Bí quyết làm việc cùng “mẫu” khi chụp ảnh chân dung.

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
210
lượt xem
123
download

Bí quyết làm việc cùng “mẫu” khi chụp ảnh chân dung.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vẻ đẹp thực sự của một bức ảnh chân dung, không hoàn toàn chỉ nằm ở một khuôn mặt đẹp. Chúng ta cần nhiều hơn là vẻ ngoài, ở phía sau một bức hình nghệ thuật, đó chính là sắc thái và sự truyền cảm. Trong bài viết này, xin giới thiệu cùng các bạn vài chia sẻ nho nhỏ với người chụp chân dung, giản dị nhưng rất hiệu quả. Những bí mật đầu tiên nằm ở chính bản thân bạn. Làm thế nào để bạn có thể tạo ra một không khí dễ chịu và thoải mái, từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí quyết làm việc cùng “mẫu” khi chụp ảnh chân dung.

  1. Bí quy t làm vi c cùng “m u” khi ch p nh chân dung. V p th c s c a m t b c nh chân dung, không hoàn toàn ch n m m t khuôn m t p. Chúng ta c n nhi u hơn là v ngoài, phía sau m t b c hình ngh thu t, ó chính là s c thái và s truy n c m. Trong bài vi t này, xin gi i thi u cùng các b n vài chia s nho nh v i ngư i ch p chân dung, gi n d nhưng r t hi u qu . Nh ng bí m t u tiên n m chính b n thân b n. Làm th nào b n có th t o ra m t không khí d ch u và tho i mái, t ó giúp cho m u c a b n t nhiên th hi n ình trư c ng kính hơn? Bí quy t th t ra r t ơn gi n. 1. L ng nghe và tôn tr ng H u h t m i ngư i u không thư ng ư c l ng nghe. S tuy t bi t bao n u b n thân b n c m th y yêu thích vi c giao ti p, trò chuy n cùng nh ng ngư i c ng tác c a mình, chia s v i h nh ng câu chuy n, kinh nghi m… Cùng m m cư i th t nhi u và luôn l ng nghe. Không ng n ng i th o lu n và trao i ý tư ng. Nh ng thói quen ó t b n s giúp nh ng ngư i cùng làm vi c, c bi t là m u c a b n, c m th y t m quan tr ng c a h , cũng như c m th y ư c ng viên, khích l r t nhi u. ng nên phán xét, ch trích. Vi c b n c n làm là dành s chia s , ng c m và th u hi u cho t t c m i ngư i.
  2. 2. Thư giãn N u b n thân b n mang m t tâm tr ng lo l ng và n ng n , h qu t t y u là i tư ng ch p c a b n s áp l i i u y b ng vi c c m th y thi u t tin, căng th ng và b i r i. Càng s m b n thân mình ư c thư giãn và th l ng, b n s càng d dàng t o ra không khí t nhiên và tin tư ng trong ekip làm vi c c a mình.
  3. 3. Tin tư ng Tin vào b n thân là m t i u r t quan tr ng. Hãy tin r ng b n luôn làm ư c t t nh t mình có th . Nh ng sai l m s luôn x y ra, i u y không có nghĩa r ng b n s n i s hãi r ng mình có th ph m sai l m ki m soát và h n ch mình. B t kì ai cũng có th rơi vào nh ng tình hu ng không mong mu n, như pin h ng, th nh y vào lúc quan tr ng, thi t b g p tr c tr c… Và có l tình hu ng t i t nh t, là khi b n c m th y c n ki t s c sáng t o, m i ý tư ng u rơi vào b t c, và ch ng có phép màu nhi m nào gi i thoát cho b n. S t i t y, th t ra cũng ch là m t i u bình thư ng mà thôi. Ch ng có ai có th ch p m i t m hình u xu t s c c . Vi c c a chúng ta ch là luôn gi s l c quan và ni m tin, còn nh ng kinh nghi m mà sai l m mang l i s làm b n trư ng thành! 4. Bi t trân tr ng Nghe thì th t ơn gi n, nhưng không ph i ai cũng làm ư c i u này. ng th ơ! Hãy bi t trân tr ng nh ng kho nh kh c tuy t v i mà b n có khi làm vi c v i m i ngư i, nh ng con ngư i r t khác nhau nhưng l i cùng b n chia s nhi u i u trong công vi c!
  4. Còn bây gi là nh ng bí quy t khi ch d n m u. 5. Khâu chu n b M t “chiêu” thư ng r t hi u r t hi u qu v i các m u n là ngh làm tóc và make-up cho h . Ph n thư ng c bi t chú ý t i ngo i hình, nên ch vài i u không n v i v b ngoài có th làm h m t tinh th n làm vi c ngay. ôi khi i u này cũng phát huy tác d ng v i các m u nam, b n cũng ng ng i th ngh h . Hãy tin tư ng vào chuyên viên làm tóc và trang i m trong ekip c a b n, h s là nh ng ngư i ch u trách nhi m hình nh cho i tư ng ch p. B n luôn c n s có m t c a h , dù làm vi c trong studio hay làm vi c ngoài tr i, b t kì khi nào c n tút tát l i cho m u trong m t bu i ch p hình dài. Trang ph c cũng là m t i u r t thi t y u. Ngoài vi c c n ph i v a v n và phù h p v i m u, trang ph c c n th hi n ư c tính cách cũng như truy n t i ư c ý tư ng c a b n. Hãy khuy n khích m u có thêm nh ng ph ki n i kèm cá nhân hóa b trang ph c, không áp t, nhưng th ng th n góp ý và nh hư ng trang ph c cho h . T t c nh ng i u này s giúp m u c a b n c m th y t tin và tho i mái trư c ng kính hơn nhi u. 6. Khâu ch p hình
  5. S t tin c a m u v n là y u t quan tr ng hơn c . Hãy luôn ng viên h . Trò chuy n cùng h trong su t shot ch p, h i và chia s nh ng câu chuy n thư ng ngày, v s thích, sách, th thao, gia ình… t o m t không khí làm vi c thân thi n là i u c c kì c n thi t. Khi c m th y không tho i mái, thư ng thì m i ngư i s có nh ng bi u hi n khá d nh n bi t, như n m ch t tay, c n môi, vã m hôi… Hãy chú ý n nh ng chi ti t ó, và nhanh chóng ng viên r ng h ang làm vi c r t n giúp h l y l i tinh th n. Khi ch p hình, nhi u ngư i thư ng hơi ngư i v phía trư c và cúi u xu ng. Gi tư th này lâu cũng d khi n ngư i ta kém tho i mái, vì v y hãy nh c c ng s c a b n ng tư th t nhiên hơn, ng quá g ng mình như v y. Hãy luôn trò chuy n. Chú ý t i góc ch p và ánh sáng. Quan sát s tác ng c a ánh sáng lên khuôn m c, vóc dáng c a t ng m u khác nhau và d n i u ch nh cho phù h p. Hãy nh , ngôn ng cơ th và vi c hi u nó là s c m nh m t hình nh có th truy n i m t thông i p (Ví d : ng khoanh tay có th làm m u c a b n c m th y thoái mái, nhưng khi ch p l i hình nh ó, ngư i xem có th hi u r t khác) B n luôn c n suy nghĩ v i u này khi ch p. Nh ng tips này có th không c n thi t khi b n ch p hình th i trang. Vì ngư i m u thư ng ã quen v i vi c ư c ch p hình, vì v y, vai trò c a b n s r t khác. B n s c n ít công s c hơn t o s tho i mái cho ngư i ư c ch p, truy n t i ý tư ng c a mình. Ngư i m u thư ng s nh p tâm vào công vi c ngay khi ng trư c ng kính. Vai trò c a b n s còn hơn c m t ngư i ch o ngh thu t, t ngư i m u vào khung c nh, lên ý tư ng hi u qu , t o h ng kh i và cho nhi p nh làm vi c!
  6. Cu i cùng, m t i u r t ơn gi n nhưng quan tr ng, ng quên c m ơn m u c a b n khi shoot hình hoàn thành. hy v ng nh ng tips nh này s h u d ng v i b n, không ch khi ch p chân dung, mà trong nhi u hoàn c nh hơn th . Chúc b n có nh ng sáng tác th t ưng ý! K t thúc bài vi t, xin gi i thi u v i các b n m t vài b c nh chân dung n tư ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản