Biên bản kỳ họp lần thứ 4

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
7
download

Biên bản kỳ họp lần thứ 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'biên bản kỳ họp lần thứ 4', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biên bản kỳ họp lần thứ 4

  1. B NGO I GIAO ------ S : 16/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2009 Biên b n kỳ h p l n th tư c a y ban h n h p kinh t và thương m i gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Th Nhĩ Kỳ (b n ti ng Anh), ký t i An ka ra ngày 05 tháng 11 năm 2008. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I UƯ C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh BIÊN B N KỲ H P L N TH 4 Y BAN H N H P KINH T THƯƠNG M I VI T NAM - TH NHĨ KỲ Phù h p v i “Hi p nh v h p tác kinh t , thương m i và k thu t” ký ngày 27 tháng 8 năm 1997 gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Th Nhĩ Kỳ; Căn c Biên b n Kỳ h p l n th 3 y ban H n h p Kinh t Thương m i Vi t Nam - Th Nhĩ Kỳ ký ngày 29 tháng 8 năm 2006 t i Hà N i, Vi t Nam; ư cs ng ý c a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hòa Th Nhĩ Kỳ, y ban H n h p Kinh t Thương m i Vi t Nam - Th Nhĩ Kỳ (sau ây g i t t là y ban H n h p) ã t ch c Kỳ h p l n th 4 t ngày 4 n ngày 5 tháng 11 năm 2008 t i Ankara. oàn Vi t Nam do Ngài Vũ Huy Hoàng, B trư ng B Công Thương C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam d n u. oàn Th Nhĩ Kỳ do Ngài Hayatti Yazici, Phó Th tư ng kiêm Qu c v khanh C ng hòa Th Nhĩ Kỳ d n u. Thành ph n c a oàn Vi t Nam và oàn Th Nhĩ Kỳ ư c li t kê tương ng trong Ph l c I và Ph l c II.
  2. Trong th i gian thăm Th Nhĩ Kỳ, Ngài Vũ Huy Hoàng, B trư ng B Công Thương C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã có các cu c g p xã giao v i Ngài Kursad Tuzmen, Qu c v khanh Th Nhĩ Kỳ và Ngài Zafer Caglayan, B trư ng B Công Thương C ng hòa Th Nhĩ Kỳ. T i phiên toàn th , Trư ng oàn hai bên ã trao i thông tin v tình hình phát tri n kinh t c a hai nư c trong th i gian qua và ki m i m l i k t qu h p tác trong m t s lĩnh v c ã th a thu n k t Kỳ h p l n th 3 y ban H n h p và ra phương hư ng h p tác gi a hai nư c trong th i gian t i. Hai bên hài lòng ghi nh n t ch c Kỳ h p l n th 4 y ban H n h p nhân d p k ni m l n th 30 ngày thi t l p quan h ngo i giao gi a hai nư c. Hai bên nh t trí c n gia tăng hơn n a trao i oàn các c p nh m tăng cư ng s hi u bi t l n nhau và th o lu n v các n i dung h p tác c th . Hai bên nh t trí duy trì các cu c trao i ý ki n nh kỳ v các v n qu c t và khu v c hai bên cùng quan tâm cũng như ph i h p và h p tác ch t ch trong các t ch c khu v c và qu c t . Trong các phiên h p, nhi u v n hai bên cùng quan tâm ã ư c th o lu n và k t qu ư c t ng k t như sau: QUAN H THƯƠNG M I 1. Hai bên ã ki m i m l i s phát tri n c a thương m i song phương và nh n th y m c dù ang có s gia tăng v kim ng ch trao i thương m i k t Kỳ h p trư c c a y ban H n h p nhưng v n còn nhi u cơ h i khai thác ti m năng c a m i bên. V v n này, hai bên nh n m nh c n gia tăng và a d ng hóa hơn n a cơ c u trao i thương m i song phương trên cơ s hai bên cùng có l i. Hai bên ã nh t trí th c hi n m c tiêu trao i thương m i hai chi u t 1 t USD vào cu i năm 2010. 2. Hai bên nh n m nh t m quan tr ng c a vi c phát tri n các chương trình nh m m c ích tăng cư ng quan h thương m i gi a hai nư c trên cơ s b n v ng và hai bên cùng có l i. V v n này, hai bên hài lòng vi c hoàn t t m t l trình cho các năm 2009 - 2010 trong Kỳ h p l n th 4 y ban H n h p. Hai bên cũng nh t trí s n l c th c hi n y l trình nói trên. 3. Trong khuôn kh c a l trình nói trên, hai bên ã quy t nh th c hi n các ho t ng sau ây trong năm 2009 - 2010. - T ch c m t “Chương trình oàn Thương m i Th Nhĩ Kỳ” c p B trư ng sang thăm và kh o sát th trư ng Vi t Nam trong năm 2009. Hai bên ã quy t nh ph i h p v i nhau xác nh các lĩnh v c ti m năng ư c ưa vào trong ph m vi c a chương trình này.
  3. - Tri n khai các Chương trình Phái oàn các nhà mua hàng Vi t Nam sang tham d các h i ch thương m i qu c t ư c t ch c Th Nhĩ Kỳ. V v n này, Phía Th Nhĩ Kỳ b o m chuy n cho Phía Vi t Nam các thông tin chi ti t và các chương trình liên quan n các h i ch này trong th i gian s m nh t. - m b o vi c tham gia mang t m qu c gia c a Th Nhĩ Kỳ vào các H i ch Thương m i Qu c t ư c t ch c hàng năm Hà N i và Thành ph H Chí Minh. - T ch c m t “H i ch các s n phNm xu t khNu c a Th Nhĩ Kỳ” Vi t Nam trong quý tư năm 2010. - T ch c các chuy n thăm l n nhau cùng v i các cu c ti p xúc gi a các doanh nghi p Th Nhĩ Kỳ và Vi t Nam. - Khuy n khích các ý tư ng u tư sang l n nhau. 4. Hai bên nh n th y t m quan tr ng c a s h p tác trong khu v c tư nhân nh m tăng cư ng hơn n a quan h kinh t thông qua các cu c ti p xúc ch t ch và liên k t h th ng. Trong khuôn kh này, hai bên hài lòng ghi nh t vi c t ch c H i th o doanh nghi p t i Istanbul vào ngày 6 tháng 11 năm 2008 và các chuy n thăm, kh o sát c a oàn doanh nghi p Vi t Nam t i Bursa và Gebze trong các ngày 4 n 5 tháng 11 năm 2008 nhân d p chuy n thăm c a Ngài Vũ Huy Hoàng B trư ng B Công Thương C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 5. Phía Th Nhĩ Kỳ nh n m nh t m quan tr ng c a các ho t ng gi a c ng ng doanh nghi p hai nư c. 6. Hai bên nh t trí thúc Ny quan h gi a Liên oàn các Phòng Thương m i, Công nghi p và S Giao d ch hàng hóa Th Nhĩ Kỳ (TOBB) v i Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI). Trong b i c nh này, hai bên nh t trí s ký Tho thu n h p tác gi a TOBB và VCCI trong năm 2009 t i Hà N i nh m t o khuôn kh cho vi c thành l p i tác phía Vi t Nam trong H i ng Doanh nghi p. 7. Phía Th Nhĩ Kỳ bày t thi n chí mu n ký Hi p nh thương m i t do v i ASEAN nh m t o hành lang pháp lý cho vi c thúc Ny quan h kinh t thương m i gi a Th Nhĩ Kỳ và các nư c ASEAN. Phía Vi t Nam ghi nh n xu t này và s tham v n tích c c v i Ban thư ký ASEAN. 8. Phía Vi t Nam ngh phía Th Nhĩ Kỳ công nh n n n kinh t C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là n n kinh t th trư ng y . Phía Th Nhĩ Kỳ nh t trí xem xét ngh này và tr l i thông qua kênh ngo i giao.
  4. 9. Nh m t kim ng ch trao i thương m i ã t m c tiêu cho năm 2010, hai bên ã nh t trí các t ch c tín d ng xu t khNu ca m i bên c p tính d ng và t o thu n l i v b o hi m nh m thúc Ny hơn n a quan h thương m i gi a hai nư c. 10. Hai bên ã ch ra t m quan tr ng c a h p tác gi a các t ch c h u quan c a hai nư c trong các lĩnh v c tiêu chuNn hóa, o lư ng, ki m nh. V v n này, hai bên bày t thi n chí ký k t “Biên b n ghi nh v h p tác gi a T ch c Tiêu chuNn Th Nhĩ Kỳ (TSE) và T ng c c Tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng Vi t Nam (STAMEQ)” trong th i gian t i. u tư 11. Hai bên nh n m nh t m quan tr ng c a u tư trong phát tri n quan h kinh t thương m i song phương. Xem xét ti m năng to l n và khía c nh b sung c a hai n n kinh t , hai bên ã quy t nh khuy n khích các công ty tham gia vào các d án thành l p kinh doanh Vi t Nam và Th Nhĩ Kỳ. 12. V v n này, phía Th Nhĩ Kỳ bày t thi n chí t ch c m t “ oàn u tư” trong năm 2009 - 2010 i thăm và kh o sát th trư ng Vi t Nam nh m xác nh nh ng lĩnh v c ti m năng và làm quen hơn n a v i môi trư ng u tư c a hai nư c. 13. Hai bên nh t trí t ch c vòng àm phán th 3 v “Hi p nh tránh ánh thu hai l n” vào th i i m thu n ti n nh t nh m m c ích góp ph n thúc Ny quan h kinh t , thương m i và u tư gi a hai nư c. 14. Hai bên nh t trí n i l i các cu c àm phán v “Hi p nh xúc ti n và b o h u tư” vào th i gian h p lý nh m t o thu n l i cho h p tác song phương trong lĩnh v c u tư gi a hai nư c. D ch v u th u và tư v n 15. Xem xét ti m năng và kh năng c a ngành d ch v u th u và tư v n, hai bên nh t trí tìm ki m các cơ h i h p tác gi a các công ty hai nư c t i Vi t Nam và Th Nhĩ Kỳ cũng như nư c th 3. 16. Phía Th Nhĩ Kỳ bào t ý nh t ch c m t “Chương trình oàn d ch v u th u và tư v n” sang thăm, kh o sát th trư ng Vi t Nam trong năm 2009. H P TÁC KINH T VÀ K THU T 17. Nh n bi t t m quan tr ng c a h p tác kinh t và k thu t nh m ti p t c c i thi n quan h song phương, hai bên ã quy t nh làm sâu s c thêm s c ng tác trong lĩnh v c này và n l c xác nh nh ng d án c th trong nh ng ngành ngh khác nhau. Công nghi p
  5. 18. Hai bên nh t trí làm sâu s c thêm vi c trao i thông tin gi a các cơ quan h u quan c a hai nư c nh m phát hi n ra nhu c u c th và kh năng c a m i bên có s h p tác t t hơn trong nh ng ngành công nghi p ti m năng. 19. Hai bên cũng nh t trí xem xét kh năng h p tác trong lĩnh v c công nghi p d t may và giày dép bao g m các liên doanh nh m m c ích xu t khNu sang nư c th 3. Giao thông v n t i 20. Nh m m c ích t o thu n l i cho vi c chuyên ch hàng hóa gi a hai nư c và t n d ng y l i th a lý c a hai nư c, hai bên ã nh t trí t ch c àm phán Hi p nh v v n chuy n hàng không và Hi p nh v v n t i Bi n gi a Vi t Nam và Th Nhĩ Kỳ s m nh t có th . V v n này, phía Th Nhĩ Kỳ ngh phía Vi t Nam t ch c àm phán Hi p nh v n chuy n hàng không nhân d p H i ngh àm phán v n chuy n hàng không c a T ch c hàng không dân d ng Qu c t - ICAO ư c t ch c t i Dubai t ngày 24 n 25 tháng 11 năm 2008. Phía Vi t Nam ghi nh n ngh c a phía Th Nhĩ Kỳ và nh t trí tr l i qua kênh ngo i giao. Văn hóa 21. Hai bên hài lòng ghi nh n s phát tri n trong ho t ng trao i văn hóa g n ây và nh t trí ti p t c tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c này hi u bi t l n nhau t t hơn vì tình h u ngh và oàn k t gi a hai nư c. Hai bên nh t trí khám phá nh ng kh năng t ch c “Tu n văn hóa qu c gia” luôn phiên c hai nư c trong nh ng năm t i. Du l ch 22. Hai bên bày t “Hi p nh h p tác trong lĩnh v c du l ch” ký năm 2004 nhân d p Kỳ h p l n th 2 y ban H n h p ã t o ra khuôn kh pháp lý quan tr ng cho vi c tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c này. V vi c này, hai bên nh t trí ti p t c th c hi n Hi p nh nói trên b ng cách khuy n khích t ch c các chuy n kh o sát l n nhau c a các hãng l hành du l ch, các phóng viên và công ty t ch c du l ch cũng như t o thu n l i cho vi c h p tác gi a các t ch c h u quan c a hai nư c. Phía Vi t Nam m i B trư ng Văn hóa và Du l ch Th Nhĩ Kỳ i thăm Vi t Nam trong năm 2009 cùng v i oàn các nhà u tư trong lĩnh v c khách s n và du l ch c a Th Nhĩ Kỳ. Th thao 23. Hai bên nh t trí khai thác các kh năng h p tác v th thao thông qua trao i các oàn và tham gia vào các s ki n ư c t ch c c hai nư c.
  6. Phía Vi t Nam m i i bóng á Th Nhĩ Kỳ tham d vào Gi i vô ch bóng á qu c t s ư c t ch c t i Hà N i vào năm 2010 nhân d p k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Hai bên nh t trí t ch c Kỳ h p l n th 5 y ban H n h p t i Hà N i vào ngày s ư c hai bên xác nh thông qua kênh ngo i giao. Làm và ký t i Ankara vào ngày 5 tháng 11 năm 2008 thành hai b n g c b ng ti ng Anh. TM. CHÍNH PH TM. CHÍNH PH C NG HÒA XHCN VI T NAM C NG HÒA TH NHĨ KỲ B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG PHÓ TH TƯ NG KIÊM QU C V KHANH Vũ Huy Hoàng Hayatti Yazici PH L C I Ngài Vũ Huy Hoàng: B trư ng B Công Thương (Trư ng oàn) Nguy n Văn Hòa: Phó v trư ng V QHQT, Văn phòng Chính ph (Trư ng oàn k thu t) Lý Qu c Hùng: V trư ng V Châu Phi, Tây Á, Nam Á, B Công Thương Nguy n Thành ô: V trư ng V Tài chính i ngo i, B Tài chính Nguy n ình Hoàng Long: C c trư ng C c Công nghi p a phương, B Công Thương T Văn Hư ng: V trư ng V Năng lư ng, B Công Thương Cao Qu c Hưng: V trư ng V H p tác qu c t , B Công Thương oàn Ng c B i: Phó V trư ng V Tây Á, Châu Phi, B Ngo i giao Bùi Qu c Trung: Phó C c trư ng C c u tư nư c ngoài, B K ho ch u tư Nguy n Thanh Huy n: Phó V trư ng V H p tác Qu c t , B Giáo d c ào t o Nguy n H i Anh: Phó C c trư ng C c H p tác qu c t , B Văn hóa, Th thao, Du l ch
  7. Phan Văn Chính: Phó V trư ng V Xu t nh p khNu, B Công Thương Tr n Quang Huy: Phó V trư ng V Châu Phi, Tây Á, Nam Á, B Công Thương Bùi Huy Sơn: Phó Văn phòng kiêm Thư ký B trư ng, B Công Thương T Hoàng Linh: Phó C c trư ng C c Xúc ti n thương m i, B Công Thương Nguy n Ng c Thăng: Phó trư ng Ban H p tác qu c t , Phòng Thương m i và Công nghi p Lê Thái Hòa: Chuyên viên, V Châu Phi, Tây Á, Nam Á, B Công Thương Ph m Th Mai Thanh: V Châu Phi, Tây Á, Nam Á, B Công Thương PH L C II Ngài Hayatti Yazici: Phó Th tư ng kiêm Qu c v khanh (Trư ng oàn) Sevket Ilgac: V trư ng V Hi p nh, Ban Thư ký ngo i thương (Trư ng oàn k thu t) Recep Peker: Trư ng phòng, B Ngo i giao Ender Oncu: Trư ng phòng, V Hi p nh, Ban Thư ký ngo i thương Ozgur Simsek: Trư ng phòng, V Qu n lý ngu n thu, B Tài chính Ihsan Ovut: V trư ng V quan h nư c ngoài, T ch c Tiêu chuNn hóa.
Đồng bộ tài khoản