intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải

Chia sẻ: Hà Dím | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
153
lượt xem
48
download

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải tập trung vào 5 vấn đề chính: Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải; cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận; kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây (3 năm); điểm mạnh, yếu, cơ hội, đe dọa đối với công ty;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải

 1. LỜI MỞ ĐẦU Bíc sang thÕ kû 21, xu híng khu vùc ho¸ vµ quèc tÕ ho¸ c¸c nÒn kinh tÕ ®· ®îc kh¼ng ®Þnh. Sù héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu ®ang ®Èy mçi quèc gia vµo dßng xo¸y cña sù c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn. Sù lín m¹nh vÒ kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp sÏ quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, t¸c ®éng tíi æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c¸c vÊn ®Ò X· héi, m«i trêng… cña quèc gia ®ã. §iÒu ®ã ®ang ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp c¸c níc nãi chung vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng ph¶i cñng cè còng nh dÇn tõng bíc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, quy tr×nh s¶n xuÊt, n¾m b¾t ®îc nh÷ng thµnh tùu khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn… ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ øng phã nhanh nh¹y víi biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ trong níc vµ trªn ThÕ giíi. ChÝnh v× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n nç lùc ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ c«ng cô qu¶n lý phï hîp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña m×nh ®Ó vËn ®éng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §Õn lît m×nh, c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i chñ ®éng ®a ra ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, nh÷ng ph¬ng híng kinh doanh hiÖu qu¶, qu¶n lý tèt t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ®Çu t ®óng ®¾n cho c«ng t¸c tổ chức kinh doanh t¹i doanh nghiÖp.     Nội dung báo cáo bao thực tập của em gồm 5 phần : Phần 1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Ô tô Trương Hải Phần 2 Cơ cấu tổ chức và chức năng các bộ phận Phần 3 Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây (3 năm) Phần 4 Điểm mạnh,yếu,cơ hội,đe dọa đối với công ty Phần 5 Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới (3­5 năm) 1
 2. Phần 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ  PHẦN TRƯỜNG HẢI 1.1 Những thông tin chung về công ty T ên : Công ty cổ phần ô tô trường Hải Địa chỉ: 16 Phạm Hùng – Mỹ Đình – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại:   Fax Giám đốc chi nhánh: Lưu Đức Dũng Công ty Cổ  phần Ô tô Trường Hải tiền thân là Công ty TNHH Ô tô  Trường Hải, được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 1997. Ngày 6 tháng 4  năm 2007, theo quyết định của Hội đồng thành viên, công ty đã đăng ký và  được sở  Kế  hoạch ­ Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh số  470000375 với tổng vốn theo Điều lệ  800 triệu đồng. Công 
 3. ty kinh doanh chủ  yếu nhập khẩu xe đã qua sử  dụng về  tân trang lại để  cung cấp ra thị  trường, đồng thời cung cấp các vật tư  phụ  tùng cho việc  sửa chữa ô tô.chuyển mô hình từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Người tiêu dùng biết đến Trường Hải như là một thương hiệu của các  sản phẩm ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Đến nay, Công ty Cổ  phần Ô  tô Trường Hải có  4 nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, 5 nhà máy sản xuất phụ  tùng. Ở Biên Hòa, có Nhà máy sản xuất lắp ráp xe Bus và Công ty Cơ khí xe  chuyên dụng, còn lại tất cả các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô và phụ tùng ô  tô đều tập trung ở Khu Kinh tế mở Chu Lai ­ tỉnh Quảng Nam và hình thành  tại đây một khu liên hợp sản xuất lắp ráp ô tô để  tiến tới thành lập Khu  Công   Nghiệp   Sản   xuất   &   Lắp   ráp   ô   tô   lớn   nhất   Việt   Nam.   Ngoài   ra,  Trường Hải có hệ thống phân phối kinh doanh và Logistic trải dài trên toàn  quốc với 24 showroom, 40 đại lý độc lập, 01 công ty Vận tải biển, 01 kho   ngoại quan và 03 kho trung chuyển  ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Trường  Hải cũng đã đầu tư Khu công nghiệp Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), bước đầu  đã hình thành 04 công ty để kinh doanh ở các lĩnh vực: Đầu tư phát triển hạ  tầng đô thị  và khu công nghiệp, xây lắp công nghiệp, xây dựng công trình  giao thông và dịch vụ cây xanh…, đầu tư  kinh doanh địa  ốc và  đầu tư  tài  chính Tầm nhìn ­ Sứ mệnh :  Tầm nhìn: Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, mang  lại hiệu quả tối đa cho nhà đầu tư và niềm tự hào cho người Việt Nam về  sản phẩm ô tô Thương hiệu Việt Sứ mệnh  Tạo ra những sản phẩm thương hiệu THACO nhằm nâng cao chất  3
 4. lượng cuộc sống của người sử dụng. Phấn đấu để thương hiệu THACO trở thành một trong những  thương hiệu của Việt Nam được biết đến trong khu vực AFTA và thế giới Trên nền tảng phát triển bền vững THACO tạo ra nguồn nhân lực và  vật lực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội và nền  công nghiệp cơ khí của nước nhà trong tương lai. Hình dạng logo chuẩn:  Tổng thể logo Trường Hải là hình tròn nằm trên dòng chữ THACO (tên  gọi chính thức của công ty) đem lại cái nhìn về một bố cục vững chãi. Sự  kết hợp hài hòa giữa phần “dấu hiệu đặc trưng” và phần “kiểu chữ đặc  trưng” tạo thành cốt lõi trong hệ thống nhận diện thương hiệu. Biểu tượng  được tạo nên bởi sự liên kết chặt chẽ giữa chữ T và hình tròn bao quanh  thể hiện tính năng động và kiên định của sản phẩm. Chữ T được tạo từ những cánh sao màu xanh hy vọng giữa bầu trời mùa  xuân trong sáng và ba cánh sao ấy kết hợp cùng một gốc hướng về ba phía  của vòng tròn hoàn hảo trên nền vàng truyền thống của công ty. Ngoài việc định hình cho thương hiệu THACO – TRUONGHAI  GROUP, logo còn thể hiện triết lý kinh doanh của công ty là: Có TÂM đối 
 5. với sản phẩm, dịch vụ của mình, quan tâm đến mỗi thành viên trong công  ty và cộng đồng xã hội. Song song đó, Trường Hải phấn đấu nâng TÂM  của mỗi thành viên trong công ty và vị trí công ty trong xã hội, để trở thành  một tập đoàn mạnh có khả năng đại diện cho ngành công nghiệp ô tô của  quốc gia. Nhằm cụ thể hóa triết lý công ty hướng tới việc xây dựng nền  văn hóa doanh nghiệp bền vững, Trường Hải đề ra tám tiêu chí:     TẬN  TÂM, TRUNG THỰC, TRÍ TUỆ, TỰ TIN, TÔN TRỌNG, TRUNG TÍN,  TẬN TÌNH, THUẬN TIỆN. 1.2.Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty ­ Kinh doanh phân phối ô tô:Kinh doanh phân phối ô tô ở tất cả các dòn  sản phẩm  xe bus, du lịch cho tất cả các phân khúc, Phổ thong, trung cấp và  cao cấp ­ Sản xuất và lắp ráp ô tô ­ Kinh doanh siêu thị ô tô và địa ốc: Kết hợp siêu thị phân phối ô tô và  kinh doanh địa ốc( căn hộ và văn phòng) ­ Đầu tư tài chính ­ Gia công cơ khí , đóng thùng xe chuyên dung :Cung cấp sản phẩm cơ  khí , xe chuyên dung theo nhu cầu thị trường dựa trên xe căn bản ­ Vận tải biển _ Và  một số liên doanh trong các ngành nghề 1.3.Các giai đọan phát triển của Công ty:  Giai đoạn từ  1997 – 2000:   Sự  cạnh tranh ngày càng nhiều  của các công ty kinh doanh ô tô, nhu cầu thị  trường ngày càng đa dạng,  Công nắm bắt được và có chính sách phù hợp như  thuê địa điểm để  tiến  hành mở Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 1998, tại Hà Nội năm  5
 6. 1999 để giao dịch  tại hai thị trường rộng lớn của cả  nước về ô tô. Đồng  thời, ngày 26/11/1998, Công ty được cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp. Giai đọan từ  2001 – 2003  : Bắt đầu từ năm 2001, thực hiện  chính sách khuyến khích lắp ráp xe ô tô trong nước do Chính phủ ban hành.  Công ty đã có chiến lược và mạnh dạn đầu tư  một nhà máy lắp ráp ô tô  theo hình thức dạn CKD1 trên diện tích 4 hecta  ở  Khu Công nghiệp Biên  Hòa 2 công xuất 5.000 xe/năm. Dây chuyền sản xuất và công nghệ  do tập  đoàn Kia Motors chuyển giao, tổng vốn đầu tư  70 tỷ đồng, các sản phẩm  được sản xuất lắp ráp là xe tải nhẹ và xe bus mang thương hiệu Kia (Hàn  Quốc). Tháng 9 năm 2001, sản phẩm đầu tiên của dòng xe tải nhẹ  được  xuất xưởng mang tên Trường Hải và đã được thị trường chấp nhận và đặt  hàng rất lớn. Từ đây công ty đã đầu tư đặt các Chi nhánh, đại lý phân phối  khắp các miền trong cả nước. Nên bước đầu đã khẳng định vị trí của công  ty trên thị  trường ô  tô  trong nước.  Đưa doanh số  tăng lên một ngàn tỷ  đồng/năm. Cũng từ  đây, bắt đầu hình thành trong tâm trí của người tiêu  dùng Việt Nam về Thương hiệu Ô tô Trường Hải Năm 2001 để mở rộng thị trường tiêu thụ xe tại các tỉnh, thành miền  Trung và Tây nguyên, Công ty quyết định thành lập Chi nhánh Miền Trung  tại Đà Nẵng vào ngày 22/01/2002 Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 177/QĐ­Ttg  về việc “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm  2010 – tầm nhìn đến năm 2020 . Đồng thời Chính phủ đã có quyết định  ngưng sản xuất lắp ráp xe ô tô theo hình thức CKD1 để tiến đến nội địa  hóa. Với quyết định trên của Chính phủ, Nhà máy SXLR ô tô ở Biên Hòa sẽ  phải tạm ngưng sản xuất để tìm ngành nghề khác phù hợp. Qua khảo sát  các địa phương cả nước, một lần nữa lãnh đạo Công ty đề ra chiến lược và 
 7. quyết sách để quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực ô tô. Công ty đã mạnh dạn  đầu tư vào mảnh đất của một thời chiến tranh ác liệt, của một Chu Lai  Anh Hùng, nhưng còn quá nghèo khó. Giữa một vùng cát trắng mênh mông  gió biển, Trường Hải đã đầu tư 600 tỷ đồng xây nhà máy tại đây một nhà  máy Sản xuất­Lắp ráp ô tô hiện đại ra đời mang tên CHU LAI ­TRƯỜNG  HẢI, tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam với  gần 38 ha . Giai đọan 2004 – 2008: Cuối năm 2004, Công ty đã xây dựng xong  và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Chu Lai – Trường  Hải với các dòng xe tải, xe bus. Đặc biệt tại nhà máy đã có dây chuyền  nhúng sơn điện ly và đường thử thuộc loại hiện đại nhất trong ngành sản  xuất ô tô Việt Nam hiện nay. Nhằm tăng cường kịp thời vận chuyển vật tư, thiết bị từ nước ngoài  nhập về để sản xuất và lắp ráp ô tô nhanh nhất và chủ động nhất . Lãnh  đạo Công ty đã quyết định táo bạo thành lập Công ty tàu biển Chu Lai­ Trường Hải với 2 chiếc tàu Truong Hai Star I và II  trọng tải 10.000 tấn. Năm 2005, để nhằm ngày càng nội địa hóa , Công ty liên doanh, liên kết  với các đối tác tại đây để mở các nhà máy phụ tùng gồm: Sản xuất kẹo,  nhà máy sản xuất ghế ngồi ô tô, nhà máy điện cơ. Năm 2007: Đất nước ngày càng phát triển, hệ thống giao thông ngày  càng được củng cố và mở rộng, đời sống nhân dân nâng cao kèm theo nhu  cầu đi lại rất lớn. Từ đó, Công ty quyết định đầu tư 650 tỷ đồng mở nhà  máy sản xuất và lắp ráp các loại xe du lịch KIA tại khu kinh tế mở Chu  Lai, diện tích 30 ha, Tháng 4/2007, Công ty chuyển từ công ty TNHH sang Công ty Cổ phần,  7
 8. mang tên: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI vốn Điều lệ tăng lên  680 tỷ đồng Trong thời gian này, để phát triển việc phối xe nhanh chóng đến với  khách hàng, Công ty đã đầu tư nâng cấp các đại lý xe và mở thêm nhiều  Showroom trên cả nước, nâng lên hơn 50 đại lý, Showroom gồm phòng  trưng bày xe, cửa hàng phụ tùng, xưởng sửa chữa xe với quy mô lớn, đáp  ứng được dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo hành và cung ứng phụ tùng cho  khách hàng. Năm 2008: Bên cạnh việc đầu tư mạnh vào  lĩnh vực kinh doanh địa ốc,   phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, mở rộng Cảng Kỳ Hà tại Khu  kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam.Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại Tam  Phú với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng. Tại Phường Tam Phú, TP. Tam  Kỳ, tỉnh Quảng Nam Ngoài hoạt động kinh doanh trên, Công ty cũng là đơn vị đi đầu trong  công tác xây dựng tổ chức đoàn thể Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công  ty. Hiện nay, Công ty đã có một Công đoàn cơ sở Tổng Công ty, 05 Công  đoàn cơ sở thành viên ở 3 khu vực, 01 ở công ty Chu Lai ­ Trường Hải,  01 Công ty Thaco Kia với hàng ngàn đoàn viên tham gia. Có 01 tổ chức  Đoàn thanh niên cớ sở với hơn 700 đoàn viên đang sinh hoạt tại 5 Chi  đoàn . Trong quá trình họat động của Công ty hơn 10 năm qua, Công ty đã được  sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước về thăm và làm  việc với Công ty : Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần  Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ  Hoa,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Trương 
 9. Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bí thư Thành ủy Hà Nội và nhiều  Bộ, Ngành Trung ương cũng đã đến thăm và làm việc với Công ty. Nhân kỷ  niệm 10 năm thành lập  Công ty Ô tô Trường Hải  đã  được  Nhà   nước   tặng   thưởng  Huân   chương   Lao   động   hạng   III  và   cá   nhân  Tổng Giám đốc Trần Bá Dương  cũng được nhận  Huân chương Lao  động hạng III năm 2007. Năm 2009 ­ Khởi công xây dựng Khu nhà ở  chuyên gia, CB­CNV 4,3ha   với tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng tại phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ,  Quảng nam THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CHUNG CHO TOÀN CÔNG TY Năm 2003: Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai số 42/QĐKT, ngày 18/12/2003  về thành tích trong phong trào thi đua Năm 2004: Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai:   Số  926­QĐ­UBT   ngày  3/3/2005  tặng   doanh  nghiệp   có   thành   tích   trong   phong  trào  khuyến   học   khuyến tài năm 2004. Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai   số  2015/   QĐ­UBT   ngày  27/5/2005 về thành tích trong phong trào phát triển khu vực kinh tế tập thể  5 năm 2000­2004. Bằng khen của Hội khuyến học và hỗ  trợ  phát triển giáo dục Việt   Nam số  92 – QDKT ngày 14/3/2005 về  thành tích trong hoạt động khuyến  khích và hỗ trợ giáo dục năm 2004. Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cty SXLR ÔTô Chu Lai  Trường Hải “ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2004”. 9
 10. Năm 2005: Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai   số  3196   /QĐ­UBT   ngày  21/3/2005 đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2005. Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai   số  437   –QĐ­UBT   ngày  27/1/2005 tặng doanh nghiệp có thành tích đóng góp tích cực cho hoạt động  xã hội và chăm lo đời sống công nhân. Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 11/10/2005 về thành tích  đã tích cực tham gia hội chợ  thương mại – du lịch – nông nghiệp Đồng  Tháp năm 2005. Bằng khen số  2532/KT do UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cty SXLR  Ôtô Chu Lai Trường Hải về thành tích “đóng góp xây dựng phát triển kinh  tế xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2003­2005” Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam số  2535/KT ngày 21/7/2005   tặng Cty SXLR ôtô Chu Lai Trường Hải về  thành tích đầu tư  xây dựng  phát triển khu kinh tế mở Chu Lai. Cờ  thi đua của Chính phủ  năm 2005 tặng Cty SXLR ôtô Chu Lai  Truong Hải – đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2005 Năm 2006: Bằng   khen   của   UBNG   tỉnh   Đồng   Nai   số  1805   –QĐ­UBT   ngày  10/2/2006 về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2005. Bằng khen của Bộ  Thương Mại số  1406/QĐ­UBT ngày 10/2/2006  tặng ông Trần Bá Dương về thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm  và thương hiệu. Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam số  1212/KT ngày 3/7/2006  tặng CBCNV Cty Ôtô Trường Hải đã có nhiều đóng góp cho sự  phát triển  kinh tế xã hội của tỉnh năm 2005.
 11. Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai   số  8960/QĐ.UBT   ngày  11/10/2006 tặng Cty TNHH ôtô Trường Hải về  “thành tích xuất sắc trong  công tác dân vận” Bằng   khen   số   224­   KT/UB   ngày   12/1/2007   của   UBND   tỉnh   Lâm  Đồng tặng Cty về  thành tích góp phần vào thành công lễ  hội văn hóa trà  Lâm Đồng. Bằng khen số 547/QĐ.UB ngày 7/2/2006 của UBND TP Hồ Chí Minh  tặng Cty SXLR ôtô Chu Lai Trường Hải đã có nhiều thành tích trong công  tác tham gia tổ  chức phục vụ  trong đợt lễ  hội “ngày hội tuổi thơ  năm  2006”. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG CHO CÁ NHÂN TỔNG GIÁM ĐỐC: Năm 2002:  1Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng Ông Trần Bá Dương nhân  dịp nhận giải thưởng Sao Đỏ Danh Dự năm 2001 Năm 2004:  2Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai:   số  3574/QĐ.UBT   ngày  12/10/2005 tặng Ông Trần Bá   Dương – GĐ Cty TNHH ôtô Trường  Hải “Doanh nhân xuất sắc năm 2004”. Năm 2005: 3Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai   số  3114   QĐ.UBND   ngày  21/3/2006 tặng Ông Trần Bá Dương – GĐ Cty TNHH Ôtô Trường Hải  “đã có thành tích trong công tác khuyến học năm 2005”. Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai   số  1843   QĐ.UBND   ngày  13/5/2005 tặng Ông Trần Bá Dương – GĐ Cty TNHH Ôtô Trường Hải “đã  có thành tích trong phong trào thi đua người tốt việc tốt 5 năm 2001­2005”. 11
 12. Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam số  2524/KT ngày 21/7/2005   tặng Ông Trần Bá Dương về thành tích đóng góp xây dựng phát triển kinh  tế ­ xã hội tỉnh Quảng Nam. Năm 2006: Bằng khen của Bộ Thương Mại số 1406/QĐ.UBQG ngày 30/8/2006  tặng ông Trần Bá Dương về thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm  và thương hiệu. Bằng   khen   của   UBND   tỉnh   Đồng   Nai   số  8931/QĐ,UBT   ngày  9/10/2006 tặng Ông Trần Bá Dương – GĐ Cty TNHH Ôtô Trường Hải về  “thành tích xuất sắc trong cuộc vận động ngày vì người nghèo 6 năm 2000­ 2006.” Bằng chứng nhận Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu do phòng Thương  Mại Công Nghiệp Việt Nam cấp. Bằng khen doanh nhân xuất sắc năm 2006 do UBND tỉnh Đồng Nai  tặng.  CÁC GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM VÀ THƯƠNG HIỆU Giải   thưởng   Sao   Vàng   Đất   Việt   năm   2006   do   Trung   Ương   Hội  Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam trao tặng. Cúp vàng Thương Hiệu Việt uy tín chất lượng ngành Ô tô Xe máy do  Hội Sở Hữu Trí Tuệ bình chọn Cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng cho sản phẩm xe tải hiệu  KIA­2700 II­1.25 tấn do Hội Sở hữu trí tuệ bình chọn Huy chương vì sự  nghiệp giáo dục do Hội khuyến học Việt Nam   tặng Bằng chứng nhận “Đơn vị văn hóa năm 2005” do UBND tỉnh Đồng  Nai tặng
 13. Phần 2: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CỦA  TỪNG BỘ PHẬN  2.1 Sơ đ ồ    13
 14.  2.2. Chứ c năng     Phòng hành chính ­ nhân sự: Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển  nguồn nhân lực, ngân sách và các chế độ chính sách nhân sự. Tuyển dụng. 
 15. Đào tạo và phát triển. Đánh giá thành tích và năng lực. Quản lý mối quan  hệ nhân sự lương thưởng và phúc lợi. Quản lý thủ tục hành chính, quản lý  về việc sủ dụng các loại tài sản. Hỗ trợ các bộ phận….. Khối tài chính kế toán: + Thaco grourp: Xây dựng bộ  máy TCKT đúng chủ  trương của  tổng công ty và chế  độ  kế  toán hiện hành. Quản trị  tài chính. Đại diện  thaco   group   trong   quan  hệ  môi   trường   tài  chính   tín  dụng,   thuế   của   địa  phương. Là cơ  sở ra quyết định đầu tư, mở rộng chi nhánh của tổng công  ty  +   Thaco MD: Xây dựng và vận hành bộ  máy quản lý giao dịch  khách hang tại KV thaco MD. Quản trị bán hang và đầu tư. Đại diện Thaco  MD trong quan hệ  phân phối . Là cơ  sở  ra quyết định các chính sách kinh  doanh  Khối kinh doanh: +   Bộ   phận   bán   hang   tại   chi   nhánh   và   showroom   :   Phát   triển   thị  trường tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu thị trường cũng như các đối thủ cạnh  tranh của công ty. Chủ động thực hiện các chiến lược, tác nghiệp hay các  nhiệm vụ được công ty giao cho  15
 16. Phần 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG  NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2 007 2 008 2009 TT Chỉ tiêu Năm          536476063.5 631148310 701 275 900 1 Tổng giá trị tài sản   85 487 231 943 100 573 214 050 115 601 395 460 2 Doanh thu thuần 3 Lợi nhuận từ HĐ  2 147 567 771 2 526 550 319 2 904 080 826 kinh doanh 302 801 766 356 237 371 409 468 243 4 Lợi nhuận khác 5 Lợi nhuận trước  2 450 369 537 2 882 787 690 3 313 549 069 thuế 1 837 777 152 2 162 090 768 2 485 161 802 6 Lợi nhuận sau thuế Nhìn vào bảng số liệu trên thì có thể nhận xét chung về  tình hình cho  vay của Chi nhánh qua 3 năm là có sự tăng trưởng nhanh. Do năm 2007 là  năm do Chi nhánh mới được thành lập nên tình hình hoạt động kinh doanh  vẫn chưa ổn định vẫn còn nhiều trở ngại. Năm 2008, doanh số  bán hàng và dịch vụ đạt 2147 tỷ đồng tăng 379  tỷ so với năm 2007. Năm 2009, tuy có sự tăng trưởng nhưng do ảnh hưởng  của các cuộc khủng hoảng tài chính thế giới nên ít doanh nghiệp và cá nhân   có nhu cầu mua xe, doanh số  chỉ đạt 2904 tỷ đồng tăng 377 tỷ  so với năm  2008. Không tăng nhiều so với năm 2008. 3.1. Phân tích tình hình kinh doanh 2009  3.1.1.Các Chính sách củ a nhà nư     ớc và tầm ả nh hư     ởng tại KV  Kinh tế :  1Khủng hoang kinh té toàn cầu làm ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế của đất  nước
 17. 2Chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp kích cầu nhằm thúc đẩy sự phát  triển kinh tế đất nước, tuy nhiên trong năm 2009 nền kinh tế dần dần  phục hồi và đi vào ổn định, nhu cầu của thị trường ô tô sẽ giảm mạnh. Luật thuế, phí : 2Tại TP Hà Nội, thuế trước bạ xe du lịch tăng từ 10% lên 12%. 3Thuế VAT giảm 50% 4Thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân chậm lại đến hếtt tháng 6/2009 Các chính sách khác. 5Lãi suất ngân hàng giảm mạnh tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho khách  hàng mua xe.     ờng cho các dòng xe   3.1.2.Thị  trư Dòng xe du lịch : 6Xe MORNING : Đã được thị trường biết đến và ưa chuộng, Thị trường  chính: + Các công chức có thu nhập cao : Bác sĩ, luật sư… + Các doanh ngjiệp nhỏ mới thành lập. + Các đơn vị dịch vụ vận tải và du lịch, TAXI. 7Xe CARENS : Mẫu mã và kiểu dáng đẹp, thị trường ưa chuộng. Thị  trường chính : + Các doanh nghiệp nhỏ và vừa. + Các đơn vị kinh doanh vận tải và du lịch (Máy dầu, số sàn) + Các hộ kinh doanh các thể có thu nhập cao do xe 7 chỗ đáp ứng được  nhu cầu đi lại và các nhu cầu khác của gia đình. 8Xe CARNIVAL : Tập trung mạnh vào thị trường khách hàng là người Hàn  quốc, những khách hàng có nhu cầu sử dụng xe rộng rãi hoặc chở thêm  17
 18. các các hàng hóa gọn nhẹ phục vụ kinh doanh Dự đoán dung lượng thị trường, sản phẩm Xu hướng mua xe của khách hàng :  1Trong quý I thị trường xe du lịch vẫn ôn định do trước Tết khách hàng thu  được nợ và tiếp tục mua xe 2Các hãng xe TAXI vẫn tiếp tuc đầu tư và nâng cấp, do vậy thị trường xe  MORNING M/T vẫn tiếp tục tăng so với dự báo trước TẾT. 3Những khách hàng vướng mắc tài chính cuối năm 2009 đến nay lại quay lại  ngân hàng để vay vốn do lãi suất giảm, ngân hàng nới rộng chính sách cho  vay.  3.1.3.Kết luậ n, đ     ề xuất kế hoạch . 4Năm 2009 là năm thị trường xe ô tô sẽ giảm mạnh. 5Các hãng xe sẽ có nhiều chính sách khuyến mại để tăng sản lượng tiêu  thụ. 6Trong 6 tháng cuối năm các chính sách kích cầu (Thuế, lãi suất..) sẽ giảm  dần nên thị trường ô tô cũng không tăng mạnh theo quy luật thông  thường. 7Trong 3 tháng đầu năm tập trung mạnh vào thị trường  TAXI  3.2. Kế hoạch hoạ t đ     ộng    3.2.1 Kế hoạch kinh doanh xe du lị ch và th   ương m  ại ( Từng chủng loại xe)  a.Kế hoạch được phân bổ theo quý cho từng dòng xe. NHOM ́   SAN ̉   SẢN LƯỢNG BÁN NĂM  2009 PHÂM ̉ Quy I ́ Quy II ́ Quy III ́ Quy IV ́ ̉
 19. Tôn ̉ Tôn ̉ Tôn ̉ Tôn ̉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g g g g 1 KIA 2 2 4 2 3 3 8 4 2 4 10 4 4 4 10 34 2. Tải nhẹ 2 1 1 4 1 2 3 1 1 2 4 11 3. Ben 1 1 2 1 1 1 3 1 2 3 8 4.Aumark 1 1 1 1 1 1 2 4 5 Tải nặng 1 1 1 1 1 1 3 6. Bus 7. HD bus 8. Du lịch 3 6 13 22 12 12 14 38 11 5 12 28 11 15 16 42 130 Tổng cộng 3 8 15 26 17 17 20 54 17 8 21 46 17 22 25 64 190 b.Kế hoạch tồn kho bình quân trong năm. LƯỢNG TỒN  DUNG SAI  DÒNG XE KHO TRUNG  GHI CHÚ (+/­) XE BÌNH THÁNG 1. THACO KIA 2 1 2. THACO TẢI NHẸ 3. THACO BEN 4. THACO AUMARK 5. THACO TẢI NẶNG 6. THACO BUS 7. THACO HD BUS 8. DU LỊCH 8 1 ̉ ̣ TÔNG CÔNG 10 2 19
 20.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản