Biểu mẫu"Giấy nhận giữ di chúc"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
132
lượt xem
15
download

Biểu mẫu"Giấy nhận giữ di chúc"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về giấy nhận giữ di chúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Giấy nhận giữ di chúc"

  1. SỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ....  TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng...... năm........  Số: ........... /CC GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC 1 Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ..............................................., Sinh ngày…. tháng…. năm.........  Chứng minh nhân dân số:.............do…….…………. cấp ngày...........tháng………..năm………. lập ngày..........tháng…….….năm………… Hôm nay, vào lúc...............giờ.....,ngày......tháng......năm.......,  tại Phòng  Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh có nhận lưu giữ Di chúc do  Ông/Bà:.........…..................lập ngày.........tháng…năm...…,  được...................................... chứng nhận ngày............số............... về việc định  đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà. Ông/Bà................................................................................................., đã  yêu cầu Phòng Công chứng số......................... thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ  di chúc nêu trên, đồng thời thông báo và trả Di chúc được lưu giữ này sau khi  ông (bà) qua đời cho những người liên quan đến Di chúc có tên sau khi có yêu  cầu : 1.  Ông/Bà: ..........................................................................................................      Địa chỉ thường trú:  ......................................................................................... 2.  Ông/Bà: ..........................................................................................................      Địa chỉ thường trú:  ................................................................................ 3.  Ông/Bà: .......................................................................................................... Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 1 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2.      Địa chỉ thường trú:  ................................................................................ 4.  Ông/Bà: ..........................................................................................................      Địa chỉ thường trú:  ................................................................................ NGƯỜI YÊU CẦU PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ...........        (ký và ghi rõ họ và tên)
Đồng bộ tài khoản