intTypePromotion=3

Báo cáo tổ chức bộ máy kế toán trong công ty may Bắc Hà

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hoa Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:89

0
125
lượt xem
25
download

Báo cáo tổ chức bộ máy kế toán trong công ty may Bắc Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty CP may Bắc Hà-Young Shin là một thành viên trong cụm khu công nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Hà Nam. Nhận thức được tiềm năng phát triển của tỉnh trong nền kinh tế mở cửa của đất nước cũng như các nước bạn trên Thế giới, đồng thời xác định được vị trí thuận lợi của tỉnh là nằm trên quốc lộ 1A đoạn đường thông thương của nhiều tỉnh lân cận. Đặc biệt là nằm trong dự án khu công nghiệp phía nam của Hà Nội nên Công ty đã và đang tiến hành các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổ chức bộ máy kế toán trong công ty may Bắc Hà

 1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung I, Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ C«ng ty CP may B¾c Hµ-Young Shin 1.Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña DN -C«ng ty CP may B¾c Hµ - Young Shin tiÒn th©n lµ mét Doanh NghiÖp Nhµ Níc(DNNN) ®îc ®¨ng ký theo quyÕt ®Þnh sè:1194/G§-UB cña UBNN tØnh Hµ Nam ngµy 12/08/1996 vµ cã tªn lµ: C«ng ty s¶n xuÊt- xuÊt nhËp khÈu B¾c Hµ. Tªn giao dÞch: B¾c Hµ IMPORT COMPANY Tªn viÕt t¾t: BAHCO do UBND tØnh Hµ Nam s¸ng lËp Trô së chÝnh ®Æt t¹i : Thanh Hµ-Thanh Liªm-Nam Hµ. V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi: 262T, ®êng Thuþ Khª, quËn T©y Hå, Hµ Néi. -C«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ con dÊu theo mÉu cña Nhµ níc quy ®Þnh, DN cã tr¸ch nhiÖm lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh vah ho¹t ®éng theo ph¸p luËt theo giÊy phÕp kinh doanh sè: 1141033/GP ngµy 26/6/1998 th×: Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ: 12.800.000.000VN§ Trong ®ã: +)Vèn cè ®Þnh lµ: 10.000.000.000VN§ +)Vèn lu ®éng lµ: 2.000.000.000VN§ -Sau 6 n¨m ho¹t ®éng, n¨m 2003 C«ng ty chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh sè: 11/Q§-UB ngµy 06/01/2003 cña UBND tØnh Hµ Nam vÒ viÖc cho phÐp chuyÓn ®æi h×nh thøc s¾p xÕp DNNN tõ cæ phÇn ho¸ sang b¸n DNNN ®èi víi C«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu B¾c Hµ. -XÐt ph¬ng ¸n xin mua DNNN cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ngµy: 28/12/2002,xÐt ®Ò nghÞ cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t t¹i tê tr×nh sè: 816/TT-KHDN ngµy 30/11/2002 ®· phª duyÖt ph¬ng ¸n b¸n DNNN: C«ng ty s¶n xuÊt-xuÊt nhËp khÈu B¾c Hµ cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong DN -Theo giÊy chøng nhËn chñ ®¨ng ký kinh doanh th× tªn C«ng ty ®îc ®æi thµnh: C«ng ty CP may B¾c Hµ Tªn giao dÞch: B¾c Hµ Garment Joint Stock Company Trô së chÝnh: Thanh Hµ-Thanh Liªm-Hµ Nam C¬ së vèn ®iÒu lÖ: 10.000.000VN§ MÖnh gi¸ cæ phÇn: 100.000VN§ Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -1-
 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn -Theo th«ng b¸o thay ®æi tªn DN sè: 01/BH-SKH/HN ngµy 21/9/2006 C«ng ty CP may B¾c Hµ ®îc ®æi thµnh: C«ng ty CP may B¾c Hµ- Young Shin. Vµ tªn DN ®îc sö dông ®Õn b©y giê. -Sè lîng lao ®éng tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i giao ®éng tõ 359 ®Õn 362 C«ng nh©n vµ ®îc chia thµnh 7 tæ s¶n xuÊt. 2. VÞ trÝ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty CP may B¾c Hµ-Young Shin lµ mét thµnh viªn trong côm khu c«ng nghiÖp võa vµ nhá cña tØnh Hµ Nam. NhËn thøc ®îc tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña tØnh trong nÒn kinh tÕ më cöa cña ®Êt níc còng nh c¸c níc b¹n trªn ThÕ giíi, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ thuËn lîi cña tØnh lµ n»m trªn quèc lé 1A ®o¹n ®êng th«ng th¬ng cña nhiÒu tØnh l©n cËn. §Æc biÖt lµ n»m trong dù ¸n khu c«ng nghiÖp phÝa nam cña Hµ Néi nªn C«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c¸c dù ¸n nh»m më réng quy tr×nh nhµ xáng còng nh ®a c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn nh»m n©ng cao chÊt lîng còng nh sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt H×nh thøc kinh doanh chñ yÕu cña DN lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc theo ®¬n ®Æt hµng cña níc ngoµi vÝ dô nh: Hµn Quèc, TiÖp, NhËt.....cho nªn mÉu m· còng nh chÊt lîng cña s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu mµ ®èi t¸c ®a ra. Sau nhiÒu n¨m l¨n lén trªn thÞ trêng níc b¹n C«ng ty ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng, t¹o lËp ®îc tªn tuæi trªn nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, thu hót vèn tõ bªn ngoµi vµo tØnh. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi ®ã th× DN còng gÆp ph¶i nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n trong qu¸ tr×nh kinh doanh: V× ®èi t¸c lµ níc ngoµi nªn ®ßi hái kü thuËt tay nghÒ cña c«ng nh©n lµ t¬ng ®èi cao, vµ mét ssè m¸y mãc trang thiÕt bÞ cha ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt ....... Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -2-
 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn 3. Mét sè chØ tiªu trong SXKD cña DN ST tû lÖ lîng t¨ng T ChØ tiªu n¨m 2006 n¨m 2007 t¨ng gi¶m gi¶m 1 Sè vèn 21.356.718.0 24.350.982.00 14,02 2.994.264.0 kinh doanh 00 0 % 00 2 Tæng 28.715.634.5 37.469.852.00 30.49 8.754.217.5 doanh thu 00 0 % 00 3 Tæng chi 13.056.574.0 16.502.318.95 26,39 3.445.744.9 phÝ 00 0 % 50 4 LN tríc 15.659.060.5 20.967.533.05 33,9% 5.308.472.5 thuÕ 00 0 50 5 Nép NSNN 375.286.500 495.578.500 32,05 120.292.000 % 6 Tæng sè 342 360 1,053 18 lao ®éng % 7 Thu nhËp 850.000 1.130.000 1,33% 280.000 b×nh qu©n th¸ng ==)NhËn xÐt: Trong 2 n¨m gÇn ®©y tõ n¨m 2006 ®Õn 2007 th× C«ng ty CP may B¾c Hµ kh«ng cã thay ®æi g× nhiÒu vÒ lîng vèn còng nh doanh thu cña DN: Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -3-
 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) Sè vèn kinh doanh : tû lÖ t¨ng gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 14,02% vµ lîng t¨ng gi¶m còng chØ lµ 2.994.264.000VN§ nguyªn nh©n cña viÖc sè vèn kinh doanh kh«ng t¨ng nhiÒu lµ do nguån vèn cña c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp vµo Dn kh«ng thay ®æi g× nhiÒu +) Tæng doanh thu: qua 2 n¨m th× doanh thu cña DN t¨ng kh¸ cao n¨m 2007 t¨ng 30,49% so víi n¨m 2006 vµ lîng t¨ng lµ 8.754.217.500VN§ nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng ®ã lµ sù thay ®æi vÒ lîng hµng s¶n xuÊt ra vµ xuÊt khÈu sang níc b¹n +) Tæng chi phÝ: do s¶n xuÊt nhiÒu hµng ho¸ cho nªn chi phÝ cña n¨m 2007 t¨ng 26,39% so víi n¨m 2006 vµ lîng t¨ng còng giao ®éng lµ 3.445.744.950VN§ +) Lîi nhuËn tríc thuÕ: Do doanh thu n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 nªn tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cña DN còng t¨ng 1 lîng ®¸ng kÓ lµ: n¨m 2007 t¨ng 33,9% so víi n¨m 2006 vµ lîng t¨ng gi¶m chªnh lÖch cña 2 n¨m 2007 vµ 2008 lµ: 5.308.472.550VN§ +) Sè tiÒn nép ng©n s¸ch Nhµ níc: n¨m 2007 t¨ng 32,05% so víi n¨m 2006 t¬ng øng víi 120.292.000VN§ +) Tæng lao ®éng: Trong 2 n¨m sè lîng lao ®éng kh«ng chªnh lÖch nhiÒu tû lÖ t¨ng gi¶m lµ 1,053% vµ lîng t¨ng gi¶m lµ 18 lao ®éng +) Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng: N¨m 2006 thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng lµ 850.000VN§ cßn n¨m 2007 thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng lµ 1.130.000VN§ tû lÖ t¨ng gi¶m lµ 1.33% lîng t¨ng gi¶m lµ 280.000VN§. 4. Chøc n¨ng nhiÖm vô Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang ph¸t triÓn th× sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty lµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ x¶y ra. Còng nh c¸c C«ng ty kh¸c n¾m b¾t ®îc thêi c¬ thuËn lîi nªn C«ng ty CP may B¾c Hµ- -Young Shin ®· tËn dông nh÷ng thêi c¬ thuËn lîi t¹o ®îc thÕ ®øng trong nÒn kinh tÕ trong còng nh ngoµi níc NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ lµ s¶n xuÊt c¸c laäi hµng may mÆc nh c¸c laäi ¸o JackÐt nam(n÷), ¸o s¬mi nam(n÷), quÇn ©u....®Ó xuÊt khÈu sang níc ngoµi. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn kinh doanh thªm c¸c Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -4-
 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn mÆt hµng m©y tre ®an, mü nghÖ. Thi trêng chÝnh cña C«ng ty kh«ng chØ lµ thÞ trêng trong níc mµ cßn lµ thÞ trêng níc ngoµi: NhËt, Hµn, TiÖp, Angola...... B¶n th©n lµ C«ng ty võa vµ nhá nhng DN ®· thu hót ®îc mét lîng lao ®éng ®¸ng kÓ trong 3 n¨m trë l¹i ®©y lîng lao ®éng cdña DN thêng chØ giao ®éng tõ 359 ®Õn 362 lao ®éng ( thêng lµ æn ®Þnh). C«ng ty ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu ®èi tîng, gi¶m ®îc mét lîng lín ngêi lao ®éng thÊt nghiÖp vµ thiÕu viÖc lµm trong còng nh ngoµi tØnh. H»ng n¨m sè lîng lao ®éng cã tay nghÒ cña C«ng ty t¨ng cao ®Æc biÖt lµ C«ng ty cã tæ chøc kiÓm tra tay nghÒ cña c«ng nh©n theo tõng ®ît kiÓm tra. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña C«ng ty lu«n cã nh÷ng quan t©m ®Õn ngêi lao ®éng ®Æc biÖt lµ phô n÷. Lµ C«ng ty may nªn sè lîng lao ®éng n÷ cña C«ng ty chiÕm ®a sè trong tæng lao ®éng tham gia s¶n xuÊt, c¸c chÕ ®é thai s¶n ®îc hëng theo quy ®Þnh cña nhµ níc mÆt kh¸c C«ng ty cßn tæ chøc cho c«ng nh©n lµ n÷ (mang bÇu) uèng s÷a ®¶m b¶o søc khoÎ ®Ó s¶n xuÊt. II, C¬ cÊu qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña DN 1.Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý DN Héi §ång Qu¶n TrÞ §¹i biÓu H§ Cæ ®«ng Ban KiÓm So¸t Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -5-
 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc §iÒu Hµnh Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Kü KCS TCHC KHVT - KÕ To¸n ThuËt XNk Xëng s¶n xuÊt Tæ C¾tTæ MayTæ may… Tæ may Tæ Ho µn 1 2 8 Thµnh Lµ C«ng ty Cp cho nªn thµnh phÇn chÝnh lµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp cæ phÇn. §øng ®Çu C«ng ty lµ ®¹i biÓu héi ®ång cæ ®«ng n¾m toµn bé th«ng tin vÒ t×nh h×nh cña DN. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty do «ng NguyÔn Quý Quúnh ®øng ®Çu vÒ vèn còng nh t·i s¶n trong DN, tiÕp theo lµ c¸c phßng ban, vµ tæ s¶n xuÊt +) Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty: Cã chøc n¨ng tæ chøc qu¶n lý chung cho toµn c«ng ty, ®ång thêi chØ ®¹o c¸c phßng ban còng nh c¸c tæ s¶n xuÊt trong C«ng ty Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -6-
 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) Phßng kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi ®óng ®¾n t×nh h×nh kinh doanh cung nh doanh thu vµ chi phÝ cña DN gióp ngêi qu¶n lý cã th«ng tin chÝnh x¸c vÒ kinh tÕ cña C«ng ty +) Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Ra kÕ ho¹ch lao ®éng cho tõng phßng ban, kÕ ho¹ch an toµn cho ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc còng nh ch¨m lo ®êi sèng cña c«ng nh©n +)Phßng kÕ ho¹ch vËt t-xuÊt nhËp khÈu: LËp kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt, ®Çu t khai th¸c nguån hµng, kiÓm tra ®«n ®èc viÖc giao hµng cho kh¸ch còng nh x©y dùng ®Þnh møc cho tõng m· hµng vµ tõng s¶n phÈm, phßng XNK cã nhiÖm vô khai tê khai h¶i quan lµm thñ tôc liªn quan ®Õn viÖc xuÊt hµng ra níc ngoµi +) Phßng kü thuËt: ThiÕt kÕ mÉu, giao dÞch voqÝ kh¸ch hµng vÒ ®Þnh møc vËt t vµ ra quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xó©t hµng ho¸ +) Phßng KCS: KiÓm tra hµng ho¸, vËt t tõ khi mua vÒ ®Õn khi s¶n xuÊt xong s¶n phÈm hµng ho¸. TiÕn hµnh kiÓm tra chÊt l- îng cña s¶nphÈm tríc khi ®em nhËp kho hoÆc giao cho kh¸ch hµng. +) Tæ c¾t: C¾t hµng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt cña kh¸ch hµng. ¥ ®©y s¶n phÈm ®ùoc c¾t ®óng yªu cÇu vµ ®em xuèng x- ëng ®Ó may thµnh s¶n phÈm hoµn chØnh. +) Tæ may 1 ®Õn tæ may 7 cã nhiÖm vô may hoµn thµnh s¶n phÈm. +) Tæ hoµn thµnh: Hoµn thµnh c¸c kh©u cßn l¹i cña s¶n phÈm sau ®ã s¶n phÈm ®îc ®em ®Õn kho chê xuÊt b¸n. 2. Tæ chøc s¶n suÊt kinh doanh cña DN a) C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt Do yªu cÇu cña thÞ trßng cho nªn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña DN còng ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm. ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt cña DN ph¶i theo mét quy tr×nh nhÊt ®Þnh S¬ §å Qu¶n Lý S¶n XuÊt Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -7-
 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Bé Bé Bé Bé phË Kho phË phË phË n n c¬ n n c¾t ® iÖn may phô trî Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: Cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vµ ®«n ®èc c¸c bé phËn thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña bé phËn m×nh -Bé phËn c¾t: C¾t v¶i theo ®óng mÉu m· vµ quy c¸ch s¶n phÈm ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÒ chØ tiªu kü thuËt -Bé phËn may: Gåm 7 tæ may cã nhiÖm vô may hoµn thµnh s¶n phÈm theo quy c¸ch kh¸ch hµng ®Ò ra -Bé phËn phô trî: Gåm c¸c thî phô cã nhiÖm vô gióp bé phËn may trong kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm: c¾t chØ, tÈy phÊn.... -Bé phËn c¬ ®iÖn: Lµm nhiÖm vô söa m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô trong qu¸ tr×nh may s¶n phÈm -Kho: Lµ n¬i ®Ó s¶n phÈm hµng ho¸ sau khi ®· hoµn thµnh vµ kiÓm tra ®óng theo chÊt lîng vµ quy tr×nh cña s¶n phÈm b) Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm NhiÖm vô chñ yÕu cña DN lµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ yÕu lµ: ¸o JackÐt nam(n÷), ¸o s¬ mi nam(n÷), quÇn ©u....§Ó cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi th× C«ng ty ph¶i cã chiÕn lîc kinh doanh cô thÓ cho tõng mÆt hµng còng nh tõng kh¸ch hµng cô thÓ. §Ó ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt cña kh¸ch hµng th× DN lu«n ph¶i c¶i tiÕn d©y truyÒn c«ng nghÖ ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt vµ giao hµng ®óng ngµy ®óng chÊt lîng vµ quy c¸ch s¶n phÈm C«ng ty ®· x©y dùng ®îc mét quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh sau: Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -8-
 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm V¶i C¾t May GiÆt lµ, ®ãng Hoµn gãi thµnh C¸c giai ®o¹n hoµn thiÖn s¶n phÈm +) Giai ®o¹n 1: ChuÈn bÞ v¶i theo ®óng yªu cÇu cña s¶n phÈm +) Giai ®o¹n 2: C¾t v¶i theo mÉu ®Ó chuyÓn sang giai ®o¹n sau +) Giai ®o¹n 3: Sau khi v¶i ®îc c¾t theo ®óng quy c¸ch sÏ ®îc chuyÓn xuèng xëng ®Ó may thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn +) Giai ®o¹n 4: Cßn gäi lµ giai ®o¹n hoµn thiÖn, s¶n phÈm sau khi may thµnh s¶n phÈm sÏ ®îc chuyÓn ®Õn kho ë ®©y s¶n phÈm sÏ ®îc hoµn thiÖn tÊt c¶ c¸c kh©u cßn l¹i: giÆt lµ, ®ãng gãi s¶n phÈm..... Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B -9-
 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn c) Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n trong DN S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr­ëng ( Kiªm tæng hîp) KT tiÒn l­ KT TSC§, ¬ng tÝnh gi¸ Thñ Quü thµnh s¶n phÈm Phßng kÕ to¸n gåm cã 1 kÕ to¸n trëng, 2 kÕ to¸n viªn vµ 1 thñ quü +) KÕ to¸n trëng(Kiªm tæng hîp): Cã nhiÖm vô chØ ®¹o trùc tiÕp bé m¸y kÕ to¸n trong DN, gióp thñ trëng trong c«ng t¸c chuyªn m«n thuéc lÜnh vùc kÕ to¸n, kiÓm tra gi¸m s¸t luång tiÒn trong DN . +) KÕ to¸n TSC§. NVL, CCDC: Ghi chÐp ph©n lo¹i c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn TSC§, NVL, CCDC nh viÖc t¨ng gi¶m tµi s¶n, viÖc nhËp NVL, cïng víi kÕ ho¹ch vËt t x¸c ®Þnh ®Þnh møc NVL dïng cho tõng m· hµng hoÆc tõng s¶n phÈm +) KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Hµng th¸ng tiÕn hµnh chÊm c«ng ghi chÐp vµ tÝnh tiÒn l¬ng vµ c¸c bé phËn, ®èi víi c¸c tæ s¶n xuÊt do tÝnh tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ hµng nªn ®Ó tÝnh ®îc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn th× kÕ to¸n tiÒn l¬ng tËp hîp ®îc tÊt c¶ gi¸ thµnh cña tÊt c¶ c¸c m· hµng ®· s¶n xuÊt trong th¸ng, ®¬n gi¸ hµng ®îc lÊy tõ kÕ to¸n NVL, CCDC, Bªn c¹nh viÖc tÝnh l¬ng Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 10 -
 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn th× kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c kho¶n BHXH, BHYT cho c«ng nh©n viªn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. +) Thñ quü: Cã nhiÖm vô gi÷ tiÒn tiÕn hµnh chi tr¶ tÊt c¸c chi phÝ cña DN ®ång thêi thu c¸c kho¶n doanh thu cña DN -H×nh thøc kÕ to¸n DN ¸p dông: Lµ C«ng ty h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp niªn ®é kÕ to¸n ®îc tÝnh tõ ngµy 01/01/N ®Õn ngµy 31/02/N. C«ng ty sö dông h×nh thøc sæ nhËt ký chung ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh trong th¸ng: S¬ §å H×nh Thøc NhËt Ký Chung Chøng tõ gèc NhËt khý Sæ kÕ to¸n NhËt ký chi tiÕt chung ®Æc biÖt Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 11 -
 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Sæ c¸i B¶ng tæng tµi hîp chi tiÕt kho¶n B¶ng c© n ® ph¸t sinh èi B¸o c¸o tµi chÝnh * Ghi chó: - Ghi hµng ngµy - Ghi cuèi th¸ng 3. Tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh a) Bé m¸y s¶n xuÊt -Bé m¸y DN ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p quy tr×nh s¶n xuÊt khÐp kÝn: Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc ®a tõ kho lªn tæ c¾t, nguyªn vËt liÖu ®- îc chuyªn m«n ho¸n c«ng ®o¹n theo d©y truyÒn khÐp kÝn, l¾p r¸p hoµn thiÖn bé phËn may vµ ®îc tæ phô hoµn thiÖn nèt c¸c c«ng ®o¹n cßn l¹i : c¾t chØ, tÈy phÊn....sau khi s¶n phÈm ®· hoµn thiÖn sÏ ®îc phßng KCS kiÓm tra chÊt lîng vµ ®îc ®a xuèng kho tiÕn hµnh ®ãng gãi chê ngµy xuÊt kho giao cho kh¸ch hµng b) S¬ ®å bé m¸y s¶n xuÊt Nguyªn vËt Tæ Kho liÖu chÝnh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Tæ hoµn thµnh Häc sinh s¶n Khoa Qu¶n trÞ thµnh phÈm kinh doanh xuÊt tiÕn Líp KTTH – K4B hµnh - 12 - may
 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Tæ c¾t Nguyªn vËt liÖu phô Bao b×®ãng gãi III, c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i DN 1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn - Vèn b»ng tiÒn lµ 1 bé phËn cña SXKD thuéc Tµi s¶n lu ®éng ®îc h×nh thµnh chñ yÕu trong qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ trong quan hÖ thanh to¸n( tiÒn mÆt, tiÒn ®ang chuyÓn, tiÒn göi ng©n hµng...) - C¸c quy tr×nh vÒ viÖc thanh to¸n vån b»ng tiÒn trong DN +) Sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ VN§ +) C¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam, theo tû gi¸ do Ng©n hµng c«ng bè t¹i thêi ®iÓ ph¸t sinh, vµ ®îc theo dâi riªng cho tõng lo¹i nguyªn tÖ trªn Tµi kho¶n 007 Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 13 -
 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) C¸c lo¹i vµng, b¹c, ®¸ quý ®îc ®¸nh gi¸ b»ng tiÒn tÖ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, theo gi¸ thùc tÕ vµ ®îc theo dâi riªng +) Vµo cuèi kú kÕ to¸n n¨m hoÆc cuèi niªn ®é, kÕ to¸n C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i c¸c lo¹i ngo¹i tÖ theo tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ 2) TiÒn mÆt: Lµ sè tiÒn hiÖn cã t¹i quü mµ thñ quü ®ang qu¶n lý - Chøng tõ kÕ to¸n +) PhiÕu thu: mÉu 02 – TT/BB +) PhiÕu chi: mÉu 01 – TT/BB +) B¶ng kª vµng, b¹c, ®¸ quý: mÉu 06 – TT/BB +) B¶ng kiÓm kª quü: mÉu 07a – TT/BB vµ mÉu 07b – TT/BB C¸c chøng tõ sau khi ®· kiÓm tra ®¶m b¶o tÝnh hîp lÖ ®îc ghi ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan bao gåm: +) Sæ quü tiÒn mÆt +) C¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp, sæ chi tiÕt liªn uan ®Õn tõng lo¹i ngo¹i tÖ - Tµi kho¶n sö dông: tµi kho¶n 111” TiÒn MÆt”, tµi kho¶n nµy cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: +) TK 1111: tiÒn mÆt +) TK 1112: ngo¹i tÖ +) TK 1113: vµng, b¹c, ®¸ quý - Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ +) Bíc 1: LËp tiÕp nhËn vµ xö lý c¸c chøng tõ kÕ to¸n +) Bíc 2: C¸c kÕ to¸n viªn, kÕ to¸n trëng kiÓm tra vµ ký c¸c chøng tõ kÕ to¸n hoÆc tr×nh lªn Gi¸m ®èc duyÖt +) Bíc 3: Ph©n lo¹i s¾p xÕp c¸c chøng tõ kÕ to¸n, ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ kÕ to¸n +) Bíc 4: Lu tr÷ vµ b¶o qu¶n chøng tï tr×nh tù kÕ to¸n 112 N 111 C N 112 C Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 14 -
 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn (1)Rót TGNH vÒ (8)Rót TM göi vµo TK NhËp quü TM 131 121 (2) Thu håi c¸c kho¶n (9) Rót TM ®Çu t DH, NH Nî ph¶i thu Gãp vèn kinh doanh 511 411 (3)b¸n hµng thu TM (10) Tr¶ l¹i vèn = TM 411 152 (4) NhËn gãp vèn LD (11)XuÊt tiÒn mua NVL CCDC, HH 121 621 (5)Thu håi vèn ®Çu t (12)Chi tiÒn cho NhËn kü quü, ký H§SXKD cîc nhËp quü 515 331 (6)Thu TM tõ H§BT (13) Tr¶ nî ngêib¸n, HoÆc H§TC tr¶ l¬ng, nép thuÕ 1381 (7)KiÓm kª quü thÊy thõa Cha râ nguyªn nh©n Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 15 -
 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn *) Mét sè lo¹i mÉu sæ Sæ Quü TiÒn MÆt ( kiªm b¸o c¸o quü) Ngµy ........th¸ng ........ n¨m ........... Sè hiÖu diÔn gi¶i sè chøng tõ tiÒn thu chi thu chi tån Sè d ®Çu ngµy ph¸t sinh trong ngµy Céng ph¸t sinh Sè d cuèi ngµy KÌm theo:.........chøng tõ thu Ngµy ......th¸ng......n¨m...... KÌm theo ......... chøng tõ chi Thñ quü ký Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 16 -
 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn sæ kÕ to¸n chi tiÕt quü tiÒn mÆt §¬n vÞ: ....... MÉu sè: S07a - DN §Þa chØ:....... < Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20-3-20069 cña Bé trëng BTC> Tµi kho¶n: .............. Lo¹i quü: ................ N¨m:........................ §VT:..... NT NT Sè hiÖu TK ®èi Ghi ghi chøn chøng tõ DiÔn Gi¶i øng Sè ph¸t sinh Sè chó sæ g tõ tån Thu Chi Nî Cã A B C D E F 1 2 3 G -Sè tån ®Çu kú -Sè ph¸t sinh trong kú Céng sè ph¸t sinh trong kú Sè tån cuèi kú Sæ nµy cã ......trang, ®¸nh tõ trang 01 ®Õn trang......... Ngµy më sæ:............................ Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 17 -
 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Ngµy.......th¸ng........n¨m.... (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc (ký, hä tªn. ®ãng dÊu) -TiÒn mÆt cña DN chñ yÕu lµ do nguån thu tõ c¸c cæ ®«ng gãp vèn hay do thu tõ c¸c nguån kh¸c: Doanh thu tõ bu«n b¸n hµng ho¸. Khi thu tiÒn vµo quü tiÒn mÆt th× DN ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc nh ta ®· nãi ë trªn. HiÖn nay lîng tiÒn mÆt n»m trong quü cña DN mµ thñ quü ®ang gi÷ lµ 380 000 000VN§. TiÒn mÆt cña DN lu«n biÕn ®éng kh«ng ngõng thay ®æi 3) TiÒn göi Ng©n hµng(TGNH) - TGNH lµ sè tiÒn mah DN göi t5¹i c¸c ng©n hµng, kho b¹c Nhµ níc, hoÆc C«ng ty tµi chÝnh bao gåm: TiÒn VN, c¸c lo¹i ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, ®¸ quý... - C¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi chÐp c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn TGNH cña DN lµ: giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî hoÆc c¸c b¶ng sao kª cña Ng©n hµng kÌm theo chøng tõ gèc: uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, sÐc chuyÓn kho¶n. Khi nhËn c¸c chøng tõ do Ng©n hµng chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo. Khi cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu kÕ to¸n ë ®¬n vÞ víi sè liÖu kÕ to¸n ë ng©n hµng th× ph¶i ghi theo sè liÖu cña ng©n hµng, sè chªnh lÖch ®îc theo dâi riªng ë tµi kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ kh¸c vµ th«ng b¸o cho ng©n hµng ®èi chiÕu l¹i. - C¸c chøng tõ kÕ to¸n sö dông ë TK tiÒn göi ng©n hµng: Sæ TGNH, sæ nhËt ký chung - Ph¬ng ph¸p ghi sæ: hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸nnh giÊy b¸o nî, giÊy b¸o cã cña ng©n hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ TGNH vµ ®ay lµ c¨n cø ®Ó ghi sæ NhËt ký chung Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 18 -
 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn - Tµi kho¶n sö dông: TK 112” TiÒn göi ng©n hµng” ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vµ sè hiÖn cã vÒ TK tiÒn göi ng©n hµng cña DN. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh sau: +) D ®Çu kú: Sè tiÒn cña DN hiÖn cßn trong tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng +) Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn VN,ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®· göi vµo ng©n hµng vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i, hoÆc do kh¸ch hµng tr¶ th«ng qua tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng +) Bªn cã: C¸c kho¶n tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c ®· rót t¹i ng©n hµng vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i, hoÆc c¸c kho¶n tiÒn ®· tr¶ cho kh¸ch hµng th«ng qua ng©n hµng +) Sè d bªn nî: Sè tiÒn hiÖn cßn göi ë ng©n hµng - Tµi kho¶n 112 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: +) TK 1121: TiÒn ViÖt Nam +) TK 1122: Ngo¹i tÖ +) TK 1123: Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông nhiÕu TK kh¸c liªn quan HiÖn t¹i sè tiÒn hiÖn cßn göi t¹i c¸c ng©n hµng cña DN lµ 936 880 000VN§ nã bao gåm tiÒn ViÖt Nam , ngo¹i tÖ. - Tr×nh tù kÕ to¸n TGNH còng t¬ng tù nh Tµi kho¶n TM mµ ta ®· xÐt ë trªn. 4) KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn - TiÒn ®ang chuyÓn lµ kho¶n tiÒn mÆt, sÐc ®· xuÊt khái quü cña DN, hoÆc sè tiÒn mµ DN ®¬n vÞ kh¸c tr¶ tiÒn cho m×nh th«ng qua ng©n hµng hoÆc bu ®iÖn ®Ó göi vµo tµi kho¶n 112”TGNH”, hoÆc lµ c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n cho kh¸ch hµng th«ng qua bu ®iÖn hoÆc qua c¸c ng©n hµng mµ cha nhËn ®îc giÊy b¸o cña ng©n hµng - TiÒn ®ang chuyÓn lµ kho¶n tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ, vµng b¹c ®¸ quý ®ang chuyÓn trong c¸c trêng hîp sau: +) Thu tiÒn mÆt, hoÆc nép sÐ nép th¼ng vµo ng©n hµng Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 19 -
 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Th¸iNguyªn +) ChuyÓn tiÒn qua bu ®iÖn ®Ó tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ kh¸c +) Thu tiÒn b¸n hµng nép thuÕ ngay cho kho b¹c Nhµ níc - §Ó theo dâi tiÒn ®ang chuyÓn kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 113” TiÒn ®ang chuyÓn”, Tµi kho¶n nµy cã kÕt cÊu nh sau: +) Sè d bªn Nî( d ®Çu kú): Sè tiÒn hiÖn cßn ®ang chuyÓn th«ng qua c¸c ng©n hµng hoÆc bu ®iÖn +) Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn ViÖt nam , ngo¹i tÖ, sÐc ®· nép vµo ng©n hµng, göi qua bu ®iÖn vµ sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ tû gi¸ ngo¹i tÖ lóc cuèi kú +) Bªn Cã: sè kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n 112”TGNH”, hoÆc c¸c tµi kho¶n liªn quan vµ sè chªnh lÖch gi¶m tû gi¸ ngo¹i tÖ lu¸c cuèi kú do ®¸nh gi¸ l¹i sè d ngo¹i tÖ +) Sè d cuèi kú( D bªn Nî): c¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn - Tµi kho¶n 113”TiÒn ®ang chuyÓn” cã 2 tµi kho¶n cÊp 2 +) TK 1131: TiÒn ViÖt Nam +) 1132: Ngo¹i tÖ Tr×nh tù ghi sæ c¸c nghiÖpvô kÕ to¸n 131,511 N 113 C 112 (1) Thu tiÒn b¸n hµng, thu lîi (4) NhËn ®îc giÊy b¸o cã Cña kh¸ch hµng nhËp cña NH, CTTC 333 th¼ng vµo NH, bu Häc sinh : NguyÔn ThÞ Hoa Lan Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh Líp KTTH – K4B - 20 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản