intTypePromotion=3

Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
5
lượt xem
0
download

Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày một số biện pháp tổ chức cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ được hoạt động, cùng chơi, cùng trải nghiệm, cùng tập luyện, kích thích nhu cầu, tạo hứng thú nhằm hạn chế sự chậm trễ về ngôn ngữ, phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

TÊM LÑ HOÅC - SINH LÑ HOÅC LÛÁA TUÖÍI<br /> <br /> BIÏÅN PHAÁP GIAÁO DUÅC KÔ NÙNG GIA<br /> CHO TREà MÊÎU GIAÁO 5-6 TUÖÍI CHÊÅM PHAÁ<br /> NGUYÏÎN THÕ QUYÂNH ANH*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 25/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 26/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 01/11/2017.<br /> Abstract:<br /> Children with language delays may experience some social and emotional problems (such as fear of communica<br /> communicative skills, anger when the demand cannot be expressed, etc.) which can affect their psychology such as self-depreciati<br /> cliche’ teachings do not bring good results but also can even be counter productive for children with language delay. The article<br /> of measures to help children with language delays to work, to play together, to experience, to practice, to stimulate their needs, to<br /> to limit language delays and develop communicative skills for children.<br /> Keywords:<br /> Communicative skills, language delays.<br /> <br /> À<br /> <br /> öëi<br />  vúái treã 5-6 tuöíi chêåm phaát triïín ngön ngûä (CPTNN), laâm cho tû duy vaâ haânh vi cuãa treã tûâng bûúác, tûâng bûúác t<br /> hay<br /> viïåc phaát triïín ngön ngûä cuäng nhû tùng cûúâng khaã àöíi möåt caách liïn tuåc trong böëi caãnh vùn hoáa.<br /> Vúái khaái niïåm “vuâng phaát triïín gêìn - the zone of proximal<br /> nùng giao tiïëp, phaát triïín kô nùng giao tiïëp (KNGT)<br /> laâ möåt vêën àïì rêët quan troång vaâ àaáng àûúåc quan têm. Viïåcdevelopment” (ZPD), laâ khi coá sûå giuáp àúä cuãa ngûúâi khaác,<br /> can thiïåp súám vaâ àuáng hûúáng seä aãnh hûúãng àïën tû duy vaâ àûáa treã coá thïí hoaân thaânh àûúåc möåt nhiïåm vuå maâ trûúác àoá<br /> chñnh noá khöng thïí tûå hoaân thaânh àûúåc. Nghôa laâ, nïëu treã<br /> quaá trònh hoåc têåp sau naây, giuáp treã súám hoaâ nhêåp vúái baån beâ<br /> giaãi quyïët vêën àïì khi coá sûå hûúáng dêîn giuáp àúä vaâ àöång viïn,<br /> cuâng trang lûáa, thuác àêíy hiïåu quaã quaá trònh xaä höåi hoaá cuãa<br /> khñch lïå cuãa ngûúâi lúán hoùåc ngûúâi gioãi hún mònh kïët quaã àaåt<br /> àûáa treã.<br /> Trong àiïìu kiïån hiïån nay, giaáo duåc treã em noái chung vaâ àûúåc seä coá sûå khaác biïåt. Kïët quaã cuãa quaá trònh naây laâ àem laåi<br /> giaáo duåc mêìm non noái riïng ngaây caâng àûúåc xaä höåi quan sûå phaát triïín nhêån thûác cho treã. Theo lñ thuyïët “vuâng phaát<br /> têm hún. Thïë nhûng, taåi caác cú súã giaáo duåc mêìm non vêîn triïín gêìn”, àïí thaânh cöng, cêìn coá 2 yïëu töë cú baãn, àoá laâ baãn<br /> chûa xaác àõnh àûúåc nhûäng KNGT cêìn thiïët àïí giaáo duåc, thên treã (chuã thïí) vaâ höî trúå xaä höåi.<br /> Trong thuyïët naây, L.S.Vygotsky cuäng àûa ra möåt khaái<br /> chûa coá chûúng trònh, kïë hoaåch cuå thïí àïí töí chûác giaáo duåc<br /> niïåm quan troång goåi laâ “giaân giaáo” hay goåi laâ phûúng phaáp<br /> KNGT cho treã bõ CPTNN.<br /> thñch ûáng (scaffolding), àûúåc hiïíu nhû laâ möåt cêëu truác giaá<br /> 1. Möåt söë vêën àïì lñ luêån vïì giaáo duåc KNGT cho treã<br /> àúä. Vêån duång lñ thuyïët naây vaâo quaá trònh giaáo duåc KNGT<br /> CPTNN<br /> cho treã CPTNN chuáng ta thêëy, khi tham gia vaâo hoaåt àöång<br /> Giaáo duåc KNGT cho treã CPTNN laâ quaá trònh nhaâ giaáo<br /> vaâ giao tiïëp treã hoåc àûúåc ngön ngûä cuãa caác anh chõ, cuãa<br /> duåc töí chûác caác hoaåt àöång, àûa nhûäng treã<br />  khöng àaåt caác<br /> ngûúâi lúán xung quanh vaâ biïën chuáng thaânh ngön ngûä caá<br /> ngûúäng phaát triïín ngön ngûä thöng thûúâng so vúái caác treã<br /> nhên, tûâ vöën ngön ngûä àoá treã duâng noá àïí töí chûác haânh<br /> cuâng lûáa (ñt nhêët möåt nùm) vaâo nhiïìu möi trûúâng khaácàöång cuãa caá nhên theo caách tûúng tûå nhûng úã giai àoaån<br /> nhau. Trong möi trûúâng àoá, treã àûúåc hoaåt àöång, traãi nghiïåm, phaát triïín cao hún. Trong suöët quaá trònh giao tiïëp, giaáo<br /> thûåc haânh caác nùng lûåc vöën coá, tûâ àoá hoaân thiïån vaâ phaát triïín<br /> viïn laâ ngûúâi höî trúå treã CPTNN thûúâng xuyïn, viïåc höî trúå<br /> caác kô nùng (KN) trong quaá trònh giao tiïëp.<br /> seä giaãm dêìn cho àïën khi khöng coân cêìn thiïët (dúä boã giaân<br /> KNGT thuöåc vïì KN thûåc haânh, vò vêåy, yá tûúãng maâ baâi<br /> giaáo dêìn dêìn cho àïën khi dúä boã hoaân toaân). Cuöëi cuâng, treã<br /> viïët hûúáng àïën laâ caác biïån phaáp giaáo duåc KNGT cho treãseä tûå phaát triïín caác KNGT vaâ thûåc hiïån caác nhiïåm vuå giao<br /> CPTNN phaãi taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä, kñch thñch tiïëp cuãa mònh möåt caách àöåc lêåp.<br /> àûúåc nhu cêìu giao tiïëp vaâ àûa treã vaâo nhiïìu möi trûúâng traãi<br /> Nhû vêåy, muöën giaáo duåc KNGT cho treã 5-6 tuöíi CPTNN,<br /> nghiïåm phong phuá, thñch húåp.<br /> ngûúâi lúán cêìn phaãi höî trúå, taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä vaâ<br /> 1.1.  Taác àöång vaâo tû duy ngön ngûä vaâ taåo àiïìu<br /> taåo àiïìu kiïån cho treã àûúåc tûúng taác nhiïìu vúái nhûäng ngûúâi<br /> kiïån cho treã àûúåc tûúng taác nhiïìu vúái nhûäng ngûúâi<br /> xung quanh nhùçm haån chïë sûå chêåm trïî ngön ngûä vaâ phaát<br /> xung quanh<br /> triïín KNGT.<br /> L.S.Vygotsky, àaåi diïån cho thuyïët kiïën taåo kiïën thûác<br /> thöng qua tûúng taác xaä höåi, cho rùçng, sûå tûúng taác xaä höåi * Trûúâng Àaåi hoåc Vinh<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 25<br /> <br /> 1.2. Taåo möi trûúâng giaáo duåc cho treã traãi nghiïåm<br /> tuöíi cuãa Viïåt Nam. Qua saâng loåc, phaát hiïån coá 30 treã coá<br /> Maria Montessori cho rùçng, treã hoåc ngön ngûä vaâ caác dêëu hiïåu CPTNN, chuáng töi choån ra 7 chaáu coá biïíu hiïån<br /> KN quan troång cú baãn cuãa cuöåc söëng thöng qua tiïëp nhêån CPTNN coá nguyïn nhên tûâ yïëu töë möi trûúâng giaáo duåc.<br /> möåt caách vö thûác tûâ möi trûúâng xung quanh, do àoá taåo ra Kiïím tra trûåc tiïëp trïn 7 treã trong àiïìu kiïån bònh thûúâng vaâ<br /> möåt möi trûúâng hoåc têåp thên thiïån, cúãi múã cho treã laâ möåt<br /> quan saát caác hoaåt àöång cuãa treã, kïët quaã cho thêëy, KNGT<br /> trong nhûäng ûu tiïn haâng àêìu àïí giaáo duåc KNGT cho treã cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN khöng töët, àùåc biïåt 2 KN böåc löå roä<br /> CPTNN.<br /> nhêët laâ KN tiïëp nhêån thöng àiïåp (nghe hiïíu) vaâ KN àûa ra<br /> Montessori àùåt nïìn taãng tûå do, nhu cêìu vaâ hûáng thuá cuãa thöng àiïåp (biïíu àaåt).<br /> treã trïn hïët vúái quan àiïím giaáo duåc cú baãn laâ “lêëy treã laâm - KN tiïëp nhêån thöng àiïåp bao göìm KN lùæng nghe vaâ<br /> trung têm”, bùçng caách cho treã tûå hoaåt àöång vaâ traãi nghiïåmKN hiïíu<br /> dûúái sûå töí chûác, hûúáng dêîn cuãa ngûúâi lúán àïí giuáp treã phaát + Treã 5-6 tuöíi CPTNN gùåp möåt söë vêën àïì lúán vïì KN lùæng<br /> triïín toaân diïån. Trong caác hoaåt àöång, treã hoåc qua traãi nghiïåmnghe, treã khöng thïí hiïån sûå têåp trung chuá yá vaâo àöëi tûúång<br /> vaâ tûå sûãa löîi cuãa mònh seä trúã nïn tûå tin hún vaâ luön cöë gùæng<br /> giao tiïëp; 57,1% treã coá veã chùm chuá lùæng nghe khi coá sûå taác<br /> vûúåt lïn chñnh mònh àïí phaát triïín töët nhêët. Quan àiïím cuãa àöång, löi keáo treã vaâo cuöåc giao tiïëp, tuy nhiïn treã tiïëp nhêån<br /> Montessori cho thêëy, khöng möåt ngûúâi naâo coá thïí àûúåc giaáo àûúåc rêët ñt <br /> nöåi dung; 57,1% treã ngùæt lúâi ngûúâi khaác, boã dúã<br /> duåc búãi möåt ngûúâi khaác, caá nhên con ngûúâi phaãi tûå haânh<br /> cuöåc giao tiïëp hoùåc khöng àaáp laåi àûúåc bùçng caác cûã chó, neát<br /> àöång. Trong quaá trònh giaáo duåc KNGT cho treã mêîu giaáo 5- mùåt phuâ húåp. Nhûäng vêën àïì khöng hêëp dêîn, khöng êën<br /> 6 tuöíi CPTNN, giaáo viïn cêìn chuá yá töí chûác àûúåc möi trûúâng tûúång vaâ khöng gêy hûáng thuá gêìn nhû 100% treã CPTNN<br /> traãi nghiïåm töët, taåo àiïìu kiïån cho treã tiïëp xuác bùçng giaác quan,khöng chuá yá lùæng nghe. Do àoá, treã luác nghe luác khöng, nghe<br /> àûa treã tham gia  hoâa mònh vaâo caác möi trûúâng àa daång, khöng liïn tuåc, buöng tröi tûâng thúâi àiïím khiïën cho thöng tin<br /> vaâo caác hoaåt àöång traãi nghiïåm, kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp, bõ giaán àoaån.<br /> àûúåc têåp luyïån phaát triïín caác KNGT vaâ caác chûác nùng têm<br /> + Mùåc duâ treã 5-6 tuöíi CPTNN àaä coá thïí laâm theo lúâi noái,<br /> lñ chung cuãa treã mêîu giaáo.<br /> laâm theo hiïåu lïånh vaâ traã lúâi trûåc tiïëp caác cêu hoãi khi coá sûå taác<br /> 1.3. Kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp cho treã<br /> àöång, hûúáng dêîn nhûng khi àûa ra chó dêîn liïn quan àïën 2Theo Maslow, con ngûúâi vûâa laâ thûåc thïí tûå nhiïn vûâa laâ 3 haânh àöång thò hêìu hïët treã khöng tûå thûåc hiïån àûúåc. 57,1%<br /> thûåc thïí xaä höåi, do vêåy, duâ laâ con ngûúâi caá nhên hay contreã coá chùm chuá lùæng nghe, chó traã lúâi àûúåc hoùåc thûåc hiïån<br /> ngûúâi trong töí chûác àïìu haânh àöång theo nhu cêìu. Khi coá sûå àûúåc theo caác chó dêîn khi giaáo viïn noái chêåm vaâ hûúáng dêîn<br /> kñch thñch, vaâ sûå kñch thñch àoá laâm cho hoå thoãa maän nhutûâng haânh àöång möåt; 71,4% treã khöng “nghe” àûúåc nhûäng<br /> cêìu, gêy hûáng thuá thò seä thuác àêíy hoå haânh àöång. Theo caáchthöng àiïåp qua haânh vi, cûã chó...cuãa ngûúâi khaác àïí àiïìu<br /> xem xeát àoá, nhu cêìu trúã thaânh àöång lûåc quan troång vaâ viïåcchónh haânh vi, thaái àöå cho phuâ húåp.<br /> taác àöång vaâo nhu cêìu caá nhên seä thay àöíi àûúåc haânh vi con<br /> Khaã nùng hiïíu vaâ noái nhûäng àiïìu liïn quan àïën chuã àïì<br /> ngûúâi. Nïëu nhu cêìu àûúåc thoãa maän seä àem laåi nhûäng yïëu töëngûúâi khaác àang noái cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN chûa töët.<br /> tñch cûåc cho sûå phaát triïín cuãa con ngûúâi.<br /> 71,4% treã xûã lñ thöng tin rêët chêåm<br />  , phaãi coá sûå höî trúå, hûúáng<br /> Treã mêîu giaáo 5-6 tuöíi noái chung, treã CPTNN noái riïng dêîn thò treã múái coá thïí hiïíu hïët nöåi dung maâ ngûúâi khaác cung<br /> cuäng coá nhûäng nhu cêìu hoaân thiïån, nhu cêìu tûå khùèng àõnh cêëp, kïí caã nhûäng nöåi dung quen thuöåc. Khi àöëi tûúång giao<br /> mònh, àùåc biïåt coá nhu cêìu àûúåc troâ chuyïån, àûúåc giao lûu tiïëp noái quaá nhanh, duâng nhiïìu tûâ khoá, cêu chûáa nhiïìu<br /> vaâ thïí hiïån mònh qua con àûúâng giaáo duåc. Trong quaá trònh thöng tin phûác taåp, nöåi dung giao tiïëp múái, xa laå... 100% treã<br /> giaáo duåc KNGT cho treã mêîu giaáo 5-6 tuöíi, cêìn töí chûác caácCPTNN khöng hiïíu, khöng coá khaã nùng tûúng taác; coá àïën<br /> hoaåt àöång phong phuá, hêëp dêîn nhùçm kñch thñch hûáng thuá,85,7% hiïíu chuát ñt khi coá sûå hûúáng dêîn, giaãi thñch; 14,3%<br /> laâm naãy sinh nhu cêìu àûúåc giao tiïëp úã treã, löi keáo treãtreã luác hiïíu luác khöng, hoùåc hiïíu sai yá nghôa.<br /> CPTNN tham gia vaâo hoaåt àöång giao tiïëp vúái baån beâ, vúái Treã mêîu giaáo lúán CPTNN coá thïí bùæt chûúác theo cö àoåc<br /> nhûäng ngûúâi xung quanh... tûâ àoá dïî daâng khùæc phuåc tònh thuöåc loâng àûúåc möåt söë cêu ca dao, hoâ veâ, baâi thú, möåt<br /> traång CPTNN vaâ giaáo duåc caác KNGT cho treã.<br /> àoaån truyïån... thïë nhûng 85,7% treã khöng hiïíu àûúåc nöåi<br /> 2. Thûåc traång KNGT cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN<br /> dung àoá laâ gò, khöng hiïíu àûúåc nhûäng haânh àöång àún giaãn<br /> Thaáng 10/2017, chuáng töi àaä khaão saát 360 treã 5-6 tuöíi hoùåc möåt söë traång thaái, tñnh caách nöíi bêåt cuãa nhên vêåt.<br /> úã 12 lúáp thuöåc 4 trûúâng mêìm non trïn àõa baân thaânh phöë<br /> - KN biïíu àaåt (KN àûa ra thöng àiïåp)<br /> Vinh (Trûúâng Mêìm non Vinh Tên, Trûúâng Mêìm non Trung<br /> + Vïì ngön ngûä noái: 57,1% treã noái vaâ phaát êm àûúåc khi<br /> Àö, Trûúâng Mêìm non Bïën Thuãy vaâ Trûúâng Mêìm non coá ngûúâi lúán höî trúå, tuy nhiïn vêîn coân chêåm, àùåc biïåt nhûäng<br /> thûåc haânh - thuöåc Trûúâng Àaåi hoåc Vinh). Cöng cuå ào saângtûâ khoá phaát êm vaâ khoá hiïíu nghôa thò treã CPTNN chûa thûåc<br /> loåc phaát hiïån treã CPTNN cùn cûá vaâo baãng kiïím ASQ-3, hiïån ngay àûúåc. Àùåc biïåt, vïì thanh àiïåu thò 100% treã mùæc<br /> thang ào Kyoto, kïët húåp vúái böå Chuêín phaát triïín treã em 5 löîi (do ngön ngûä vuâng miïìn).<br /> <br /> 26<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Trong giao tiïëp, do vöën tûâ treã ngheâo naân nïn treã CPTNN<br /> Biïån phaáp 2: Sûã duång truyïån tranh<br /> sûã duång cêu àún àiïåu, 57,1% coá thïí noái thïm möåt söë cêu<br /> Àöëi vúái treã mêìm non coá rêët nhiïìu thúâi àiïím thuêån lúåi<br /> àêìy àuã khi coá sûå gúåi yá hûúáng dêîn, tuy nhiïn khöng phaãi luácàïí giaáo duåc KNGT, àoá laâ khi treã ùn, khi chúi vúái baån beâ,...<br /> naâo treã cuäng thûåc hiïån àûúåc; 71,4% treã khöng chuã àöång sûãàùåc biïåt khi treã 5-6 tuöíi àûúåc chaåm vaâo nhûäng doâng chûä<br /> duång lúâi noái àïí giao tiïëp hay baây toã caãm xuác, nhu cêìu, yá nghô<br /> trong saách. Úàgiai àoaån naây, treã coá möåt trñ tuïå thêím thêëu<br /> vaâ kinh nghiïåm cuãa baãn thên.<br /> àïí hoåc ngön ngûä töët hún so vúái caác giai àoaån khaác khi lúán<br /> + Vïì KN trònh baây vêën àïì: Treã CPTNN khoá diïîn àaåt lïn. Do àoá, cêìn lûåa choån möåt söë cêu chuyïån trong vaâ<br /> àûúåc nöåi dung phûác taåp. Àöëi vúái nhûäng vêën àïì múái meã, àún<br /> ngoaâi chûúng trònh coá hònh aãnh hêëp dêîn, nöåi dung phuâ<br /> giaãn vaâ cuå thïí treã laåi caâng thiïëu tûå tin, diïîn àaåt khöng roä, rêët<br /> húåp, gêìn guäi vúái àúâi söëng têm, sinh lñ treã, gêìn guäi vúái kinh<br /> luáng tuáng vaâ thiïëu logic. Trong giao tiïëp, 100% treã CPTNN nghiïåm cuãa treã hoùåc nhûäng cêu chuyïån do cö saáng taác<br /> chûa sûã duång àûúåc caác loaåi cêu khaác nhau, khöng noái àûúåc àïí giaáo duåc KNGT cho treã.<br /> nhûäng cêu àêìy àuã, maåch laåc. Coá khi töëc àöå noái nhanh nhûng<br /> Biïån phaáp 3: Sûã duång cêu àöë<br /> diïîn àaåt rêët löån xöån, tûâ ngûä ngheâo naân, ngùæt húi khöng àuáng Cêu àöë laâ möåt thïí loaåi àöåc àaáo cuãa vùn hoåc dên gian. ÚÃ<br /> luác, treã khoá biïíu àaåt nhûäng nhu cêìu, suy nghô... thaânh lúâi, treãàoá vûâa coá chêët trñ tuïå cuãa nguå ngön, tuåc ngûä, vûâa coá chêët trûä<br /> cûá lùæp ba lùæp bùæp maäi múái noái àûúåc möåt yá; 71,4% treã khöng<br /> tònh cuãa ca dao dên ca, àùåc biïåt tñnh vêìn àiïåu, nhõp àiïåu cuãa<br /> chuã àöång hoãi laåi cuäng khöng coá biïíu hiïån roä trïn khuön mùåtcêu àöë rêët hêëp dêîn treã. Khi sûã duång cêu àöë seä kñch thñch<br /> hay cûã chó, haânh àöång naâo khi gùåp vêën àïì khoá hiïíu.<br /> hûáng thuá, dïî daâng löi cuöën treã tham gia vaâo viïåc nghe, àoaán<br /> Ngoaâi ra, caác KNGT khaác cuãa treã 5-6 tuöíi CPTNN vaâ giaãi cêu àöë, thêåm chñ treã coân thñch tham gia vaâo viïåc àùåt<br /> cuäng böåc löå nhiïìu haån chïë. Treã chûa biïët choån thúâi àiïímcêu àöë. Tuy nhiïn, àöëi vúái treã mêìm non, ngoaâi viïåc sûã duång<br /> múã àêìu, ngûâng, tiïëp tuåc vaâ kïët thuác quaá trònh giao tiïëpcaác cêu àöë dên gian coá thïí sûã duång caác hònh thûác vùn vêìn<br /> cuäng nhû khöng biïët duy trò cuöåc höåi thoaåi. KN tûúng taác do cö viïët hoùåc vùn xuöi tuây tûâng tònh huöëng.<br /> vúái ngûúâi àöëi thoaåi cuãa treã mêîu giaáo lúán CPTNN chûa töët, Biïån phaáp 4: Sûã duång röëi hoùåc troâ chúi àoáng kõch<br /> treã coân deâ dùåt, nhuát nhaát, do àoá, khoá böåc löå àûúåc nhûäng yá<br /> Àïí treã coá caãm xuác maånh, coá nhu cêìu giao tiïëp thò viïåc<br /> tûúãng, nhu cêìu, nguyïån voång cho ngûúâi khaác hiïíu, ngûúâi duâng röëi hoùåc troâ chúi àoáng kõch laâ rêët cêìn thiïët. Treã lûáa tuöíi<br /> khaác cuäng khoá àoaán biïët treã nghô gò, hiïíu nöåi dung giaonaây rêët thñch vaâ rêët êën tûúång khi àûúåc noái chuyïån vúái nhûäng<br /> tiïëp àïën àêu. 71,4% treã khöng biïët chúi luên phiïn vúái<br /> con röëi hoùåc àûúåc hoáa thên vaâo caác nhên vêåt trong caác cêu<br /> baån, vúái ngûúâi lúán maâ im lùång chúi möåt mònh hoùåc chó<br /> chuyïån, àùåc biïåt àoá laâ nhûäng con vêåt gêìn guäi vúái treã.<br /> nhòn theo, bùæt chûúác.<br /> Sûã duång röëi, hoùåc troâ chúi àoáng kõch kñch thñch treã hûáng<br /> 3. Biïån phaáp giaáo duåc KNGT cho treã mêîu giaáo thuá, têåp trung chuá yá lùæng nghe àïí hiïíu yïu cêìu cuãa cö vaâ sûã<br /> 5-6 tuöíi CPTNN<br /> duång ngön ngûä biïíu àaåt àïí phaãn ûáng nhanh vaâ giaãi quyïët töët<br /> 3.1. Nhoám biïån phaáp kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp<br /> nhêët tònh huöëng giaáo duåc.<br /> cuãa treã<br /> Trong caác giúâ chúi, cö coá thïí luyïån KNGT bùçng caách<br /> Biïån phaáp 1: Sûã duång troâ chúi<br /> cho treã hoáa thên vaâo caác nhên vêåt treã yïu thñch, cêìn chuá yá<br /> Caác nhaâ khoa hoåc nhêån àõnh: chúi chñnh laâ hoåc. Hoaåtcho treã CPTNN vaâo nhûäng vai coá lúâi thoaåi àún giaãn hún. Cö<br /> àöång vui chúi coá yá nghôa taác àöång toaân diïån àïën sûå phaátcêìn chuêín bõ nöåi dung chu àaáo vaâ cêìn coá sûå linh hoaåt trong<br /> triïín cuãa treã noái chung, treã CPTNN noái riïng. Búãi chúi laâviïåc taåo ra caác tònh huöëng bêët ngúâ àïí kñch thñch treã phaãn ûáng<br /> hoaåt àöång linh hoaåt coá thïí sûã duång trong möi trûúâng àa bùçng ngön ngûä.<br /> daång (Wolery & Bailey-1989). Àöëi vúái treã CPTNN, treã rêët Àùåc biïåt, cö chuá yá nhiïìu hún vaâo treã CPTNN, treã chêåm<br /> nhuát nhaát, ngaåi giao tiïëp, do àoá khi töí chûác troâ chúi seä kñchlônh vûåc naâo thò cö phaãi àiïìu chónh tònh huöëng cho phuâ húåp<br /> thñch vaâ taåo àiïìu kiïån cho treã àûúåc tûúng taác, àûúåc giao vúái treã úã lônh vûåc àoá. Löi keáo treã CPTNN tham gia vaâo hoaåt<br /> tiïëp xaä höåi vúái caác baån cuâng trang lûáa (Mc Connell, 2002)àöång tñch cûåc.<br /> maâ treã khöng caãm thêëy àang bõ bùæt buöåc, khöng caãm thêëy 3.2. Nhoám biïån phaáp taåo möi trûúâng ngön ngûä traãi<br /> tûå ti. Àöìng thúâi laâm gia tùng khaã nùng hoåc têåp möåt caách tûå<br /> nghiïåm tûå nhiïn<br /> nhiïn hiïåu quaã nhêët, taåo nïìn taãng cho sûå phaát triïín caác<br /> Khi noái “Diïìu hêu àaä sinh ra àaåi baâng” laâ muöën noái àïën<br /> KN, trong àoá coá KNGT...<br /> nhên caách, taâi nùng con ngûúâi àûúng nhiïn khöng do thiïn<br /> Trong nhoám biïån phaáp naây, cùn cûá vaâo caác dêëu hiïåuphuá hay di truyïìn, maâ àûúåc phaát triïín nhúâ chñnh möi trûúâng<br /> chêåm àiïín hònh thûúâng gùåp cuãa treã, thiïët kïë caác troâ chúi vúái<br /> nuöi daåy töët. Noái chñnh xaác, diïìu hêu khöng sinh ra àaåi baâng<br /> nhiïìu hònh thûác chúi khaác nhau, nhùçm kñch thñch hûáng thuá, maâ diïìu hêu àaä taåo ra möi trûúâng söëng töët àïí nuöi dûúäng<br /> löi keáo àûúåc treã CPTNN tham gia tñch cûåc, khùæc phuåc caác löîinïn àaåi baâng.<br /> giao tiïëp, giaãm thiïíu tònh traång chêåm àaåt hiïåu quaã giaáo duåc Nhûäng mêìm non cuäng vêåy, coá phaát triïín thaânh nhûäng<br /> cao nhêët...<br /> cêy töët, núã ra nhûäng böng hoa àeåp hay khöng phuå thuöåc<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 27<br /> <br /> vaâo chñnh caách giaáo duåc vaâ möi trûúâng söëng maâ chuáng ta 3.3. Nhoám biïån phaáp taác àöång vaâo tû duy ngön<br /> taåo nïn cho treã.<br /> ngûä cuãa treã<br /> Trong quaá trònh hoåc ngön ngûä, möi trûúâng ngön ngûä laâ<br /> Biïån phaáp 1: Sûã duång caác kô thuêåt reân luyïån KNGT<br /> nhên töë chuáng ta coá thïí khöëng chïë àûúåc. Vò thïë, taåo möi<br /> 1) Thay àöíi thoái quen<br /> trûúâng tûå nhiïn, laâm phong phuá caác kñch thñch ngön ngûä vaâ<br /> Thay àöíi àöåt ngöåt thoái quen trong chïë àöå sinh hoaåt,<br /> giao tiïëp cuäng nhû tûúng taác laâ möåt yïëu töë vö cuâng quan hoùåc thay àöíi nöåi dung chuã àïì, thúâi gian, caách thûác thûåc<br /> troång àïí phaát triïín ngön ngûä cho treã. Trong möi trûúâng traãi hiïån caác hoaåt àöång... maâ khöng thöng baáo cho treã biïët. Muåc<br /> nghiïåm naây, ngûúâi chùm soác treã, caác nhaâ giaáo duåc cêìn sûã<br /> àñch laâ àïí treã tûå phaát hiïån ra coá sûå thay àöíi àoá buöåc treã phaãn<br /> duång möåt söë biïån phaáp, möåt söë kô thuêåt reân luyïån àïí thuác<br /> ûáng bùçng caách thöng baáo vïì sûå bêët bònh thûúâng àoá cho<br /> àêíy quaá trònh hoåc ngön ngûä, phaát triïín KNGT cho treã. Gandini ngûúâi lúán thöng qua ngön ngûä.<br /> cho rùçng: möi trûúâng àûúåc nhòn thêëy úã àêy nhû giaáo duåc treã, 2) Têåp sûã duång cêu vùn ngùæn miïu taã àùåc àiïím cuãa<br /> thûåc tïë laâ noá àûúåc xem xeát nhû möåt ngûúâi giaáo viïn thûá 3ngûúâi, cuãa caác loaâi vêåt, àöì vêåt, caác sûå vêåt hiïån tûúång hoùåc<br /> cuâng vúái möåt nhoám cuãa 2 giaáo viïn (Edwards, Gandini & noái tiïëp yá theo yïu cêìu cuãa cö.<br /> Forman, 1933, 148).<br /> Muåc àñch luyïån KN nhêån thûác ngön ngûä, têåp hiïíu vaâ<br /> Biïån phaáp 1: Taåo cú höåi cho treã CPTNN giao lûu, giao phaãn ûáng nhanh, diïîn àaåt tröi chaãy, maåch laåc, àuáng ngûä<br /> tiïëp tñch cûåc, tûå nhiïn vúái cöång àöìng<br /> phaáp (Treã phaãi suy nghô tñch cûåc àïí hiïíu yïu cêìu cuãa cö vaâ<br /> Taåo àiïìu kiïån, cú höåi cho treã CPTNN àûúåc laâm thaânh<br /> giaãi quyïët nhiïåm vuå thöng qua ngön ngûä).<br /> viïn tñch cûåc cuãa nhoám, àûúåc daåo chúi xung quanh khu vûåc<br /> 3) Luyïån KNGT thöng qua hïå thöëng caác kñ - tñn hiïåu<br /> mònh sinh söëng, àïën nhûäng núi vui chúi cöng cöång, ài cöng<br /> - Trong quaá trònh giaáo duåc treã CPTNN, àïí luyïån KNGT<br /> viïn, siïu thõ, tham quan, traãi nghiïåm thûåc tïë taåi caác cú súã<br /> cho treã, ngûúâi lúán coá thïí duâng nhiïìu caách thûác khaác nhau àïí<br /> saãn xuêët (tiïåm laâm kem, laâm baánh, nhaâ maáy sûäa, àún võ böå<br /> yïu cêìu treã mö taã bùçng lúâi nhûäng nöåi dung êín chûáa trong<br /> àöåi...); traãi nghiïåm thûåc tïë taåi caác trûúâng tiïíu hoåc; tham<br /> caác kñ, tñn hiïåu àïí tùng cûúâng KN diïîn àaåt, KN lùæng nghe vaâ<br /> quan caác àiïím di tñch lõch sûã... Trong quaá trònh töí chûác cêìn<br /> ghi nhúá chuá yá coá chuã àõnh cho treã. Àoá laâ, biïíu tûúång cuãa caác<br /> coá sûå tham gia höî trúå cuãa giaáo viïn, phuå huynh, ngûúâi thên.<br /> quöëc gia, quöëc kò caác nûúác, quöëc hoa; caác kñ tñn hiïåu thöng<br /> Khi àûúåc tham gia vaâo caác möëi quan hïå trong cöång<br /> baáo, quy àõnh, chó dêîn úã cöng cöång; caác theã tranh vïì àöì vêåt,<br /> àöìng, treã CPTNN seä àûúåc giao lûu, giao tiïëp, àûúåc múã röång<br /> caác hònh nöåm, röëi hoùåc tranh veä caác caách biïíu caãm trïn<br /> phaåm vi giao tiïëp, coá nhiïìu cú höåi tûúng taác vúái caác àöëi<br /> tûúång giao tiïëp khaác nhau, treã seä àûúåc hoåc ngön ngûä cuãa khuön mùåt; caác logo biïíu àaåt haânh àöång, hoaåt àöång cuãa<br /> ngûúâi hoùåc vêåt; möåt söë tñn hiïåu êm thanh ...<br /> ngûúâi khaác vaâ seä tñch cûåc giao tiïëp. Tûâ àoá, giuáp treã tûå tin<br /> 4) Löi cuöën treã CPTNN giao tiïëp trong hoaåt àöång khaám<br /> hún, tùng cûúâng nhu cêìu giao tiïëp cho treã vaâ reân luyïån àûúåc<br /> phaá<br /> khoa hoåc<br /> caác KN giao tiïëp hiïåu quaã.<br /> Khaám phaá khoa hoåc laâ möåt trong nhûäng chiïën lûúåc<br /> Biïånphaáp2: Taåo cú höåichotreãCPTNN àûúåc traãi nghiïåm<br /> quan troång giuáp phaát triïín tû duy vaâ nùng lûåc cuãa treã, caác beá<br /> trûåc tiïëp vúái thïë giúái tûå nhiïn<br /> khöng chó laâ hoåc hoãi nhûäng kiïën thûác khoa hoåc qua hònh<br /> Cho pheáp treã àûúåc traãi nghiïåm trûåc tiïëp vúái thïë giúái tûå<br /> nhiïn (nghõch caát, löåi trong vuäng nûúác cho nûúác bùæn tung aãnh, lúâi kïí maâ coân trûåc tiïëp traãi nghiïåm, tòm toâi, khaám phaá<br /> toáe, lùn löån trïn thaãm coã, treâo nuái, ngùæm hoa, tröìng cêy,nhûäng gò treã quan têm, muöën tòm hiïíu. Khi àûúåc tham gia<br /> tùæm biïín, tùæm mûa, chaåy nhaãy, àuöíi bùæt chuöìn chuöìn,hoaåt àöång naây treã suy nghô nhiïìu hún vïì nhûäng gò caác beá<br /> chêu chêëu hay quan saát haânh àöång cuãa caác con vêåt...) nhòn thêëy vaâ àang laâm, kñch thñch treã quan saát, xem xeát,<br /> nhùçm phaát triïín KNGT möåt caách tûå do. Thoaát ra khoãi caácphoãng àoaán, taác àöång àûúåc vaâo tû duy ngön ngûä, hònh<br /> khuön mêîu giao tiïëp raâng buöåc, aáp àùåt, tûå baãn thên treã seäthaânh phaãn xaå tû duy, kñch thñch nhu cêìu giao tiïëp vaâ hònh<br /> thñch thuá, àuã haâo hûáng nhûng khöng quaá súå sïåt àïí löi keáo thaânh thoái quen hiïíu àuáng, hiïíu chñnh xaác vïì caác hoaåt àöång<br /> xung quanh .<br /> ngûúâi khaác vaâo caác cuöåc giao tiïëp vúái treã. Tûâ àoá, múã röång<br /> phaåm vi giao tiïëp, tùng vöën tûâ, tùng cûúâng tñnh tñch cûåc vaâ Biïån phaáp 2: Sûã duång caác tònh huöëng coá vêën àïì reân<br /> luyïån KNGT<br /> reân luyïån àûúåc caác KNGT.<br /> Khi sûã duång caác tònh huöëng coá vêën àïì trong caác hoaåt<br /> Biïån phaáp 3: Taåo möi trûúâng söëng, hoåc têåp thên thiïån<br /> Àûúåc söëng, hoåc têåp trong möi trûúâng thên thiïån, tñch àöång seä thuác àêíy tñnh àöåc lêåp suy nghô, tñch cûåc giao tiïëp<br /> cûåc khiïën treã caãm thêëy thoaãi maái, an toaân, àûúåc yïu thûúng... cuãa treã. Nhûäng tònh huöëng coá vêën àïì, nhûäng lúâi àïì nghõ, caác<br /> Àiïìu àoá seä giuáp treã tûå tin trong giao tiïëp vaâ coá nhu cêìu giaocêu hoãi mang tñnh àõnh hûúáng taác àöång vaâo tû duy ngön<br /> tiïëp bùçng lúâi vúái nhûäng ngûúâi xung quanh. Ngûúâi lúán dïîngûä cuãa treã, seä thöi thuác treã suy nghô, treã phaãi sûã duång möåt<br /> daâng àiïìu chónh, giaáo duåc caác KNGT cuäng nhû sûãa löîi sai söë thao taác tû duy nhû so saánh, phên tñch, hïå thöëng, phaãi<br /> huy àöång vöën tûâ, vöën hiïíu biïët cuãa mònh, phaãi noái, giao tiïëp,<br /> cho treã.<br /> <br /> 28<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> tûúng taác nhiïìu vúái cö vaâ caác baån àïí tòm lúâi giaãi àaáp. Chñnh[3] Quöëc Tuá Hoa (2016).Cêím nang nuöi daåy con<br /> àiïìu naây seä taåo àiïìu kiïån cho treã tòm kiïëm vaâ vêån duångtheo phûúng phaáp Montessori. NXB Phuå nûä.<br /> . NXB<br /> nhûäng àiïìu àaä biïët cöë gùæng thïí hiïån ra bùçng ngön ngûä àïí [4] L.S.Vygotsky (1997). Tuyïín têåp têm lñ hoåc<br /> Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi<br /> tranh luêån, laâ cú höåi àïí treã CPTNN àûúåc giao tiïëp vúái cö,<br /> [5] Maria Montessori (taâi liïåu dõch) (2015).<br /> Sûác thêím<br /> giao tiïëp vúái nhau tñch cûåc, tûâ àoá reân luyïån àûúåc KN nghe thêëu cuãa têm höìn<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> hiïíu, biïíu àaåt cho treã.<br /> [6] Phan Troång Ngoå (2016).<br /> Giaáo trònh caác lñ thuyïët<br /> têm lñ ngûúâi<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> 3.4. Taác àöång höî trúå caá nhên<br /> Phaát triïín ngön ngûä tûâ<br /> Höî trúå caá nhên laâ hoaåt àöång höî trúå riïng cho möåt treã[7] Phuâng Àûác Toaân (2013).<br /> (hoùåc nhoám treã CPTNN) trong caác hoaåt àöång hùçng ngaâytrong nöi. NXB Lao àöång - Xaä höåi.<br /> nhùçm muåc àñch khùæc phuåc nhûäng khiïëm khuyïët cho treã maâ<br /> trong tiïët chung khöng thûåc hiïån àûúåc hoùåc khoá töí chûác.<br /> Muåc àñch laâ reân têåp trung chuá yá, phaát triïín vöën tûâ vaâ<br /> KNGT cho treã. Tiïët hoåc caá nhên giuáp treã ön laåi, cuãng cöë kiïën<br /> (Tiïëp theo trang 38)<br /> thûác maâ giaáo viïn daåy hùçng ngaây àïí giuáp treã CPTNN coá thïí<br /> theo kõp àûúåc cuâng caác baån trong lúáp. Tiïët hoåc caá nhên sûãmêìm non. Àiïím cöët loäi nhêët laâ xaác àõnh àûúåc nhûäng nùng<br /> duång caác kô thuêåt nhû laâm mêîu kïët húåp lúâi noái; noái chêåm laâm<br /> lûåc nghïì nghiïåp cuãa GVMN àïí laâm cú súã cho viïåc xêy dûång<br /> chêåm; sûã duång lúâi noái mêîu; luyïån giao tiïëp mùæt - mùæt; sûã<br /> chuêín àêìu ra cuãa quaá trònh àaâo taåo úã caác trûúâng sû phaåm<br /> duång hïå thöëng giao tiïëp thöng qua trao àöíi theã tranh... àïí<br /> cuäng nhû chuêín nghïì nghiïåp àöëi vúái GVMN. Àïí coá àûúåc<br /> tiïën haânh caác nöåi dung nhû luyïån phaát êm, luyïån KN lùæng nhûäng nùng lûåc nghïì nghiïåp bïìn vûäng àoâi hoãi GVMN coá<br /> quaá trònh hoåc têåp, reân luyïån vaâ tûå quaãn lñ baãn thên thûúâng<br /> nghe, KN hiïíu vaâ KN biïíu àaåt.<br /> Giaáo viïn cêìn kiïn trò, yïu thûúng treã, gêìn guäi, caãm xuyïn trong suöët quaá trònh hoåc têåp úã trûúâng sû phaåm, cuäng<br /> nhû sau naây trong hoaåt àöång nghïì nghiïåp.  <br /> thöng vúái treã àïí giuáp treã tûå tin trong cuöåc söëng àúâi thûúâng<br /> hoâa nhêåp cuâng caác baån. Bïn caånh àoá, giaáo viïn phaãi coá trònh<br /> àöå chuyïn mön sêu sùæc, coá àêìu oác saáng taåo vaâ nhaåy caãm Taâi liïåu tham khaão<br /> [1] Böå GD-ÀT (2008).Quyïët àõnh söë 02/2008 QÀ<br /> múái coá thïí àoáng vai troâ ngûúâi töí chûác, àiïìu khiïín caác hoaåt<br /> BGDÀT ngaây 22/01/2008 quy àõnh vïì Chuêín nghïì<br /> àöång àöåc lêåp cuãa treã CPTNN àïí coá thïí àaánh thûác, khúi dêåynghiïåp giaáo viïn mêìm non<br /> .<br /> khaã nùng coân laåi cuãa treã vaâ giuáp treã phaát huy nhûäng mùåt coân<br /> [2] Höì Lam Höìng (2008).Chuêín nghïì nghiïåp vaâ quy<br /> . Taåp chñ Giaáo duåc, söë 184, quyá<br /> laåi àïí têåp trung khaám phaá nhûäng àiïìu kò thuá trong möi trònh xêy dûång chuêín<br /> I/2008, tr 15.<br /> trûúâng xung quanh àêìy böí ñch.<br /> [3] Höì Lam Höìng (2005).Chêët lûúång àaâo taåo giaáo<br /> * * *<br /> viïn mêìm non dûåa vaâo chuêín<br /> . Kó yïëu höåi thaão khoa<br /> CPTNN aãnh hûúãng àïën hoaåt àöång giao tiïëp trong sinh hoåc vïì nêng cao chêët lûúång àaâo taåo àaåi hoåc vaâ sau àaåi<br /> hoaåt haâng ngaây vaâ aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín lêu daâi cuãa<br /> hoåc chuyïn ngaânh Giaáo duåc mêìm non. Taåp chñ Khoa<br /> treã. Mong muöën coá caác phûúng phaáp höî trúå, khùæc phuåchoåc, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi, tr 23.<br /> Nùng lûåc vaâ giaáo duåc<br /> àûúåc nhûäng haån chïë do CPTNN gêy ra luön laâ möëi bêån têm [4] Àùång Thaânh Hûng (2012).<br /> theo<br /> tiïëp<br /> cêån<br /> nùng<br /> lûåc.<br /> Taåp<br /> chñ<br /> Quaãn lñ giaáo duåc, söë<br /> cuãa caã gia àònh vaâ caác nhaâ laâm cöng taác giaáo duåc mêìm non.<br /> 43, tr 9.<br /> Vò vêåy, vúái caác biïån phaáp giaáo duåc KNGT àûúåc àïì xuêët, hi<br /> [5] Quöëc höåi (2005).<br /> Luêåt Giaáo duåc<br /> .<br /> voång seä giaãi quyïët àûúåc möåt caách hiïåu quaã vêën àïì àoá. Nïëu<br /> [6] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2013).<br /> Nghõ quyïët söë<br /> giaáo viïn phöëi húåp caác biïån phaáp möåt caách linh hoaåt, àuáng29-NQ/TW ngaây 04/11/2013 vïì àöíi múái cùn baãn, toaân<br /> muåc àñch, àùåc biïåt taåo cú höåi cho treã CPTNN àûúåc thïí hiïån diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àaáp ûáng yïu cêìu cöng nghiïåp<br /> tiïìm nùng cuãa mònh, àûúåc traãi nghiïåm trûåc tiïëp, àûúåc luyïån hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ trûúâng<br /> àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë.<br /> têåp thûúâng xuyïn thò seä giaãm thiïíu nhûäng haån chïë do<br /> [7] Nguyïîn Haãi Thêåp (2009).<br /> Thûåc traång àöåi nguä nhaâ<br /> CPTNN gêy ra àöìng thúâi phaát triïín KNGT cho treã mêîu giaáo giaáo, caán böå quaãn lñ giaáo duåc vaâ nhûäng nöåi dung cêìn<br /> lúán CPTNN, giuáp treã bùæt kõp caác baån àöìng trang lûáa, tûå tin<br /> nghiïn cûáu khi xêy dûång Luêåt Viïn chûác, Nhaâ giaáo<br /> vaâ Caán böå quaãn lñ cú súã giaáo<br /> . Böå<br /> duåc<br /> GD-ÀT.<br /> bûúác vaâo lúáp möåt. <br /> <br /> [8] Hoaâng Àûác Minh - Nguyïîn Trñ - Höì Lam Höìng Nguyïîn Ngoåc Ên - Cuâ Thõ Thuãy - Lï Myä Dung (2012).<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> [1] Liublinxcaia A.A. (1978). Têm lñ hoåc treã em<br /> . Súã Hûúáng dêîn aáp duång Chuêín nghïì nghiïåp giaáo viïn mêìm<br /> non vaâ àaánh giaá<br /> giaáo viïn.NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> giaáo duåc Thaânh phöë Höì Chñ Minh.<br /> [9] UNESCO vaâ ILO (2012). Võ thïë nhaâ giaáo<br /> (dõch vaâ<br /> [2] Nguyïîn Huy Cêín (1987).Möåt söë vêën àïì cuãa viïåc<br /> nghiïn cûáu ngön ngûä treã em vaâ viïåc daåy noái cho<br /> . hiïåu<br /> treã àñnh: Nguyïîn Quang Kñnh - Phaåm Àöî Nhêåt Tiïën).<br /> NXB Giaáo duåc Viïåt Nam<br /> .<br /> Viïån Thöng tin Khoa hoåc xaä höåi.<br /> <br /> Nùng lûåc nghïì nghiïåp cuãa...<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 29<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản