Báo cáo số 438/BC-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Báo cáo số 438/BC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 438/BC-BGDĐT về tình hình thi đại học đợt I (khối A và V) kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 438/BC-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 438/BC-BGD T Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THI IH C T I (KH I A VÀ V) KÌ THI TUY N SINH I H C, CAO NG NĂM 2009 Ngày 4 và 5 tháng 7 năm 2009, toàn qu c có 93 các trư ng t ch c thi i h c t I (g m 78 i h c, h c vi n và 15 trư ng i h c kh i các trư ng quân i). Theo báo cáo c a các trư ng, B Giáo d c và ào t o t ng h p và báo cáo chung v tình hình thi t I như sau: 1. Ngày 3/7/2009 các i h c, h c vi n và các trư ng i h c ã ti n hành ph bi n quy ch thi cho thí sinh, i u ch nh sai sót trong gi y báo d thi, t o thu n l i t i a cho thí sinh d thi. Các sai sót ph i i u ch nh ít hơn nhi u so v i năm trư c. 2. Ngày 4 và 5/7/2009 thi i h c kh i A, (môn Toán, Lý, Hóa); thi kh i V, (môn Toán, Lí); có 93 i h c, h c vi n, trư ng i h c trong toàn qu c t ch c thi tuy n sinh, ã huy ng 1.002 i m thi, v i 25.116 phòng thi. 3. T ng s thí sinh d thi là 638.192 ngư i, so v i s ăng ký d thi 930.255 ngư i, t 68,61% (năm 2008 là: 67,65%), s lư ng thí sinh th c t n d thi năm 2009 tăng so năm 2008 là 1%. 4. V tình hình x lí k lu t a) i v i thí sinh S thí sinh b x l k lu t là: 105, trong ó khi n trách 19, c nh cáo 2, ình ch 84 (năm 2008 s thí sinh b k lu t là: 122 thí sinh, trong ó khi n trách 30, c nh cáo 16, ình ch 76). Các trư ng h p vi ph m k lu t thi ch y u do mang i n tho i di ng và mang tài li u trái phép vào phòng thi. Có 8 trư ng h p n mu n, trong ó có 3 trư ng h p n mu n quá 15 sau khi c nên không ư c d thi. b) i v i cán b coi thi Có 11 trư ng h p b x lí k lu t, trong ó: khi n trách 5, c nh cáo 0, ình ch coi thi 6 (năm 2008 s cán b b x lí k lu t là 22, trong ó 15 khi n trách, 2 c nh cáo, 5 ình ch ).
  2. Các vi ph m k lu t thi ch y u do mang i n di ng và tài li u trái phép vào phòng thi và gi m nhi u so v i năm 2008, c bi t là s cán b coi thi và thí sinh b ình ch thi. 5. V thi Theo báo cáo c a H i ng tuy n sinh các trư ng và ph n ánh c a dư lu n, thi 3 môn Toán, Lý, Hóa không có sai sót c v n i dung, hình th c, b o m an toàn, bí m t tuy t i. N i dung thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, m b o yêu c u chung c a thi tuy n sinh i h c phù h p v i th i gian làm bài và có kh năng phân lo i thí sinh. 6. S ph i h p gi a các cơ quan h u quan Do có s ph i h p t t gi a nhà trư ng v i chính quy n và các cơ quan ch c năng a phương, trong nh ng ngày t ch c thi, t i các thành ph l n, nơi có nhi u thí sinh n d thi, nh t là 2 thành ph l n là Hà N i và TP H Chí Minh không có ách t c giao thông, không có thí sinh nào n ch m, không ư c d thi do ách t c giao thông; vi c cung c p i n, nư c n nh, thông tin liên l c thông su t. Các i thanh niên tình nguy n ã hư ng d n, giúp thí sinh và b o m tr t t t i các i m thi. ánh giá chung t 1 kỳ thi tuy n sinh i h c ã di n ra trong tr t t , an toàn, nghiêm túc và úng quy ch . Không có tình tr ng tung tin th t thi t và l n x n xung quanh khu v c thi./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: TRƯ NG BAN CH O THI TS H, C - B trư ng Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - UBVHGDTTNN c a QH ( b/c); 2009 - Ban TGTW ( b/c); - VPCP ( b/c); - Các Th trư ng; - Các V , C c; - Các báo, ài; - Lưu: VT, V GD H. Ph m Vũ Lu n
Đồng bộ tài khoản