Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.017
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài Dùng cho tr¬ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) theo Mẫu số: 01/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI "

  1. Mẫu số: 01/NTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14/06/2007 của Bộ Tài chính Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI (Dùng cho trường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) [01] Kỳ tính thuế: tháng ........... năm ........... (hoặc kỳ phát sinh) [02] Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay: [03] Mã số thuế nộp thay NTNN: [04] Địa chỉ : [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/ Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail: PHẦN KÊ KHAI NỘP THUẾ: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Nội dung công việc Mã số thuế Hợp Số tiền Ngày Thuế GTGT Thuế TNDN Tổng số đồng thanh thanh thuế phải số.. toán kỳ toán Doanh Tỷ lệ Thuế suất Thuế GTGT Doanh thu Tỷ lệ thuế Tỷ lệ % Thuế Tiền thù nộp vào ngày... này thu tính giá trị thuế GTGT phải nộp tính thuế TNDN thuế TNDN lao NSNN tháng... thuế gia tăng TNDN phải nộp được m iễn, giảm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9=6x7x8) (10) (11) (12) (13=10x1 (14=13x (15=9+13 1x(1-12)) 0,8% -14) hoặc 50 triệu đồng - Nhà thầu nước ngoài A - Nhà thầu nước ngoài B - Nhà thầu phụ nước ngoài C Cộng: Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ:.................................................................................................................................................) PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ T«i xin cam ®oan sè liÖu kª khai trªn lµ ®óng vµ xin chÞu hoµn - N¬i nhËn: Côc thuÕ/ Chi côc thuÕ tØnh, TP…… toµn - Ngµy nhËn: tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu ®· kª khai - Ngêi nhËn (ký vµ ghi râ hä tªn) ............, ngày.......... tháng ........ năm............. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  2. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2