Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí hoạt động"

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
226
lượt xem
34
download

Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí hoạt động"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Chi tiết kinh phí hoạt động"

  1. Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số : F02 ­1H Đơn vị : ………… CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :……............ Nguồn kinh phí :.................................... Chương : ...............Loại :................Khoản :.......................... Số kinh phí được sử dụng Số kinh phí dã sử  dụng đề nghị quyết  Kỳ trước  Số thực nhận Tổng số được  Chuyển  toán chuyển sang sử dụng kỳ này kỳ sau Mụ TM Chỉ tiêu Kỳ này Luỹ kế từ đầu  Sử dụng  Luỹ kế  c năm kỳ này từ đầu  năm Số đề nghị quyết toán (viết bằng chữ)  : ........................................................................................................................................ Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 2
Đồng bộ tài khoản