Báo cáo Tài chính hợp nhất

Chia sẻ: Nguyễn Việt Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
612
lượt xem
282
download

Báo cáo Tài chính hợp nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Tài chính hợp nhất

  1. ACCA Báo cáo Tài chính hợp nhất – Phụ lục Tháng 5/2009, Việt Nam Minh họa 2 Bảng cân đối kế toán hợp nhất căn bản Cân đối kế toán vào ngày 31/12/20x8 P S $000 $000 Tài sản dài hạn 60 50 Khoản đầu tư vào công ty S (giá gốc) 50 Tài sản ngắn hạn 40 40 150 90 Vốn cổ phiếu thường (mệnh giá $1) 100 40 Lợi nhuận giữ lại 30 10 Nợ phải trả ngắn hạn 20 40 150 90 Ngày 31/12/20x8, P mua tất cả các cổ phiếu của S với giá $50,000 Cách lập 1. Khoản mục “Đầu tư vào công ty S” trên bảng cân đối của P sẽ được thay thế bẳng các tài sản và nợ phải trả tương ứng mà khoản mục đầu tư này đại diện, bao gồm toàn bộ tài sản và nợ phải trả của công ty S. 2. Chi phí đầu tư vào công ty con sẽ được loại trừ bằng cách loại bỏ vốn cổ phiếu và dự trữ của công ty S. Có thể làm việc này bằng bảng tính hợp nhất (sẽ thảo luận chi tiết ở dưới). Trong ví dụ đơn giản này, có thể thấy những con số liên quan bằng và ngược nhau ($50,000) nên có thể loại bỏ trực tiếp. Kết quả cho thấy một bảng kế toán hợp nhất gồm: • Tài sản ròng của cả tập đoàn (P + S) • Vốn cổ phần của cả tập đoàn bằng với vốn cổ phần của P - $100,000 • Lợi nhuận giữ lại bao gồm các khoản lợi nhuận do tập đoàn tạo ra. Trong ví dụ này lợi nhuận giữ lại chỉ bao gồm $30,000 là lợi nhuận giữ lại của công ty mẹ. S được mua vào ngày lập báo cáo nên không có khoản lợi nhuận sau ngày hợp nhất để đưa vào báo cáo hợp nhất. -1-
  2. Mịnh họa 4 Bảng cân đối kế toán hợp nhất Ngày 31/12/20X6, Công ty Ben Thanh mua tất cả vốn cổ phần của công ty Mekong Bảng cân đối kế toán của hai công ty vào ngày 31/12/20X6 như sau: Ben Thanh Mekong $ $ Tài sản dài hạn: Tài sản hữu hình 80,000 8,000 Đầu tư Cổ phần Mekong 17,000 97,000 Tài sản ngắn hạn 198,000 24,000 295,000 32,000 Vốn và dự trữ: Vốn cổ phần 100,000 10,000 Lợi nhuận giữ lại 30,000 5,000 130,000 15,000 Nợ phải trả ngắn hạn 165,000 17,000 295,000 32,000 Ch ưa xuất hiện giảm giá trị lợi thế thương mại. Hãy lập bảng cân đối kế toán hợp nhất của Ben Thanh vào ngày 31/12/20X6. -2-
  3. Minh họa 7 Các đây 2 năm, Dragon Corp mua 80% vốn cổ phần của Tiger Corp. Tại thời điểm đó, dự trữ của Tiger Corp là $125,000. Dragon thanh toán bằng tiền $1 triệu. Ngoài ra, Dragon phát hành 200,000 cổ phiếu có mệnh giá $1 và giá thị trường là $1.80. Theo như thỏa thuận, Dragon sẽ trả thêm $500,000 nữa trong thời hạn 3 năm. Lãi suất hiện hành là 10%/năm. Giá trị chiết khấu của $1 nhận được sau 3 năm là 0.751. Dưới đây là bảng cân đối tài sản của Dragon và Tiger vào ngày 31/12/2004: Dragon Tiger $ $ Giá gốc khoản đầu tư vào Tiger 1,000 Tài sản dài hạn 5,500 1,500 Tài sản ngắn hạn: Hàng tồn kho 550 100 Phải thu 400 200 Tiền 200 50 7,650 1,850 Vốn cổ phiếu 2,000 500 Lợi nhuận giữ lại 1,400 300 3,400 800 Phải trả dài hạn 3,000 400 Phải trả ngắn hạn 1,250 650 7,650 1,850 Vào thời điểm hợp nhất, tài sản dài hạn Tiger có giá trị hợp lý lớn hơn giá trị ghi sổ $200,000. Giá trị sử dụng còn lại của tài sản này là 5 năm. Giá trị hợp lý của lợi thế thương mại hợp nhất đã bị giảm 1/ 5 so với giá trị ban đầu. Hãy lập bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31/12/2004. -3-
  4. Minh họa 8 Ben mua 75% vốn cổ phần của Jerry cách đây vài năm. Báo cáo kết quả kinh doanh của Ben và Jerry cho năm tài chính kết thúc ngày 31/08/2008 được thể hiện như sau: Ben Jerry $ $ Doanh thu bán hàng 2,400,000 800,000 Giá vốn hàng bán và các chi phí (2,160,000) (720,000) Lợi nhuận kinh doanh 240,000 80,000 Thu nhập từ hoạt động đầu tư: Thu nhập cổ tức từ Jerry 1,500 Thu nhập trước thuế 241,500 80,000 Thuế (115,000) (38,000) Thu nhập trong năm 126,500 42,000 Lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất trong năm (Bỏ qua lợi thế thương mại) -4-
  5. Minh họa 9 Dưới đây là bản tính nháp doanh thu của Johnson và Merck, công ty con của Johnson trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007. Vào ngày 01/01/2006, Johnson mua 75,000 cồ phiếu thường của Merck với giá gốc $170,000. Vốn huy động từ cổ phiếu đã phát hành của Merck là $100,000, mệnh giá cổ phiếu là $1. Vào ngày này, tài khoản kết quả kinh doanh của Merck có số dư có $60,000. Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007 Johnson Merck $000 $000 Doanh thu bán hàng 600 300 Giá vốn hàng bán (360) (140) Lãi gộp 240 160 Chi phí hoạt động (93) (45) Thu nhập từ hoạt động 147 115 Lãi vay phải trả (3) Thu nhập trước thuế 147 112 Thuế (50) (32) Thu nhập trong năm 97 80 Những thông tin liên quan bao gồm: 1. Trong năm, doanh thu bán hàng của Merk cho Johnson là $20,000. Giá bán đã được tính từ giá vốn cộng thêm tiền lãi là 1/3 giá vốn. Tính đến cuối năm, chỉ 20% số hàng này đã được bán ra bên ngoài, phần còn lại vẫn còn tồn kho. 2. Giá trị lợi thế thương mại được đánh giá lại vào cuối mỗi năm sau hợp nhất. Lần đánh giá đầu tiên vào năm ngoái cho thấy một khoản giảm giá trị $5,000 và lần đánh giá thứ hai vào năm nay cho thấy một khoản giảm giá trị $5,000 khác. Khoản giảm giá trị hiện tại sẽ được hạch toán là chi phí hoạt động. Hãy chuẩn bị cho việc trình bày trước các thành viên việc lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2007. -5-
  6. Minh họa 10 Sau đây là tóm tắt các tài khoản của Alex (A), Danh (D) và Gong (G) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2004. Báo cáo kết quả kinh doanh A D G $ $ $ Doanh thu bán hàng 573,600 314,000 150,000 Chi phí hoạt động (300,000) (200,000) (90,000) Lợi nhuận hoạt động 273,600 114,000 60,000 Lãi vay phải trả (20,000) (14,000) (8,000) Thu nhập cổ tức từ D 14,400 Thu nhập cổ tức từ G 4,000 Thu nhập cổ tức từ các nguồn khác 10,000 Lợi nhuận trước thuế 282,000 100,000 52,000 Thuế (72,000) (30,000) (16,000) Lợi nhuận năm 210,000 70,000 36,000 Bảng cân đối kế toán A D G $ $ $ Đầu tư vào D (60%) 60,000 Đầu tư vào G (25%) 50,000 Tài sản khác 300,000 120,000 100,000 410,000 120,000 100,000 Vốn cổ phần 20,000 30,000 10,000 Lợi nhuận giữ lại 330,000 66,000 70,000 Nợ phải trả ngắn hạn 60,000 24,000 20,000 410,000 120,000 100,000 Cổ phần của Danh và Gong được mua vào ngày 01/01/2004. Giảm giá lợi thế thương mại ở công ty con là 20%, và ở công ty liên kết là $7,000. Giảm giá lợi thế thương mại ở công ty con được hạch toán vào chi phí hoạt động. Giảm giá lợi thế thương mại ở công ty liên kết được hạch toán giảm thu nhập từ công ty liên kết. Alex đã hạch toán thu nhập cổ tức từ công ty con và công ty liên kết. Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2004 và bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2004. -6-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản