intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp: Những nét cơ bản về Hệ thống thông tin di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt trạm thu phát gốc BTS

Chia sẻ: Dinh Xuan Thien Thien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

362
lượt xem
142
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tốt nghiệp "Những nét cơ bản về Hệ thống thông tin di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt trạm thu phát gốc BTS" đã hoàn thành với kết cấu nội dung trình bày gồm 2 phần chính: phần A giới thiệu Viện khoa học kỹ thuật Bưu điện, phần B tổng quan về hệ thống di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt BTS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Những nét cơ bản về Hệ thống thông tin di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt trạm thu phát gốc BTS

 1. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in M CL C L I NÓI U Ph n A : Gi i Thi u Vi n khoa h c k thu t Bưu i n I.Gi i thi u v Vi n khoa h c k thu t Bưu i n ......................................................4 II.N i quy, an toàn lao ng .........................................................................................5 2.1 N I QUY AN TOÀN LAO NG.........................................................................5 2.2 N I QUY PHÒNG MÁY .......................................................................................5 2.3 NHI M V C A NGƯ I TR C CA ....................................................................6 Ph n B : T ng quan v H th ng thông tin di ng 3G UMTS và Qui trình l p t tr m BTS CHƯƠNG I : T NG QUAN H TH NG THÔNG TIN DI NG 3G UMTS ....7 1.1 L trình phát tri n thông tin di ng ................................................................7 1.2 c i m cơ b n c a 3G UMTS .........................................................................8 1.3 D ch v CS và d ch v PS ...................................................................................9 1.4 Chuy n m ch ATM và IP ...................................................................................9 1.5 Ki n trúc 3G UMTS ............................................................................................9 1.5.1 Thi t b ngư i s d ng ...................................................................................10 1.5.2 M ng truy nh p vô tuy n UMTS (UTRAN) ..................................................11 1.5.3 M ng lõi (CN) ................................................................................................11 1.5.4 Các m ng ngoài .............................................................................................12 1.5.5 Các giao di n .................................................................................................13 1.6 Ki n trúc 3G UMTS R4 ....................................................................................13 1.7 Ki n trúc 3G UMTS R5 ....................................................................................14 1.8 K t Lu n ............................................................................................................16 1 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 2. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in CHƯƠNG II : QUÁ TRÌNH L P T TR M BTS TRONG TH C T ...........17 2.1 Các thành ph n c a tr m BTS .........................................................................17 2.2 Các yêu c u an toàn trong l p t tr m BTS ..................................................18 2.1.1 H th ng ti p t, ch ng sét ..........................................................................18 2.1.2 H th ng ngu n i n cung c p ......................................................................19 2.1.3 Nhà tr m .......................................................................................................20 2.3 Quá trình l p t Indoor (trong nhà)..............................................................20 2.3.1 L p t cabinet ..............................................................................................21 2.3.2 L p t c u cáp .............................................................................................22 2.3.3 Chu n b ngõ i cáp .......................................................................................25 2.3.4 K t n i jumber, feeder ...................................................................................31 2.3.5 L p t và u n i t DDF ............................................................................35 2.3.6 L p t và u n i t ngu n ..........................................................................36 2.4 L p t Outdoor (ngoài nhà) ...........................................................................38 2.4.1 Qui trình l p t outdoor ...............................................................................38 2.4.2 L p t anten .................................................................................................38 2.4.3 L p t Feeder ...............................................................................................39 2.4.4 Ki m tra feeder, jumber, connector ...............................................................41 2.4.5 Hoàn thành l p t…………………………………………….………….……....44 K T LU N ..................................................................................................................46 THU T NG Vi T T T ...........................................................................................47 DANH M C HÌNH V ...............................................................................................49 TÀI LI U THAM KH O…………………………………………………………..51 2 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 3. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in L I NÓI U Trong cu c s ng hàng ngày, thông tin liên l c óng m t vai trò r t quan tr ng và không th thi u ư c, c bi t là thông tin di ng. Nó quy t nh nhi u m t c a i s ng xã h i, giúp con ngư i mau chóng n m b t các thông tin có giá tr v văn hóa, kinh t , xã h i, khoa h c kĩ thu t, giáo d c… Ngày nay, v i nhu c u ngày càng r t cao v thông tin nên òi h i nh ng nhà cung c p d ch v ph i có nh ng phương ti n hi n i áp ng nhu c u c a khách hàng m i lúc, m i nơi. H th ng vi n thông ngày nay không còn là i u xa l v i ngư i dân Vi t Nam. H th ng thông tin di ng r t ph bi n m i lúc, m i nơi, không còn gi i h n cho nh ng ngư i có thu nh p cao trư c kia mà tr thành d ch v ngày càng ph c pv im i i tư ng. H th ng thông tin di ng 3G UMTS ra i ã áp ng m t ph n l n nhu c u c a ngư i s d ng v t c , các lo i hình và ch t lư ng d ch v . Trong h th ng vi n thông, truy n d n óng m t vai trò h t s c quan tr ng, có th nói là n n móng cho c h th ng. Vi c xây d ng và l p t tr m thu phát g c BTS óng vai trò c t lõi cho vi c truy n d n di ng ngày nay. Do v y trong báo cáo th c t p t t nghi p em xin trình bày nh ng nét cơ b n v H th ng thông tin di ng 3G UMTS và Qui trình l p t tr m thu phát g c BTS. V i ki n th c và th i gian th c t p, nghiên c u còn h n ch nên trong bài Báo cáo khó tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong ư c s ch d n, giúp c a th y cô và các b n. Cu i cùng em xin chân thành c m ơn s giúp nhi t tình c a các th y cô giáo, c bi t là t i th y giáo Tr n Hoàng Di u ã hư ng d n em trong t th c t p v a qua và giúp em hoàn thành bài báo cáo này. Em xin chân thành c m ơn ! Hà N i, Ngày…Tháng...Năm 2013 Sinh Viên Nguy n ình àn 3 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 4. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in Ph n A : Gi i thi u v Vi n khoa h c k thu t Bưu i n I. Gi i thi u v Vi n khoa h c k thu t Bưu i n a ch : 122 Hoàng Qu c Vi t Tel : 04-35746799 Fax : 04-37339432 Email : vkt@ptit.edu.vn Vi n trư ng : PGS.TS Lê H u L p Phó Vi n trư ng : Ths.Mai Thúy Anh Phó Vi n trư ng : Ths.Hà Tr n minh Vi n khoa h c kĩ thu t Bưu i n là ơn v nghiên c u khoa h c, ư c thành l p ngày 8/4/1975 v i ti n thân là Vi n k thu t và Quy ho ch Bưu i n. Vi n khoa h c kĩ thu t Bưu i n có b dày kinh nghi m trên 30 năm ho t ng trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c v i vai trò là m t ơn v nghiên c u hàng u v lĩnh v c kinh t bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin. Trong hơn 30 năm xây d ng và phát tri n, Vi n luôn hoàn thành xu t s c nhi m v , ư c t ng nhi u b ng khen và c thi ua c a Ngành. V i i ngũ nghiên c u có nhi u kinh nghi m, năng l c chuyên môn, ph m ch t o c, luôn năng ng sáng t o, c p nh t k p th i ki n th c m i s n sàng ph c v c l c s nghi p phát tri n c a ngành và c a xã h i trong th i kỳ h i nh p kinh t qu c t . Tên giao d ch ti ng Anh: Research Institute of Posts and Telecommunications (RIPT). Ch c năng và nhi m v : - Vi n Khoa H c Kĩ thu t Bưu i n có ch c năng nghiên c u, tham mưu, tư v n và tham gia ào tào v lĩnh v c khoa h c kĩ thu t bưu chính, vi n thông ph c v nhu c u phát tri n c a T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam và c a xã h i, bao g m: - Nghiên c u cơ b n, nghiên c u ón u các công ngh m i và nghiên c u ng d ng vào h th ng vi n thông Vi t Nam. - Nghiên c u xây d ng d báo phát tri n, các d án chi n lư c và quy ho ch phát tri n T ng công ty. - Nghiên c u, xây d ng các quy ch qu n lý, các án t ch c s n xu t, t ch c lao ng khoa h c, xây d ng k ho ch hóa và h ch toán kinh t c a T ng công ty. - Nghiên c u các v n thu c lĩnh v c giá cư c, th trư ng d ch v Bưu chính, Vi n thông. - Nghiên c u các ho t ng v công ngh , h th ng m i. - Tham gia các trương trình nghiên c u c a Nhà nư c, các t ch c Bưu chính, Vi n thông qu c t v lĩnh v c khoa h c kĩ thu t Bưu chính, Vi n thông. 4 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 5. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in - T ch c biên so n các tài li u, n i san, sách v khoa h c kĩ thu t có liên quan n ho t ng c a Vi n, H c Vi n, T ng công ty. - Quan h h p tác qu c t trong nghiên c u và ào t o v khoa h c Bưu chính, Vi n thông, công ngh thông tin. II. N i quy, an toàn lao ng 2.1 N I QUY AN TOÀN LAO NG 1. Công nhân trư c khi i làm ph i t ki m tra phương ti n i l i và m i phương ti n d ng c làm vi c ( dây an toàn…) m b o ch c ch n m i ti n hành công vi c. 2. Khi ti n hành công vi c nh t thi t ph i s d ng các phương ti n d ng c trang thi t b an toàn, trang b b o v cá nhân ã ư c c p phát m b o an toàn. 3. Khi làm vi c khu v c có i n èn, i n truy n thanh ph i s d ng các trang thi t b , d ng c an toàn như kìm cách i n, bút th i n, gi y cách i n, thang, dây an toàn, ph i có bi n pháp an toàn cho t ng công vi c. nh ng nơi có nguy hi m ph i báo cáo công ty xin c t i n làm vi c, không ư c làm vi c khi chưa có l nh s n xu t, ph i liên h v i t i n, chi nhánh, s i n yêu c u c t i n và ph i ki m tra l i n u th y chưa an toàn thì chưa ư c ti n hành công vi c mà ph i báo cáo ngay v i ngư i ph trách có bi n pháp. C m không ư c làm b a, làm u. Khi làm vi c nh t thi t ph i có t hai ngư i tr lên ( ph i có nhóm trư ng ch huy) 4. Làm vi c trên cao ph i có dây an toàn. y d ng c làm vi c và trang b b o v cá nhân ã ư c c p phát, thang ph i ư c t úng tiêu chu n an toàn có ngư i gi thang. Dây an toàn ph i ư c treo nh ng nơi m b o tin c y và làm vi c b t c cao nào. Ngư i làm vi c trên cao ph i ư c y t ch p nh n. 5. Khi v n chuy n mang vác n ng ph i b trí ngư i, phương ti n d ng c nh ng nơi qu ư ng giao thông, nơi ông ngư i qua l i ph i có bi n báo công tác, èn báo hi u ho c ngư i c nh gi i. 6. Khi v n hành thi t b ph i th c hi n úng quy trình, quy ph m ã ban hành. 7. T trư ng t s n xu t và an toàn viên ph i thư ng xuyên ôn c nh c nh ki m tra công nhân viên nghiêm ch nh ch p hành các quy trình thao tác, s d ng y các trang thi t b , d ng c phòng h lao ng ã ư c c p phát. Ki m tra tr t t nơi làm vi c. Ki m i m tình hình BHL c a t hàng tu n. Th c hi n ch m AT – VSCN 8. Báo cáo k p th i nh ng hi n tư ng thi u an toàn trong s n xu t và VSCN cho lãnh o ơn v có bi n pháp gi i quy t, tránh x y ra tai n n lao ng. 2.2 N I QUY PHÒNG MÁY 1. Trong phòng máy m i nguyên t c v an toàn lao ng và phòng ch ng cháy n . Tuy t i không ư c các ch t cháy n , d cháy trong phòng máy. 5 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 6. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in 2. Nhân viên tr c ca ph i luôn bên v trí tr c ca c a mình k p th i s lý thông tin. Không ư c ng ho c làm vi c riêng trong phòng máy. 3. Khi vào phòng máy ph i c i b gi y dép. Gi y dép, gu c, nón, mũ và tư trang ph i úng nơi quy nh trong phòng tr c ca. 4. Không ư c ưa nư c u ng, ăn vào trong phòng máy 5. Không ư c hút thu c trong phòng máy. 6. Ngư i không có nhi m v không ư c vào phòng máy, phòng tr c, nhà c quy và nhà máy n . Không leo trèo lên c t cao anten ho c t ý u n i các h th ng cung c p i n, tín hi u. 7. Khách n thăm quan ho c liên h công tác ph i ư c ki m tra y gi y t trư c khi cho vào khu v c k thu t và ph i tuân theo m i s hư ng d n c a cán b ph trách ca ho c ph trách tr m. 8. Khách riêng, ngư i nhà cán b công nhân viên ch c không ư c vào khu v c c a ài, tr m. Vi c ti p khách ch ti n hành khu v c sinh ho t nhà c a ài, tr m. Trư ng h p lưu l i qua êm ph i ư c trư ng ài, tr m ng ý và làm th t c khai báo t m trú. 2.3 NHI M V C A NGƯ I TR C CA 1. Bàn giao ca, bàn giao tình hình t n t i c a ca trư c ( n i dung bàn giao g m: tình hình thông tin, tài s n, thi t b trong tr m ). 2. Gi i quy t t n t i c a ca trư c sau khi nh n ca. 3. Thư ng xuyên giám sát tuy n, lu ng, kênh liên l c qua các h th ng c nh báo. 4. Ph i h p v i các tr m trên tuy n cùng x lý s c thông tin theo s i u hành c a tr m u cu i HNI. Không dùng ư ng truy n nghi p v nói chuy n riêng, ch s d ng kênh nghi p v ph c v vi c x lý i u hành. Th i gian s d ng kênh nghi p v ph i ng n nh t tránh kênh nghi p v b n liên t c, không có tác d ng ph c v thông tin. 5. Ki m tra thi t b kênh qua h th ng giám sát và o nhanh: ( m c thu, m c phát, các m c ngu n cung c p ). S a ch a ư ng i n khi có s c . 6. Ph i h p o nh kỳ theo l ch chung. 7. Ghi chép s sách y theo quy nh và ph i rõ ràng, rành m ch, n u s a ch a ph i có ch ký xác nh n, báo cáo y tình hình thông tin theo quy nh c a h th ng i u hành thông tin. B o qu n t t h sơ, tài li u ư c cung c p. 8. S a ch a d ng c trong phòng máy, hàn n i, thay th c u chì i v i nh ng trư ng h p khi c n thi t. 9. Làm v sinh cho thi t b , phòng máy, c quy, máy n , pin tr i (n u trang b ). 6 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 7. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in Ph n B : T ng quan v thông ti di ng 3G UMTS và Qui trình l p t tr m BTS CHƯƠNG I : T NG QUAN H TH NG THÔNG TIN DI NG 3G UMTS 1.1 L trình phát tri n thông tin di ng H th ng thông tin di ng ư c chia thành 3 th h chính : th nh t (1G), th 2 (2G), th 3 (3G) ã và ang khai thác. Th h th tư (4G) ang trong quá trình th nghi m và ưa vào s d ng. Các h th ng 1G m b o truy n d n tương t d a trên công ngh ghép kênh phân chia theo t n s (FDM) v i k t n i m ng lõi d a trên công ngh ghép kênh phân chia theo th i gian (TDM). Khác v i 1G, các h th ng 2G ư c thi t k tri n khai qu c t . Thi t k 2G m nh hơn v tính tương thích, kh năng chuy n m ng ph c t p và s d ng truy n d n tho i s hóa trên giao di n vô tuy n. H th ng 3G ư c phát tri n t các h th ng 2G trư c ó. M t h th ng thông tin di ng ư c coi là 3G n u nó áp ng m t s yêu c u ư c liên minh vi n thông qu c t (ITU) ra sau : - Ho t ng m t trong s các t n s ư c n nh cho các d ch v 3G. - Ph i cung c p dãy các d ch v s li u m i cho ngư i s d ng bao g m c a phương ti n. - Ph i h tr truy n d n s li u di ng t i 144 kb/s cho ngư i s d ng di ng t c cao và truy n d n s li u lên n 2Mb/s cho ngư i s d ng c nh ho c di ng t c th p. - Ph i cung c p các d ch v s li u gói. - Ph i m b o tính c l p c a m ng lõi v i giao di n vô tuy n. H th ng 4G ư c phát tri n t các h th ng 3G trư c ó và wimax tt c truy n d n s li u di ng t 100Mb/s n 1Gb/s. Hình 1.1 L trình phát tri n thông tin di ng 7 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 8. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in 1.2 c i m cơ b n c a 3G UMTS H th ng thông tin di ng th 3 ư c xây d ng v i m c ích cho ra i m t m ng di ng toàn c u v i các d ch v phong phú, bao g m : tho i, nh n tin, internet và d li u băng r ng. T i Châu Âu h th ng thông tin di ng th h th 3 ã ư c tiêu chu n hóa b i vi n tiêu chu n vi n thông Châu Âu (ETSI) phù h p v i tiêu chu n IMT – 2000 c a ITU. H th ng có tên là “h th ng vi n thông di ng toàn c u (UMTS)”. UMTS ư c xem là h th ng k th a c a h th ng th h th 2 (GSM) nh m p ng các yêu c u phát tri n c a các d ch v di ng và ng d ng Internet. 3G UMTS ư c phát tri n b i án i tác th h th 3 (3GPP). S d ng d i t n qu c t 2Ghz cho ư ng lên là :1885 – 2025 Mhz ; ư ng xu ng là : 2110 – 2200 Mhz. H th ng 3G UMTS s d ng công ngh a truy nh p phân chia theo mã băng r ng (WCDMA). WCDMA là công ngh ư c s d ng cho ph n giao di n vô tuy n c a h th ng 3G UMTS. WCDMA s d ng tr i ph chu i tr c ti p (DSSS). Các bít thông tin ư c tr i ra trong m t băng t n r ng b ng cách nhân d li u c n truy n v i các bít gi ng u nhiên (g i là Chip). Các bít này xu t phát t các mã tr i ph CDMA. h tr t c bít cao (2 Mb/s) c n s d ng các k t n i a mã và h s tr i ph khác nhau. WCDMA có t c chíp là 3,84 Mb/s d n n băng thông x p x 5 Mb/s nên ư c g i là h th ng băng r ng. V i băng thông này WCDMA có th h tr các t c d li u cao c a ngư i dùng và em l i nh ng l i ích xác nh. Các nhà v n hành m ng có th s d ng nhi u sóng mang 5 Mhz tăng thêm dung lư ng, cũng có th s d ng các l p t bào phân c p. Kho ng cách gi a các sóng mang th c t có th ư c ch n trong kho ng t 4,4 Mhz n 5 Mhz, tùy thu c vào nhi u gi a các sóng mang. WCDMA h tr t t các t c d li u ngư i dùng khác nhau. M i ngư i s d ng ư c c p các khung có r ng 10ms, trong khi t c ngư i s d ng ư c gi không i. Tuy nhiên dung lư ng ngư i s d ng có th thay i gi a các khung. Vi c c p phát nhanh dung lư ng vô tuy n thông thư ng s ư c i u khi n b i m ng t ư c thông lư ng t i ưu cho các d ch v s li u gói. WCDMA h tr hai mô hình ho t ng cơ b n. Ch phân công phân chia theo t n s (FDD) và song công phân chia theo th i gian (TDD). Trong ch FDD ư ng lên và ư ng xu ng s d ng các sóng mang 5 Mhz có t n s khác nhau. Còn ch TDD các ư ng lên và ư ng xu ng s d ng cùng t n s nhưng các kho ng th i gian khác nhau. WCDMA h tr ho t ng c a các tr m g c. i u này khác v i h th ng ng b IS-95, nên không c n chu n th i gian toàn c u như h th ng nh v toàn c u GPS. Vi c tri n khai các tr m g c micro và tr m g c indoor s d dàng hơn khi nh n tín hi u mà không c n GPS. WCDMA áp d ng k thu t tách sóng k t h p trên c ư ng lên và ư ng xu ng d a trên vi c s d ng kênh hoa tiêu. Giao di n vô tuy n WCDMA ư c xây d ng có kh năng tách sóng c a nhi u ngư i dùng và các anten thích ng thông minh, giao di n vô tuy n có th ư c tri n khai b i các nhà i u khi n m ng như m t h th ng ư c ch n l a tăng dung lư ng và vùng ph sóng. 8 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 9. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in 1.3 D ch v CS và d ch v PS D ch v chuy n m ch kênh (CS service): Là d ch v trong ó m i u cu i ư c c p phát m t kênh riêng và nó toàn quy n s d ng tài nguyên c a kênh này trong th i gian cu c g i, tuy nhiên ph i tr ti n cho toàn b th i gian này dù có truy n tin hay không. D ch v chuy n m ch gói (PS service): Là d ch v trong ó nhi u u cu i cùng chia s m t kênh và m i u cu i ch chi m d ng tài nguyên c a kênh này khi có thông tin c n truy n và nó ch ph i tr ti n theo lư ng tin ư c truy n trên kênh. 1.4 Chuy n m ch ATM và IP ATM (Asyncronous Transfer Mode: Ch truy n d n d b ) : Là công ngh th c hi n phân chia thông tin c n phát thành các t bào 53byte truy n d n và chuy n m ch. M t t bào ATM g m 5byte tiêu (có ch a thông tin nh tuy n) và 48byte t i tin (ch a s li u c a ngư i s d ng). Chuy n m ch hay Router IP (Internet Protocol): Cũng là m t công ngh th c hi n phân chia thông tin phát thành các gói ư c g i là t i tin (Payload). Sau ó m i gói ư c gán m t tiêu ch a các thông tin a ch c n thi t cho chuy n m ch. Trong thông tin di ng o v trí c a u cu i di ng thay i nên c n ph i có thêm tiêu b xung nh tuy n theo v trí hi n th i c a máy di ng. Quá trình nh tuy n này ư c g i là ư ng truy n h m (Tulnel). Có hai cơ ch th c hi n i u này : MIP (Mobile IP : IP di ng) và GTP (GPRS Tulnel Protocol : giao th c ư ng h m GPRS). 1.5 Ki n trúc 3G UMTS UMTS R3 h tr c k t n i chuy n m ch kênh l n chuy n m ch gói: n 384Mbit/s trong mi n CS và 2Mbit/s trong mi n PS. Các k t n i t c cao này m b o cung c p m t t p các d ch v m i cho ngư i s d ng di ng gi ng như trong các m ng i n tho i c nh và Internet. Các d ch v này g m: i n tho i có hình (truy n hình h i ngh ), âm thanh ch t lư ng cao và t c truy n cao t i u cu i. M t tính năng khác cũng ư c ưa ra cùng v i GPRS là “luôn luôn k t n i” n Internet. UMTS cũng cung c p thông tin v trí t t hơn và vì th h tr t t hơn các d ch v d a trên v trí. M t m ng UMTS bao g m ba ph n: thi t b ngư i s d ng (UE: User Equipment), m ng truy nh p vô tuy n m t t UMTS (UTRAN), m ng lõi (CN: Core Network). UE bao g m 3 thi t b : thi t b u cu i (TE), thi t b di ng (MT) và modun nh n d ng thuê bao UMTS (USIM: UMTS Subcriber Identity Module). UTRAN g m các h th ng m ng vô tuy n (RNS: Radio Network System) và m i RNS bao g m b i u khi n m ng vô tuy n (RNC: Radio Network Conller) và các BTS n i v i nó. M ng lõi CN bao g m mi n chuy n m ch kênh (CS), chuy n m ch gói (PS) và HE (Home Enviroment: Môi trư ng nhà). HE bao g m AuC, HLR và EIR. 9 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 10. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in Hình 1.2 Ki n trúc 3G UMST 1.5.1 Thi t b ngư i s d ng UE (User Equipment: Thi t b ngư i s d ng ) là u cu i m ng UMTS c a ngư i s d ng. Các u cu i Vì máy u cu i bây gi không ch ơn thu n dành cho i n tho i mà còn cung c p các d ch v d li u m i, nên tên c a nó ư c chuy n thành u cu i. u cu i h tr hai giao di n. Giao di n Uu nh nghĩa liên k t vô tuy n ( giao di n WCDMA ). Nó m nhi m toàn b k t n i v t lý v i m ng UMTS. Giao di n th hai là giao di n Cu gi a UMTS IC card (UICC) và u cu i. Giao di n này tuân theo tiêu chu n cho các card thông minh. M c dù các nhà s n xu t u cu i có r t nhi u ý tư ng v thi t b , h ph i tuân theo m t t p t i thi u các nh nghĩa tiêu chu n nh ng ngư i s d ng b ng các u cu i khác có th truy nh p n m t s các ch c năng cơ s theo cùng m t cách. UICC UMTS IC card là m t card thông minh. i u mà ta quan tâm n nó là dung lư ng nh và t c x lý do nó cung c p. ng d ng USIM ch y trên UICC. USIM USIM ch a các hàm và d li u c n nh n d ng và xác th c thuê bao trong m ng UMTS. Nó có th lưu c b n sao lý l ch c a thuê bao. Ngư i s d ng ph i t mình xác th c i v i USIM b ng cách nh p mã PIN. i u này m b o r ng ch ngư i s d ng ích th c m i truy nh p m ng UMTS. M ng s ch cung c p các d ch v cho ngư i nào s d ng u cu i d a trên nh n d ng USIM ư c ăng ký. 10 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 11. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in 1.5.2 M ng truy nh p vô tuy n UMTS (UTRAN) UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network : m ng truy nh p vô tuy n m t t UMTS) liên k t gi a ngư i s d ng và CN. Nó g m các ph n t m b o các cu c truy n thông UMTS trên vô tuy n và i u khi n chúng. RNC RNC (Radio Network Controller : B i u khi n m ng vô tuy n) ch u trách nhi m cho m t hay nhi u tr m g c và i u khi n các tài nguyên c a chúng. ây cũng chính là i m truy nh p d ch v UTRAN cung c p cho CN. Nó ư c n i n CN b ng hai k t n i, m t cho mi n chuy n m ch gói ( n GPRS) và m t n mi n chuy n m ch kênh (MSC). M t nhi m v quan tr ng n a c a RNC là b o v s bí m t toàn v n. Sau th t c xác th c và th a thu n khóa, các khóa b o m t và toàn v n ư c t vào RNC. Sau ó các khóa này ư c s d ng b i các hàm an ninh f8 và f9. Nút B Trong UMTS tr m g c ư c g i là nút B và nhi m v c a nó là th c hi n k t n i vô tuy n v t lý gi a u cu i v i nó. Nó nh n tín hi u bên giao di n Iub t RNC và chuy n nó vào tín hi u vô tuy n trên giao di n Uu. 1.5.3 M ng lõi (CN) M ng lõi (CN) ư c chia thành ba ph n : mi n PS, mi n CS và HE. Mi n PS m b o các d ch v d li u cho ngư i s d ng b ng các k t n i n Internet và các m ng d li u khác và mi n CS m b o d ch v i n tho i n các m ng khác. SGSN SGSN là nút chính c a mi n chuy n m ch gói. Nó n i n UTRAN thông qua giao di n IuPS và n GGSN thông qua giao di n Gn. SGSN ch u trách nhi m cho t t c k t n i PS c a t t c các thuê bao. Nó lưu hai ki u d li u thuê bao : thông tin ăng ký thuê bao và thông tin v trí thuê bao. GGSN GGSN là m t SGSN k t n i v i các m ng d li u khác. T t c các cu c truy n thông d li u t thuê bao n các m ng ngoài u qua GGSN. Cũng như SGSN, nó lưu c hai ki u d li u : thông tin thuê bao và thông tin v trí. BG BG là m t c ng gi a mi n PS c a PLMN v i các m ng khác. Ch c năng c a nút này gi ng như tư ng l a Internet: m b o m ng an ninh ch ng l i các t n công bên ngoài. VLR 11 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 12. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in VLR là b n sao c a HLR cho m ng ph c v (SN: Serving Network). D li u thuê bao c n thi t cung c p các d ch v thuê bao ư c sao chép t HLR và lưu ây. C MSC và SGSN u có VLR n i v i chúng. MSC MSC th c hi n các k t n i CS gi a u cu i và m ng. Nó th c hi n các ch c năng báo hi u và chuy n m ch cho các thuê bao trong vùng qu n lý c a mình. Ch c năng c a MSC trong UMTS gi ng ch c năng MSC trong GSM, nhưng nó có nhi u kh năng hơn. Các k t n i CS ư c th c hi n trên giao di n CS gi a UTRAN và MSC. Các MSC ư c n i n các m ng ngoài qua GMSC. Môi trư ng nhà Môi trư ng nhà (HE: Home Environment) lưu các lý l ch thuê bao c a hãng khai thác. Nó cũng cung c p cho các m ng ph c v (SN) các thông tin v thuê bao và v cư c c n thi t xác th c ngư i s d ng và tính cư c cho các d ch v cug c p. Trong ph n này ta s li t kê các d ch v cung c p và các d ch v b c m. HLR HLR là m t cơ s d li u có nhi m v qu n lý thuê bao di ng. M t m ng di ng có th ch a nhi u HLR tùy thu c vào s lư ng thuê bao, dung lư ng c a t ng HLR và t ch c bên trong m ng. AuC AuC lưu gi toàn b d li u c n thi t xác th uc, m t mã hóa và b o v s toàn v n thông tin cho ngư i s d ng. Nó liên k t v i HLR và ư c th c hi n cùng v i HLR trong cùng m t nút v t lý. Tuy nhiên c n m b o r ng AuC ch cung c p thông tin v các vecto xác th c (AV) cho HLR. EIR EIR ch u trách nhi m lưu các s nh n d ng thi t b di ng qu c t IMEI. ây là s nh n d ng duy nh t cho thi t b u cu i. Cơ s d li u này ư c chia thành ba danh m c: danh m c tr ng, xám, en. Danh m c tr ng ch a các s IMEI ư c phép truy nh p m ng. Danh m c xám chưa IMEI c a các u cu i ang b theo dõi, còn danh m c en ch a các s IMEI c a các u cu i b c m truy nh p m ng. Khi m t u cu i ư c thông báo là b m t c p, IMEI c a nó s b t vào danh m c en vì th nó b c m truy nh p m ng. Danh m c này cũng có th ư c s d ng c m các seri máy c bi t không ư c truy c p m ng khi chúng không ho t ng theo tiêu chu n. 1.5.4 Các m ng ngoài Các m ng ngoài không ph i là b ph n c a h th ng UMTS nhưng chúng c n thi t m b o truy n thông gi a các nhà khai thác. Các m ng ngoài có th là các m ng i n tho i như: PLMN, PSTN, ISDN hay các m ng d li u như Internet. Mi n PS k t n i n các m ng d li u còn mi n CS n i n các m ng i n tho i. 12 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 13. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in 1.5.5 Các giao di n Vai trò c a các nút khác nhau c a m ng ch ư c nh nghĩa thông qua các giao di n khác nhau. Các giao di n này ư c nh nghĩa ch t ch các nhà s n xu t có th k t n i các ph n c ng khác nhau c a h . Uu Giao di n Uu là WCDMA, giao di n vô tuy n ư c nh nghĩa cho UMTS. Giao di n này n m gi a nút B và u cu i. Iu Giao di n Iu k t n i CN và UTRAN. Nó g m ba ph n, IuPS cho mi n chuy n m ch gói, IuCS cho miên chuy n m ch kênh và IuBC cho mi n qu ng bá. CN có th k t n i n nhi u UTRAN cho c giao di n IuCS và IuPS. Nhưng m t UTRAN ch có th k t n i n m t i m truy c p CN. 1.6 Ki n trúc 3G UMTS R4 S khác nhau cơ b n gi a R3 và R4 là m ng lõi (CN). T i ây chuy n m ch phân tán và chuy n m ch m m ư c ưa vào thay th cho các MSC truy n th ng. V cơ b n MSC ư c chia thành các MSC Server và các c ng phương ti n (MGW). MSC Server ch a t t c các ph n m m i u khi n cu c g i và qu n lý di ng m t MSC tiêu chu n, tuy nhiên nó không ch a ma tr n chuy n m ch. Ma tr n chuy n m ch ư c n m trong MGW và ư c MSC Server i u khi n, có th t xa MSC Server. Báo hi u i u khi n các cu c g i chuy n m ch kênh ư c th c hi n gi a các RNC và MSC Server. Còn ư ng truy n cho các cu c g i chuy n m ch kênh ư c th c hi n gi a các RNC và MGW. Thông thư ng MGW nh n các cu c g i t RNC và nh tuy n các cu c g i này n nơi nh n, trên các ư ng tr c gói. Trong nhi u trư ng h p ư ng tr c gói s d ng giao th c truy n t i th i gian th c (RTP) trên giao th c IP. Trên Hình… ta th y lưu lư ng s li u gói t RNC i qua SGSN và t i GGSN trên m ng ư ng tr c IP. Như v y c s li u và ti ng u có th s d ng truy n t i IP bên trong m ng lõi. ây là m ng truy n t i hoàn toàn IP. Hình 1.3 Ki n trúc 3G UMTS R4 13 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 14. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in T i nơi mà m t cu c g i truy n n m t m ng khác (PSTN) s có m t c ng các phương ti n MGW ư c i u khi n b i MSC Server c ng (GMSC Server). MGW này s chuy n ti ng tho i ư c óng gói thành PCM tiêu chu n ưa n PSTN. Vì th chuy n i mã ch c n th c hi n i m này. Ta gi thi t r ng n u ti ng tho i giao di n vô tuy n ư c truy n v i t c 12,2Kb/s thì t c này ph i chuy n thành 64Kb/s MGW giao di n v i PSTN. Truy n t i ki u này cho phép ti t ki m áng k r ng băng t n, c bi t là khi MGW t cách xa nhau. Trong nhi u trư ng h p MSC Server h tr các ch c năng c a GMSC Server. Ngoài ra, MGW còn có kh năng giao di n v i RAN và PSTN. Khi ó cu c g i n ho c t PSTN có th chuy n thành n i h t. Nh v y có th ti t ki m áng k u tư. Ví d ta xét trư ng h p khi m t RNC ư c t t i thành ph A th c hi n cu c g i n i h t. N u không có c u trúc phân b , cu c g i c n chuy n t thành ph A n thành ph B (nơi có MSC) u n i v i thuê bao PSTN t i chính thành ph A. V i c u trúc phân b , cu c g i có th i u khi n t i MSC Server thành ph B nhưng ư ng truy n các phương ti n th c t có th v n thành ph A, nh v y gi m áng k yêu c u truy n d n và giá thành khai thác m ng. HLR t i ây có th ư c g i là Server thuê bao t i nhà (HSS). HSS và HLR có ch c năng tương ương nhau, ngo i tr giao di n v i HSS là giao di n trên cơ s truy n t i gói. Trong khi s d ng giao di n SS7 d a trên cơ s báo hi u s 7. Ngoài ra còn có các giao di n gi a SGSN v i HLR/HSS và gi a GGSN v i HLR/HSS. R t nhi u giao di n ư c s d ng bên trong m ng lõi là các giao th c trên cơ s gói s d ng IP ho c ATM. Tuy nhiên, m ng ph i giao di n v i các m ng truy n th ng qua vi c s d ng các c ng phương ti n MGW. Ngoài ra m ng cũng ph i giao di n v i các m ng SS7 tiêu chu n. Giao di n này ư c th c hi n thông qua SS7GW. ây là c ng mà m t phía nó h tr truy n t i b n tin SS7 trên ư ng truy n t i SS7 tiêu chu n, phía kia nó truy n t i các b n tin ng d ng SS7 trên m ng gói (IP). Các th c th như MSC Server , GMSC Server và HSS liên l c v i c ng SS7 (SS7GW) b ng cách s d ng các giao th c truy n t i ư c thi t k c bi t mang các b n tin SS7 m ng IP. B giao th c này ư c g i là Sigtran. 1.7 Ki n trúc 3G UMTS R5 Bư c phát tri n ti p theo c a 3G UMTS là ưa ra ki n trúc m ng a phương ti n IP (Hình…) trong R5. Bư c phát tri n này th hi n s thay i toàn b mô hình cu c g i. ây c tho i và s li u u ư c s lý gi ng nhau trên toàn b ư ng truy n t u cu i c a c a ngư i s d ng n nơi nh n cu i cùng. Có th nói ki n trúc này là s h i t toàn di n c ti ng và s li u. T hình v ta th y tho i và s li u không c n các giao di n cách bi t ch có m t giao di n Iu duy nh t mang t t c các phương ti n. Trong m ng lõi giao di n này k t cu i t i SGSN và không có MGW riêng. 14 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 15. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in Hình 1.4 Ki n trúc 3G UMTS R5 Ta th y có m t s ph n t m ng m i như : ch c năng i u khi n tr ng thái k t n i (CSCF), ch c năng tài nguyên a phương ti n (MRF), ch c năng c ng các phương ti n (MGCF), c ng báo hi u truy n t i (TSGW), c ng báo hi u chuy n m ng (RSGW). M t nét quan tr ng c a ki n trúc toàn v n IP là thi t b ngư i s d ng ư c tăng cư ng r t nhi u, nhi u ph n m m ư c cài t UE. Trong th c t , UE h tr giao th c kh i t o phiên (SIP). UE tr thành m t tác nhân ngư i s d ng SIP. Như v y UE có kh năng i u khi n các d ch v l n hơn trư c r t nhi u. Ch c năng i u khi n tr ng thái k t n i (CSCF) qu n lý vi c thi t l p duy trì và gi i phóng các phiên a phương ti n n và i t ngư i s d ng. Nó bao g m các ch c năng như phiên d ch và nh tuy n. CSCF ho t ng như m t Server i di n. SGSN và GGSN là phiên b n tăng cư ng c a các nút ư c s d ng GPRS và 3G UMTS R3 và R4. i m khác nhau duy nh t là ch các nút này không ch h tr d ch v s li u gói mà c d ch v chuy n m ch kênh (như tho i). Vì th c n h tr các kh năng ch t lư ng d ch v (QoS) ho c bên trong SGSN và GGSN, ho c ít nh t là các Router k t n i tr c ti p t i chúng. Ch c năng tài nguyên a phương ti n (MRF) là ch c năng l p c u h i ngh , ư c s d ng h tr các tính năng như t ch c cu c g i nhi u phía và d ch v h i ngh . C ng báo hi u truy n t i (TSGW) là m t c ng báo hi u SS7, m b o tương tác SS7 v i các m ng tiêu chu n ngoài như PSTN. TSGW h tr các giao th c Sigtran. C ng báo hi u chuy n m ng (RSGW) là m t nút m b o tương tác báo hi u v i các m ng di ng hi n có s d ng SS7 tiêu chu n. Trong nhi u trư ng h p TSGW và RSGW cùng t n t i trên m t n n t ng. MGW th c hi n tương tác v i các m ng ngoài m c ư ng truy n a phương ti n. MGW ki n trúc R5 có ch c năng như R4, MGW ư c i u khi n b i ch c 15 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 16. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in năng i u khi n c ng các phương ti n (MGCF). Giao th c i u khi n gi a các th c th là H.248. MGCF liên l c v i CSCF thông qua giao di n SIP. C u trúc toàn IP R5 là tăng cư ng c a ki n trúc R3 và R4. Nó ưa thêm vào m t vùng m i trong m ng, ó là vùng a phương ti n IP (IMS). Vùng m i này cho phép mang c tho i và s li u trên IP, trên toàn tuy n n i n máy c m tay. Vùng này s d ng mi n chuy n m ch gói PS cho m c ích truy n t i s d ng SGSN, GGSN, Gn, Gi là các nút và giao di n thu c vùng PS. 1.8 K t Lu n Trong chương này chúng ta ã tìm hi u m t nh ng i u cơ b n nh t v l ch s phát tri n c a các h th ng thông tin di ng trên th gi i. c bi t chúng ta i tìm hi u nh ng nét cơ b n c a h th ng thông tin di ng 3G UMTS (R3, R4 và R5), qua ó giúp chúng ta có cái nhìn t ng quan v h th ng thông tin di ng 3G. T ó làm cơ s chúng ta i vào m t ph n nh c a h th ng th ng tin di ng trong th c ti n. 16 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 17. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in CHƯƠNG II : QUÁ TRÌNH L P T TR M BTS TRONG TH C T 2.1 Các thành ph n c a tr m BTS Hình 2.1 Các thành ph n c a tr m BTS Các thành ph n thi t b trên tr m BTS (Base Transceiver Station): - T thi t b BTS - Truy n d n - H p DDF - Ngu n cung c p - V t tư ph cho l p t - H th ng anten - H th ng u t, ch ng sét - i u hòa nhi t 17 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 18. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in 2.2 Các yêu c u an toàn trong l p t tr m BTS 2.1.1 H th ng ti p t, ch ng sét Ngoài phòng thi t b i v i tr m dùng c t t ng ho c c t dây níu: - Dây thoát sét t kim thu sét ph i ư c n i tr c ti p th ng xu ng bãi t, ph i ki m tra th t k ti p xúc gi a kim thu sét và dây thoát sét. m b o r ng dây thoát sét không b i ngư c lên và ph i ư c c nh vào thân c t (m i 2m m t l n). Ngoài ra, còn ph i m b o tách bi t dây thoát sét v i phi ơ, cáp RF (nên b trí i dây thoát sét i di n v i thang cáp i phi ơ, cáp RF) - m b o an toàn cho h th ng, phi ơ ph i ư c ti p t ít nh t 3 i m • i m th nh t : t i v trí cách i m n i gi a dây nh y và phi ơ trên c t kho ng 0,3m n 0,6m. • i m th hai : t i v trí trư c khi phi ơ u n cong chân c t cách ch u n cong kho ng 0,3m. • i m th ba : t i v trí trư c l cáp nh p tr m, n u l cáp nh p tr m và b ng t ngoài phòng thi t b g n nhau thì không c n ph i dùng thanh t mà n i tr c ti p ây ti p t cho phi ơ vào b ng t này. (Lưu ý: L p v trí thanh t và i m làm t cho phi ơ th t linh ng sao cho dây ti p t cho phi ơ ph i i th ng xu ng, h n ch t i a b u n cong. - C ba thanh ng ti p t, ch ng sét cho phi ơ nêu trên ph i n i vào b ng ng ti p t trư c l cáp nh p tr m và ư c n i xu ng c c t. (Lưu ý: Ph i làm thêm ti p t cho v phi ơ khi chi u dài phi ơ l n hơn 20m) i v i tr m dùng lo i c t cóc (pole): - Dây thoát sét c a t ng c t ph i i th ng và n i v i nhau t i m t i m dư i sàn sân thư ng r i n i th ng tr c ti p xu ng bãi t, sao cho khi có sét ánh b t kỳ c t nào thì sét cũng ư c thoát xu ng t nhanh nh t. - Phi ơ ph i ư c làm ti p t t i ít nh t 2 i m: • i m th nh t : t i v trí cách i m n i gi a dây nh y và phi ơ kho ng 30 – 60cm • i m th hai : t i v trí trư c l cáp nh p tr m Trong phòng thi t b - Dùng m t dây t n i t b ng t chung trong phòng thi t b i tr c ti p xu ng c c t và cách ly v i ph n ch ng sét bên ngoài phòng thi t b . - T i n AC và n áp n i t b ng m t ư ng riêng. T c t l c sét ph i dùng m t dây riêng, tách bi t v i các dây khác. - V trí b ng t chung cho phòng thi t b có th t dư i l cáp nh p tr m, ho c dư i chân tư ng tùy theo i u ki n c a t ng tr m. 18 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 19. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in Hình 2.2 H th ng ch ng sét và ti p t cho tr m BTS 2.1.2 H th ng ngu n i n cung c p H th ng ngu n AC: - Ph i ki m tra th t k v nguyên t c u n i, th t pha, màu dây theo quy nh, kích c dây theo thi t k : • Ti t di n dây ngu n t automat i n l c vào automat t ng : 2x16 • Ti t di n dây ngu n t 19 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
 20. Báo cáo th c t p t t nghi p Vi n Khoa H c K Thu t B u in • Ti t di n dây ngu n dùng cho máy i u hòa và i n sinh h at ( èn neon, c m…) 2x2,5 • Màu dây theo quy nh : màu en (dây trung tính, N), màu (dây pha, L), màu vàng/xanh (dây t, PE) - Ph i o ki m h th ng ngu n AC t các ch tiêu sau • H th ng ngu n dùng n áp Lioa, t MTP54 Trư c n áp : i n áp 220V ± 20% (VAC), T n s 50± 5% (Hz) Sau n áp : i n áp 220V ± 5% (VAC), T n s 50 ± 5% (Hz) • H th ng ngu n không dùng n áp, t MP75 (t có n áp d i r ng) i n áp 90 – 285 (VAC) T n s 50 ± 5% (Hz) H th ng ngu n DC : - Ki m tra c c tính c a các thanh 0V và -48V ph i tương ng v i c c tính c a c qui. - C c âm (-) c a m i t c qui n i vào c u chì. - C c dương (+) n i tr c ti p vào thanh ng trong t ngu n. - i n áp ra t ngu n DC : (48 - 56V), bình thư ng là 54 V. - Ki m tra i n áp c a các b ăc qui : 48 – 55V, bình thư ng là 54V khi không có t i, 48V khi có t i. - Ki m tra i n áp gi a c c dương (0V) v i dây t (PE) ≈ 0V. - Ti t di n dây t t ngu n DC cung c p cho t BTS > 16 . 2.1.3 Nhà tr m - Phòng máy ph i ư c trang b khóa ch c ch n m b o an toàn v thi t b - Ph i m b o phòng máy ư c b t kín - L cáp nh p tr m ph i ư c b t kín b ng keo silicon m b o không b nư c th m vào. - H th ng i u hòa ph i ho t ng t t trư c khi b t thi t b ch y. 2.3 Quá trình l p t Indoor (trong nhà) Quy trình l p t indoor • Chu n b khu v c l p t • L p t c u cáp • L p t thi t b BTS • L p t ngu n DC d phòng • L p t DF và k t n i cáp Alarm, PCM • K t n i ngu n AC • K t n i ngu n DC • K t n i vào h th ng Antena • L p ti p t cho t RBS, DF, Anten, t ngu n • Hoàn t t ki m tra và d n rác 20 Sinh viên : Nguy n ình àn H c Vi n Công Ngh B u Chính Vi n Thông
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2