intTypePromotion=3

Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chuyển hóa limonene trong tinh dầu ở Việt Nam

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
68
lượt xem
20
download

Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chuyển hóa limonene trong tinh dầu ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu về các nội dung: chiết tách tinh dầu vỏ bưởi và phân lập limonene bằng phương pháp chưng cất dưới áp suất thấp, nghiên cứu chuyển hóa limonene thành một số dẫn xuất dạng xeton, axit cacboxylic và các sản phẩm chuyển hóa của chúng, nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất tổng hợp được, thăm dò hoạt tính điều hòa sinh trưởng thực vật của các axit tổng hợp đƣợc đối với thực vật một lá mầm và thực vật hai lá mầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chuyển hóa limonene trong tinh dầu ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ<br /> <br /> “NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA lIMONENE<br /> TRONG TINH DẦU Ở VIỆT NAM”<br /> MÃ SỐ: CS-2003-23.38<br /> <br /> Chủ nhiệm Đề tài: Th.s Nguyễn Tiến Công<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh 8 – 2004<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ<br /> <br /> “NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA lIMONENE<br /> TRONG TINH DẦU Ở VIỆT NAM”<br /> MÃ SỐ: CS-2003-23.38<br /> <br /> Chủ nhiệm Đề tài: Th.s Nguyễn Tiến Công<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh 8 – 2004<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 2<br /> PHẦN II: TỔNG QUAN ..................................................................................................... 4<br /> I/ GIỚI THIỆU VỀ TINH DẦU VÀ HỢP CHẤT TERPEN .............................................. 4<br /> II/ GIỚI THIỆU VỀ LIMONENE ..................................................................................... 4<br /> II.1/ Cấu tạo ...................................................................................................................... 4<br /> II.2/ Một số tính chất vật lý của limonene .......................................................................... 5<br /> II.3/ Một số hƣớng chuyển hóa limonene ....................................................................... 5<br /> II.4/ Một số chuyển hóa sinh học của limonene: .............................................................. 13<br /> II.5/ Một số loại cây cho tỉnh dầu cổ hàm lƣợng limonen cao ở Việt Nam ....................... 15<br /> II.6/ Ứng dụng................................................................................................................. 17<br /> PHẦN III: THỰC NGHIỆM ............................................................................................ 19<br /> I/Sơ đồ tổng hợp.............................................................................................................. 19<br /> II/ Chuyển hóa hóa học ................................................................................................... 19<br /> II.1/ Tách limonene từ vỏ bƣởi ........................................................................................ 19<br /> II.2/ Tổng hợp 3-(4-metyIxiclohex-3-enyl)but-3-en-l-ol .................................................. 19<br /> II.3/ Phản ứng của 3-(4-metybđclohex-3-enyl)but-3-en-l-ol với axit monocloaxetic ........ 19<br /> II.4/ Phản ứng của muối và etylbromua trên chất mang Silicagel: .................................... 21<br /> II.5/ Tổng hợp dẫn xuất 9-triclometyllimonene ................................................................ 21<br /> II.6/ Thủy phân dẫn xuất 9-triclometyllimonene .............................................................. 22<br /> II.7/ Tổng hợp este etyllimonenecacboxylat .................................................................... 23<br /> II.8/ Tổng hợp các hiđrazit thế ......................................................................................... 23<br /> III/ Nghiên cứu cấu trúc .................................................................................................. 24<br /> IV/ Thử hoạt tính sinh học ............................................................................................... 25<br /> PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ......................................................................... 26<br /> I/ Chuyển hóa hóa học ..................................................................................................... 26<br /> I.1/ Tách limonene từ vỏ bƣởi ......................................................................................... 26<br /> I.2/ Tổng hợp 3-(4-metylxicIohex-3-enyl)but-3-en-l-ol.................................................... 26<br /> I.3/ Phản ứng của 3-(4-metylxiclohex-3-enyI)but-3-en-l-ol với axit monocloaxetic ......... 27<br /> I.4/ Phản ứng của muối và etylbromua trên chất mang Silicagel: ..................................... 28<br /> I.5/ Tổng hợp dẫn xuất 9-triclometyllimonene ................................................................. 28<br /> I.6/ Thủy phân dẫn xuất 9-triclometyllimonene ............................................................... 29<br /> 1.7/ Tổng hợp este etyllimonenecacboxylat ..................................................................... 31<br /> I.8/ Tổng hợp các hiđrazit thế .......................................................................................... 31<br /> II/ Hoạt tính sinh học ....................................................................................................... 34<br /> PHẦN V: KẾT LUẬN....................................................................................................... 38<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 39<br /> PHỤ LỤC ............................................................................................................................ 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU<br /> Các cây chứa tinh dầu từ xa xƣa đã đƣợc phát hiện và sử dụng với nhiều mục đích<br /> khác nhau: làm gia vị, làm thuốc, làm hƣơng liệu... Ngày nay, cùng với sự phát triển của<br /> Khoa học - Công nghệ; cùng với sự nâng cao không ngừng về đời sống vật chất, văn hóa và<br /> tinh mần của toàn xã hội thì nhu cầu về tinh dầu cũng tăng lên nhanh chóng. Trong y học, cây<br /> tinh dầu đã và đang là nguyên liệu để sản xuất nhiều loại thuốc phòng và chừa bệnh. Trong<br /> công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm, tính dầu là nguồn nguyên liệu chính, nhiều khi ảnh<br /> hƣởng quyết định đến chất lƣợng sản phẩm. Công nghệ chế biến và kinh doanh tinh dầu đã<br /> đem lại nguồn lợi khổng lồ cho nhiều công ty tƣ bản.<br /> Nƣớc ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi với nhiều loài thực vật chứa tinh dầu có triển<br /> vọng cung cấp nguyên liệu và sản phẩm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh trên thị trƣờng thế<br /> giới. Tuy nhiên việc khai thác, sản xuất và chế biến tinh dầu ở nƣớc ta vẫn còn ở tình trạng<br /> sản xuất nhỏ, manh mún, tạm bợ, vì thế còn chƣa đem lại hiệu qua kinh tế nhƣ mong muốn.<br /> Ngay cả các công trình nghiên cứu về tinh dầu cũng chủ yếu chỉ dừng lại ở mức độ xác định<br /> thành phần trong các thực vật khác nhau. Nhiều loại thành phần thực vật chứa tinh dầu đƣợc<br /> xem nhƣ những sản phẩm phụ rẻ tiền, đã và đang bị bỏ phí.<br /> Với mong muốn đóng góp thêm vào việc nghiên cứu chuyển hoa tinh dầu ở Việt<br /> Nam, chúng tôi tiến hành đề tài: "NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA LIMONENE TRONG<br /> TINH DẦU ở VỆT NAM". Trong đề tài này, chúng tôi thực hiện các công việc sau:<br />  Chiết tách tinh dầu vỏ bƣởi và phân lập limonene bằng phƣơng pháp chƣng cất dƣới<br /> áp suất thấp;<br />  Nghiên cứu chuyển hóa limonene thành một số dẫn xuất dạng xeton, axit cacboxylic<br /> và các sản phẩm chuyển hóa của chúng;<br />  Nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất tổng hợp đƣợc;<br /> <br /> 2<br /> <br /> •<br /> <br /> Thăm dò hoạt tính điều hoà sinh trƣởng thực vật của các axit tổng hợp đƣợc đối với<br /> thực vật một lá mầm và thực vật hai lá mầm.<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản