intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo tiểu luận: Phát triển sản phẩm mới

Chia sẻ: Le Ngoc Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
722
lượt xem
142
download

Báo cáo tiểu luận: Phát triển sản phẩm mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'báo cáo tiểu luận: phát triển sản phẩm mới', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tiểu luận: Phát triển sản phẩm mới

 1. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM M ỚI THỰC HIỆN : Nhóm SPO L ỚP : CDQT10 : Ths. Nguyễn Thị Tuyên truyền GVHD LOGO
 2. LOGO NỘI DUNG Các cơ hội phát triển SP mới 1 Khảo sát đời sống SP 2 Vai trò của việc giới thiệu SP mới 3 Các giai đoạn phát triển SP mới 4
 3. LOGO Cơ hội phát triển sản phẩm mới I Những biến đổi về kinh tế II Những thay đổi về thị hiếu & số nhân khẩu trong GĐ III Những thay đổi về kỹ thuật công nghệ. IV Những thay đổi về chủ trương chính sách nhà nước V Những thay đổi trên thị trường tiêu thụ www.themegallery.com
 4. LOGO Khảo sát đời sống sản phẩm + Mức sống, sự giàu có của người dân. + Những chu kỳ kinh tế  ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán sản phẩm.
 5. Vai trò của việc giới thiệu SP mới LOGO Ý nghĩa sổ sách kế toán -Phaûn aùnh m caùch lieân tuïc vaø coù oät heä thoáng söï bieán ñoäng cuûa töøng loaïi taøi saûn, töøng loaïi nguoàn voán vaø quaù trình saûn xuaát kinh doanh  toång hôïp soá lieäu laäp caùc baùo caùo keá toaùn vaø phaân tích tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
 6. LOGO Các giai đoạn phát triển SP mới
 7. LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Theo nội dung ghi chép 1 Theo cách ghi chép 2 Theo kiểu bố trí mẫu số 3 Theo tình hình tổ chức sổ 4
 8. LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Nội dung Ghi chép Soå keá toaùn Soå keá toaùn toång hôïp chi tieát Ghi cheùp caùc Ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá nghieäp vuï kinh phaùt sinh theo taøi teá phaùt sinh khoaûn caáp 3,4 theo caùc taøi hoaëc soå chi tieát khoaûn nhö soå nhö soå chi tieát caùi chaúng haïn. vaät lieäu, soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn, thanh toaùn vôùi ngöôøi mua,…
 9. LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Ghi theo trình tự thời gian Theo cách ghi Theo Ghi theo hệ thống chép chép Sổ liên hợp
 10. LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Theo kiểu bố tríí mẫu số Theo kiểu bố tr  mẫu số Kiểu 2 bên Kiểu 1 bên Nhiều cột Bàn cờ
 11. LOGO CÁCH GHI SỔ KẾ TOÁN Mở Khoá Ghi  Sổ kế toán phải được  Thoâng tin, soá lieäu Cuối kỳ kế toán phải mở vào đầu kì mỗi  phaûi ñöôïc ghi khoá sổ kế toán trước năm. baèng buùt möïc, khi lập báo cáo tài  Phải được kí duyệt  tröôøng hôïp ghi chính. Ngoài ra phải bởi người có trách  khoâng heát trang khoá sổ kế toán trong nhiệm trước khi sử  soå phaûi gaïch các trường hợp kiểm dụng. cheùo phaàn kê hoặc các trường khoâng ghi; khi ghi hợp khác theo quy heát trang phaûi định của pháp luật. coäng soá lieäu toång coäng cuûa trang vaø chuyeån soá lieäu toång coäng sang trang keá tieáp
 12. LOGO Söûa chöõa soå keá toaùn (1) Phöông phaùp caûi chính: Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc tröôøng hôïp: - Sai soùt trong dieãn giaûi, khoâng lieân quan ñeán quan heä ñoái öùng cuûa caùc taøi khoaûn; - Sai soùt khoâng aûnh höôûng ñeán soá tieàn toång coäng.
 13. SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG NAÊM LOGO 2005 Chöùng Soá phaùt töø sinh Ña Soá Ngaøy õ hieäu thaùng ghi Dieãn giaûi taøi ghi soå Nga khoa Nôï Soá Coù soå caù øy ûn i Thaùng 1/2005 2/1/05 PT01 2/1 Ruùt TGNH X 111 2.50 nhaäp Quyõ 0 TM X 112 1.50 2.50 0 0 1.50 0 …
 14. LOGO Söûa chöõa soå keá toaùn (2) Phöông phaùp ghi soá aâm: Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc tröôøng hôïp: - Sai veà quan heä ñoái öùng giöõa caùc taøi khoaûn do ñònh khoaûn sai ñaõ ghi soå keá toaùn maø khoâng theå söûa laïi baèng phöông phaùp caûi chính; - Phaùt hieän ra sai soùt sau khi ñaõ noäp baùo caùo taøi chính cho cô quan coù thaåm quyeàn.
 15. LOGO SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNGNAÊM: 2005 Soá phaùt Chöùng töø sinh Ña Soá Ngaø õ hieä y ghi Dieãn u thaùn so giaûi taøi g ghi Soá å Ngaøy kho Nôï Coù soå ca aûn ùi Thaùng 1/05 2/1/0 PT01 2/1 Ruùt X 111 1.500 1.500 5 TGNH X 112 nhaäp Quyõ TM … 12/1/ PT01 2/1 Ruùt X 111 (1.50 (1.50 05 TGNH X 112 0) 0)
 16. LOGO Söûa chöõa soå keá toaùn (3) Phöông phaùp ghi boå sung:  Áp duïng cho tröôøng hôïp ghi ñuùng veà quan heä ñoái öùng taøi khoaûn nhöng soá tieàn ghi soå ít hôn soá tieàn treân chöùng töø hoaëc laø boû soùt khoâng coäng ñuû soá tieàn ghi treân chöùng töø. Söûa chöõa theo phöông phaùp naøy phaûi laäp “Chöùng töø ghi soå boå sung” ñeå ghi boå sung baèng möïc thöôøng soá tieàn cheânh leäch coøn thieáu so vôùi chöùng töø.
 17. LOGO CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KT Tóm tắt hình thức KT Kế cấu Kếtt cấu Số llượng Số ượng Sổ Sổ sổ sổ Trình ttự Trình ự Quan hệ Ghi chép Quan hệ Ghi chép Các sổ Các sổ
 18. HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ LOGO CCHỨNG TỪ GỐC HUNG NHẬT KÝ CHUNG VÀ BÁO CÁO QUỸ CÁC NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT SỔ KẾ TOÁN HÀNG NGÀY (NẾU CÓ ) CHI TIẾT BẢNG CHI TIẾT SỔ CÁI SỐ PHÁT SINH BẢNG CÂN ĐỐI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 19. HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ- SOÅ LOGO CAÙI CHỨNG TỪ GỐC BAÛN TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ GOÁC CUØNG LOAÏI SOÅ KEÁ TOAÙN BAÙO CAÙO QUYÕ CHI TIEÂT H AØNG NGAØY NHAÄT KYÙ – S OÅ CAÙI CAÙC BAÛNG CHI TIEÁT S OÁ PHAÙT S INH
 20. HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ CHÖÙNG LOGO TÖØ CHÖÙNG TÖØ GOÁC BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ GOÁC CUØNG LOAÏI SOÅ KEÁ TOAÙN BAÙO CAÙO BAÛNG KEÂ VAØ CAÙC CHI TIEÁT QUYÕ BAÛNG PHAÂN BOÅ HAØNG NGAØY CAÙC BAÛNG NHAÄT KYÙ CHI TIEÁT CHÖÙNG TÖØ SOÁ PHAÙT SINH SOÅ CAÙI BAÙO CAÙC TAØI CHÍNH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản