Báo cáo số 43/BC-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
3
download

Báo cáo số 43/BC-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 43/BC-BXD về việc tình hình soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2008 theo quy định tại Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 43/BC-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 43/BC-BXD Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SO N TH O, BAN HÀNH VÀ KI M TRA, X LÝ VĂN B N QPPL 6 THÁNG U NĂM 2008 THEO QUY NNH T I CH THN S 32/2005/CT-TTG NGÀY 10/10/2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH . B Xây d ng báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình so n th o, ban hành và ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t 6 tháng u năm 2008 theo quy nh t i Ph l c I Ch th s 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 c a Th tư ng Chính ph “V tăng cư ng công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t” như sau: I. TÌNH HÌNH SO N TH O, BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. So n th o và ban hành văn b n QPPL 6 tháng u năm 2008: Th c hi n Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008 ban hành kèm theo Quy t nh s 359/Q -BXD ngày 12/3/2008 c a B trư ng B Xây d ng, 6 tháng u năm 2008 B Xây d ng ã ban hành ư c: 31 văn b n QPPL, trong ó có 10 Quy t nh, 06 Ch th và 15 Thông tư. (S li u c th xem B ng A c a Ph l c) 2. ánh giá tình hình ban hành văn b n QPPL 6 tháng u năm 2008: Ngay t nh ng ngày u năm, B ã bám sát Chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , t p trung ch o và hoàn thành chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t ã ăng ký và các nhi m v tr ng tâm ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao. Tuy nhiên bên c nh nh ng c g ng, n l c trong vi c so n th o, ban hành các văn b n QPPL; m t s án ph i ch nh s a l i nhi u l n, ch m ti n trình theo qui nh (Ngh nh thay th Ngh nh s 16/2005/N -CP và Ngh nh s 112/2006/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình); m t s văn b n QPPL tuy ã ư c ban hành nhưng v n i dung còn chưa rõ, ch t lư ng chưa ng u. Nguyên nhân là do công tác thNm nh, thNm tra văn b n QPPL thư ng b kéo dài; s ph i h p gi a các B , ngành trong vi c góp ý chưa th c s hi u qu (không b o m th i gian, nhi u ơn v không có văn b n góp ý, nhi u văn b n góp ý ch t lư ng v n i dung chưa cao...); ơn v ch trì chưa ch ng bám sát ch nh s a, th i gian so n th o còn kéo dài. Ti p t c nghiên c u c i ti n quy trình so n th o, thNm nh và ban hành văn b n QPPL (c th hoá Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n QPPL và Ngh nh hư ng d n thi hành) theo hư ng ơn gi n hơn v th t c, nâng cao trách nhi m c a cơ quan ch trì, cơ quan ph i h p và cơ quan thNm nh, thNm tra các d th o văn b n QPPL trư c khi trình c p có thNm quy n ban hành. II. TÌNH HÌNH KI M TRA, X LÝ VĂN B N. 1. Công tác t ki m tra. Công tác t ki m tra ư c các ơn v c a B Xây d ng ti n hành thư ng xuyên, nên trong 6 tháng u năm 2008 các văn b n quy ph m pháp lu t do B Xây d ng ban hành không có d u hi u trái pháp lu t.
  2. phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i và Chính ph m i ban hành, các văn b n quy ph m pháp lu t do B Xây d ng ban hành ã và ang ư c s a i, b sung cho phù h p. (S li u c th xem B ng B c a Ph l c). 2. Công tác ki m tra theo th m quy n. a) Trong s 15 văn b n do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , H i ng nhân dân và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, cơ quan chuyên môn c a c p t nh ban hành ư c ki m tra, g m: - Văn b n QPPL: 6 văn b n; - Văn b n cá bi t: 8 văn b n; - Văn b n không úng thNm quy n: 01 văn b n. b) Qua ki m tra các văn b n thu c thNm quy n ki m tra, x lý B Xây d ng ã phát hi n ư c: - 04 văn b n QPPL ư c ban hành úng căn c , úng thNm quy n, có n i dung phù h p v i các quy nh c a pháp lu t, ban hành úng th th c và k thu t trình bày, tuân th các quy nh v công b văn b n; - 02 văn b n QPPL có d u hi u trái pháp lu t, vi ph m các quy nh t i i u 3 Ngh nh s 135/2003/N -CP; - 01 văn b n có n i dung không phù h p các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan c n ph i bãi b ; - 03 văn b n vi ph m i m a kho n 1 i u 26 Ngh nh 135/2003/N -CP; - 04 văn b n vi ph m i m b kho n1 i u 26 Ngh nh 135/2003/N -CP. (S li u c th xem B ng B c a Ph l c). c) X lý văn b n có vi ph m: - Ngày 02/6/2008 B Xây d ng có Công văn s 1024/BXD-QLN ngh Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, s a i các quy nh chưa phù h p c a Quy t nh s 23/2008/Q -UBND ngày 09/5/2008 c a UBND thành ph Hà N i, quy nh vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cùng v i quy n s h u tài s n g n li n v i t cho h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư, ngưòi Vi t Nam nh cư nư c ngoài trên a bàn thành ph Hà N i cho phù h p v i các quy nh c a các văn b n QPPL v nhà , t ai; Ti p thu ngh c a B Xây d ng, U ban nhân dân thành ph Hà N i ã có Công văn s 3659/ UBND-NN C ngày 10/6/2008 yêu c u các S liên quan ti n hành rà soát, ki m tra theo ngh c a B Xây d ng và báo cáo UBND thành ph trư c ngày 20/9/2008. - Ngày 25/6/2008 B Xây d ng có Công văn s 1220/BXD-H XD ngh S Xây d ng t nh Hà Giang bãi b văn b n s 121/CV-SXD ngày 04/6/2008 c a S Xây d ng t nh Hà Giang v/v th c hi n qu n lý i u ki n năng l c ho t ng xây d ng, không phù h p v i các quy nh c a Lu t doanh nghi p, Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. 3. Ki n ngh
  3. ngh Th tư ng Chính ph , bãi b văn b n s 3803/BQP ngày 28/7/2006 c a B Qu c phòng quy nh v nh ng công trình xây d ng trong ph m vi bán kính 30 km c a sân bay; ph m vi bán kính 5km c a tr n a pháo phòng không; công trình có chi u cao 45 m ph i ư c B Qu c phòng th a thu n chi u cao là không có căn c và không thu c thNm quy n c a B Qu c phòng, B Xây d ng ã nhi u l n g p g trao i ngh B Qu c phòng bãi b văn b n s 3803/BQP, B Qu c phòng h a nghiên c u s a i cho phù h p, không d n n vi c c p riêng l cho t ng công trình. Trên ây là Báo cáo c a B Xây d ng v vi c th c hi n Ch th s 32/2005/CT- TTg ngày 10/10/2005 c a Th tư ng Chính ph “V tăng cư ng công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t”. B Xây d ng xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - B Tư Pháp ; - Lưu VP, PC Nguy n Văn Liên
Đồng bộ tài khoản