t qua tiêu chu n cho 50 mg L-1, ñi u ch nh pH c a h ñ n kho ng 6,5 phép ñ i v i nư c u ng. Nh ng t nh ñư c phát b ng NaOH ho c HNO3 0,01M. Thêm vào h 1 hi n nư c ng m có hàm lư ng asen cao g m mL dung d ch có n ng ñ ng As(III) 100 mg L-1, Hà Nam, Hà N i, Phú Th , Đ ng Tháp, Kiên khu y ñ u sau các kho ng th i gian: 1, 5, 10, Giang, Long An [6]. Nghiên c u này ñư c th c 15, 25, 30, 40, 60 phút, l c thu dung d ch ñ hi n nh m ñánh giá m c ñ ô nhi m ngu n xác ñ nh hàm lư ng asen còn l i b ng phương nư c ng m ñư c s d ng làm nư c c p cho pháp nêu trên. sinh ho t b i asen t i m t s khu v c nông thôn + pH: Cho vào bình nh a (PE) 40 mL dung ñ ng b ng Sông H ng và tìm hi u gi i pháp d ch 125 mg Fe(III) L-1, 10 mL dung d ch 0,5 công ngh gi m thi u hàm lư ng asen trong mgAs(III) L-1. Đ các pH khác nhau, các th ngu n nư c. tích axit (HNO3 0,02M) ho c ki m (NaOH 0,02M) t 0 ñ n 20 mL ñư c thêm vào bình nh a trên. Đ ñ m b o cư ng ñ ion trong các
  3. 167 N.M. Khải và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26 (2010) 165-171 ln( qe − qt ) = − kt + ln qe (2) m u thí nghi m tương ñương nhau, m t lư ng dung d ch mu i NaNO3 0,02M ñư c thêm vào qt = qe (1 − e − kt ) hay (3) sao cho th tích c a h ñ t 100 mL. Sau th i gian ñ m b o h cân b ng m t ph n m u ñư c Trong ñó k là h ng s h p ph Lagergren, qt là lư ng ion b h p ph (mg g-1) t i th i ñi m t ly tâm (3.000 vòng/phút), l c dung d ch và xác ñ nh hàm lư ng As b ng AAS, ph n còn l i (phút). H ng s th c nghi m k có th tìm ñư c ñư c ño pH b ng máy ño pH. b i h s góc c a ñư ng th ng liên h gi a ln( qe − qt ) và t. + T l Fe/As: V i dung d ch có hàm lư ng As(III) ban ñ u là 0,5 mg L-1 tr n v i dung d ch hyñroxit Fe(III) có n ng ñ t 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90 mg Fe L-1 theo t l 3. K t qu nghiên c u và th o lu n 1:1. Khu y ñ u dung d ch trong kho ng th i 3.1. Hi n tr ng ch t lư ng nư c khu v c nghiên gian là 40 phút sau ñó l c và xác ñ nh hàm cu lư ng As còn l i trong dung d ch. - Phương trình Lagergren: Phương trình K t qu ñi u tra tình hình c p nư c sinh Lagergren (b c 1) mô t ñ ng h c c a quá trình ho t t i xã Văn Lý, huy n Lý Nhân và Bình h p ph như sau: Nghĩa, huy n Bình L c t nh Hà Nam cho th y dqt các h dân ch y u s d ng nư c gi ng khoan, = k ( q e − qt ) (1) dt nư c gi ng khơi và nư c mưa cho sinh ho t, ăn L y tích phân xác ñ nh ( t (0 − t ) , u ng (B ng 1). q t (0 − q t ) ) ta ñư c phương trình: B ng 1. Th ng kê tình hình c p nư c sinh ho t t i hai xã Văn Lý và Bình Nghĩa Đ a ñi m S gi ng khơi S h dùng nư c sông S h /S dân S gi ng khoan Xã Bình Nghĩa 3.303/12.786 1.875 596 410 Xã Văn Lý 1.686/6.782 95 1.555 30 Qua ñi u tra cho th y vi c khoan gi ng ñ s d ng nư c mưa thay th cho nư c ng m ñ khai nư c ng m c a các h dân ph c v ăn u ng và các nhu c u sinh ho t khác. Hà Nam không chú ý ñ n kho ng cách t i thi u gi a v Tuy nhiên lư ng nư c mưa thư ng không ñáp trí gi ng v i các công trình chăn nuôi, h xí mà ng ñ cho nhu c u s d ng, nh t là vào mùa ch y u căn c vào các v trí thu n ti n cho sinh khô nên vi c s d ng nư c gi ng khoan là ho t c a h gia ñình. Theo thông tư không th tránh kh i. Hơn n a các gi ng khoan 15/2006/BYT v vi c ki m tra v sinh nư c ñây ñ u ch có h th ng l c ñơn gi n nên s ch, nư c ăn u ng và nhà tiêu h gia ñình thì không th lo i b ñư c asen trong nư c ng m. kho ng cách ñ t tiêu chu n c a gi ng nư c v i Đ xác ñ nh hi n tr ng ô nhi m asen trong nhà tiêu ho c chu ng tr i là 10 m thì s gi ng nư c ng m, ñ tài ti n hành phân tích n ng ñ xây cách chu ng tr i và h xí dư i 10m xã Bình asen trong 20 m u nư c t i hai xã Văn Lý và Nghĩa là 322 gi ng; t i xã Văn lý là 1.457 Bình Nghĩa (m i xã 10 m u). K t qu phân tích gi ng. V i nh ng hi n tr ng x u v ch t lư ng ñư c th hi n Hình 1. nư c ng m c a khu v c, nhân dân ñây ph i
  4. 168 N.M. Khải và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26 (2010) 165-171 Hình 1. pH và hàm lư ng asen trong m u nư c t i các ñi m nghiên c u. K t qu phân tích cho th y: T i xã Văn Lý phút 25, hi u su t tách As(III) kh i pha l ng ñ t v i 10 m u nư c nghiên c u thì có 1/10 m u có 99,8%. T i ñi m cân b ng, lư ng As(III) h p hàm lư ng asen dư i 10 µg L-1, 9/10 m u nư c ph b i hyñroxit Fe ñ t 19,91 mg g-1 (tính theo có hàm lư ng asen l n hơn 50 µg L-1. T i xã Fe). Bình Nghĩa v i 10 m u nư c nghiên c u thì Phương trình Lagergren mô t ñ ng h c h p không có m u nư c nào có hàm lư ng asen nh ph As(III) b i hyñroxit Fe v i h ng s h p ph hơn 10 µg L-1; 5/10 m u nư c có hàm lư ng Lagergren k= 0,486. Phương trình h i quy asen n m trong kho ng 10 – 50 µg L-1, còn l i qt = 19,77(1 − e −0, 486t ) v i h s tương quan 5/10 m u nư c có hàm lư ng asen l n hơn 50 R2=0,92, s khác bi t không có ý nghĩa gi a giá µg L-1. K t qu phân tích trên hoàn toàn phù tr qe ñư c tính toán h i quy và th c nghi m h p v i k t qu nghiên quan tr c c a Trung tâm (19,77 và 19,91) th hi n phương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn, S Lagergren mô t t t ñ ng h c h p ph As(III) Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà Nam b i hyñroxit s t. khi nghiên c u t ng s 6.000 m u nư c trên ñ a bàn t nh Hà Nam cho th y h u h t các m u ño 25 ñư c hàm lư ng As l n 10 µg L-1 [5]. V i tình As(III) h p ph , mg g-1 hình ô nhi m asen cao cùng v i nh ng tác h i 20 c a asen ñ i v i s c kh e con ngư i, như v y 15 c n thi t ph i có gi i pháp công ngh phù h p ñ x lý As trong nư c trư c khi s d ng. 10 3.2. Đ ng h c h p ph 5 Lư ng As(III) b h p th b i hyñroxit s t 0 tăng lên theo th i gian. T c ñ h p ph tăng 0 5 10 15 20 25 30 35 nhanh trong kho ng 15 phút ñ u tiên (1,3-3,8 Th i gian lưu, phút mg g-1 phút-1, tính theo Fe, Hình 2), sau ñó t c ñ h p ph gi m xu ng
  5. 169 N.M. Khải và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26 (2010) 165-171 3.3. nh hư ng pH ñ n kh năng h p ph giá tr pH tăng t 7 – 8 thì kh năng h p ph asen th p hơn so v i kho ng pH 5,0 – 6,5. Khi K t qu kh o sát nh hư ng c a pH ñ n kh giá tr pH tăng t 8 – 9 thì kh năng h p ph năng h p ph As(III) c a hyñroxit Fe ñư c th asen l i tăng nhưng tăng ch m hơn so v i hi n Hình 3. kho ng pH t 5,0 – 6,5. Kh năng h p ph asen l n nh t t i pH 6,0 – 6,5 vì t i pH này kh năng 1.2 hình thành keo hyñroxit Fe ñi n tích b m t a dương là l n nh t [7]. Do v y pH g n trung 1.0 -1 As(III) h p ph , mg g tính, kh năng h p ph asen c a hyñroxit Fe là 0.8 t i ưu. 0.6 3.4. nh hư ng c a t l ch t h p ph 0.4 nh hư ng c a t l Fe/As ñ n kh năng x 0.2 lý As trong nư c ñư c th hi n trong Hình 4 t i pH c a h th i ñi m cân b ng x p x 6,5. K t 0 .0 qu nghiên c u cho th y v i n ng ñ ban ñ u là 4 5 6 7 8 9 50 µg As L-1, hi u su t kh As kh i dung d ch pH ñ t ñ n 60% khi t l Fe/As = 20, t l Fe/As thì lư ng As còn l i trong dung d ch cân b ng 50 càng gi m, tương ng v i lương b h p ph b i b hyñroxit Fe càng tăng. Đ ñ t giá tr n ng ñ -1 N ng ñ As còn l i, µg L 40 As trong nư c dư i 10 µg L-1 thì t l Fe/As > 30. Nhi u nghiên c u g n ñây cũng ch ra r ng, 30 asen ñư c lo i b v i hi u su t cao n u t l Fe/As > 20 và kh năng lo i b As lý tư ng n u 20 Fe/As > 50. 10 50 -1 40 0 Hàm lư ng As, µg L 4 5 6 7 8 9 30 pH 20 Hình 3. nh hư ng c a pH ñ n lư ng As(III) b h p ph b i hyñroxit Fe (a) và n ng ñ As(III) còn l i (b). 10 K t qu nghiên c u cho th y cho th y kh 0 0 20 40 60 80 năng h p ph asen b nh hư ng rõ r t b i pH. T l Fe/As Khi pH tăng d n t 4 – 6,5 thì hàm lư ng c a asen còn l i trong dung d ch gi m m nh t 40,4 µg L-1 xu ng 1,2 µg L-1, ch ng t kh năng h p Hình 4. nh hư ng gi a t l Fe/As và hàm lư ng ph asen tăng m nh khi pH tăng t 4 – 6,5. Khi As(III) còn l i trong dung d ch cân b ng.
  6. 170 N.M. Khải và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26 (2010) 165-171 4. K t l u n Tài li u tham kh o [1] Nguyen Manh Khai, Ngo Duc Minh, Le An Nghiên c u này cho th y hi n tr ng ô Nguyen, Rupert Lloyd Hough, Nguyen Cong nhi m asen t i m t s vùng nông thôn ñ ng Vinh, Ingrid Öborn. Potential public health risks b ng sông H ng m c tương ñ i cao, vư t tiêu due to intake of Arsenic (As) from rice in a chu n cho phép ñ n 40 l n. metal recycling village in the Red River Delta, Vietnam. The First International conference on K t qu nghiên c u v kh năng s d ng environmental pollution, restoration and hyñroxit s t ñ h p ph asen trong nư c cho management. March 1-5, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2010, 124-125. th y kho ng pH t i ưu là 6,0 – 6,5, kh năng [2] Đ Văn Ái, Mai Tr ng Nhu n, Nguy n Kh c h p ph As b i hyñroxit s t ñ t 19,9 mg g-1. Vinh, M t s ñ c ñi m phân b asen trong t Đ ng h c quá trình h p ph tuân th theo nhiên và v n ñ ô nhi m asen trong môi trư ng phương trình Lagergren v i h s k = 0,486, Vi t Nam, H i th o Qu c t v Ô nhi m asen: phương trình h i quy qt = 19,77(1 − e −0, 486 t ) Hi n tr ng, Tác ñ ng ñ n s c kh e c ng ñ ng và các gi i pháp phòng ng a, Hà N i, 2000, 21- v i h s tương quan R2=0,92, th i gian h p 32. ph ñ t cân b ng trong kho ng 15 phút th hi n [3] B. N. Pal, Granular ferric hydroxide for elimination of Arsenic from drinking water, M/S hi u su t h p ph As c a hyñroxit s t cao. T l Pal Trockner[P] Ltd. 25/1B Ibrahimpur Road, Fe/As nh hư ng rõ r t ñ n kh năng x lý As, Calcutta-700 032. v i t l Fe/As >30, hàm lư ng As còn l i trong [4] A. Gomez-Caminero, P. Howe, M. Hughes, E. nư c có kh năng ñ t dư i 10 µg L-1. Kenyon, D.R. Lewis, M. Moore, Arsenic and arsenic compounds, Inorganic chemistry, 2001. [5] S Nông nghi p và phát tri n nông thôn, trung tâm nư c s ch và v sinh môi trư ng t nh Hà L i c m ơn Nam, Báo cáo k t qu xét nghi m nư c ng m và tình tr ng ô nhi m asen và amoni t nh Hà Nam, Công trình này ñư c hoàn thành v i s tài 2002. [6] H Vương Bính, Đ ng Văn Can, Ph m Văn tr chính v kinh phí c a Đ i h c Qu c gia Hà Thanh, Bùi H u Vi t, Ph m Hùng Thanh, Ô N i trong khuôn kh ñ tài nghiên c u khoa nhi m asen và s c kho c ng ñ ng, H i th o h c mã s QT–09–60. T p th tác gi xin chân Qu c t v Ô nhi m asen: Hi n tr ng, Tác ñ ng thành c m ơn s tài tr c a Đ i h c Qu c gia ñ n s c kh e c ng ñ ng và các gi i pháp phòng ng a, Hà N i, 2000, 91-101. Hà N i và s khuy n khích c a Trư ng Đ i h c [7] Manahan, S.E. Environmental Chemistry, 8th Khoa h c T nhiên thu c ĐHQGHN. Edition. CRC Press, 2004. Removal of arsenic from groundwater in peri-urban areas by hydrous ferric oxide Nguyen Manh Khai1, Nguyen Xuan Huan1, Le Thi Ngoc Anh2 1 Faculty of Environmental Sciences, Hanoi University of Science, VNU, 334 Nguyen Trai, Hanoi, Vietnam 2 Power Development Project Management Unit, Northern Power Corporation, 3 An Duong, Hanoi, Vietnam There is some concern regarding the heavy metals contaminated in groundwater due to the potential risks of human exposure. Arsenic (As) may cause deleterious effects on human health due to
  7. 171 N.M. Khải và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 26 (2010) 165-171 intake dringking water in conatminated areas. This study was carried to investigate the arsenic contents in groundwater in peri-urban areas of Hanam City and applied hydrous ferric oxide (HFO) as sorbent for removal. The arsenic content in groundwater in the studied areas was upto 40 times exceeded maximum allowable concentration As in drinking water (10 µgAs L-1). Batch adsorption experiments were carried out by considering various solution pH, interaction time, hydrous ferric oxide concentrations. The adsorption of arsenite by hydro ferro oxide was found being optimal at pH ranged 6.0 – 6.5. The adsorption was very fast initially and maximum adsorption was observed within 15 min of agitation for arsenite and following Lagergren equation with adsorption rate constant (k) yielded 0.486. The ratio Fe/As was also importance factor effecting the removal of arsenite in water environment and it was found that at Fe/As >30 resulting remained contents of As less than 10 µg L-1. Keywords: Arsenic, Groundwater, HFO, Removal, Supplied water.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2