BẮT NẠT LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Chia sẻ: Thu Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
124
lượt xem
14
download

BẮT NẠT LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt nạt ảnh hưởng đến mọi trẻ em, nạn nhân bị bắt nạt có thể học cách đối phó an toàn khi rơi vào trường hợp bị bắt nạt bằng vũ lực, bằng lời nói, và bằng sự đối xử. Trẻ em thích bắt nạt có thể thay đổi hành vi. Thông thường, nếu cứ để mặc cho việc bắt nạt tiếp diễn sẽ dẫn đưa đến những vấn đề nghiêm trọng khác về sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẮT NẠT LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

  1. B T N T LÀ ðI U KHÔNG TH CH P NH N B T N T NH HƯ NG B t n t thư ng x y ra: trư ng h c - các l i ñi, vào gi ăn trưa, ð N M I TR EM ho c trong nhà v sinh, vào nh ng lúc giáo viên không có m t ñ ki m soát. N n nhân b b t n t có th h c cách ñ i phó an Khi ngư i l n không có m t ñ ki m soát- toàn khi rơi vào trư ng h p b b t n t b ng vũ l c, khi ñi ñ n trư ng và ñi v nhà t trư ng, t i b ng l i nói, và b ng s ñ i x . sân chơi, ho c trong khu v c l i xóm. Qua ñi n thư ho c qua “nh ng l i nh n c p Tr em thích b t n t có th thay ñ i hành vi. th i” (instant messages)-loan truy n nh ng tin Thông thư ng, n u c ñ m c cho vi c b t n t ti p ñ n nh m ho c g i nh ng l i nh n b t h o. di n s d n ñưa ñ n nh ng v n ñ nghiêm tr ng khác v sau. B T N T KHÁC V I CÃI/ðÁNH NHAU HO C CH C GH O Nh ng ngư i qua ñư ng-tr em trông th y K b t n t t ra có quy n ch huy tr khác. nh ng k b t n t ngư i khác-có th giúp ngăn Nh ng k b t n t ch huy tr khác b ng cách ch n v n ñ b t n t. hăm d a em. Nh ng ngư i l n có lòng quan tâm và liên h C b b t n t liên t c s làm cho ñ a tr tr tham gia có th làm gi m b t tình tr ng b t n t thành n n nhân. x y ra t i trư ng h c và trong l i xóm. B t n t thư ng di n ra vào lúc có tr em khác xem. B t n t có nghĩa là khi m t ñ a tr liên t c nh m NÓI CHO CON EM NGHE V V N vào m t tr khác ñ ăn hi p. Nh ng tr b b t n t ð B TN T thông thư ng là nh ng em y u ho c nh bé hơn, Cho dù quí v nghĩ r ng con em mình không b là nh ng em nhút nhát, và nói chung là nh ng em b t n t, ho c ñi b t n t ngư i khác, ho c ch là c m th y không có ai tr giúp. ñ ng xem c nh b t n t, quí v có th b o v con NH NG Y U T V B TN T b ng cách nêu nh ng câu h i sau ñây: “Con ñi h c trư ng ra sao? Tr em nam ho c n ñ u có th ñi b t n t. “Con th y h c sinh trong l p ra sao? B t n t thư ng nh m vào tr em nào d khóc, “Con có th y ai b b t n t ho c ăn hi p d n i gi n, ho c d dàng ch u thua. không? Có 3 lo i b t n t. KHI CON EM B B T N T B ng Vũ L c - ñánh, ñá, xô ñ y, bóp c , Th o lu n v i con em làm cách nào ñ ñư c an ñ m. toàn. Nh ng k thích b t n t ngư i khác thư ng B ng Ngôn Tư - hăm d a, thách th c, ch ñi ăn hi p nh ng tr em nh hơn ho c y u hơn ri u, phát bi u nh ng ngôn t căm thù mình. N u có x y ra ñánh nhau, mà k ñi b t n t l i “th ng”, thì ñi u này s ch gây thêm t n B ng Cư X - lo i tr n n nhân ra kh i thương cho con em mà thôi. nh ng sinh ho t ho c t o nh ng l i ñ n ñãi không t t. PAGE 1 BULLYING: IT’S NOT OKAY
  2. D y con em cách ñ i phó. gian và ñ a ñi m, quí v và con em có th có k “Mình hãy th o lu n ñ l n sau n u s vi c l i x y ho ch t t hơn n u v n ñ này l i x y ra sau này. ra, con c n ph i ph n ng và ñ i ñáp ra sao.” Có nh ng em b b t n t tr nên s ph i ñi D y con em cách: h c, khó t p trung vào bài v , ho c có nh ng Nhìn th ng vào m t c a k ñang b t n t. tri u ch ng nh c ñ u ho c ñau b ng. Hãy t v m nh d n và bình tĩnh trong hoàn Ph i luôn luôn có m t ngư i l n c nh khó khăn này. hi u bi t v v n ñ b t n t ñ coi sóc B ñi nơi khác. cho con em ñư c an toàn và bình yên D y con em phát bi u b ng m t gi ng ch c ch n: khi cha m không có m t. “Tôi không thích ñi u b n ñang làm ñâu.” “ð NG có nói v i tôi ki u ñó.” KHI CON EM QUÍ V ðI B T N T N u quí v bi t con em mình ñi b t n t ngư i “T i sao l i nói như v y?” khác, xin ñ ng xem nh v n ñ này. ðây là lúc D y cho con cách hành ñ ng và ñ i ñáp không quí v c n ph i thay ñ i tâm tánh c a con em. thôi cũng v n chưa ñ . ð i v i nhi u tr em, Trong th i gian lâu dài, nh ng k ñi b t n t s nh ng k năng này không b c phát m t cách t ti p t c có v n ñ . Nh ng v n ñ này thư ng nhiên. ði u này gi ng như ñang h c m t ngôn càng ngày càng tr nên tr m tr ng hơn. N u cho ng m i - c n r t nhi u th c t p. Th c t p làm phép nh ng hành ñ ng b t n t ti p di n, thì v cách nào ñ , trong giây phút sôi ñ ng này, nh ng sau khi tr thành ngư i l n, nh ng em này khó có k năng ñư c th hi n m t cách t nhiên. th thành công trong công ăn vi c làm, k c D y con em khi nào ph i ñi tìm s tr giúp trong ñ i s ng gia ñình, và ngoài ra, còn có th b và tìm b ng cách nào. r c r i v i lu t pháp. D y con em không ñư c ng n ng i khi c n ñ n ngư i l n giúp ñ khi b b t n t. Vì ñôi khi tr em Thi t l p nh ng k lu t nghiêm túc và c c m th y m c c vì b b t n t, ph huynh nên cho ñ nh ñ i v i cá tính hung hăng c a con em. em bi t r ng b b t n t không ph i là l i t i em. Cho em bi t rõ ñi là cha m không bao gi ch p nh n con em ñib t n t ngư i khác là không ba Khuy n khích con làm b n v i tr khác. Có nhi u nhóm tr em có ngư i l n ki m soát, t i Cha m hãy là nh ng t m gương t t cho trư ng h c và bên ngoài trư ng h c, ñ cho con con em noi theo. em tham gia. M i b n con em ñ n nhà chơi. Tr Tr em c n h c nh ng phương pháp m i ñ ñ t em nào ñơn ñ c thư ng d b b t n t. ñư c nh ng gì em mu n. Hãy cho em th y là em v n có th ñ t ñư c ñi u em mu n mà không c n H tr nh ng sinh ho t con ưa thích. ph i ñi ch c gh o, hăm d a, ho c làm t n thương Tham gia vào các sinh ho t ví d như ñ i th thao, ngư i khác. M i tr em c n ph i t p ñ i x v i nhóm ca nh c, ho c nh ng ñoàn th xã h i, con ngư i khác v i s tôn tr ng. em s phát tri n nh ng kh năng m i và k c k năng giao t . Khi tr em c m th y v ng ch c Áp d ng k lu t h u hi u, ví d như l y trong nh ng m i tương quan v i ngư i khác, em m t ñi quy n l i ch không s d ng hình r t có cơ may ít b b t n t. ph t b ng vũ l c. Khi c n ph i áp d ng k lu t v i con, hãy gi i Báo cho các viên ch c trong trư ng v các thích cho em bi t t i sao hành ñ ng như v y là v n ñ x y ra và tìm bi n pháp gi i quy t. sai, và làm cách nào ñ thay ñ i. Vì v n ñ b t n t thư ng x y ra bên ngoài l p h c, hãy nói chuy n v i hi u.trư ng, c v n Gi i thích cho con em bi t b t n t làm t n hư ng d n, ho c ngư i ki m soát trong sân thương tr em khác ra sao. chơi, k c v i giáo viên. Các viên ch c Cho nh ng ví d th t v nh ng h u qu t t và x u trong trư ng có th ngăn ch n tình tr ng b t ñưa ñ n t nh ng hành ñ ng c a con em. n t n u bi t rõ có v n ñ này x y ra. Tìm gi i pháp th c t v i ngư i khác. Vi t xu ng và báo cáo m i trư ng h p b t Cùng v i hi u trư ng, giáo viên, c v n, và cha n t cho trư ng h c c a con em. Bi t rõ th i m c a tr em ñã b con em quí v b t n t, tìm PAGE 2 BULLYING: IT’S NOT OK nh ng bi n pháp tích c c ñ ngăn ch n.
  3. Ki m soát con em và giúp em phát tri n Khuy n khích con em quí v báo cáo v i nh ng k năng cá nhân và ý thích. m t ngư i l n ñáng tin c y v v n ñ b t Tr em có quá nhi u “thì gi r nh trong tay” n t. thư ng có khuynh hư ng b rơi vào nh ng trư ng Nói cho ngư i l n bi t không ph i là “mách l o”. h p b o ñ ng ho c nguy hi m. Dám ra tay giúp tr khác b ng cách ñi tìm s giúp ñ là m t hành ñ ng can ñ m và an toàn. ð có ði tìm s giúp ñ . th th c hi n d dàng hơn, em nên ñi chung v i N u th y r ng khó mà thay ñ i ñư c cá tính c a m t ngư i b n. con em, hãy ñi tìm nh ng ngư i chuyên môn, ví d như giáo viên, c v n, ho c bác sĩ nhi khoa. Giúp con em h tr tr em nào có th b b t n t. KHI CON EM LÀ K BÀNG QUANG Khuy n khích con em hãy cho các em này tham Ph n l n các tr em không b b t n t ho c ñi b t gia chung trong nh ng sinh ho t. n t ngư i khác – em ch ñ ng xem. Có nh ng bi n pháp các em có th giúp ngăn ch n s vi c Khuy n khích con em cùng v i tr em khác b t n t x y ra. yêu c u nh ng em ñi b t n t ngư i khác D n con em không ñư c c võ ho c k c ph i ng ng nh ng hành vi này. ñ ng xem quang c nh ngư i này b t n t ði u quan tr ng là bi t cách phát bi u. N u con em c m th y an toàn, ñ ngăn ch n hành ñ ng b t ngư i khác. n t, em có th nói: “B t nóng ñi mà! Nóng gi n ði u này ch khuy n khích thêm cho k ñi b t n t s không gi i quy t ñư c gì c .” tr thành tr ng tâm c a m i s chú ý. Nh ng Ngu n Tham Kh o và B n Tin v V n ð B t N t www.nonamecallingweek.org A project with which the Anti-Defamation League is a partner. See the "Resources" page for ADL-developed lesson plans, ideas, activities andmore. http://stopbullyingnow.hrsa.gov A site mainly for elementary and junior high students, but it also has a "What Can Adults Do?" section which includes a Teachers Corner with resources and posters, etc. for schools. http://www.cfchildren.org/articlef/walls1f/ By the Committee For Children, this has a good article about bullying. http://www.police.govt.nz/service/yes/nobully/guidelines_4schools.html Very informative site, with additional references and resources. http://www.journeyworks.com/ Journeyworks Publishing, who has brochures that can be given to students and parents about bullying. http://www.pflagphoenix.org/education/youth_stats.html Information about the impact of bullying on GLBT youth. Connected Kids are Safe, Strong, and Secure Nh ng chi ti t trong n b n này không nên s d ng ñ thay th cho s chăm sóc và l i khuyên c a bác sĩ nhi khoa. Có th có nh ng phương pháp tr li u khác nhau do bác sĩ nhi khoa ñ ngh d a trên nh ng d ki n và hoàn c nh riêng c a cá nhân. American Academy of Pediatrics/H i ð ng Bác Sĩ Nhi Khoa Hoa Kỳ là m t t ch c có 60,000 bác sĩ nhi khoa gia ñình, bác sĩ nhi khoa chuyên ngành, bác sĩ gi i ph u nhi khoa, t n tâm lo cho s c kh e, s an toàn, và lành m nh c a tr sơ sanh, tr em, thi u niên và thanh niên tr . D án này ñư c tr c p b i Grant No. 2001-JN-FX-0011 t Văn Phòng Pháp Lý cho Thanh Thi u Niên và Ngăn Ng a Ph m Pháp, Văn Phòng c a Nh ng Chương Trình Pháp Lý, B Lu t Pháp c a Hoa Kỳ. Nh ng quan ñi m ho c ý ki n trong tài li u này là c a riêng tác gi và không nh t thi t chính th c th hi n cho v trí ho c chính sách c a B Pháp Lu t Hoa Kỳ. M i b n quy n ph i ñư c tôn tr ng. HE50395 PAGE 3 BULLYING: IT’S NOT OK
Đồng bộ tài khoản