Biểu mẫu"ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN"

Chia sẻ: Dinhthiloc Loc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
167
lượt xem
42
download

Biểu mẫu"ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN"

  1. CÔNG TY ............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: .............. ------------------------------------ ..............., ngày .......tháng ....... năm 2009 QUYẾT ĐỊNH (V/v: Góp vốn thành lập và bổ nhiệm người quản lý vốn góp tại Công ty ......................) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY . ........................ - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty . ................; - Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông/HĐTV Công ty số ............ ngày.... .../......./........; - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty  Tên công ty: ............................................................................................................  Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................  Số vốn góp:...............................................................................................................  Hình thức góp vốn:................................................................................................... Điều 2: Bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn góp Ông/bà: ................................ Ngày Sinh: ................................ Quốc tịch: ........................... Dân tộc: ................................ Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................ Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................ CMTND/Hộ chiếu số: ...............do ...........................cấp ngày.............................. Thay mặt Công ty .....................quản lý số vốn góp tại Công ty ............. Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của ông/bà...................... được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.
  2. Điều 4: Ông/bà...................... và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận: T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HĐTV - Như điều 4 CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV -Lưu VP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản