intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ"

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
323
lượt xem
32
download

BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định về việc xử lý tài liệu tang vật bị tạm giữ theo Mẫu số: 12/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ"

  1. Mẫu số: 12/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc hoặc ĐOÀN THANH TRA... Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........        QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Điều 90 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ Quyết định số.............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra ............................................................................. tại........................................................................................................................; - Căn cứ Quyết định số .............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế; - Căn cứ Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế lập ngày.......... tháng .......... năm.......... - Xét đề nghị của.........................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Xử lý các tài liệu, tang vật tạm giữ liên quan đến hành vi trốn thuế của ông/bà/tổ chức ................................. – Mã số thuế .................. như sau: ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức có tên tại Điều 1 và Đoàn thanh tra ............ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 2;
  2. - Lưu VT, Bộ phận thanh tra. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Tại Điều 1 cần ghi rõ từng loại tài liệu xử lý theo biện pháp nào (tổ chức bán, tịch thu hoặc trả lại).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2