Biểu mẫu"Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.973
lượt xem
102
download

Biểu mẫu"Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu"Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên"

  1. [TEN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: [SỐ QĐ] QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên [CHỨC DANH] [TÊN CQ] ­ Căn cứ  vào quyết  định [SỐ  QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN  ĐƠN VỊ] về  việc  thành lập [TÊN CQ]; ­ Căn cứ vào quyết  định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [CHỨC DANH] về việc  tiếp nhận và điều động [TÊN NGƯỜI] về công tác tại [TÊN CQ]; ­ Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên; ­ Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ [TÊN CQ]; QUYẾT ĐỊNH  Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) [TÊN] đến nhận chức công tác   phòng (ban) [TÊN] thuộc [TÊN CQ] kể từ ngày [NGÀY].  Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng lương và các phụ cấp [SỐ  TIỀN] kể  từ  ngày [NGÀY]. Điều 3. Các  ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính ­  kế toán, Tổ chức cán bộ và ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận : ­ Như điều 3 ­ Lưu văn thư
Đồng bộ tài khoản