Báo cáo " Tổng quan pháp luật việt nam về thương mại dịch vụ và cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập WTO "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
14
download

Báo cáo " Tổng quan pháp luật việt nam về thương mại dịch vụ và cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập WTO "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan pháp luật việt nam về thương mại dịch vụ và cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập WTO

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Tổng quan pháp luật việt nam về thương mại dịch vụ và cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khi gia nhập WTO "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi TS. Bïi Ngäc C−êng * n nay, Vi t Nam chưa có chi n lư c 1. Khái quát pháp lu t hi n hành c a phát tri n cho thương m i d ch v nói Vi t Nam v thương m i d ch v chung c ũng như t ng ngành d ch v nói Thương m i d ch v là lĩnh v c thương riêng. K t qu là các ho t n g d ch v m i c bi t có xu hư ng ngày càng phát chưa tương x ng v i ti m năng, trình các nư c tiên ti n, ngành công tri n. và ch t l ư ng d c h v t t h u so v i khu nghi p d ch v ư c g i là “công nghi p v c và th gi i. Cán cân xu t nh p kh u th ba” v i thu nh p chi m kho ng 60 - d ch v c a Vi t Nam t ình tr ng thâm 70% t ng s n ph m qu c dân. Thương m i h t, ch y u do nh p kh u d c h v v n t i d ch v ang ngày càng tr nên quan bi n, d c h v vi n thông m c r t cao. nh n g nư c phát tri n tr n g, không ch Các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c n h n g n ư c ang phát tri n. mà còn c thương m i d ch v ch y u là doanh Vào gi a n h n g năm 90 c a th k X X, nghi p nh , th m chí r t nh (nh t là trong thương m i d ch v c hi m t t r n g trong lĩnh v c d ch v phân ph i, nhà ngh ).(4) GDP kho n g 40% Uganda, 50% M c dù v y, áp ng yêu c u h i nh p, Zambia, hơn 60% Hàn Qu c và Brazil, pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam v thương Hoa Kì.(1) Trong ch ng m c nh t 80% m i d ch v ã khá hoàn thi n. h u h t các nh, t tr ng c a thương m i d ch v trong lĩnh v c d ch v theo phân lo i d ch v c a GDP cũng ph n ánh nh ng thay i v cơ GATS và các t ch c qu c t khác như c u c a m t n n kinh t . OECD, IMF, WB, UNESCO, Vi t Nam u Vi t Nam, h u h t các lĩnh v c d ch ã có lu t i u ch nh. C th như sau: v m i ch giai o n phát tri n ban u. - Lĩnh v c d ch v pháp lu t, Vi t Nam Theo T ng c c th ng kê, năm 2004 thương ã ban hành Lu t lu t sư (2006), Ngh nh m i d ch v chi m 37,98% GDP c a Vi t s 87/2003/N -CP ngày 22/07/2003 v Nam.(2) Nă m 2005, d ch v chi m 38,07% hành ngh c a các t ch c lu t sư nư c GDP, lao ng trong ngành d ch v chi m ngoài và lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; ng. (3) Giai o n t 30,4% t ng s lao năm 2001 - 2005, t tr ng xu t kh u d ch v trên t ng kim ng c h xu t kh u là 19%, * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t dư i m c trung bình c a th gi i (20%). Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007 3
  2. nghiªn cøu - trao ®æi - Lĩnh v c d ch v k toán và ki m d ng các công trình; Lu t u th u (2005); - Lĩnh v c d ch v phân ph i (Franchising, toán, Vi t Nam ã ban hành Lu t k toán (2003); Lu t ki m toán nhà nư c (2005); phân ph i a c p...) có Lu t thương m i (2005); Lu t u tư (2005); Ngh Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày nh s 31/05/2004 quy nh chi ti t Lu t k toán 35/2006/N -CP ngày 31/3/2006 thi hành (2003) cho khu v c k toán Nhà nư c; Ngh Lu t thương m i (2005); Lu t c nh tranh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/05/2004 (2004); Ngh nh s 110/2005/N -CP quy nh chi ti t Lu t k toán (2003); Quy t ngày 24/8/2005 v ki m soát ho t ng bán nh s 76/2004/Q -BTC c a B tài chính hàng a c p; - Lĩnh v c d ch v giáo d c có Lu t ngày 22/09/2004 quy nh v tiêu chu n và i u ki n i v i ki m toán viên và công ti giáo d c (2005); Ngh nh s 06/2000/N - ki m toán ư c phép ti n hành ho t ng CP ngày 06/3/2000 v h p tác và u tư nư c ngoài trong các lĩnh v c khám ch a ki m toán các công ti môi gi i ch ng u t ư; khoán và các công ti qu n lí qu b nh, giáo d c và ào t o và nghiên c u - Lĩnh v c d ch v qu ng cáo có Pháp khoa h c; Ngh nh s 18/2001/N -CP l nh qu ng cáo (2001); Ngh nh s ngày 04/5/2001 ban hành quy ch v thành 24/2003/N -CP ngày 13/03/2003 hư ng d n l p và ho t ng các cơ s văn hoá và giáo d c c a nư c ngoài t i Vi t Nam; Ngh thi hành Pháp l nh qu ng cáo (2001), Lu t thương m i (2005), Lu t u tư (2005); nh s 165/2004/N -CP ngày 14/9/2004 - Lĩnh v c d ch v thông tin liên l c có v h p tác qu c t trong lĩnh v c giáo d c Pháp l nh v bưu chính và vi n thông ngày liên quan n các d án ODA; - Lĩnh v c d ch v tài chính (b o hi m, 25/05/2002; Ngh nh s 157/2004/N -CP ngày 18/08/2004; Ngh nh s ngân hàng, d ch v tài chính phi ngân hàng, 160/2004/N -CP ngày 03/09/2004; Ngh ch ng khoán) có Lu t kinh doanh b o hi m nh s 55/2001/N -CP ngày 23/08/2001 (2000); Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 hư ng d n thi hành Lu t kinh v d ch v Internet; Quy t nh s 27/2002/Q -BVHTT c a B văn hoá - doanh b o hi m; Ngh nh s 43/2001/N - thông tin ngày 10/10/2002 v ki m soát n i CP ngày 01/8/2001 v ch tài chính áp dung thông tin trên Internet; d ng cho ho t ng kinh doanh b o hi m; - Lĩnh v c d ch v xây d ng có Lu t xây Ngh nh s 45/2007/N -CP ngày d ng (2003); Quy t nh s 87/2004/Q - 27/3/2007 quy nh chi ti t thi hành m t s TTg ngày 19/05/2004 ban hành Quy ch i u c a Lu t kinh doanh b o hi m, Lu t qu n lí ho t ng c a các nhà th u nư c các t ch c tín d ng (1997), s a ib sung năm 2004, Ngh nh s 22/2006/N - ngoài trong ngành xây d ng t i Vi t Nam; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày CP ngày 28/02/2006 v t ch c và ho t 07/02/2005 v qu n lí các d án u tư xây ng c a các chi nhánh ngân hàng nư c 4 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007
  3. nghiªn cøu - trao ®æi năng lư ng i n có Lu t i n l c (2004) v.v.. ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v n nư c ngoài và văn phòng i Nhìn chung, pháp lu t v thương m i di n c a các t ch c tín d ng nư c ngoài t i d ch v c a Vi t Nam ã khá hoàn thi n Vi t Nam (thay th Ngh nh s áp ng yêu c u h i nh p kinh t khu v c và qu c t . Khung pháp lu t v thương m i 13/1999/N -CP ngày 17/3/1999); Quy t d ch v nêu trên ã t o ra “sân chơi” bình nh s 210/2005/Q -NHNN ngày ng cho các ch th kinh doanh trong lĩnh 28/02/2005 v ti n g i b ng VND áp d ng cho các chi nhánh ngân hàng c a các nư c v c thương m i d ch v . EU; Quy t nh s 327/2004/Q -NHNN Khi gia nh p WTO v chính sách thương m i d ch v , Vi t Nam àm phán ngày 01/4/2004 v ti n g i b ng VND áp trên cơ s danh m c thương m i d ch v d ng cho các chi nhánh ngân hàng c a các nư c EU; Pháp l nh v ngo i h i ngày không hoàn toàn gi ng b ng phân lo i c a WTO mà àm phán trên cơ s b ng phân 13/12/2005; Ngh nh s 134/2005/N -CP lo i d ch v ã ư c c p nh t (s lư ng các ngày 01/11/2005 v ki m soát các kho n vay ngo i h i t nư c ngoài; Quy t nh s ti u ngành d ch v ã vư t qua con s 155). 02/2005/Q -NHNN ngày 04/01/2005 ban Là thành viên c a ASEAN, APEC và WTO, hành Quy ch phát hành gi y t có giá c a Vi t Nam ã t ng tham gia vào àm phán t do hoá thương m i d ch v và cũng ã các t ch c tín d ng; Lu t v các t ch c tín d ng năm 1997, s a i b sung năm 2004; ưa ra các cam k t nh t nh trong nhi u Lu t ch ng khoán (2006); Lu t các công c ngành d ch v . chuy n như ng (2005)... 2. Tóm t t các cam k t gia nh p WTO - Lĩnh v c d ch v v n t i và giao nh n c a Vi t Nam v thương m i d ch v (v n t i ư ng bi n, d ch v chuy n phát a. Nh n xét chung nhanh) có B lu t hàng h i (2005); Quy t àm phán gia nh p WTO v m c a th trư ng d ch v d a trên các nguyên t c cơ nh s 190/2004/Q -TTg ngày 08/11/2004; b n c a GATS. L trình cam k t v thương Ngh nh s 157/2004/N -CP ngày 18/8/2004 m i d ch v ư c g i là bi u cam k t v quy nh chi ti t vi c th c hi n m t s i u c a Pháp l nh bưu chính vi n thông liên thương m i d ch v g m 3 ph n: quan n bưu chính; - Cam k t chung (cam k t n n): Bao - Lĩnh v c d ch v b t ng s n có Lu t g m các n i dung cam k t ư c áp d ng cho t t c các d ch v , như ch u tư, v kinh doanh b t ng s n (2006); B lu t dân s (2005); hình th c thành l p doanh nghi p, thuê t, - Lĩnh v c d ch v ki n trúc có Lu t xây các bi n pháp v thu , tr c p cho doanh nghi p trong nư c v.v.. d ng (2003); Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; - Cam k t c th : Bao g m các cam k t - Lĩnh v c các d ch v khác như d ch v ư c áp d ng cho t ng d ch v ưa vào T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007 5
  4. nghiªn cøu - trao ®æi bi u cam k t v thương m i d ch v . N i th c hi n di n thương m i và m t s ti u dung cam k t th hi n m c m c a th ngành c a d ch v nghe nhìn, m t s ti u trư ng i v i t ng d ch v cho các nhà ngành c a d ch v v n t i bi n. cung c p d ch v nư c ngoài. Các cam k t gia nh p WTO c a Vi t Nam v thương m i d ch v , v cơ b n là - Danh m c các d ch v mi n tr MFN: phù h p v i pháp lu t hi n hành và năng Theo quy nh c a GATS ( i u II), m t thành viên ư c mi n tr nghĩa v ix l c c a các ngành kinh t d ch v c a Vi t Nam. Tác ng c a m c a th trư ng d ch MFN i v i m t s lo i d ch v n u thành viên ó ưa lo i d ch v ó vào danh m c v s không quá ghê g m như d báo ho c lo ng i. M c a th trư ng d ch v có th s mi n tr . ây th c ch t là vi c GATS cho gây khó khăn v c nh tranh cho m t s phép các thành viên áp d ng “ngo i l ” c a nguyên t c MFN. Vi c mi n tr này ư c ngành kinh t như kinh doanh ch ng khoán, áp d ng trong th i gian 10 năm k t khi ngân hàng, phân ph i, v n t i v.v. song d ch gia nh p WTO. v có th là y u t u vào c a nhi u ngành Vi t Nam cam k t m c a toàn b 11 s n xu t, kinh doanh, t o thu n l i cho r t ngành d ch v theo GATS v i 110 ti u nhi u ngành kinh t khác. ngành. Vi t Nam không cam k t m c a b. Cam k t chung (cam k t n n) v m m t s ti u ngành d ch v vì nh ng lí do c a th trư ng d ch v nh y c m v chính tr và an ninh, b o h Cam k t chung bao g m các cam k t ư c áp d ng cho t t c các d ch v ưa cho ngành kinh t n i a ho c các i tác vào bi u cam k t v thương m i d ch v . không có nhu c u àm phán do giá tr thương m i không áng k , như: D ch v in Th nh t: Không h n ch nhà cung c p d ch v nư c ngoài cung c p d ch v theo n, d ch v xu t b n, d ch v báo chí, d ch v phát thanh và truy n hình, d ch v hư ng phương th c hi n di n thương m i (phương d n du l ch, d ch v b o dư ng và s a ch a th c 3), dư i các hình th c: H p ng h p tàu thu , d ch v kéo và y tàu, d ch v h tác kinh doanh, doanh nghi p liên doanh, tr cho v n t i ư ng s t, d ch v v n t i vũ doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, tr m t s ngo i l ư c quy nh t i t ng ngành và tr , d ch v ph s n v.v.. Ngoài ra, Vi t Nam còn ưa ra danh ti u ngành c th c a bi u cam k t. m c nh ng lo i d ch v ư c mi n tr áp Th hai: Nhà cung c p d ch v nư c d ng nguyên t c t i hu qu c (MFN), nghĩa ngoài ư c phép thành l p văn phòng i là ch m c a th trư ng cho các i tác ã di n t i Vi t Nam nhưng các văn phòng này kí hi p nh song phương mà không m c a không ư c phép tham gia vào các ho t cho t t c các thành viên WTO. Vi t Nam ng sinh l i tr c ti p. Th ba: Các doanh nghi p nư c ngoài không áp d ng MFN i v i t t c các ngành d ch v ư c cung ng b ng phương không ư c hi n di n t i Vi t Nam dư i 6 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007
  5. nghiªn cøu - trao ®æi hình th c chi nhánh, tr trư ng h p i u ó Nam. Tuy nhiên, m i doanh nghi p nư c ư c cho phép theo cam k t trong t ng ngoài s ư c phép có t i thi u 3 nhà qu n ngành d ch v c th . lí, giám c i u hành và chuyên gia không Th tư: Các doanh nghi p nư c ngoài ph i là ngư i Vi t Nam. ư c phép góp v n dư i hình th c mua c Th b y: V cơ b n, hi n di n thương m i c a nhà cung c p d ch v nư c ngoài ph n trong các doanh nghi p Vi t Nam. T ng m c v n c ph n do nhà u tư nư c ư c hư ng i x qu c gia, tr m t s ngo i l như dành tr c p m t l n ngoài n m gi t i a 30% v n i u l c a thúc doanh nghi p ó, tr trư ng h p pháp lu t y và t o i u ki n thu n l i cho quá trình Vi t Nam có quy nh khác ho c ư c cơ c ph n hoá c a doanh nghi p Vi t Nam; tr quan có th m quy n c a Vi t Nam cho phép. c p dành cho nghiên c u và phát tri n; tr Sau 1 năm gia nh p WTO, h n ch nêu trên c p trong các ngành y t , giáo d c và nghe (m c góp v n t i a 30%) s ư c bãi b , nhìn; tr c p nh m nâng cao phúc l i và t o tr lĩnh v c ngân hàng và nh ng ngành d ch công ăn vi c làm cho ng bào thi u s . v mà Vi t Nam không cam k t m c a. c. Cam k t c th v m c a th trư ng Th năm: Vi t Nam chưa cam k t cho d ch v các nhà cung c p d ch v nư c ngoài ư c - D ch v kinh doanh cung c p d ch v theo phương th c hi n Ngành d ch v kinh doanh ư c phân di n c a th nhân (phương th c 4), tr các thành nhi u lo i d ch v , bao g m: D ch v bi n pháp liên quan n nh p c nh và lưu chuyên môn như d ch v pháp lu t, d ch v trú t m th i c a các th nhân thu c các quy ho ch ô th và ki n trúc c nh quan ô nhóm sau: 1) Ngư i di chuy n trong n i b th , d ch v thu , k toán, ki m toán..., d ch doanh nghi p (các nhà qu n lí, giám c v máy tính và các d ch v có liên quan; i u hành và chuyên gia); 2) Nhân s khác d ch v nghiên c u và phát tri n (R & D); (các nhà qu n lí, giám c i u hành và d ch v b t ng s n; d ch v cho thuê chuyên gia mà ngư i Vi t Nam không th không kèm ngư i i u khi n; các d ch v thay th ); 3) Ngư i chào bán d ch v ; 4) kinh doanh khác như d ch v qu ng cáo, Ngư i ch u trách nhi m thành l p hi n di n nghiên c u th trư ng; d ch v tư v n qu n thương m i; 5) Nhà cung c p d ch v theo lí; in n, xu t b n; d ch v s p x p và cung ng. Nh ng ngư i này ư c nh p hp c p nhân s ; d ch v i u tra và an ninh... Vi t Nam ch cam k t m c a th trư ng c nh cung c p d ch v máy tính và các d ch v liên quan n máy tính, d ch v tư i v i 26 trong t ng s 46 ti u ngành v n kĩ thu t. thu c ngành d ch v kinh doanh. Các cam Th sáu: T i thi u 20% t ng s các nhà k t ch y u bao g m: qu n lí, giám c i u hành và chuyên gia Th nh t: Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ch ư c cung c p d ch v c a doanh nghi p ph i là công dân Vi t T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007 7
  6. nghiªn cøu - trao ®æi cho các doanh nghi p có v n u tư nư c c p phép, v i m c góp v n t i a 51%. Sau ngoài và các d án nư c ngoài Vi t Nam 3 năm k t khi gia nh p WTO, doanh sau 1 năm k t khi gia nh p WTO i v i nghi p nư c ngoài ư c phép t do l a d ch v thu , 2 năm i v i d ch v ki n ch n i tác liên doanh, v i m c góp v n trúc, d ch v quy ho ch ô th và ki n trúc t i a 65%. c nh quan ô th , d ch v tư v n kĩ thu t, Th ba: V d ch v vi n thông giá tr d ch v máy tính và các d ch v liên quan. gia tăng ư c cung c p trên h t ng m ng Th hai: ư c phép thành l p doanh do Vi t Nam ki m soát, ngay sau khi gia nghi p 100% v n u tư nư c ngoài trong nh p WTO doanh nghi p nư c ngoài ư c lĩnh v c d ch v kinh doanh theo l trình t phép t do l a ch n i tác liên doanh, v i 2 - 5 năm k t khi gia nh p WTO. Trong m c góp v n t i a 70%. th i gian quá th c hi n các cam k t, ta i v i các d ch v s n xu t và Th tư: ph i b sung, ban hành các quy nh v phát hành băng hình và phim, d ch v chi u qu n lí m t s ti u ngành d ch v như d ch phim, doanh nghi p nư c ngoài ư c u tư v tư v n qu n lí và tư v n liên quan n dư i hình th c h p ng h p tác kinh khoa h c - kĩ thu t, d ch v liên quan n doanh ho c liên doanh v i i tác Vi t Nam khai thác m . ư c c p phép, v i m c góp v n t i a - D ch v thông tin liên l c 51%, và ch u s ki m duy t c a Nhà nư c. Ngành d ch v thông tin liên l c ư c - D ch v xây d ng và các d ch v kĩ phân lo i thành nhi u lo i d ch v , bao thu t liên quan. Cam k t ch y u là sau 3 g m: D ch v báo chí; d ch v chuy n phát; năm k t khi gia nh p WTO, doanh nghi p d ch v vi n thông; d ch v nghe nhìn. Vi t nư c ngoài ư c phép thành l p chi nhánh. Nam cam k t m c a ch y u v d ch v - D ch v phân ph i vi n thông và m t s ti u ngành c a d ch v Ngành d ch v phân ph i ư c phân nghe nhìn. Các cam k t ch y u bao g m: lo i thành nhi u lo i d ch v , bao g m: Th nh t: V d ch v vi n thông cơ b n D ch v i lí hoa h ng; d ch v bán buôn; có h t ng m ng, doanh nghi p nư c ngoài d ch v bán l ; d ch v như ng quy n ch ư c phép u tư dư i hình th c liên thương m i (Franchising). Các cam k t ch doanh v i i tác Vi t Nam ã ư c c p y u bao g m: phép, v i m c góp v n t i a 49%. Th nh t: Các m t hàng sau ây ư c Th hai: V d ch v vi n thông cơ b n lo i tr kh i ph m vi cam k t v d ch v không có h t ng m ng, trong 3 năm k t phân ph i: Thu c lá và xì gà; sách, báo và khi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c t p chí; v t ph m ã ghi hình; kim lo i quý ngoài ch ư c phép u tư dư i hình th c và á quý; dư c ph m (không bao g m các liên doanh v i i tác Vi t Nam ã ư c s n ph m b dư ng phi dư c ph m dư i 8 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007
  7. nghiªn cøu - trao ®æi d ng viên nén, viên con nh ng ho c b t); Th nh t: Vi t Nam không cam k t m c a th trư ng d ch v giáo d c trong m i thu c n ; d u thô và d u ã qua ch bi n; ư ng mía và ư ng c c i. lĩnh v c mà ch cam k t m c a m t s lĩnh v c sau ây: Kĩ thu t, khoa h c t i v i các hàng hoá nh y Th hai: c m như s t thép, phân bón, ximăng... ta s nhiên và công ngh ; qu n tr kinh doanh và m c a th trư ng phân ph i sau 3 năm, k khoa h c kinh doanh; kinh t h c; k toán; t khi gia nh p WTO. Ta h n ch ch t ch lu t qu c t ; ngôn ng . i v i các ti u kh năng m i m bán l c a doanh nghi p ngành d ch v giáo d c b c cao ( i h c, có v n u tư nư c ngoài gi th trư ng cao ng) và d ch v giáo d c cho ngư i l n, chương trình ào t o c a nhà cung c p cho các nhà phân ph i Vi t Nam. d ch v nư c ngoài ph i ư c B giáo d c Th ba: K t khi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c ngoài ư c u tư dư i hình và ào t o Vi t Nam phê chu n. Th hai: Các cơ s ào t o có v n u th c liên doanh v i m c góp v n t i a 49%, n năm 2009 s ư c u tư dư i hình th c tư nư c ngoài ph i tuân th các yêu c u c a doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. Vi t Nam v tiêu chu n giáo viên nư c ngoài. M c cam k t c a Vi t Nam trong WTO i v i d ch v giáo d c ph Th ba: th p hơn hi n tr ng. Trên th c t , m t s t p thông cơ s (trung h c), ta ch m c a theo oàn phân ph i l n ã ư c phép thành l p phương th c 2 (tiêu dùng ngoài lãnh th ). siêu th 100% v n nư c ngoài Vi t Nam. Th tư: K t ngày gia nh p WTO, doanh nghi p nư c ngoài ch ư c phép u - D ch v giáo d c Ngành d ch v giáo d c ư c phân lo i tư theo hình th c liên doanh, không h n ch thành nhi u lo i d ch v , bao g m: D ch v m c v n góp. K t ngày 01/01/2009, doanh nghi p nư c ngoài s ư c phép thành l p giáo d c ti u h c; d ch v giáo d c ph thông cơ s (trung h c); d ch v giáo d c cơ s ào t o 100% v n nư c ngoài. - D ch v môi trư ng b c cao ( i h c, cao ng); d ch v giáo d c cho ngư i l n. Trong ó, Vi t Nam không Ngành d ch v môi trư ng ư c phân cam k t m c a d ch v giáo d c ti u h c. lo i thành nhi u lo i d ch v , bao g m: D ch v x lí nư c th i; d ch v x lí rác Trong th c ti n gia nh p WTO, ch có m t s thành viên cam k t m c a lĩnh v c th i; d ch v v sinh và các d ch v tương này (ch y u là các nư c phát tri n). Tuy t . Trong ó, Vi t Nam không cam k t m nhiên, ph m vi cam k t c a ta v n th p hơn c a d ch v v sinh và các d ch v tương t . kh năng phát tri n d ch v giáo d c c a Cam k t ch y u như sau: K t khi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c ngoài ư c Vi t Nam và hoàn toàn phù h p v i ch trương xã h i hoá giáo d c c a Chính ph u tư dư i hình th c liên doanh, v i m c góp v n t i a 51%. Sau 4 năm k t khi hi n nay. Các cam k t ch y u bao g m: T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007 9
  8. nghiªn cøu - trao ®æi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c ngoài s Th hai, v d ch v ngân hàng: ư c u tư dư i hình th c doanh nghi p Không cho phép chi nhánh ngân hàng 100% v n nư c ngoài. nư c ngoài m i m giao d ch ngoài tr s - D ch v tài chính chi nhánh; h n ch các t ch c tín d ng Ngành d ch v tài chính ư c phân lo i nư c ngoài mua c ph n c a các ngân hàng thương m i qu c doanh c ph n hoá (như thành nhi u lo i d ch v , bao g m: D ch v Vietcombank); chưa t do hoá các giao d ch b o hi m và các d ch v liên quan n b o v n; cho phép ngân hàng nư c ngoài thành hi m, d ch v ngân hàng và d ch v tài l p ngân hàng con 100% v n nư c ngoài; chính khác, d ch v ch ng khoán. Các cam k t ch y u bao g m: y nhanh l trình cho phép các chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ư c huy ng ti n Th nh t, v d ch v b o hi m: Nhà cung c p d ch v b o hi m nư c g i b ng ng Vi t Nam. ngoài ư c cung c p qua biên gi i (phương Th ba, v d ch v ch ng khoán: th c 1) m t s lo i d ch v như b o hi m Cho phép các nhà cung c p d ch v cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch ng khoán nư c ngoài cung c p qua biên và ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam, gi i (phương th c 1) m t s lo i d ch v , như thông tin tài chính, tư v n tài chính, các tái b o hi m, b o hi m i v i v n t i qu c t v.v.. K t khi gia nh p WTO, doanh d ch v trung gian và h tr kinh doanh nghi p nư c ngoài ư c u tư dư i hình ch ng khoán v.v.. K t khi gia nh p WTO, th c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. doanh nghi p nư c ngoài ư c u tư dư i K t ngày 01/01/2008, doanh nghi p nư c hình th c văn phòng i di n và liên doanh, ngoài ư c cung c p các d ch v b o hi m v i m c góp v n t i a 49%. Sau 5 năm k b t bu c. Sau 5 năm k t khi gia nh p t khi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c WTO, doanh nghi p nư c ngoài ư c phép ngoài ư c phép thành l p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và chi nhánh thành l p chi nhánh b o hi m phi nhân th . cung c p m t s lo i d ch v ch ng khoán như Trên th c t , ta ã b t u m c a th trư ng b o hi m t năm 1993 và m c a qu n lí tài s n, thanh toán, tư v n liên quan cho các công ti b o hi m 100% v n nư c n ch ng khoán v.v.. ngoài t năm 1999. Nhi u công ti b o hi m - D ch v y t l n trên th gi i ã có m t t i th trư ng Theo b ng phân lo i d ch v c a WTO, Vi t Nam. Các cam k t gia nh p WTO v ngành d ch v th tám là ngành d ch v y t m c a th trư ng d ch v b o hi m s làm và xã h i, bao g m: D ch v b nh vi n; các cho c nh tranh trên th trư ng b o hi m d ch v nha khoa và khám b nh; d ch v xã trong nư c th i gian t i sôi ng hơn, t ó h i và các d ch v khác. Khi cam k t gia thúc y th trư ng b o hi m phát tri n. nh p WTO, Vi t Nam không cam k t v các 10 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007
  9. nghiªn cøu - trao ®æi - D ch v th thao, văn hóa, gi i trí d ch v xã h i mà ch cam k t m c a th trư ng d ch v b nh vi n và các d ch v nha Ngành d ch v th thao, văn hóa, gi i trí khoa và khám b nh. Cam k t ch y u như ư c phân lo i thành nhi u lo i d ch v , sau: Các nhà cung c p d ch v nư c ngoài bao g m: Các d ch v gi i trí (nhà hát, ban ư c phép kí k t h p ng h p tác kinh nh c s ng và xi c); d ch v thông t n; d ch v thư vi n, lưu tr , b o tàng và các d ch v doanh, thành l p liên doanh ho c b nh vi n 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam, v i văn hoá khác; d ch v th thao và các d ch i u ki n tuân th quy nh v v n t i thi u. v gi i trí khác. - D ch v du l ch Trong cam k t gia nh p WTO, Vi t Ngành d ch v du l ch ư c phân lo i Nam không cam k t m c a th trư ng d ch v thông t n, d ch v thư vi n, lưu tr , b o thành nhi u lo i d ch v , bao g m: D ch v khách s n và nhà hàng (bao g m c ăn tàng và các d ch v văn hoá khác. Các cam k t ch y u bao g m: 1) Sau 5 năm k t u ng); d ch v i lí l hành và i u hành “tour” du l ch; d ch v hư ng d n du l ch và khi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c ngoài ư c phép u tư vào lĩnh v c d ch các d ch v khác. Trong cam k t gia nh p v gi i trí dư i hình th c liên doanh, v i WTO, Vi t Nam ch cam k t m c a th trư ng d ch v khách s n và nhà hàng, d ch m c v n góp t i a 49%; 2) Trong lĩnh v c kinh doanh trò chơi i n t , nhà cung c p v i lí l hành và i u hành “tour” du l ch; không cam k t v d ch v hư ng d n nư c ngoài ph i u tư dư i hình th c h p du l ch. Các cam k t ch y u bao g m: ng h p tác kinh doanh ho c liên doanh v i i tác Vi t Nam ã ư c c p phép, v i Th nh t, i v i d ch v khách s n và nhà hàng: Trong vòng 8 năm k t khi gia m c v n góp t i a 49%. nh p WTO, nhà cung c p d ch v nư c - D ch v v n t i ngoài ph i u tư xây d ng, nâng c p, c i Ngành d ch v v n t i ư c phân thành t o ho c mua l i khách s n. nhi u lo i d ch v , bao g m: D ch v v n t i bi n; d ch v v n t i ư ng thu n i a; Th hai, i v i d ch v i lí l hành và i u hành tour du l ch. Doanh nghi p d ch v v n t i hàng không; d ch v v n t i nư c ngoài ư c phép u tư dư i hình vũ tr ; d ch v v n t i ư ng s t; d ch v v n t i ư ng b ; d ch v v n t i ư ng th c liên doanh, không h n ch v n góp nư c ngoài. Doanh nghi p có v n nư c ng; d ch v h tr m i phương th c v n t i ngoài ch ư c phép cung c p d ch v ưa như d ch v x p d container, d ch v kho khách vào du l ch Vi t Nam và d ch v l bãi, d ch v i lí v n t i hàng hoá. hành n i a. Hư ng d n viên du l ch trong Trong cam k t gia nh p WTO, Vi t u tư nư c ngoài Nam không cam k t v d ch v v n t i vũ doanh nghi p có v n tr ; d ch v v n t i ư ng ng. Các cam k t ph i là công dân Vi t Nam. T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007 11
  10. nghiªn cøu - trao ®æi ch y u bao g m: doanh, v i m c v n góp t i a 51%. Sau 5 năm k t khi gia nh p WTO, doanh nghi p Th n h t : i v i t t c các ti u ngành nư c ngoài ư c phép thành l p doanh d ch v nêu trên, ta không cho phép các nhà nghi p 100% v n nư c ngoài. cung c p d ch v nư c ngoài cung c p d ch Th năm, v d ch v v n t i ư ng s t: v v n t i hàng hoá và hành khách qua biên K t khi gia nh p WTO, doanh nghi p gi i (phương th c 1), tr trư ng h p d ch nư c ngoài ư c phép u tư dư i hình v v n t i bi n, theo ó ta cho phép nhà th c liên doanh, v i m c v n góp t i a cung c p d ch v nư c ngoài cung c p d ch 49% nhưng ch ư c v n t i hàng hoá. v v n t i hàng hoá qua biên gi i (nhưng Th sáu, v d ch v v n t i ư ng b : không cam k t i v i v n t i hành khách). K t khi gia nh p WTO, doanh nghi p Th hai, v d ch v v n t i bi n: Nhà nư c ngoài ư c phép u tư cung c p d ch cung c p d ch v nư c ngoài ư c phép v v n t i hàng hoá và hành khách t i Vi t cung c p d ch v theo phương th c hi n di n Nam trên cơ s xem xét t ng trư ng h p c thương m i (phương th c 3), dư i hình th c: th dư i hình th c h p ng h p tác kinh + Thành l p các công ti v n hành mà doanh ho c liên doanh v i m c v n góp t i i tàu treo c Vi t Nam dư i d ng liên a 49%, sau 3 năm ư c tăng lên 51%. doanh sau 2 năm k t ngày gia nh p WTO, 100% lái xe c a các liên doanh ph i là công v i m c v n góp t i a 49%; dân Vi t Nam. + Các hình th c hi n di n thương m i Th b y, v d ch v h tr m i phương khác cung c p d ch v v n t i bi n qu c t th c v n t i: K t khi gia nh p WTO, dư i d ng liên doanh, ngay sau khi gia nh p doanh nghi p nư c ngoài ư c phép u tư WTO, v i m c v n góp t i a 51%. Sau 5 dư i hình th c liên doanh, v i m c v n góp năm k t ngày gia nh p WTO, các công ti t i a t 49% n 51%, tuỳ lo i d ch v . v n t i bi n nư c ngoài ư c phép thành l p Sau t 4 - 7 năm k t khi gia nh p WTO doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. h n ch v m c v n góp s ư c bãi b ./. Th ba, v d ch v v n t i ư ng thu n i a: K t khi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c ngoài ư c phép u tư dư i hình th c (1). Ban thư kí WTO, T ng quan các v n t do hoá liên doanh, v i m c v n góp t i a 49%. thương m i d ch v , 2001 (sách d ch năm 2006), tr. 27. (2). WT/ACC/VNM/48, ngày 27/10/2006 (06-5205), Th tư, v d ch v v n t i hàng không: Báo cáo c a ban công tác v vi c Vi t Nam gia nh p i v i d ch v bán và ti p th s n ph m hàng WTO, o n 472. không, d ch v t gi ch b ng máy tính, (3).Xem: Lương Hoàng Thái, “Cam k t v d ch v Vi t Nam cam k t theo th c t hi n hành. i c a Vi t Nam trong WTO”, H i ngh ph bi n các v i d ch v s a ch a và b o dư ng máy bay: cam k t WTO c a Vi t Nam, Hà N i, tháng 11/2006. K t khi gia nh p WTO, doanh nghi p nư c (4).Xem: Thanh Huy n, “Phát tri n lĩnh v c d ch v Vi t Nam”, T p chí thương m i, s 44/2006, tr. 8 - 9. ngoài ư c phép u tư dư i hình th c liên 12 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản