intTypePromotion=1

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
249
lượt xem
27
download

Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo MMẫu biên bản bán đấu giá tài sản - Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Thực hiện Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản bán đấu giá tài sản

  1. Mẫu b i ê n b ả n b á n đ ấ u g i á t à i s ả n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc B IÊ N B ẢN B ÁN ĐẤU GIÁ T ÀI S ẢN - Căn cứ vào các quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Thực hiện Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá tài sản số......ngày...../..../.....giữa .........................và.......................... Hôm nay, vào hồi...... giờ.....phút ngày...........tháng........năm........., tại........., Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố........./doanh nghiệp bán đấu giá tài sản...... tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản. - Tài sản bán đấu giá:....................................................................................... - Giá khởi điểm của tài sản: ............................................................................ * Thành phần tham dự: - Khách mời chứng kiến việc bán đấu giá tài sản (Họ và tên, chức vụ, nơi công tác): 1. ....................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................... 4. ....................................................................................................................... - Người bán đấu giá (Họ và tên, chức vụ) 1. ....................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................... 4. ....................................................................................................................... - Người tham gia đấu giá (Họ và tên, địa chỉ liên lạc): 1. ....................................................................................................................... 2. ....................................................................................................................... 3. ....................................................................................................................... 4. ....................................................................................................................... 5. ....................................................................................................................... * Diễn biến cụ thể của cuộc bán đấu giá: ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
  2. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... Sau.......... lần trả giá, người trả giá cao nhất là Ông/Bà.................................... ................................., địa chỉ..................................với giá đã trả là.................. .............................................. đồng (viết bằng chữ...........................................) Cuộc bán đấu giá kết húc vào lúc:......giờ cùng ngày. Các bên cùng thống nhất ký tên. Đại diện Người ghi biên bản Người điều hành người tham gia đấu giá cuộc bán đấu giá (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản