Biểu mẫu " Bảng tóm tắt thành tích đề nghị danh hiệu thi đua"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
349
lượt xem
30
download

Biểu mẫu " Bảng tóm tắt thành tích đề nghị danh hiệu thi đua"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Bảng tóm tắt thành tích đề nghị danh hiệu thi đua"

  1.     MÉu 2A Së Gi¸o dôc và §µo t¹o                  B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu thi  ®ua tËp thÓ Côm thi ®ua……………..                                 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m  häc 2008 ­ 2009 DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò  TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký kiÓm tra nghÞ 1
  2.                         Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng     MÉu 3A Së gi¸o dôc và ®µo tao       B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu thi ®ua tËp thÓ  L§XS  Côm thi ®ua....................                  C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD&§T huyÖn, tP n¨m  häc 2008 ­ 2009   DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò  TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký kiÓm tra nghÞ 2
  3.                  Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng     MÉu 2B    Së Gi¸o dôc và §µo t¹o               B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu thi ®ua  c¸ nh©n Côm thi ®ua……………..                             C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m häc  2008 ­ 2009 XÕp lo¹i  DHT§ DHT§ ®Ò  TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký nghÞ N 3
  4.                                         Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng     MÉu 3B    Së gi¸o dôc và ®µo tao        B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ danh hiÖu CST§ cÊp tØnh  Côm thi ®ua....................             C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD&§T huyÖn, tP n¨m häc  2008 ­ 2009   XÕp lo¹i  DHT§ DHT§ ®Ò  TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký nghÞ N 4
  5.                        Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng  MÉu 2C    Së Gi¸o dôc và §µo t¹o                  B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng tËp  thÓ Côm thi ®ua……………..                        C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m häc 2007 ­  2008 DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò  TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký kiÓm tra nghÞ 5
  6.                        Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng   MÉu 3C   Së gi¸o dôc và ®µo tao          B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng tËp thÓ   Côm thi ®ua....................               C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD&§T huyÖn, tP n¨m häc  2008 ­ 2009   DHT§ KÕt qu¶  DHT§ ®Ò  TT §¬n vÞ  Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký kiÓm tra nghÞ 6
  7.             Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng   MÉu 2D   Së Gi¸o dôc và §µo t¹o                  B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng c¸  nh©n Côm thi ®ua……………..                          C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Së GD&§T n¨m häc 2008  ­ 2009 XÕp lo¹i  DHT§ DHT§ ®Ò  TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký nghÞ N 7
  8.                                  Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng   MÉu 3D Së gi¸o dôc và ®µo tao        B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch ®Ò nghÞ khen thëng c¸ nh©n  Côm thi ®ua....................            C¸c ®¬n vÞ thuéc phßng GD­§T huyÖn, tP n¨m häc  2008 ­ 2009   XÕp lo¹i  DHT§ DHT§ ®Ò  TT Hä vµ tªn  Chøc vô ­ §¬n vÞ SKK Thµnh tÝch næi  bËt ®¨ng ký nghÞ N 8
  9.                    Thủ trưởng đơn vị Ngêi lËp b¶ng 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản