BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.407
lượt xem
279
download

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

  1. CÔNG TY ………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /BB – ………… --------- ***** -------- BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN Tại thời điểm ………………… - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005. - Xét nhu cầu của các bên. Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản. Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây: 1. Ông ………………. Địa chỉ: …………… 2. Ông ……..…. Địa chỉ: …………………….. 3. Ông …………….. Địa chỉ: ……………… đã tiến hành định giá tài sản như sau 1. Tài sản định giá: ……………………….. 2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí ……………… 4. Nội dung việc định giá: ……………………………………….. 3. Kết thúc định giá: ……………………… 5. Cam kết của các bên tham gia định giá: ………………………. Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản. Chữ ký của các thành viên 1
Đồng bộ tài khoản