Biểu mẫu " Báo cáo triển khai thực hiện đề tài"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
259
lượt xem
38
download

Biểu mẫu " Báo cáo triển khai thực hiện đề tài"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo triển khai thực hiện đề tài"

  1. Mẫu 1.8 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày . . . tháng . . . năm 200… BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2000… 1. Thông tin chung : 1.1. Tên đề tài – Mã số :...................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 1.2. Chủ nhiệm đề tài :....................................................................................................................... 1.3. Cơ quan chủ trì :........................................................................................................................... 1.4. Nội dung đăng ký của đề tài :...................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 1.5. Nội dung triển khai năm 200… theo hợp đồng : ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ 1.6. Thời gian nghiên cứu : Từ tháng …… năm 200… đến tháng …… năm 200… 1.7. Kinh phí được duyệt trong năm :………………………Đã nhận :………………….……... 2. Nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã có : ............................................................................. ................................................................................................................................................................ 3. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng, nguyên nhân) :.................................................... ................................................................................................................................................................ 4. Kinh phí đã chi cho các nội dung, đã quyết toán :..................................................................... ................................................................................................................................................................ 5. Đề nghị :......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ Xác nhận của cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản