intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "DI CHÚC- MẪU SỐ 27/DC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
1.787
lượt xem
117
download

BIỂU MẪU "DI CHÚC- MẪU SỐ 27/DC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu thực hiện di chúc mẫu số 27/DC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "DI CHÚC- MẪU SỐ 27/DC"

  1. Mẫu số 27/DC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc D I C HÚ C Tôi là (1): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6): ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Người lập di chúc (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. L Ờ I C H Ứ N G C Ủ A C ÔN G C H Ứ N G VI Ê N Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................) tại .......................................................................................................................(9), tôi......................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số.................. tỉnh/thành phố .................................... C ÔN G C H Ứ N G: - Ông/bà ......................…………............ đã tự nguyện lập di chúc này; - Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - ............................................................................................................................... .................................................................................................................................. .............................................................................................................................(10) - Di chúc này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho người lập di chúc ........... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD. CÔNG CHỨNG VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2