Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH)"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
189
lượt xem
15
download

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH)"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH)" theo Mẫu số: B05 b­BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày  17/01/2003 của Bộ Tài Chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b - BH)"

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B05 b­BH …....................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày   17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XàHỘI (B 05b – BH) Quý...............Năm................. 1 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Quận, Huyện S BHXH Quận,  Số đã thu kỳ  Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Số đã thu trong kỳ Số đã  Số còn phải  TT Huyện trước chưa nộp  chuyển  nộp BHXH tỉnh  Thu BHXH bắt  Thu BHXH tự  Thu BHXH bắt  Thu BHXH tự  về BHXH BHXH tỉnh  chuyển kỳ sau buộc nguyện buộc nguyện trong kỳ A B 1 2 3 4 5 6 7= 1±2±3+4+5­6 2 – Các chỉ tiêu đối với BHXH Tỉnh, Thành phố S Chỉ tiêu Số tiền TT Quý này Luỹ kế I Số thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt nam II Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có ) 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện III Số đã thu trong kỳ 1 Thu BHXH bắt buộc 2 Thu BHXH tự nguyện Trong đó cấp huyện thu 3 Thu BHXH bắt buộc 4 Thu BHXH tự nguyện IV Số đã nộp về BHXH Việt Nam trong kỳ
  2. 2 V Số còn phải nộp về BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH­TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản