intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

0
16
lượt xem
3
download

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: làm rõ cơ sở lý luận về căn cứ, sự cần thiết và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010, đánh giá trên quan điểm lịch sử về thực trạng, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hiện nay, phân tích rõ những ưu điểm, những tồn tại, bất cập và rút bài học kinh nghiệm cho sự phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001-2010

KiÓm to¸n nhµ n−íc<br /> _________________________________________________________<br /> <br /> B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghiªn cøu<br /> <br /> c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn<br /> x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn<br /> kiÓm to¸n nhµ n−íc giai ®o¹n 2001-2010<br /> <br /> chñ nhiÖm ®Ò tµi<br /> <br /> ®ç b×nh d−¬ng<br /> <br /> Hµ Néi - 2003<br /> <br /> KiÓm to¸n Nhµ n−íc<br /> Héi ®ång khoa häc<br /> <br /> ®Ò tµi<br /> nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé<br /> "C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng chiÕn l−îc<br /> ph¸t triÓn KiÓm to¸n Nhµ n−íc giai ®o¹n 2001 - 2010"<br /> <br /> M· sè: 50211<br /> <br /> Hµ Néi, th¸ng n¨m 2004<br /> Ban Chñ nhiÖm vµ c¸c thµnh viªn ®Ò tµi<br /> <br /> Chñ nhiÖm ®Ò tµi: KS. §ç B×nh D−¬ng, Tæng KTNN<br /> Phã Chñ nhiÖm:<br /> <br /> GS. TS. V−¬ng §×nh HuÖ, Phã Tæng KTNN<br /> PGS.TS. NguyÔn §×nh Hùu, Gi¸m ®èc Trung t©m khoa häc<br /> vµ Båi d−ìng c¸n bé<br /> <br /> Th− ký ®Ò tµi:<br /> <br /> CN. §ç M¹nh Hµn, Phã tr−ëng phßng Tæng hîp, V¨n<br /> phßng KTNN<br /> <br /> Thµnh viªn:<br /> <br /> GS. TSKH. Tµo H÷u Phïng, Phã Chñ nhiÖm ñy ban Kinh tÕ<br /> vµ Ng©n s¸ch Quèc héi<br /> <br /> C¸c céng t¸c viªn: CN.NguyÔn Träng Thuû, Vô tr−ëng Vô Gi¸m ®Þnh vµ KiÓm<br /> tra chÊt l−îng kiÓm to¸n<br /> CN. Vâ Huy TÝnh, Phã KiÓm to¸n tr−ëng KTNN Khu vùc I<br /> CN. §Æng V¨n H¶i, Phã Vô tr−ëng Vô Ph¸p chÕ<br /> CN. NguyÔn V¨n HiÓn, Phã Vô tr−ëng Vô Gi¸m ®Þnh vµ<br /> KiÓm tra chÊt l−îng kiÓm to¸n<br /> ThS. Lª §×nh Th¨ng, Phã Ch¸nh V¨n phßng KTNN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Môc lôc<br /> Trang<br /> Lêi nãi ®Çu<br /> Ch−¬ng 1<br /> LuËn cø khoa häc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn KTNN<br /> 1.1. Bèi c¶nh kinh tÕ - x· héi, thùc tr¹ng, thµnh tùu vµ th¸ch thøc cña<br /> ®Êt n−íc khi x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn……………………………..<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.1. Tæng quan bèi c¶nh kinh tÕ - x· héi………………………………...<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.1.2. Môc tiªu tæng qu¸t vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi…………<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2. C¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ n−íc vµ vai trß cña KTNN, c¨n cø<br /> quan träng cho ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn……………………….<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh………………………………….<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.2.Tæng quan vÒ quan ®iÓm chñ tr−¬ng c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña §¶ng<br /> vµ Nhµ n−íc……………………………………………………………….<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.3. Môc tiªu vµ néi dung c¶i c¸ch hµnh chÝnh giai ®o¹n 2001- 2010………<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3. KiÓm to¸n Nhµ n−íc: b¶n chÊt chøc n¨ng, nhiÖm vô…....................<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.1. B¶n chÊt vµ sù cÇn thiÕt cña KTNN…………………………………<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.2. Chøc n¨ng, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña KTNN………………………<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.3.3. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña KTNN…………………………………<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.3.4. TÝnh chÊt ho¹t ®éng KTNN vµ tr¸ch nhiÖm cña KTNN vµ c¸c ®¬n<br /> vÞ ®−îc kiÓm to¸n………………………………………………………….<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.3.5. M« h×nh bé m¸y cña KTNN………………………………………..<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ quan ®iÓm chñ ®¹o x©y dùng chiÕn<br /> l−îc ph¸t triÓn KTNN…………………………………………………….<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1.4.1. Kh¸i niÖm chiÕn l−îc vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn KTNN......................<br /> <br /> 33<br /> <br /> 1.4.2. TÝnh cÊp thiÕt cña viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn KTNN……..<br /> <br /> 35<br /> <br /> 1.4.3 Quan ®iÓm chñ ®¹o x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn KTNN……….<br /> <br /> 36<br /> <br /> Ch−¬ng 2<br /> Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña KTNN giai ®o¹n 1994-2002<br /> 2.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn KTNN………………………………….<br /> <br /> 3<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ sù ra ®êi cña KTNN…………………………………..<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.1.2. Mét sè thµnh tùu vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng KTNN trong thêi gian qua...<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.2. Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña KTNN theo ph¸p luËt hiÖn<br /> hµnh……………………………………………………………………….<br /> <br /> 57<br /> <br /> 2.2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña KTNN theo quy ®Þnh cña<br /> Ph¸p luËt…………………………………………………………………...<br /> <br /> 57<br /> <br /> 2.2.2. Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc bé m¸y vµ ho¹t ®éng KTNN………………...<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2.3. Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ trong ho¹t ®éng cña KTNN………………<br /> <br /> 60<br /> <br /> 2.4. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm…………………………..<br /> 2.5. Kinh nghiÖm vÒ m« h×nh ph¸t triÓn cña KTNN (SAI) trªn thÕ giíi...<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.5.1.Tuyªn bè Lima vÒ c¸c ®Þnh h−íng c¬ b¶n trong c«ng t¸c kiÓm tra tµi<br /> chÝnh c«ng cña INTOSAI………………………………………………….<br /> <br /> 65<br /> <br /> 2.5.2. C¸c lo¹i m« h×nh ph¸t triÓn KTNN (SAI) trªn thÕ giíi hiÖn nay…..<br /> <br /> 71<br /> <br /> 2.5.3. Mét sè m« h×nh ph¸t triÓn KTNN ………………………………….<br /> <br /> 74<br /> <br /> 2.5.4. Bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ viÖc nghiªn cøu m« h×nh ph¸t triÓn<br /> KTNN mét sè n−íc trªn thÕ giíi…………………………………………..<br /> <br /> 90<br /> <br /> Ch−¬ng 3<br /> ChiÕn l−îc ph¸t triÓn KTNN giai ®o¹n 2001 -2010<br /> 3.1. Môc tiªu chiÕn l−îc ph¸t triÓn KTNN ®Õn n¨m 2010……………….<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.1.1. Môc tiªu chung……………………………………………………...<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.1.2. Môc tiªu cô thÓ……………………………………………………..<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.2. Néi dung c¬ b¶n, c¸c gi¶i ph¸p vµ lé tr×nh thùc hiÖn cña chiÕn l−îc<br /> ph¸t triÓn KTNN giai ®o¹n 2001- 2010……………………………..<br /> <br /> 94<br /> <br /> 3.2.1. Hoµn thiÖn c¬ së ph¸p lý toµn diÖn ®Çy ®ñ cho tæ chøc vµ ho¹t ®éng<br /> KTNN………………………………………………………………………<br /> <br /> 94<br /> <br /> 3.2.2. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn hÖ thèng tæ chøc bé m¸y KTNN ……………..<br /> <br /> 103<br /> <br /> 3.2.3. ChÕn l−îc ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh vµ ph−¬ng ph¸p kiÓm to¸n……...<br /> <br /> 108<br /> <br /> 3.2.4. ChiÕn l−îc n©ng cao chÊt l−îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kiÓm to¸n……..<br /> <br /> 117<br /> <br /> 3.2.5. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc……………………………….<br /> <br /> 130<br /> <br /> 3.2.6. ChiÕn l−îc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin…………………………..<br /> <br /> 134<br /> <br /> 3.2.7. ChiÕn l−îc héi nhËp vµ hîp t¸c quèc tÕ……………………………..<br /> <br /> 139<br /> <br /> 3.2.8. ChiÕn l−îc ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt ………………………………...<br /> <br /> 140<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản