Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ điện & Thủy lợi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:138

4
1.534
lượt xem
609
download

Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ điện & Thủy lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tốt nghiệp "Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ điện & Thủy lợi" được thực hiện nhằm góp phần giải quyết nhu cầu mở rộng và phát triển của thư viện trường cao đẳng và trung cấp ở Hưng Yên cùng với sự gia tăng số lượng sách và số lượng độc giả cũng như việc ứng dụng của công nghệ thông tin ngày càng rộng rãi trong mọi lĩnh vực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ điện & Thủy lợi

 1. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện TRƯỜNG ................ KHOA……… …………..o0o………….. Báo cáo tốt nghiệp Đề tài : Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi 1
 2. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Hưng Yên, ngày ….... tháng ……. năm 2010 Giáo viên hướng dẫn Th.s Nguyễn Minh Quý 2
 3. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1 .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Hưng Yên, ngày ….... tháng ……. năm 2010 Giáo viên phản biện 3
 4. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2 .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Hưng Yên, ngày ….... tháng ……. năm 2010 Giáo viên phản biện 4
 5. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện MỤC LỤC Nội dung Trang MỤC LỤC...................................................................................................................5 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ...................................................................................11 LỜI CẢM ƠNPHẦN I. MỞ ĐẦU............................................................................13 PHẦN I. MỞ ĐẦU ...................................................................................................14 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................14 2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ...........................................................14 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ................................................................14 4. Mục đích nghiên cứu..................................................................................14 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................14 6. Phương pháp nghiên cứu............................................................................15 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài .......................................................15 PHẦN II. NỘI DUNG...............................................................................................15 CHƯƠNG I. QUY TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ...................................15 1.1. Quá trình khảo sát...................................................................................15 1.1.1. Địa điểm khảo sát............................................................................15 Tất cả các quy trình nghiệp vụ, số liệu và quy định được khảo sát tại .........15 1.1.2. Lịch trình khảo sát...........................................................................15 1.2. Kết quả khảo sát thực trạng ....................................................................15 1.2.1. Cơ cấu tổ chức tại cơ sở khảo sát....................................................16 1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật....................................................................16 1.2.3. Thực trạng quản lý thư viện tại trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi và trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu ..................................16 1.2.4. Ưu và nhược điểm của hệ thống hiện tại ........................................18 1.2.5. Yêu cầu của người dùng về hệ thống mới.......................................18 1.2.6. Yêu cầu cần đạt được của hệ thống mới .........................................19 CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG....19 2.1. Quy trình nhập tài liệu ............................................................................19 5
 6. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện 2.2. Quy trình mượn tài liệu ..........................................................................20 2.3. Quy trình trả tài liệu................................................................................22 2.4. Xử lý độc giả vi phạm ............................................................................23 2.5. Quy trình xử lý tài liệu............................................................................23 2.6. Quy trình tìm kiếm thông tin ..................................................................24 2.7. Quy trình làm thẻ thư viện......................................................................25 2.8. Quy trình hủy thẻ thư viện......................................................................27 2.9. Thống kê, báo cáo và in ấn .....................................................................28 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THEO UML ...................33 3.1. Các chức năng của hệ thống.......................................................................33 3.1.1. Quản trị hệ thống.................................................................................33 3.1.2. Quản lý tài liệu ....................................................................................33 3.1.3. Quản lý độc giả ...................................................................................33 3.1.4. Quản lý mượn, trả tài liệu ...................................................................34 3.1.5. Tìm kiếm thông tin..............................................................................34 3.1.6. Thống kê, báo cáo và in ấn .................................................................35 3.2. Biểu đồ Usecase .........................................................................................35 3.2.1. Danh sách Actor của hệ thống ............................................................35 3.2.2. Danh sách Use case của hệ thống .......................................................36 3.2.3. Vẽ biểu đồ Usecase .............................................................................39 3.2.4. Đặc tả các Usecase ..............................................................................44 3.3. Biểu đồ lớp .................................................................................................68 3.3.1. Danh sách các lớp ...............................................................................68 3.3.2. Vẽ biểu đồ lớp .....................................................................................79 3.4. Biểu đồ tuần tự ...........................................................................................82 3.4.1. Nhóm các chức năng Quản trị hệ thống..............................................82 3.4.2. Nhóm chức năng Quản lý tài liệu .......................................................85 3.4.3. Nhóm chức năng Quản lý độc giả .......................................................86 3.4.4. Nhóm chức năng Quản lý mượn trả tài liệu........................................87 3.4.5. Chức năng Tìm kiếm thông tin ...........................................................89 6
 7. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện 3.4.6. Chức năng Thống kê, báo cáo.............................................................90 3.4.7. Chức năng In ấn ..................................................................................90 CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ................................91 4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.................................................................................91 4.1.1. Bảng “tblNguoidung” (Người dùng) ..................................................91 4.1.2. Bảng “tblChucnang” (Danh sách menu – chức năng) ........................91 4.1.3. Bảng “tblQuyenhan” (Danh sách quyền tương ứng với menu) ..........92 4.1.4. Bảng “tblQuyDinh” (Quy định thư viện)............................................92 4.1.5. Bảng “tblDKTaoThe” (Đăng ký tạo thẻ) ............................................93 4.1.6. Bảng “tblDocGia” (Độc giả)...............................................................94 4.1.7. Bảng “tblLop” (Lớp)...........................................................................94 4.1.8. Bảng “tblDonvi” (Đơn vị - ngành)......................................................95 4.1.9. Bảng “tblTheloai” (Thể loại) ..............................................................95 4.1.10. Bảng “tblTailieu” (Tài liệu) ..............................................................95 4.1.11. Bảng “tblTLChiTiet” (Chi tiết tài liệu).............................................96 4.1.12. Bảng “tblTacGia” (Tác giả) ..............................................................97 4.1.13. Bảng “tblNhaXB” (Nhà xuất bản) ....................................................97 4.1.14. Bảng “tblNhaCungcap” (Nhà cung cấp)...........................................97 4.1.15. Bảng “tblNgonngu” (Ngôn ngữ).......................................................98 4.1.16. Bảng “tblPhieunhap” (Phiếu nhập) ...................................................98 4.1.17. Bảng “tblMuontra” (Mượn trả) .........................................................98 4.1.18. Bảng “tblThanhlyTL” (Tài liệu thanh lý) .........................................99 4.1.19. Bảng “tblXulyVP” (Xử lý độc giả vi phạm).....................................99 4.1.20. Bảng “tblViTriTL” (Vị trí lưu trữ tài liệu) .....................................100 4.2. Biểu đồ quan hệ ........................................................................................100 CHƯƠNG V. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ GIAO DIỆN.......................................101 5.1. Giao diện chính của phần mềm................................................................101 5.2. Giao diện form “Đăng nhập” ...................................................................103 5.3. Menu “Hệ thống” .....................................................................................103 5.3.1. Giao diện form “Hồ sơ người dùng”.................................................104 7
 8. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện 5.3.2. Giao diện form “Phân quyền”...........................................................106 5.3.4. Giao diện form “Thay đổi mật khẩu”................................................107 5.3.5. Giao diện form “Sao lưu/Phục hồi dữ liệu” ......................................108 5.4. Menu “Hồ sơ tài liệu” ..............................................................................109 5.4.1. Giao diện form “Biên mục tài liệu” ..................................................110 5.4.2. Giao diện form “In mã vạch”............................................................113 5.4.3. Giao diện form “Thông tin phiếu nhập” ...........................................114 5.5. Menu “Hồ sơ độc giả”..............................................................................116 5.5.1. Giao diện form “Đăng ký làm thẻ thư viện”.....................................117 5.5.2. Giao diện form “In thẻ thư viện” ......................................................120 5.6. Menu “Quản lý mượn trả” .......................................................................121 5.6.1. Giao diện form “Mượn tài liệu”........................................................121 5.6.2. Giao diện form “Trả tài liệu” ............................................................124 5.6.3. Giao diện form “Xử lý độc giả vi phạm”..........................................125 5.6.4. Giao diện form “Độc giả mượn quá hạn” .........................................126 5.7. Tìm kiếm thông tin...................................................................................126 5.7.1. Giao diện form “Tìm kiếm tài liệu” ..................................................126 5.7.2. Giao diện form “Tìm kiếm độc giả” .................................................129 5.7.3. Giao diện form “Tìm kiếm mượn trả” ..............................................129 5.8. Menu “Thống kê, báo cáo” ......................................................................130 5.8.1. Giao diện form “Tài liệu đang được mượn” .....................................131 5.8.2. Giao diện form “Tài liệu còn trong thư viện”...................................132 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .......................................................133 3.1. Kết luận ....................................................................................................133 3.1.1. Kết quả đạt được ...............................................................................133 3.1.2. Hạn chế..............................................................................................134 3.1.3. Hướng phát triển ...............................................................................134 3.2. Khuyến nghị .............................................................................................134 PHẦN IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................136 PHỤ LỤC................................................................................................................137 8
 9. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Danh sách Actor của hệ thống..................................................................35 Bảng 3.2: Danh sách Use case của hệ thống.............................................................38 Bảng 3.3: Danh sách các thuộc tính Lớp Người dùng ..............................................68 Bảng 3.4: Danh sách các phương thức Lớp Người dùng..........................................68 Bảng 3.5: Danh sách các thuộc tính lớp Chức năng .................................................69 Bảng 3.6: Danh sách các thuộc tính Lớp DSDK Tạo thẻ .........................................69 Bảng 3.7: Danh sách các phương thức Lớp DSDK Tạo thẻ .....................................70 Bảng 3.8: Danh sách các thuộc tính Lớp Độc giả .....................................................70 Bảng 3.9: Danh sách các phương thức Lớp Độc giả.................................................70 Bảng 3.10: Danh sách các thuộc tính Lớp Xử lý vi phạm ........................................71 Bảng 3.11: Danh sách các phương thức Lớp Xử lý vi phạm....................................71 Bảng 3.12: Danh sách các thuộc tính lớp “Lớp”.......................................................71 Bảng 3.13: Danh sách các phương thức lớp “Lớp” ..................................................72 Bảng 3.14: Danh sách các thuộc tính Lớp Đơn vị ....................................................72 Bảng 3.15: Danh sách các phương thức Lớp Đơn vị ................................................72 Bảng 3.16: Danh sách các thuộc tính Lớp Thể Loại.................................................73 Bảng 3.17: Danh sách các phương thức Lớp Thể Loại.............................................73 Bảng 3.18: Danh sách các thuộc tính Lớp Tài liệu ...................................................74 Bảng 3.19: Danh sách các phương thức Lớp Tài liệu...............................................74 Bảng 3.20: Danh sách các thuộc tính Lớp Tài liệu chi tiết .......................................74 Bảng 3.21: Danh sách các phương thức Lớp Tài liệu...............................................75 Bảng 3.22: Danh sách các thuộc tính Lớp Tác giả ...................................................75 Bảng 3.23: Danh sách các phương thức Lớp Tác giả ...............................................75 Bảng 3.24: Danh sách các thuộc tính Lớp Nhà xuất bản ..........................................75 Bảng 3.25: Danh sách các phương thức Lớp Nhà xuất bản......................................76 Bảng 3.26: Danh sách các thuộc tính Lớp Nhà cung cấp .........................................76 Bảng 3.27: Danh sách các phương thức Lớp Nhà cung cấp .....................................76 Bảng 3.28: Danh sách các thuộc tính Lớp Ngôn ngữ ...............................................77 9
 10. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện Bảng 3.29: Danh sách các phương thức Lớp Ngôn ngữ ...........................................77 Bảng 3.30: Danh sách các thuộc tính Lớp Vị trí tài liệu...........................................77 Bảng 3.31: Danh sách các phương thức Lớp Vị trí tài liệu ......................................77 Bảng 3.32: Danh sách các thuộc tính Lớp Phiếu nhập .............................................78 Bảng 3.33: Danh sách các phương thức Lớp Phiếu nhập .........................................78 Bảng 3.34: Danh sách các thuộc tính Lớp Mượn trả ................................................79 Bảng 3.35: Danh sách các phương thức Lớp Mượn trả ............................................79 Bảng 4.1: Thông tin Người dùng ..............................................................................91 Bảng 4.2: Thông tin Chức năng ................................................................................91 Bảng 4.3: Thông tin Quyền hạn ................................................................................92 Bảng 4.4: Thông tin Quy định thư viện ....................................................................92 Bảng 4.5: Thông tin Đăng ký tạo thẻ ........................................................................94 Bảng 4.6: Thông tin Độc giả .....................................................................................94 Bảng 4.7: Thông tin Lớp ...........................................................................................94 Bảng 4.8: Thông tin Đơn vị - Ngành ........................................................................95 Bảng 4.9: Thông tin Thể loại ....................................................................................95 Bảng 4.10: Thông tin Tài liệu ...................................................................................96 Bảng 4.11: Thông tin Tài liệu chi tiết .......................................................................97 Bảng 4.12: Thông tin Tác giả....................................................................................97 Bảng 4.13: Thông tin Nhà xuất bản ..........................................................................97 Bảng 4.14: Thông tin Nhà xuất bản ..........................................................................97 Bảng 4.15: Thông tin Ngôn ngữ ...............................................................................98 Bảng 4.16: Thông tin Phiếu nhập..............................................................................98 Bảng 4.17: Thông tin Mượn trả tài liệu ....................................................................99 Bảng 4.18: Thông tin Tài liệu thanh lý .....................................................................99 Bảng 4.19: Thông tin Xử lý độc giả vi phạm..........................................................100 Bảng 4.20: Thông tin Vị trí lưu trữ tài liệu .............................................................100 10
 11. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Thống kê, báo cáo tài liệu nhập mới.........................................................29 Hình 2.2: Thống kê, báo cáo tình trạng mượn tài liệu ..............................................29 Hình 2.3: Thống kê, báo cáo tài liệu thanh lý ...........................................................30 Hình 2.4: Thống kê, báo cáo độc giả đang mượn tài liệu .........................................30 Hình 2.5: Thống kê, báo cáo độc giả vi phạm ..........................................................31 Hình 2.6: Thống kê, báo cáo tài liệu thủ thư cho mượn ...........................................31 Hình 3.1: Biểu đồ Use case tổng quát .......................................................................39 Hình 3.2: Biểu đồ Usecase “Quản trị hệ thống” .......................................................39 Hình 3.3: Biểu đồ Usecase “Quản lý tài liệu”...........................................................40 Hình 3.4: Biểu đồ Usecase “Quản lý độc giả”..........................................................40 Hình 3.5: Biểu đồ Usecase “Quản lý mượn, trả tài liệu”..........................................41 Hình 3.6: Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm tài liệu”........................................................41 Hình 3.7: Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm độc giả” .......................................................42 Hình 3.8: Biểu đồ Usecase “Tìm kiếm thông tin mượn trả”.....................................42 Hình 3.9: Biểu đồ Usecase “Thống kê, báo cáo”......................................................43 Hình 3.10: Biểu đồ Usecase “In ấn” .........................................................................43 Hình 3.11: Biểu đồ Lớp Hệ thống.............................................................................79 Hình 3.12: Biểu đồ Lớp Độc giả ...............................................................................80 Hình 3.13: Biểu đồ Lớp Mượn trả ............................................................................80 Hình 3.14: Biểu đồ Lớp Tài liệu ...............................................................................81 Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đăng nhập .............................................82 Hình 3.16: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm người dùng..................................82 Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Sửa thông tin người dùng......................83 Hình 3.18: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Xóa người dùng ....................................83 Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự chức năng Thay đổi mật khẩu .......................................84 Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm tài liệu .........................................85 Hình 3.22: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Sửa thông tin tài liệu .............................85 Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Xóa tài liệu............................................86 11
 12. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện Hình 3.24: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm độc giả ........................................86 Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự thực hiện chức năng Xóa độc giả ..................................87 Hình 3.26: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý mượn tài liệu ...........................87 Hình 3.27: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Quản lý trả tài liệu ................................88 Hình 3.28: Biểu đồ tuần tự thực hiện chức năng Xử lý vi phạm ..............................89 Hình 3.29: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Tìm kiếm thông tin ...............................89 Hình 3.30: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thống kê, báo cáo .................................90 Hình 3.31: Biểu đồ tuần tự thực hiện chức năng In ấn .............................................90 Hình 4.21: Biểu đồ quan hệ.....................................................................................100 Hình 5.1: Giao diện chính của hệ thống..................................................................101 Hình 5.2: Giao diện form “Hồ sơ người dùng”.......................................................105 Hình 5.3: Giao diện form “Phân quyền”.................................................................106 Hình 5.4: Giao diện form “Thay đổi mật khẩu” .....................................................107 Hình 5.5: Giao diện form “Sao lưu/Phục hồi dữ liệu”............................................108 Hình 5.6: Giao diện form “Biên mục tài liệu” ........................................................110 Hình 5.7: Giao diện form “In mã vạch”..................................................................113 Hình 5.8: Danh sách mã vạch tài liệu .....................................................................114 Hình 5.9: Giao diện form “Thông tin phiếu nhập” .................................................114 Hình 5.10: Giao diện form “Đăng ký làm thẻ thư viện”.........................................117 Hình 5.11: Danh sách thẻ thư viện..........................................................................120 Hình 5.12: Giao diện form “Mượn tài liệu”............................................................121 Hình 5.13: Giao diện form “Trả tài liệu” ................................................................124 Hình 5.14: Giao diện form “Xử lý độc giả vi phạm”..............................................125 Hình 5.15: Giao diện form “Độc giả mượn quá hạn” .............................................126 Hình 5.16: Giao diện form “Tìm kiếm tài liệu – tìm đơn giản” .............................127 Hình 5.17: Giao diện form “Tìm kiếm tài liệu – tìm nâng cao” .............................128 Hình 5.18: Giao diện form “Tìm kiếm độc giả” .....................................................129 Hình 5.19: Giao diện form “Tìm kiếm mượn trả” ..................................................130 Hình 5.20: Giao diện form “BCTK tài liệu đang được mượn”...............................131 Hình 5.21: Giao diện form “Tài liệu còn trong thư viện”.......................................132 12
 13. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian tìm hiểu và thực hiện đến nay đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện” đã hoàn thành. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy các cô đã trang bị những kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đặc biệt là các thầy các cô trong khoa Công nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo, trang bị cho chúng em những kiến thức cần thiết nhất trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp chúng em thực hiện đề tài tốt nghiệp này. Chúng em xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Minh Quý và thầy Lê Quang Lợi đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp, giúp chúng em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Chúng em xin chân thành cảm ơn các cô, các chị trong thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi và trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu đã luôn nhiệt tình và tạo điều kiện giúp đỡ chúng em trong quá trình thực hiện đề tài. Chúng em xin gửi lời cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn luôn động viên, ủng hộ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Mặc dù đã cố gắng nỗ lực thực hiện đề tài với quyết tâm cao nhưng chắc hẳn đề tài không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong sự đóng góp và hướng dẫn của các thầy cô. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Hưng Yên, tháng 1 năm 2010 Nhóm sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Lương Kiều Thị Thu Thủy 13
 14. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện PHẦN I. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, thư viện của các trường cao đẳng và trung cấp ở Hưng Yên (Cao đẳng Cơ Điện và Thuỷ Lợi, Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Tô Hiệu) chưa có một hệ thống nào chuyên biệt để lưu thông tin sách và việc mượn trả. Với nhu cầu mở rộng và phát triển thư viện, cùng với nhu cầu đó là sự gia tăng số lượng sách và số lượng độc giả. Bên cạnh đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào trong quản lý ngày càng phát triển mạnh và đem lại rất nhiều lợi ích. Vì vậy, cần phải xây dựng một chương trình quản lý để đáp ứng nhu cầu quản lý và mượn trả sách được dễ dàng và thuận lợi. Từ những yêu cầu này, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài tốt nghiệp là “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi”. 2. Khách thể và đối tượng nghiên cứu Khách thể: Hệ thống quản lý thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi. Đối tượng: Phần mềm quản lý thư viện sử dụng công nghệ mã vạch. 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu 4. Mục đích nghiên cứu Xây dựng được phần mềm quản lý thư viện cho trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý thư viện (quản lý tài liệu, quản lý độc giả, quản lý quá trình mượn trả…). - Tìm hiểu các công cụ xây dựng chương trình (tìm hiểu mã vạch, tìm hiểu LINQ). 14
 15. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện 6. Phương pháp nghiên cứu - Phỏng vấn - Quan sát 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài - Giúp chúng em hiểu về nghiệp vụ quản lý thư viện. - Ứng dụng đề tài vào việc tối ưu hóa quá trình quản lý thư viện. PHẦN II. NỘI DUNG CHƯƠNG I. QUY TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 1.1. Quá trình khảo sát 1.1.1. Địa điểm khảo sát Tất cả các quy trình nghiệp vụ, số liệu và quy định được khảo sát tại - Thư viện trường Cao Đẳng Cơ Điện và Thuỷ Lợi. - Thư viện trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu. 1.1.2. Lịch trình khảo sát - Tìm hiểu về cơ sở vật chất và quy trình nghiệp vụ của thư viện trường Cao đẳng nghề Cơ Điện và Thuỷ Lợi, trường trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu. - Thu thập thông tin về các đầu sách của trường Cơ Điện và Thuỷ Lợi, trường trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu. 1.2. Kết quả khảo sát thực trạng - Tại trường Cao đẳng nghề Cơ Điện và Thuỷ Lợi nhóm đã làm việc với: Cô Chung (phó Phòng Đào Tạo – cô đã từng tham gia quản lý thư viện) - ĐT: 0983048503. Chị Thủy là thủ thư của thư viện trường. 15
 16. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện - Tại trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu nhóm đã làm việc với cô Hạnh và chị Hà. Qua quá trình khảo sát nhóm đã thu được kết quả như sau: 1.2.1. Cơ cấu tổ chức tại cơ sở khảo sát Trường Cao đẳng Cơ Điện và Thuỷ Lợi: có Chị Thuỷ là thủ thư. Trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu có cô Hạnh và chị Hà là thủ thư. 1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật Các thư viện đều có sử dụng máy tính - hệ điều hành Windows và chưa có một phần mềm chuyên biệt nào để quản lý thư viện, chưa có máy đọc mã vạch. Các đầu sách được phân chia theo từng ngành (khoa) và được lưu trữ vào từng kho sách, giá sách tương ứng. 1.2.3. Thực trạng quản lý thư viện tại trường Cao đẳng Cơ Điện & Thủy Lợi và trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu Tất cả các dữ liệu về sách và báo tạp chí đều được lưu trữ trên giấy tờ sổ sách. Tài liệu chủ yếu của thư viện là sách. 1.2.3.1. Quy trình nhập sách Sau khi nhập sách về, thủ thư phải nhập lại thông tin các đầu sách vào sổ và cất giữ hóa đơn và chứng từ liên quan. Thủ thư đánh mã cho từng cuốn sách theo từng ngành và sắp xếp chúng vào đúng vị trí lưu trữ. 1.2.3.2. Quy trình mượn sách Đối với học sinh, sinh viên Thư viện trường Cao đẳng Cơ Điện & Thuỷ Lợi và trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu đều chưa cho học sinh, sinh viên mượn sách về mà chỉ cho sinh viên mượn sách để đọc tại thư viện. Ngoài ra học sinh, sinh viên chưa có thẻ thư viện mà 16
 17. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện dùng thẻ học sinh, sinh viên để mượn trả sách. Học sinh chỉ được mượn một đến hai cuốn sách mỗi lần. Học sinh, sinh viên muốn mượn sách để đọc thì phải đưa thẻ học sinh, sinh viên và thông báo tên sách cần mượn. Sau đó, thủ thư tìm đến các giá sách và nếu tìm thấy sách theo yêu cầu của học sinh, sinh viên thì thủ thư đưa sách cho sinh viên mượn và giữ lại thẻ sinh viên. Người thủ thư sẽ ghi lại tên học sinh, sinh viên và tên đầu sách vào phiếu ghi danh. Nếu không thấy sách đó thì thủ thư thông báo sách đã mượn hết hoặc không có trong thư viện. Đối với cán bộ, giáo viên Các giáo viên được mượn sách về và cũng được mượn sách để đọc tại thư viện. Khi mượn sách thì thủ thư sẽ ghi tên giáo viên và tên sách mượn vào trong sổ. 1.2.3.3. Quy trình trả sách Đối với học sinh, sinh viên Sau khi đọc xong, học sinh phải trả đúng sách đã mượn. Thủ thư sẽ tìm và trả lại thẻ cho sinh viên, đồng thời đánh dấu phiếu ghi danh là sách đã được trả. Đối với cán bộ, giáo viên Khi trả sách, thủ thư kiểm tra đúng sách đã mượn và họ đánh dấu là giáo viên đã trả sách. 1.2.3.4. Thống kê báo cáo, in ấn Cả hai thư viện này đều thực hiện thống kê theo định kỳ vào cuối năm. Họ thống kê sách theo từng ngành và theo các tiêu chí sau: Thống kê sách nhập mới. Thống kê sách đang được mượn. Thống kê sách còn trong thư viện. Thống kê sách thanh lý. 1.2.3.5. Xử lý sách thanh lý 17
 18. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện Các loại sách được nhập về thông thường sau 5 năm sẽ được thanh lý 1 lần. Nhưng thường những sách bị hư hỏng quá nặng hoặc những cuốn sách không sử dụng đến thì mới tiến hành thanh lý. 1.2.4. Ưu và nhược điểm của hệ thống hiện tại Ưu điểm - Không tốn kém cho việc đầu tư cơ sở vật chất. Nhân viên thư viện không cần phải hiểu biết về tin học nhiều cũng có thể - làm được. Nhược điểm - Thông tin ghi trên sổ sách, giấy tờ dễ bị mất mát, không lưu trữ được lâu dài. - Quá trình tìm kiếm sách phục vụ cho việc mượn sách phải làm thủ công và mất nhiều thời gian. - Nhân viên phải tốn nhiều thời gian và công sức vào việc thống kê sách. Tất cả các công việc của nhân viên thư viện đều tiến hành một cách thủ công, không khoa học. 1.2.5. Yêu cầu của người dùng về hệ thống mới Từ những bất cập trong quá trình quản lý thư viện như hiện nay, nhóm đã đề xuất một phần mềm giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn. Hầu hết các thủ thư đều mong muốn phần mềm cần phải đạt được yêu cầu sau: - Phần mềm có giao diện dễ sử dụng. - Cho phép lưu trữ được các thông tin về sách, báo, tạp chí của cả thư viện hiện tại và mở rộng lượng tài liệu về sau. - Quản lý việc mượn, trả tài liệu một cách dễ dàng, thuận tiện cho thủ thư. - Tìm kiếm thông tin tài liệu, độc giả một cách nhanh chóng và dễ dàng. - Cho phép thống kê, in ấn theo nhiều tiêu chí. 18
 19. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện - Không gây khó khăn cho việc quản lý của nhân viên thư viện. 1.2.6. Yêu cầu cần đạt được của hệ thống mới Qua quá trình khảo sát thực tế tại thư viện của trường Cao đẳng nghề Cơ Điện và Thủy Lợi, trường Trung cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tô Hiệu, trường ĐHSPKT Hưng Yên. Nhóm nhận thấy quá trình quản lý thư viện của các trường vẫn thực hiện rất thủ công, chưa khoa học, tốn nhiều thời gian và công sức của nhân viên thư viện. Do đó cần phải có một phần mềm quản lý nhằm khắc phục được các nhược điểm của quy trình quản lý hiện tại, đảm bảo được các yêu cầu mà người dùng mong muốn. Hệ thống mới cần phải đạt đựợc các chức năng sau: Cập nhật thông tin: - + Thông tin về sách báo, tạp chí, + Thông tin về độc giả (gồm học sinh, sinh viên và giáo viên). + Thông tin về người dùng (thủ thư,…) - Quản lý quá trình mượn trả tài liệu của độc giả. - Tìm kiếm tài liệu, độc giả theo nhiều tiêu chí khác nhau. - Thống kê và in ấn theo nhiều tiêu chí. - Phục hồi và sao lưu dữ liệu. CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 2.1. Quy trình nhập tài liệu Thời gian: Thực hiện mỗi khi thư viện nhập tài liệu mới về. Tài liệu nhập về bao gồm: Sách, báo, tạp chí, tài liệu điện tử, luận văn, đồ án, giáo trình, đề cương, đĩa CD, DVD. Trong đó, sách là tài liệu chính. Tác nhân tham gia vào quá trình nhập tài liệu 19
 20. Xây dựng phần mềm Quản lý thư viện Ban kỹ thuật. Vai trò của quá trình nhập tài liệu − Tăng số lượng tài liệu đáp ứng được nhu cầu của độc giả − Nguồn tài liệu phong phú Các bước tiến hành − Phân loại tài liệu. Ban kỹ thuật phân tài liệu thành các loại như: + Sách + Báo, tạp chí + Tài liệu tham khảo….. Trong đó, mỗi loại tài liệu được phân theo từng ngành/khoa (khoa học cơ bản, điện – điện tử, cơ khí, động lực, kinh tế, thủy lợi….). − Đánh mã tài liệu: Ban kỹ thuật thực hiện đánh mã cho từng loại tài liệu bao gồm cả mã số và mã chữ. Mã được đánh theo quy định: Theo loại tài liệu, theo ngành sau đó là mã tài liệu. Loại tài liệu được đánh mã vạch gồm: Sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo. Đối với loại tài liệu sử dụng mã vạch thì ban kỹ thuật sử dụng phần mềm sinh mã tự động cho từng tài liệu theo quy định đã đặt ra. Mã được sinh ra không bị trùng lặp. Sau khi đã sinh mã họ sẽ in mã và gán mã cho từng loại tài liệu. − Sắp xếp tài liệu: Gán mã cho từng loại tài liệu xong, ban kỹ thuật sắp xếp tài liệu vào các tủ tài liệu tương ứng (tủ để sách, tủ để báo, tạp chí, tủ để tài liệu tham khảo…). Ban kỹ thuật phân tủ tài liệu ra thành các tầng, giá, kệ để sắp xếp tài liệu theo đúng từng ngành. 2.2. Quy trình mượn tài liệu Thời gian: Xảy ra mỗi khi có độc giả đến mượn tài liệu (trong giờ hành chính). 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản