Báo cáo tác động của chính sách tín dụng tới thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
269
lượt xem
133
download

Báo cáo tác động của chính sách tín dụng tới thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất ngắn hạn bằng VND ngày 2/7 là 372.272 tỷ đồng, ( tương đương với khoảng 24% tổng mức dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng) trên tổng nguồn vốn của chương trình này là 583.000 tỷ đồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tác động của chính sách tín dụng tới thị trường chứng khoán

  1. BÁO CÁO TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TÍN D NG T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN Ngày: 17-08-2009 Tình hình ho t ng tín d ng 6 tháng u năm 2009 Ho t ng tín d ng tăng m nh trong 6 tháng u năm Theo Ngân hàng Nhà nư c, dư n cho vay h tr lãi su t ng n h n b ng VND tính n Nh vào gói cho vay h tr lãi su t ngày 2/7 là 372.272 t ng, (tương ương v i kho ng 24% t ng m c dư n tín d ng c a Chính ph nên dư n tín d ng c a toàn h th ng ngân hàng) trên t ng ngu n v n c a chương trình này là 583.000 t ã tăng m nh trong 6 tháng u ng. Như v y tính n nay chương trình này ã gi i ngân ư c 63,9% và s v n h tr năm c bi t là trong giai o n t s còn l i 210.728 t ng. Còn v chương trình v n h tr lãi su t trung và dài h n, tính tháng 03– 06/2009 n cu i tháng 6 dư n là 14.000 t ng trên k ho ch d ki n là 70.000 t ng. Th ng kê n h t 30/06/2009 dư n cho vay u tư ch ng khoán là 8.830 t ng, tăng 28,31% so v i cu i năm 2008, trong khi ó dư n cho vay u tư b t ng s n là 186.373 t ng tăng 10,48% so v i cu i năm 2008. Như v y dư n cho vay kinh doanh ch ng khoán và b t ng s n chi m kho ng 12,6% t ng dư n tín d ng c a toàn h th ng ngân hàng. T l n x u m c 2,52% so v i t ng dư n tín d ng i v i n n kinh t , tăng 0,35% so v i m c 2,17% vào cu i năm 2008. Lãi su t cho vay s n xu t tùy kỳ h n mà n m trong kho ng t 8%-10,5%/năm. Do ó, lãi su t c a các doanh nghi p vay theo v n kích c u c a chính ph lãi su t t i a ch là 6,5% nh vào ngu n v n ưu ãi này mà m t s doanh nghi p ã có k t qu kinh doanh khá kh quan trong quý II. Huy ng v n không theo k p cho vay Theo Ngân hàng nhà nư c, tính n h t tháng 06/2009, t ng phương ti n thanh toán ư c Ho t ng huy ng v n ã không tăng 16,36%; huy ng v n c a hoàn h th ng ngân hàng ư c tăng 16,2% còn dư n tín theo k p ho t ng cho vay nên ã gây s c ép lên lãi su t u vào c a d ng i v i n n kinh t ư c tăng 17%, ch y u là do gói cho vay h tr lãi su t c a các ngân hàng chính ph . Như v y có th th y tăng trư ng huy ng v n c a h th ng ngân hàng ã không theo k p tăng trư ng tín d ng. i u này ã gây s c ép làm lãi su t huy ng ã b t u có xu hư ng tăng lên trong th i gian qua. Vi c tăng trư ng tín d ng nhanh cũng ph n nào gây ra s c ép làm gia tăng l m phát. Lãi su t cho vay tiêu dùng Các ngân hàng thương m i ã b t Hi n nay lãi su t cho vay th a thu n tiêu dùng ph bi n c a các ngân hàng n m trong u si t cho vay tiêu dùng kho ng t 12%-16%/năm. Tuy nhiên g n ây m t s ngân hàng ã b t u h n ch cho vay tiêu d ng b ng cách nâng d n các i u ki n cho vay như thu nh p c a ngư i i vay ph i l n hơn 10 tri u ng/tháng. www.avsc.com.vn Trang 1
  2. BÁO CÁO TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TÍN D NG T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN Ngày: 17-08-2009 Các chính sách tín d ng hi n nay c a Ngân Hàng Nhà Nư c Lãi su t cơ b n Ngân hàng nhà nư c ti p t c gi m c 7%, do ó lãi su t tr n cho vay t i a ch t 10,5%/năm. Tuy nhiên trên th trư ng lãi su t huy ng ti p t c tăng u th y khi n Lãi su t cơ b n ti p t c ư c gi chênh l ch lãi su t u vào u ra (NIM) c a các ngân hàng gi m d n. Theo th ng kê m c 7% m c NIM c a Ngân hàng thương m i th i gian trư c ây n m trong trong kho ng t 3%-3,5% nhưng hi n nay con s này ch còn x p x 1%. N u ngân hàng nhà nư c v n quy t tâm gi lãi su t cơ b n 7% như hi n nay thì nhi u kh năng các ngân hàng s có các “gi i pháp” nh m lách lu t m c lãi tr n này. D tr b t bu c Ngân hàng nhà nư c ti p t c áp d ng m c d tr b t bu c i v i ti n g i có kỳ h n M c d tr b t bu c ang m c 1% khá th p so v i m c bình trên 12 tháng. M c d tr này là r t th p so v i m c bình thư ng cách ây m t năm là thư ng 5%. Và trong tương lai nhi u kh năng n u m c l m phát tăng lên thì ngân hàng nhà nư c s có th nâng m c d tr b t bu c lên cao hơn. Lãi su t ti n g i d tr b t bu c T 01/08 lãi su t trên ti n g i d tr b t bu c b ng ti n ng ư c ngân hàng nhà nư c T ngày 01/08 lãi su t trên ti n g i gi m t 3.6% xu ng còn 1.2%/năm. Tuy nhiên, t l d tr b t bu c i v i các ngân d tr b t bu c ư c i u ch nh gi m xu ng còn 1,2%/năm hàng khá th p nên h u như không có tác ng áng k lên ho t ng kinh doanh c a các ngân hàng. Gi m ngu n v n ng n h n cho vay trung và dài h n Ngày 10/08 Ngân hàng Nhà nư c ã Ngày 10/8, Ngân hàng nhà nư c ã ban hành thông tư: gi m t l s d ng t i a v n ra quy nh các Ngân hàng thương ng n h n cho vay trung và dài h n t i các các ngân hàng t 40% xu ng 30% m i gi m t l t i a dùng v n ng n h n cho vay trung và dài h n t Theo chúng tôi vi c i u ch nh gi m ngu n v n huy ng ng n h n cho vay trung và 40% xu ng 30% dài h n ch y u là nh m m b o tính thanh kho n c a h th ng ngân hàng. Th c t th i gian qua cho th y t l kh năng chi tr c a h th ng ngân hàng v n còn nhi u h n ch . Chi phí trích l p d phòng c a các ngân hàng thương m i có th tăng m nh M c trích l p d phòng chung Theo quy nh hi n nay m c trích l p d phòng chung cho t t c các kho n vay là 0,75% s làm tăng chi phí d phòng 0,75%. V i à tăng trư ng dư n tín d ng m nh trong th i gian qua ch c ch n chi phí do tín dung tăng trư ng nhanh trích l p d phòng c a các ngân hàng thương m i i v i các kho n vay này s tăng lên áng k . www.avsc.com.vn Trang 2
  3. BÁO CÁO TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TÍN D NG T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN Ngày: 17-08-2009 Tình hình cho vay kinh doanh ch ng khoán và B S 6 tháng u năm Dòng ti n tín d ng ch y vào ch ng khoán và b t ng s n tăng m nh trong hai tháng 5 và 6 Tính n cu i tháng 04/2009 dư n cho vay ch ng khoán là hơn 7.157 t ng ch tăng Dư n cho vay kinh doanh ch ng 276 t ng so v i cu i năm 2008 (tương ương 3,8%) nhưng ch trong vòng hai tháng 5 khoán tăng nh trong 4 tháng u và 6 dư n cho vay ch ng khoán ã tăng thêm 1.673 t ng lên 8,830 t ng tăng năm trong khi dư n cho vay kinh 28,31% so v i cu i năm 2008 doanh B S gi m. Tuy nhiên dư n trong hai lãnh v c này ã tăng V dư n cho vay kinh doanh B t ng s n tính n cu i tháng 4 là 148.451 t ng, m nh tr l i trong tháng 5– 6/2009 gi m 19.318 t ng (tương ương 12%) so v i cu i năm 2008, và chi m 10,5% t ng dư kh th trư ng ch ng khoán ph c n c a toàn h th ng ngân hàng. Tuy nhiên tính n cu i tháng 6/2009 thì dư n cho vay h i và th trư ng B S có d u hi u kh i s c tr l i kinh doanh b t ng s n ã tăng m nh lên hơn 186.000 t ng. Như v y, có th th y trong th i gian 4 tháng u năm 2009. Dòng ti n tín d ng t ngân hàng vào B S gi m m nh còn ch ng khoán thì tăng không áng k . Tuy nhiên ch trong vòng hai tháng 5 và 6 khi th trư ng ch ng khoán và B S có d u hi u m tr l i thì dòng ti n t tín d ng ã ch y vào ch ng khoán và b t ng s n m nh tr l i. H n m c tín d ng cho vay ch ng khoán v n còn khá l n. Như v y tính n cu i tháng 6 dư n cho vay kinh doanh ch ng khoán ch vào kho ng H n m c tín d ng dành cho vay 8,830 t con s này v n khá an toàn vì ch tương uơng uơng v i 5,4% t ng v n i u l kinh doanh ch ng khoán v n còn c a t t c các NHTM và b ng 1/4 h n m c an toàn cho phép c a Ngân hàng nhà nư c là hơn 32.000 t ng. 20%. Do ó có th th y dòng ti n vào ch ng khoán trong th i gian qua ít xu t phát t òn b y tài chính. Và như v y h n m c tín d ng dành cho vay kinh doanh ch ng khoán trong th i gian t i v n còn khá nhi u v i hơn 32.000 t ng. Các chính sách tín d ng hi n nay c a Chính ph Gi m m c tiêu tăng trư ng tín d ng t 30% xu ng còn 25%-27% Hi n nay dư i áp l c c a l m phát có kh năng quay tr l i nên các chính sách ti n t V i m c tiêu tăng trư ng tín d ng năm 2009 ch còn t i a t 25%- c a Chính ph ang ư c chuy n d n t hư ng n i l ng ti n t sang ít n i l ng ti n t . 27% nên 6 tháng cu i năm tín d ng i u này ư c th hi n rõ nh t khi Th tư ng Nguy n T n Dũng ã yêu c u h m c tiêu ch còn ư c phép tăng thêm t tăng trư ng tín d ng năm 2009 xu ng 25-27%, trong 6 tháng u năm, tăng trư ng tín 8%-10% d ng ã t 17,01% so v i cu i năm 2008. Như v y v i m c tiêu m i, 6 tháng cu i năm tín d ng ch ư c phép tăng trư ng thêm t 8% – 10%. Ngân hàng nhà nư c ã chính th c có công văn yêu c u các ngân hàng thương m i dành v n cho s n xu t, h n ch tín d ng cho vay tiêu dùng, ch ng khoán và b t ng s n. M i ây Ngân hàng Nhà nư c ã “tuyên b ” gi nguyên lãi su t cơ b n 7% cho n h t năm 2009. i u hành lãi su t theo hư ng n nh và m c h p lý, k t h p v i i u ch nh linh ho t nghi p v th trư ng m . Ch ng l m phát v n là ưu tiên Ngân hàng Nhà nư c s i u hành chính sách ti n t theo hư ng m b o t ng phương hàng u trong chính sách ti n t ti n thanh toán tăng kho ng 25%, ng th i theo dõi sát di n bi n kh ng ho ng tài chính, s p t i c a Chính ph suy thoái kinh t th gi i và s chuy n bi n c a kinh t trong nư c ch ng xu t gi i pháp phù h p, ngăn ng a tái di n l m phát c giai o n 2009-2010. www.avsc.com.vn Trang 3
  4. BÁO CÁO TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TÍN D NG T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN Ngày: 17-08-2009 D oán c a AVSC v tình hình tín d ng trong th i gian t i D a trên nh ng phân tích ã trình ph n trên, chúng tôi nh n nh: Chính sách tín d ng c a Chính ph • Ngân hàng Nhà nư c s ti p t c th c hi n chính sách t n i l ng tín d ng sang ít trong th i gian t i s t m c tiêu n i l ng tín d ng. ch ng l m phát làm ưu tiên hàng u tuy nhiên chính sách ti n t s • Chính ph ch c ch n s ưu tiên ch ng l m phát vi ây là v n an sinh xã h i ch chuy n t n i l ng sang ít n i nhưng s không t ng t th t ch t tín d ng hãm à h i ph c c a n n kinh t . l ng và s không có nh ng bi n pháp t ng t tránh làm hãm à • H n m c tín d ng dành cho kinh doanh ch ng khoán c a các ngân hàng v n còn h i ph c n n kinh t . khá l n nên chúng tôi d báo các ngân hàng s t p trung vào m ng mang l i nhi u l i nhu n này trong nh ng tháng cu i năm 2009. Các bi n pháp h n ch tăng • V kh năng Ngân hàng Nhà nư c có th yêu c u các ngân hàng thương m i mua trư ng tín d ng có th ư c ưa trái phi u, tín phi u b t bu c: theo chúng tôi ánh giá nh ng m nh l nh hành chính ra trư c v i các ngân hàng như v y ít kh năng ư c th c hi n vào th i i m này, hơn n a, tình hình ki m ch thương m i ngu n g c qu c do- anh. l m phát không c p bách như u năm 2008. • Nhi u kh năng Ngân hàng Nhà nư c có th tăng t l d tr b t bu c vì t l d tr này m c 1% th i i m hi n nay i v i ti n g i có kỳ h n trên 12 tháng là khá th p so v i m c bình thư ng là 5%. • Lãi su t ti n g i th i i m hi n t i ang có xu hư ng tăng lên 8%-10%/năm mà lãi su t tr n cho vay l i b gi i h n m c 10,5%/năm nên gây không ít khó khăn cho ho t ng c a các ngân hàng và n u l m phát gia tăng hơn 1%/tháng, thì r t nhi u kh năng lãi su t cơ b n s ư c Ngân hàng nhà nư c i u ch nh tăng lên nh m m c ích g r i lãi su t u ra cho các ngân hàng thương m i và ki m ch l m phát. Trong trư ng h p khác có th là n i r ng lãi su t tr n ho c b lãi su t tr n, cho phép các ngân hàng thương m i ư c phép cho vay theo cơ ch lãi su t th a thu n. • Cho vay tiêu dùng trư c m t s gi m b t do lo ng i khó ki m soát ư c v n vay tiêu dùng có th chuy n vào ho t ngc h ng khoán. Tuy nhiên, chúng tôi ánh giá lĩnh v c cho vay tiêu dùng có vai trò r t quan tr ng trong vi c n nh và kích thích n n kinh t . Do ó, n u l m phát các tháng cu i năm 2009 v n trong t m ki m soát thì các ngân hàng thương m i s s m ư c cho phép y m nh l i th trư ng này vào cu i năm. • Trong h th ng ngân hàng, 4 ngân hàng ngu n g c qu c doanh là Vietinbank, Viet- combank, BIDV và Agribank chi m kho ng 55% th ph n tín d ng c nư c. Do ó, các bi n pháp h n ch tăng trư ng tín d ng không nh t thi t ph i áp d ng cho t t c các ngân hàng, mà có th ch c n t p trung và các ngân hàng này, thông qua m t s quy nh cho riêng các ngân hàng này. www.avsc.com.vn Trang 4
  5. BÁO CÁO TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TÍN D NG T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN Ngày: 17-08-2009 D báo tác ng c a tín d ng t i th trư ng ch ng khoán th i gian t i Chúng tôi cho r ng các i u ch nh gi m b t n i l ng chính sách tín d ng c a Chính ph là c n thi t ngăn ch n s m nguy cơ l m phát và khi các bi n phác ư c ti n hành t Tình hình tín d ng s có tác d ng t , s ít có tác ng tiêu c c i v i th trư ng ch ng khoán. V tác ng, chúng tôi cho không l n t i th trư ng ch ng khoán. Tác ng t i các doanh r ng s có 3 nhóm ch u nh hư ng v i m c khác nhau. nghi p niêm y t không l n do b l n át b i tri n v ng ph c h i kinh t trong nư c và th gi i. Nhà u i v i doanh nghi p niêm y t: Vi c lãi su t cho vay tăng, và gói h tr lãi su t không tư cá nhân cũng ã gi m d n m i còn nhi u, s góp ph n tăng thêm chi phí tài chính cho các doanh nghi p. Tuy nhiên quan ng i v tín d ng và v n còn nh ng tác ng x u v chi phí tài chính có th s ư c bù p b i n n hình kinh t nhi u room cho vay u tư ch ng khoán. Tuy nhiên, lơi nhu n ngân hàng s kh năng s h i ph c tr l i. i u mà chúng tôi lo ng i là h th ng ngân hàng không cung gi m so v i 6 tháng u năm. c p nhu c u v n c a n n kinh t trong th i gian n do s ki m ch c a chính sách. Do ó, tác ng t i nhóm này là không quá l n. i v i nhà u tư: Sau khi tác ng tâm lý m nh vào th i i m cu i tháng 7 khi n VN- Index ã rơi t nh 520 v 420 thì hi n nay trư c tình hình n n kinh t vĩ mô trong nư c và th gi i có nhi u d u hi u kh quan thì dư ng như nhà u tư cá nhân ã gi m d n m i lo ng i v v n tín d ng. Th c t là hi n nay dư n cho vay ch ng khoán v n còn kho ng 32.000 t ng và nhi u nhà u tư ã quen, th m chí không mu n vay n nhi u kinh doanh ch ng khoán (nh t là trong b i c nh kinh t m i ang ph c h i). i v i ngành ngân hàng. N u Ngân hàng Nhà nư c ti p t c gi lãi su t cơ b n m c 7% thì trong n a cu i năm 2009, khi lãi su t huy ng ti p t c tăng cao thì t l NIM s ngày càng th p i i u này s t o áp l c lên các ngân hàng, bu c h ph i tìm thêm thu nh p ngoài lãi cho vay, ch ng h n thu thêm các lo i phí khác như phí qu n lý tài s n th ch p, phí thanh toán, phí qu n lý tài kho n… Do ó, tác ng c a h n ch tăng trư ng tín d ng s không quá l n, tuy nhiên, ngân hàng khó có th duy trì ư c l i nhu n trong 6 tháng cu i năm như 6 tháng u năm. T tr ng l i nhu n t tín d ng s gi m i so v i 6 tháng u năm. Cho vay ch ng khoán có th tăng lên cho n k ch h n m c do ây v n là kho n cho vay thu l i, và tương i an toàn trong xu hư ng th trư ng ch ng khoán ư c d báo v n tăng i m n cu i năm (tính n cu i tháng 6 dư n cho vay ch ng khoán ch vào kho ng 5,4% t ng v n i u l c a t t c các ngân hàng t i VN trong khi m c tr n cho phép c a Ngân hàng nhà nư c là 20%). www.avsc.com.vn Trang 5
  6. BÁO CÁO TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TÍN D NG T I TH TRƯ NG CH NG KHOÁN Ngày: 17-08-2009 Báo cáo này ư c biên so n b i các nhân s sau c a Công ty C ph n Ch ng khoán Âu Vi t: Lê Anh Thi - Giám c B Ph n Tư v n Phân tích T Thu Tín - Chuyên viên Phân tích ph trách Kinh t Vĩ mô i u kho n mi n trách: B n báo cáo phân tích này ư c cung c p b i Công ty C ph n Ch ng khoán Âu Vi t (AVSC). M c dù các thông tin trong báo cáo ư c AVSC xem là áng tin c y, tuy nhiên AVSC không ch u trách nhi m v chính xác c a nh ng thông tin trong báo cáo này. Các ý ki n, d báo và ư c tính ch th hi n quan i m c a chuyên viên phân tích t i th i i m l p báo cáo, không ư c xem là quan i m c a AVSC. N i dung b n báo cáo ch mang tính tham kh o và AVSC không ch u trách nhi m ñ i v i nh ng quy t nh mua bán ch ng khoán do tham kh o báo cáo này. M i th c m c, xin vui lòng liên h : BP. Tư v n - Phân tích, Công ty C ph n Ch ng Khoán Âu Vi t, Email: info@avsc.com.vn Công Ty C Ph n Ch ng Khoán Âu Vi t Chi nhánh Hà N i L u 3, Toà nhà Savimex, 194 Nguy n Công Tr , Q.1, TP.HCM 63 Hàm Long, Phư ng Hàng Bài, Q. Hoàn Ki m, Hà N i Tel: (84-8) 3 821 6789 Fax: (84-8) 3 821 3399 Tel: (84-4) 3 936 6999 Fax: (84-4) 3 826 2665 Email: info@avsc.com.vn www.avsc.com.vn Trang 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản