Biểu mẫu " Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
233
lượt xem
24
download

Biểu mẫu " Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ"

  1. Mẫu số: 03/GPXD THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG hoặc Độc lập­Tự do­Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN  (HUYỆN)................ Số :____/_______ .........,  ngày...... tháng ...... năm........ PHIẾU BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ 1 Cấp giấy phép xây dựng Làm thủ tục hoàn công Cấp phó bản giấy phép xây dựng       Kính gửi : .Ông (Bà) ........................................................................... Ủy ban nhân dân quận (huyện)................... (hoặc Sở Xây dựng) có nhận được  đơn của Ông (Bà) .................................đề ngày......tháng........năm.........  đề nghị  cấp :  + Giấy phép xây dựng   + Biên bản kiểm tra hoàn công  + Phó bản giấy phép xây dựng   với biên nhận số :.…………ngày.....tháng......năm.......do .......……………........cấp. Để Ủy ban nhân dân quận (huyện)............. (hoặc Sở Xây dựng) có đủ cơ sở  giải quyết cấp theo yêu cầu, đề nghị Ông  (Bà) bổ sung các văn bản sau đây:   ­ ­ ­ Trân trọng. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
  2. Lưu ý :  ­ Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành giấy báo này mà chủ đầu tư   không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trên thì Ủy ban nhân dân quận (huyện) hoặc   Sở Xây dựng đưa hồ sơ vào lưu trữ theo  quy định.                ­ Đề nghị chủ đầu tư mang theo biên nhận hồ sơ  và phiếu báo này  khi đến liên hệ. Nơi nhận : GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc ­ Như trên TUN. CHỦ TỊCH  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... ­ Lưu Trưởng phòng quản lý đô thị
Đồng bộ tài khoản