intTypePromotion=1

Báo cáo số 2171/BC-BNN-XD

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Báo cáo số 2171/BC-BNN-XD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 734/CT-TTG NGÀY 17/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU EPC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 2171/BC-BNN-XD

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011 Số: 2171/BC-BNN-XD BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 734/CT-TTG NGÀY 17/5/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC GÓI THẦU EPC Phúc đáp công văn số 4578/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 13/7/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v báo cáo việc chậm tiến độ các gói thầu EPC, sau khi rà soát quá trình thực hiện các dự án, Bộ Nông nghiệp & PTNT báo cáo về tình hình thực hiện các gói thầu EPC như sau: Thực hiện chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát danh mục các gói thầu theo hình thức EPC của các dự án đầu tư thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý. Kết quả số liệu thống kê từ năm 2005 cho thấy, tất cả các dự án đầu tư đã và đang triển khai thực hiện cho đến nay, chưa dự án nào có gói thầu áp dụng hình thức EPC. Bộ Nông nghiệp & PTNT báo cáo để quý Bộ tổng hợp./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - VPCP (đ ể b/c); - Lưu VT, XD. Hoàng Văn Thắng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2