intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán và lập các báo cáo tài chính

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

111
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán và lập các báo cáo tài chính nhằm mục tiêu giúp sinh viên nắm được nội dung cá nhom thu nhập và chi phí chính trên báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh, lập bảng cân đối tài khoản sau khóa sổ, giải thích mục đích và tác dụng của toán đảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề 5: Kết thúc kỳ kế toán và lập các báo cáo tài chính

 1. Chủ đề 5 Kết thúc kỳ kế toán và lập các BCTC Lý thuyết kế toán Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 2. Mục tiêu học tập 1. Nắm được nội dung các nhóm thu nhập và chi phí chính trên báo cáo KQHĐKD. 2. Thực hiện việc kết chuyển TN – CF và lãi/lỗ (các bút toán khóa sổ). 3. Lập bảng cân đối tài khoản sau khóa sổ. 4. Giải thích mục đích và tác dụng các bút toán đảo. 5. Các bút toán sửa sai. 6. Lập và trình bày Bảng CĐKT, báo cáo KQHĐKD 7. Nắm được mục tiêu và nội dung cơ bản của báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 3. Hoàn thành chu trình kế toán Bút toán đảo và Mở rộng: Sử Lập và trình Kế toán XĐKQ bút toán sửa dụng các bảng bày BCTC sai tính Các khoản mục Bút toán đảo Các nguyên tắc thu nhập và chi (nếu chọn thực lập và trình bày phí chính của hiện) BCTC DN Các bút toán Cơ sở số liệu Các bút toán kết sửa sai. chuyển TN – CF Bảng CĐKT và XĐKQKD Báo cáo KQHĐKD Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH BCTC
 4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 5. Các khoản mục thu nhập l Doanh thu bán hàng l Doanh thu hoạt động tài chính l Thu nhập hoạt động khác ⇒ Theo hệ thống TK Kế toán hiện hành: 511 – Doanh thu bán hàng 512 – Doanh thu tiêu thụ nội bộ 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 711 – Thu nhập hoạt động khác Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 6. Các khoản mục chi phí chính l Giá vốn hàng bán l Chi phí quản lý DN l Chi phí bán hàng l Chi phí hoạt động tài chính l Chi phí hoạt động khác l Các TK tương ứng trong hệ thống TK hiện hành: 632, 641, 642, 635, 811 Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 7. Doanh thu và Giá vốn hàng bán l Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: l Lợi ích kinh tế thu được từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ. l Từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của DN l Được tính theo giá bán l Giá vốn hàng bán: l Trị giá vốn của lượng hàng hóa hoặc dịch vụ đã được tiêu thụ trong kỳ. l Được tính bằng giá vốn hay giá gốc. l Là khoản mục chi phí chính và trực tiếp tạo doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN Chi phÝ b¸n hµng: lµ toµn bé c¸c Chi phÝ QLDN: chi phÝ liªn quan chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ trinh ®Õn ho¹t ®éng quản lý kinh b¸n s¶n phÈm, hµng hãa vµ doanh, quản lý hµnh chÝnh vµ cung cÊp dÞch vô. quản lý ®iÒu hµnh chung toµn DN. 1. Chi phÝ nh©n viªn quản lý 1. Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng 2. Chi phÝ vËt liÖu 2. Chi phÝ vËt liÖu, bao bi 3. Chi phÝ ®å dïng văn phßng 3. Chi phÝ dông cô ®å dïng 4. Chi phÝ khÊu hao TSC® 4. Chi phÝ khÊu hao TSC® 5. T huÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 5. Chi phÝ bao hµnh s¶n phÈm 6. Chi phÝ dù phßng 6. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 7. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 7. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 8. Chi phÝ bµng tiÒn kh¸c Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 9. Chi phí hoạt động tài chính Chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính •Các hoạt động đầu tư tài chính (đầu tư công cụ tài chính, đầu tư vào công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết) •Chi phí cho vay vốn. •Chi phí mua bán ngoại tệ. •Chi phí lãi vay vốn kinh doanh, khoan chiết khấu thanh toán khi bán san phẩm, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ. •Chênh lệch lỗ khi mua bán ngoại tệ, lỗ CLTG ngoại tệ. •Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn, dài hạn. •Chi phí khác liên quan đến hoạt động tài chính . Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 10. Doanh thu hoạt động tài chính Tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ kế toán l Tiền lãi: lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, thu lãi bán hàng trả chậm, bán hàng trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu,… l Cổ tức và lợi nhuận được chia. l Lãi từ hoạt động đầu tư mua bán công cụ tài chính (chứng khoán...) ngắn hạn, dài hạn l Chênh lệch lãi do mua bán ngoại tệ, khoản lãi CLTG ngoại tệ. l Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ. l Thu nhập khác liên quan đến hoạt động tài chính. Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 11. Thu nhập và chi phí khác l Thu nhập khác: l Chi phí khác: l Các khoản thu l Chi phí của các hoạt động nhập không phải ngoài hoạt động sxkd tạo là doanh thu của ra doanh thu của DN. DN. l Khoản lỗ do các sự kiện l Được tạo ra từ hay các nghiệp vụ riêng các hoạt động biệt với hoạt động kinh khác ngoài hoạt doanh thông thường của động kinh doanh doanh nghiệp gây ra, thông thường l Những khoản chi phí tài của doanh chính bị bỏ sót, bỏ quên từ nghiệp . năm trước. Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 12. Kế toán xác định KQKD l Cuối kỳ, kế toán thực hiện các bút toán khoá sổ trên các TK phản ánh thu nhập và chi phí (closing entries) để: l Chuẩn bị cho các TK này sẵn sàng để ghi nhận các giao dịch trong kỳ kế toán tiếp theo. l Xác định kết quả kinh doanh và cập nhật chỉ tiêu lợi nhuận giữ lại. Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 13. Các bút toán kết chuyển 1. Kết chuyển tất cả các khoản thu nhập từ các TK phản ánh thu nhập sang TK 911 – XĐKQKD 2. Kết chuyển các khoản chi phí từ các tài khoản phản ánh chi phí của kỳ kế toán sang tài khoản 911 – XĐKQKD. 3. Kết chuyển Lãi/Lỗ từ TK 911 - XĐKQKD sang tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối. Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 14. Kế toán xác định kết quả kinh doanh – Sơ đồ hạch toán tóm tắt TK 632 – Giá TK 911-Xác định TK 511 – Doanh vốn hàng bán kết quả HĐKD thu bán hàng (1a) (2a) TK 641–CFBH TK 515-DT hđ TC TK642-CFQLDN TK 711-DT hđ khác Sơ đồ chi tiết và (1b) (2b) các bút toán cụ thể đề nghị xem giáo trình TK635-CF hđ TC TK 421 – Lợi nhuận TK811-CF hđ khác chưa phân phối (1c) (3) (4) Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 15. Bút toán đảo và bút toán sửa sai Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 16. Bút toán đảo l Được thực hiện vào ngày đầu tiên của kỳ kế toán mới, ghi đảo lại các bút toán điều chỉnh đã lập ở cuối kỳ trước. l Mục đich: làm đơn giản công việc kế toán l Là kỹ thuật mang tính lựa chọn ko bắt buộc. l Chỉ áp dụng đối với các bút toán điều chỉnh dạng cộng dồn (dồn tích) l Ko áp dụng đối với các bút toán điều chỉnh dạng phân bổ Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 17. Bút toán sửa sai Các bút toán sửa sai Không cần thiết nếu tất cả các sổ sách kế toán là ko có lỗi. được thực hiện bất cứ khi nào phát hiện ra sai sót. phải được ghi sổ trước các bút toán khóa sổ thay vì phải thực hiện các bút toán sửa sai, hoàn toàn có thể ghi đảo để xoá bút toán sai và ghi lại bút toán đúng. Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 18. Sửa chữa sổ kế toán l Sửa chữa trên sổ ghi bằng tay l Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ bằng máy tính Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 19. Sửa chữa sổ kế toán ghi bằng tay l Khi phát hiện sai sót trong quá trình ghi sổ: l Không được tẩy xoá làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai l Sửa chữa theo một trong các phương pháp sau: l Phương pháp cải chính: l Phương pháp ghi số âm (còn gọi Phương pháp ghi đỏ): l Phương pháp ghi bổ sung: Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
 20. Sửa chữa sổ kế toán ghi bằng tay (1). Phương pháp cải chính: l Trường hợp áp dụng : l Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản; l Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng. l Cách sửa: l Gạch một đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai. l Trên chỗ bị xoá bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phía trên l Phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa. Chủ đề 5 Bộ môn kế toán, Khoa KT - K’T, HVNH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2